Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Εργασιακά/Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 
23/08/2019   Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.36531/129/2019 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του».
20/08/2019   Εγκύκλιος 36542/1007/2019 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2 (α) του άρθρου 117 του ν.4623/2019 (Α' 134)».
05/07/2019   Εγκύκλιος  30294/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2639)».
02/07/2019   Απόφαση 29164/755 ΦΕΚ Β' 2686/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».
01/07/2019   Απόφαση 29147 ΦΕΚ Β' 2639/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
21/06/2019   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού» (Βλ. Κ.Υ.Α. 26034/2019 ΦΕΚ 2362 Β').
19/06/2019   Απόφαση 26034/2019 (ΦΕΚ 2362 Β') των Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών με θέμα: «Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών».
11/06/2019   Έγγραφο 26100/98/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α' 73)».
10/06/2019   Απόφαση 24869/2019 (ΦΕΚ 2167 Β') του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 13.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας»».
29/05/2019   Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών  με θέμα: «Το πλαίσιο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μετά τη θέσπιση του βάσιμου λόγου καταγγελίας με το άρθρο 48 του Ν.4611/2019».
21/02/2019   Απόφαση ΦΕΚ 511Β'/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 30.7.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης»».
19/02/2019   Εγκύκλιος 7613/395/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» - Σημείωμα της ΕΟ του ΔΕΝ με θέμα: «Θέματα σχετικά με την Εγκύκλιο 7613/95/2019».
08/02/2019   Απόφαση ΦΕΚ 314Β/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».
05/02/2019   Απόφαση ΦΕΚ 234Β/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
31/01/2019   Απόφαση ΦΕΚ 173Β/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» - Σημείωμα της ΕΟ του ΔΕΝ με θέμα: «Τα Κατώτατα Όρια και οι τριετίες, υποχρεώσεις έναντι του ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.».
28/01/2019   Απόφαση ΦΕΚ 110Β/2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/ Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019».
01/10/2018   Εγκύκλιος 65698/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ».
03/09/2018   Εγκύκλιος 36/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α’/18-07-2018) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας»».
03/08/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» - Οδηγίες συμπλήρωσης».
19/07/2018   Εγκύκλιος 40090/Δ1.14024/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2401))» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.
14/06/2018  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ - Η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας».

04/04/2018   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2018 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018.
08/05/2015  

Σημείωμα της  POTAMITISVEKRIS με θέμα: «Η άνοδος και η πτώση (;) του «μνημονιακού» εργατικού δικαίου (ενημέρωση και απόπειρα προβληματισμού, για νομικούς και μη)»».

20/08/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

10/07/2014

 

Απόφαση 2307/2014 του ΣτΕ  με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη δαιτησία. (Βλ. ΠΥΣ 6/2012).

03/06/2014  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Εργασιακό καθεστώς έκτακτων αρχαιολόγων - μελών του Σ.ΕΚ.Α.».

28/11/2012  

Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)».

27/11/2012  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του».

22/11/2012  

Οι 18 ερμηνευτικοί εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που περιλαμβάνονται στο νόμο 4093/2012- Συνολικό αρχείο.

13/11/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ασφαλιστικός φορέας στον οποίον υπάγονται οι προ της 1.1.1993 ασφαλισμένοι μηχανικοί μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη δ.σ. κατασκευαστικής ή μελετητικής εταιρείας».

24/10/2012  

Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων».

02/08/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα  του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Χρόνος ισχύος Σ.Σ.Ε. Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)».

05/06/2012  

Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Επισημάνσεις - τροποποιήσεις οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων».

04/05/2012

 

Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων».

03/05/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα  του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Σύνοψη αποτελεσμάτων εφαρμογής νέου εργασιακού θεσμικού πλαισίου επί εργαζομένων που απασχολούνται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις».

02/05/2012

Καταγγελία της από 12.2.2008 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής των πέντε Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων και του ΣΕΓΜ προς το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΩ.ΜΙ.ΤΕ.)

09/04/2012

Καταγγελία της Δ.Α. 4/2011 και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνουν οι πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις και ο ΣΕΓΜ προς τους ΣΤΥΕ-ΟΣΕΤΕΕ.

03/04/2012  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012».

03/04/2012

Καταγγελία της Δ.Α. 19/2011 και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνουν οι πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις  προς την Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.

13/03/2012  

Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012».

08/03/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις βάσει του Ν. 4046/2012 και της Πράξης 6 της 28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου».

29/02/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012».

