Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: 1085853/11176/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: Άρθρα 7,8 παρ.2 του άρθρου 25, παρ.1 του άρθρου 18. άρθρο 26 του ν.3470/2006
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 7, 8, της παρ.2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26, του ν. 3470/2006, (ΦΕΚ 132Α'/28.6.2006)
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1118
Πρωτόκολλο: 1086689/684/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν 89/1967, μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν.3427/2005
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 26/9/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 420
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 420/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 420
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) Δύναται να θεωρηθεί ότι η εκκεμοδικία που δημιουργείται, ύστερα από την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως εργολήπτη δημοσίου έργου κατά αποφάσεως αναθέσεως, προκαλεί αυτοδίκαια παράταση της ισχύος της προσφοράς του για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την έκδοση της αποφάσεως επί της ως άνω αιτήσεως, δίδοντας ως εκ τούτου, τη δυνατότητα στην Προϊσταμένη Αρχή να απαιτήσει από τον ανάδοχο τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις του ή, αντιθέτως, δύναται ο εργολήπτης να "ακυρώσει" ουσιαστικά τη διαδικασία αρνούμενος την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς της ένεκα της, εκ της προσφυγής του προκαλούμενης, παρέλευσης της προθεσμίας ισχύος αυτής. β) Δεδομένου ότι δεν υπάρχει στο νόμο ρητή διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα στην προϊσταμένη Αρχή να εξετάσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο ή τρίτο κ.κ.κ. κατά σειρά μειοδότη (εφόσον το επιθυμεί), όταν, σύμφωνα με ρητή δήλωση του προσφεύγοντος εργολήπτη, αυτός δεν έχει πλέον ενδιαφέρον και δεν παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του και γ) Δεσμεύεται η Προϊσταμένη Αρχή να αναμείνει την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, εφόσον υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος (επιχειρησιακοί, ασφάλειας, χρονικοί περιορισμοί απορρόφησης πιστώσεων κλπ.) ή δύναται να προχωρήσει σε άλλη διαδικασία, ώστε το έργο να απεμπλακεί από τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες, συνεχείς αναβολές κλπ.
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/9/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: 1083443/7053/1343/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17524
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής.
 
35. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2006 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/141/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3481/06 για τη συντήρηση των οδών.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/9/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1110
Πρωτόκολλο: 1081774/638/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου στην περίπτωση έκδοσης ή λήψης και καταχώρησης πλαστών κ.λ.π. στοιχείων - Επανάληψη διαδικασίας επί ακύρωσης απόφασης επιβολής προστίμου λόγω μη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων κ.λ.π.
 
37. Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/9/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8869  
 Αρχείο .pdf: 2006ΤΠΕΔΕ-17500
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17500
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΤΠΕΔΕ για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων.
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/8/2006 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/128/ΦΝ443  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17453
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των Πρότυπων Διακηρύξεων, συνεπεία τροποποιήσεων στο δίκαιο των δημοσίων έργων, από το ν. 3481/06. (βλ. Εγκύκλιο 28/2006 για διορθωση της παρούσας)
 
39. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/8/2006 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/127/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17447
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/8/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: 1076349/587/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17475
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων με τη χρησιμοποίηση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε Η/Υ που βρίσκεται στο εξωτερικό.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: 1069914/530/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήξη των προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημημη αργία).
 
42. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2006 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17γ/03/114/ΦΝ443  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17407
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών. (Βλ. και την εγκύκλιο 23/2006)
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/7/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: 1067434/6235/768/Δ0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17360
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
 
44. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/7/2006 Αριθμός: ΦΕΚ915Β
Πρωτόκολλο: 71911/5164/05  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΜΕΤ-ΦΕΚ915Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17868
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπομένων οχημάτων.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/7/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: 1065422/4467/0016  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english