Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


European Contractors' Associations
 
 AUSTRIA   BELGIUM

Bundesinnung Bau - Bl Bau
Fachverband der Bauindustrie - FVBI

Confederation Construction
Schaumburgergasse 20/8  A - 1040 Wien 34-42 rue du Lombard B - 1000 Bruxelles
Tel: (+43.1) 718.37.37.0 Tel: (+32.2) 545.56.00
Fax: (+43.1) 718.37.37.22 Fax: (+32.2) 545.59.00
E-mail: office@bau.or.at E-mail: info@confederationconstruction.be
Homepage: http://www.bau.or.at Homepage: http://www.confederationconstruction.be
  BULGARIA   CROATIA
Bulgarian Construction Chamber - BCC Udruga Poslodavaca Graditeljstva HRVATSE - UPGH
Blvd. Hristo Smirnenski 1 BG - 1164 Sofia Rendičeva 27 HR - 10 000 Zagreb
Tel: (+359.2) 806.29.11 Tel: (+385.1) 2301-103
Fax: (+359.2) 963.24.25 Fax: (+385.1) 2301-115
E-mail: office@ksb.bg E-mail: udruga@upgh.hr
Homepage: http://www.ksb.bg Homepage: http://www.upgh.hr

  CYPRUS

  CZECH REPUBLIC
Federation of the Building Contractors
Association of Cyprus - OSEOK
Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic
3A, Androcleous Str. CY - 1060 Nicosia Narodni trida 10 CR - 110 00 Prague 1
Tel: (+357.22) 75.36.06 Tel: (+420) 224.951.411
Fax: (+357.22) 75.16.64 Fax: (+420) 224.930.416
E-mail: cyoseok@spidernet.com.cy E-mail: sps@sps.cz
Homepage: http://www.oseok.org.cy Homepage: http://www.sps.cz
  DENMARK   ESTONIA
Danske Byggeri Estonian Assosiation of Construction Entrepreneurs - EACE
NØrre Voldgade 106 Postbocks 2125 DK - 1015 Kobenhavn K Kiriku 6 EE - 10130 Tallinn
Tel: (+45) 72.16.00.00 Tel: (+372) 687.04.35
Fax: (+45) 72.16.00.10 Fax: (+372) 687.04.41
E-mail: danskbyggeri@danskbyggeri.dk E-mail: eeel@eeel.ee
Homepage: http://www.danskbyggeri.dk Homepage: http://www.eeel.ee
  FINLAND   FRANCE
Confederation of Finnish Construction Industries - RT Federation Francaise du Batiment - FFB
Unioninkatu 14 FIN - 00130 Helsinki 13 33 avenue Kleber F - 75784 Paris Cedex 16
Tel: (+358.9) 129.91 Tel: (33-1) 40.69.51.00
Fax: (+358.9) 628.264 Fax: (33-1) 45.53.58.77
E-mail: rtk@rakennusteollisuusk.fi E-mail: diallom@national.ffbatiment.fr
Homepage: http://www.rakennusteollisuusk.fi Homepage: http://www.ffbatiment.fr
  FRANCE   GERMANY
Federation Nationale des Travaux Publics - FNTP Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V. - HVBI
3 rue de Berri F - 75008 Paris Kurfurstenstraße 129 D - 10785 Berlin
Tel: (33-1) 44.13.31.44 Tel: (+49.30) 212.86.0
Fax: (33-1) 45.61.04.47 Fax: (+49.30) 212.86.240
E-mail: fntp@fntp.fr E-mail: bauind@bauindustrie.de
Homepage: http://www.fntp.fr Homepage: http://www.bauindustrie.de
  GERMANY   GREAT BRITAIN
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes - ZDB Construction Confederation
Kronenstraße 55-58 D - 10117 Berlin Tufton Str. 55 GB - London SW1P 3QL
Tel: (+49.30) 20.31.40 Tel: (+44.207) 227.46.20
Fax: (+49.30) 20 31 44 19 Fax: (+44.207) 227.46.21
E-mail: bau@zdb.de E-mail: enquires@theCC.org.uk
