Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


Εκπροσωπήσεις σε Επιτροπές και Συμβούλια
 
 
 
 

A. TEXNIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1. Τεχνικά Συμβούλια / Υπόδειξη Εκπροσώπων
 

  B. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Υπ. Υ.ΜΕ.
1. Τμήμα Κατασκευών Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ) / ΥπόδειξηΑπόφαση Συγκρότησης
2
. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
3. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)  / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
4. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης–Διαχείρισης Έργων (ΜΗΕΣΔΔΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
5. Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

6. Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΜΗ.Τ.Ε. / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
7. Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΜΗ.Τ.Ε. / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
8. Επιτροπή Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Δ.Ε. / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Τροποποίηση Απόφασης
9. Oμάδα Εργασίας για το σύστημα Δημοπράτησης "Μελέτη-Κατασκευή" / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
10. Oμάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

11. Oμάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων /Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Oρθή Επανάληψη Απόφασης - Τροποποίηση Απόφασης

12. Oμάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπομένων από το άρθρο 172 του Ν.4281/2014 (Α'160) "Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων" και "Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων"/Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

13. Oμάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπομένων από το άρθρο 178 του Ν.4281/2014 (Α'160) "Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων" και "Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων"/Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

14. Oμάδα Εργασίας για την σύνταξη Προσχεδίου Π.Δ. των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Απόφαση Δημιουργίας Υποομάδων εργασίας

 

 

  Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
1. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
2. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης Οργάνων
3. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΜΕΔΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής

4. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής

5. Ομάδα Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για την Επιτροπή Ανάθεσης & Εκτέλεσης έργων / Υπόδειξη

6. Ομάδα Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για την Επιτροπή ΜΕΕΠ-ΜΕΚ / Υπόδειξη

7. Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 88 "Υλικά Οδοποιϊας" / Υπόδειξη

8. Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 "Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων" / Υπόδειξη - Απόφαση Ανασυγκρότησης

9. Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 "Βιωσιμότητα Κτιριακών Κατασκευών" / Υπόδειξη

10. Σχήμα πιστοποίησης "Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων"/ Υπόδειξη

11. Σχήμα πιστοποίησης "Eργατοτεχνίτης Δομικών Στοιχείων Οικοδομής"/ Υπόδειξη

12.Σχήμα πιστοποίησης "Εργατοτεχνίτης Έργων Οδοποιϊας"/ Υπόδειξη

13.Σχήμα πιστοποίησης "Διοικητικό προσωπικό για τον κατασκευαστικό-τεχνικό κλάδο"/ Υπόδειξη

14.Συμβούλιο Ποιότητας και Αμεροληψίας της DQS HELLAS/ Υπόδειξη

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english