10/02/2012  

Mελέτη του κ. Βασ. Γαμβρούδη με θέμα: «Εκ περιτροπής εργασία» όπως δημοσιεύεται στο μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

10/02/2012  

Mελέτη του κ. Απ. Μετζητάκου με θέμα: «"Ευέλικτες" (ελαστικές) συμβάσεις εργασίας - Β' Μέρος» όπως δημοσιεύεται στο μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

17/01/2012  

Mελέτη του κ. Απ. Μετζητάκου με θέμα: «"Ευέλικτες" (ελαστικές) συμβάσεις εργασίας - Α' Μέρος» όπως δημοσιεύεται στο μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

17/01/2012   Καταγγελία της Δ.Α. 19/2011 και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνουν οι πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις  προς την Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.
16/11/2011  

Διαιτητική Απόφαση 19/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας.

07/11/2011

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Τι έχει αλλάξει στην εργατική νομοθεσία την τελευταία διετία».

04/08/2011

Σειρά άρθρων με θέμα: «Το νέο τοπίο στις συμβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων.» (Αναδημοσίευση από IN.GR)

01/08/2011

Μισθολόγια από 1/7/2011 των Εργαζομένων στις Μελετητικές-Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας σύμφωνα με τη Δ.Α. 4/2011 η οποία έχει καταγγελθεί από τις πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις και τον ΣΕΓΜ. (Βλέπε σχετική καταχώρηση στις 29/4/2011).

03/06/2011

Εξώδικη Απάντηση-Δήλωση της ΟΣΕΤΕΕ προς τις  πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις και τον ΣΕΓΜ.

03/05/2011  

Καταγγελία της από 14/7/2009 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνικών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες σε όλη τη χώρα και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνει η Ομοσπονδία Οικοδόμων και  Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας προς τις τέσσερις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ).

29/04/2011

Καταγγελία  της Δ.Α. 4/2011 και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνουν οι πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις και ο ΣΕΓΜ προς τους ΣΤΥΕ-ΟΣΕΤΕΕ.

15/03/2011

Εγκύκλιος 20/2011 του ΙΚΑ με θέμα: «Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών.»

02/03/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα: «Νέες Εργασιακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Ασφαλιστικό Νόμο - Ν. 3863/10, άρθρο 74.» (Βλέπε και το Νόμο 3863/2010.)

01/03/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα: «Ο Εργασιακός Νόμος 3846/2010 (ΦΕΚ Α/66/11.5.10) (Βλέπε και το Νόμο 3846/2010)

01/03/2011

Απόφαση της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Καθορισμός τύπου, διαδικασίας και έναρξης ισχύος των συμφωνιών ή Διαιτησιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3846/2010.»

24/02/2011

Διαιτητική Απόφαση 4/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές-Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

24/01/2011  

Καταγγελία της από 17/9/2010 ΣΣΕ  και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνουν οι πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις προς την Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.

24/01/2011

Καταγγελία  της από 17/9/2010 ΣΣΕ  και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνει  η Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος προς τις Εργοδοτικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

10/11/2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2010 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειριστών και Bοηθών Xειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας.

21/07/2010

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 & 2012.

15/07/2010 Νόμος 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α/15.7.2010)
03/06/2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2009 και 2010, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων-μελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.).

11/05/2010 Νόμος 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11.5.2010)
08/01/2010  

Καταγγελία  της από 14/7/2009 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνικών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες σε όλη τη χώρα και Πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις που απευθύνει η Ομοσπονδία Οικοδόμων και  Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας προς τις τέσσερις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ).

23/07/2009

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2009, που αφορά τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών κλάδων όλης της χώρας.

16/01/2009

Μισθολόγια από 1/1/2009 έως 31/12/2009 των Εργαζομένων στις Μελετητικές-Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Σ.Σ.Ε. 3/4/2008). (Βλ. σχετική καταχώρηση στις 16/4/2008).

01/01/2009

Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ & ΔΑ) των χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών κλπ. μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας για τα έτη 1992-2009 (Πηγή: ΟΜΕΔ).

01/01/2009 Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ & ΔΑ) του προσωπικού τεχνικών, μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας για τα έτη 1991-2009 (Πηγή: ΟΜΕΔ).
30/07/2008

Διαιτητική Απόφαση 31/2008 για τα έτη 2008 και 2009 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειριστών και Bοηθών Xειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας.

25/07/2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2008 των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας.

23/04/2008

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για τα έτη 2008 και 2009.

16/04/2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2008 και 2009 των Εργαζομένων στις Μελετητικές-Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

14/04/2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2008, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων-μελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.).

01/01/2008 Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ & ΔΑ) των οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων όλης της χώρας για τα έτη 1975-2008 (Πηγή: ΟΜΕΔ).
01/01/2008

Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ & ΔΑ) των οδηγών φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εργασιών όλης της χώρας για τα έτη 1981-2008 (Πηγή: ΟΜΕΔ).

21/05/2007 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2007, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων-μελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.).
04/05/2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2006 & 2007, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειριστών και Bοηθών Xειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας.

01/01/2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2006, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχαιολόγων-μελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.).

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english