Homepage: http://www.zdb.de Homepage: http://www.theCC.org.uk
  GREECE   GREECE
Association of Greek Contracting Companies - SATE Association of Technical Companies of the Highest Classes  - STEAT
14-16 Fidiou Str. GR - 106 78 Athens 4 Pindarou Str. GR - 106 71 Athens
Tel: (+30.210) 330.18.14/383.65.03 Tel: (+30.210) 361.71.09/361.73.21
Fax: (+30.210) 382.45.40 Fax: (+30.210) 361.61.24
E-mail: info@sate.gr E-mail: info@steat.gr
Homepage: http://www.sate.gr Homepage: http://www.steat.gr
  GREECE   HUNGARY
Association Panhellenique des Ingenieurs Diplomes Entrepreneurs de Travaux Publics - PEDMEDE National Federation of Hungarian Contractors - EVOSZ
23 rue Asklipiou GR - 106 80 Athenes Döbrentei ter 1 H - 1013 Budapest
Tel: (+30.210) 361.49.78/363.19.05 Tel: (+36.1) 201.03.33
Fax: (+30.210) 364.14.02 Fax: (+36.1) 201.38.40
E-mail: info@pedmede.gr E-mail: evosz@mail.datanet.hu
Homepage: http://www.pedmede.gr Homepage: http://www.evosz.hu
  IRELAND   ITALY
The Construction Industry Federation - CIF Associazione Imprese Generali - AGI
Canal Road Rathmines IRL - Dublin 6 Via Guattani 20 I - 00161 Roma
Tel: (+353.1) 40.66.000 Tel: (+39.06) 44.16.021
Fax: (+353.1) 496.69.53 Fax: (+39.06) 44.25.23.95
E-mail: cif@cif.ie E-mail: agiroma@tin.it
Homepage: http://www.cif.ie Homepage:
  ITALY   ISRAEL
Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE Cooperation Agreement with Association of Contructors and Builders in Israel - (ACBI)
Via Guattani 16-18 I - 00161 Roma 18-20 Mikve Israel IL - 65 115 Tel Aviv
Tel: (+39.06) 84.56.71 Tel.: (+97.23) 56.04.701
Fax: (+39.06) 84.56.75.50 Fax: (+97.23) 56.08.091
E-mail: info@ance.it E-mail: acb@acb.org.il
Homepage: http://www.ance.it Homepage: www.acb.org.il
  LITHUANIA   LUXEMBURG
Lithuanian Builders Association (LSA) Groupement des Entrepreneurs du Batiment et des Travaux Publics - GEBTP
Lukiskiu st. 5-501, 502 LT - 01108 Vilnius 7 rue Alcide de Gasperi Plateau de Kirchberg
BP 1304 L - 1013 Luxembourg
Tel.: (+370) 52.12.59.01 Tel: (+352) 43.53.66/43.53.67
Fax: (+370) 52.12.59.01 Fax: (+352) 43.23.28
E-mail: info@statybininkai.lt E-mail: group.entrepreneurs@fedil.lu
Homepage: http://www.statybininkai.lt Homepage: http://www.fedil.lu
MALTA   NORWAY
Federation of Building and Civil Engineering Contractors (FOBC) EBA - Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
c/o Malta Chamber of Commerce, Entrprise and Industry Exchange Buildings, Republic Street MT - Valletta 1117 P.O. Box 5485 Majorstua N - 0305 Oslo
Tel.: (+356) 21.233.873 Tel: (+47) 23 08 75 00
Fax: (+356) 21.245.223 Fax: (+47) 23 08 75 30
E-mail: john.scicluna@maltachamber.org.mt E-mail: firmapost@ebanett.no
Homepage: Homepage: http://www.ebanett.no
  PORTUGAL   PORTUGAL
Associaçao de Empresas de Construçao e Obras Publicas - AECOPS Associacao dos Industriais da Contrucao Civil e Obras Publicas - AICCOPN
Rua Duque de Palmela n° 20 P - 1250-098 Lisboa Rue Alvares Cabral 306 P - 4099 Porto Codex
