Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
91. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 20/3/2006 Αριθμός: 776
Πρωτόκολλο: ΣτΕ 776/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΣτΕ-776
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αν η διευθύνουσα υπηρεσία καθυστερήσει υπαιτίως να συντάξει και η προϊσταμένη Αρχή να εγκρίνει συγκριτικό πίνακα, άν ο ανάδοχος έχει οχλήσει τις υπηρεσίες αυτές, τόκοι υπερημερίας οφείλονται από την πάροδο ευλόγου χρόνου από την όχληση και όχι από την πάροδο διμήνου από την υποβολή προς έγκριση της οικείας πιστοποίησης. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέλεια.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: 1027928/177/34/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: Παράρτημα Α' "Ειδικό Εντυπο Απεικόνισης Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής" και Παράρτημα Β' "Βιβλίο καταχώρησης ειδικών εντύπων απεικόνισης συνολικού κόστους οικοδομής".
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1065/2006 και 1105/2006.)
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/3/2006 Αριθμός: 17038
Πρωτόκολλο: 1028252/549/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-17038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17038
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση μέσω τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών.
 
94. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2006 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/39/ΦΝ439  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-8
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2006.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: 1026262/10364/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17002
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 από τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα, αποζημιώσεις και έξοδα διοικητικής υποστήριξης στην αλλοδαπή.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: 1025842/494/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17004
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2006 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1040
Πρωτόκολλο: 1024880/582/ΔΜΒ'  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1040
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: 1024754/187/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17001
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Εκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο. (Βλ. και την ΠΟΛ 1059/2006 διότι δόθηκε παράταση. Βλ. επίσης την ΠΟΛ 1067/2006).
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: 1024543/1717/389/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1. Αίτηση Εξαίρεσης και 2. Απόφαση Εξαίρεσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1058/2006 και 1066/2006 και 1083/2006)
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: 1022452/10255/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: Αρθρα 24-26, 36-37, 39-40 & 53 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α')
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α') που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 
101. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2006 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/33/ΦΝ 417  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: 1020822/388/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 305Β'/14-3-2006 (Εντυπο Ε7-Φ-01.015 & Παράρτημα)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Εντυπο Ε7-Φ.01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση. (Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1091/2006)
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1033
Πρωτόκολλο: 1020820/389/ΑΟΟ12  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1033
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 299Β'/13-3-2006 (Εντυπο Φ - 01.042 και Παράρτημα)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. (Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1090/2006).
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1032
Πρωτόκολλο: 1019146/996/225/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1032
Συνημμένα: Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης Φ.Π.Α.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16934
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1016122/388/75/014/ΠΟΛ 1022/15.2.2005 ως προς τον τύπο και περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής "Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α." και το χρόνο υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες.
 
105. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/2/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 87
Πρωτόκολλο: 87/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 87
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17359
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) Πρέπει να ανακληθούν ως παράνομες οι βεβαιώσεις ενημερότητας πτυχίου που εκδόθηκαν υπερ εργοληπτικής επιχείρησης επειδή υποβλήθηκαν από αυτήν ανακριβείς δηλώσεις ως προς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, β) Οι παραπάνω ανακριβείς δηλώσεις αποτελούν πειθαρχικό αδικήμα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english