Tel.: (+351.21) 311.02.00 Tel: (+351.22) 340.22.00
Fax: (+351.21) 356.28.16 Fax: (+351.22) 340.22.97
E-mail: aecops@aecops.pt E-mail: geral@aiccopn.pt
Homepage: http://www.aecops.pt Homepage: http://www.aiccopn.pt
  PORTUGAL   ROMANIA
Portuguese Federation of Construction and public Works Industry (FEPICOP) The Romanian Association of Building Contractors - ARACO
Prana de Alvalade, n'16, 6'I PT - 1700-036 Lisboa Splaiul Independentei Nr. 202 A. Cod 060022, sector 6, RO - Bucharest
Tel: (+351.21) 311.02.00 Tel: (+40.21) 316.78.96
Fax: (+351.21) 355.48.10 Fax: (+40.21) 312.96.26
E-mail: fericop@fericop.pt E-mail: contact@araco.org
Homepage: http://www.fericop.pt Homepage: http://www.araco.org
  SLOVAKIA   SLOVENIA
Zvaz Stavebnych Podnikatelov Slovenska - ZSPS Construction and Building Materials Association - CBMA
Sabinovska14 SK - 821 02 Bratislava Dimiceva 13 Sl - 1504 Ljubljana
Tel: (+421.2) 436.332.63 Tel: (+386.1) 58.98.242
Fax: (+421.2) 434.263.36 Fax: (+386.1) 58.98.200
E-mail: sekretariat@zsps.sk E-mail: zgigm@gzm.si
Homepage: http://www.zsps.sk Homepage: http://www.gzm.si
  SPAIN   SPAIN
SEOPAN ANCOP
Serrano 174 E - 28002 Madrid Serrano 174 ES - 28002 Madrid
Tel: (+34.91) 563.05.04 Tel: (+34.91) 563.05.04
Fax: (+34.91) 562.58.44 Fax: (+34.91) 563.47.58
E-mail: fiec@seopan.es E-mail: ancop@ancop.net
Homepage: http://www.seopan.es Homepage: http://www.ancop.net
  SWEDEN   SWITZERLAND
Sveriges Byggindustrier - BI Schweizerischer Baumeisterverband - SBV
Societe Suisse des Entrepreneurs - SSE
Storgatan 19 - Box 5054 SE - 102 42 Stockholm Weinbergstraße 49 Postfach 198 CH - 8042 Zurich
Tel: (+46.8) 698.58.00 Tel: (+41.44) 258.81.11
Fax: (+46.8) 698.59.00 Fax: (+41.44) 258.83.35
E-mail: info@bygg.org E-mail: verband@baumeister.ch
Homepage: http://www.bygg.org/ Homepage: http://www.baumeister.ch
  THE NETHERLANDS   TURKEY
Bouwend Nederland Turkish Contractors Association - TCA
Bouwend Nederland Postbus 340 NL - 2700 AH Zoetermeer Ahmet Mithat Efendi Sok.21 TR - 06550 Cankaya-Ankara
Tel: (+31.79) 325.22.52 Tel: (+90.312) 441.44.83
Fax: (+31.79) 325.22.90 Fax: (+90.312) 440.02.53
E-mail: info@bouwendnederland.nl E-mail: tmb@tmb.org.tr
Homepage: http://www.bouwendnederland.nl Homepage: http://www.tmb.org.tr
European Contractors' Federations
Fédération de l Industrie Européenne de la Construction - FIEC European Federation of Foundation Contractors - Forum Court - EFFC
Avenue Louise 225 B - 1050 Bruxelles 83 Copers Cope Road Beckenham GB-Kent BR3 1NR
Tel: (+32.02) 514.55.35 Tel: (+44.208) 663.09.48
Fax: (+32.02) 511.02.76 Fax: (+44.208) 663.09.49
E-mail: info@fiec.eu E-mail: effc@effc.org
Homepage: http://www.fiec.eu Homepage: http://www.effc.org
European Federation of
Railways Trackworks
Contractors - EFRTC
Via Guattani 16 I - 00161 Roma
Tel: (+39.06) 44 23 29 74
Fax: (+39.06) 44 23 28 32
E-mail: secretariat@efrtc.org
Homepage: http://www.efrtc.org
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english