Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Καταστατικό
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ  1.   ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ  2.   ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ  3.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ  4.   ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ  5.   ΠΟΡΟΙ - ΕΣΟΔΑ
ΑΡΘΡΟ  6.   ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ  7.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ  8.   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ  9.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 10.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11.  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 12.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΘΡΟ 14.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 15.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16.  TΑΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 17.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 18.  ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 19.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (από μέλη οργάνων αυτού)
ΑΡΘΡΟ 20.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 21.  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 22.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 23.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 24.  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 25.  ΑΠΑΡΤΙΑ
ΑΡΘΡΟ 26.  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 27.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 28.  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29.  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 30.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 31.  ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 32.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 33.  ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 34.  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 35.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 36.  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 1.  ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Με το παρόν καταστατικό (εφεξής και ως «το Καταστατικό») ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και την συντομογραφία «ΣΑΤΕ» (εφεξής και ως «ο Σύνδεσμος»), που έχει έδρα στην Αθήνα και περιφέρεια δράσης ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στις με το εξωτερικό σχέσεις η επωνυμία του Συνδέσμου είναι «ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES», η δε συντομογραφία του «SATE».

2.1. Σκοποί του Συνδέσμου είναι η, με νόμιμα μέσα, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η διαρκής ενημέρωση των μελών του και των εργοληπτικών επιχειρήσεων γενικότερα επί των κρισίμων θεμάτων και εξελίξεων που αφορούν τον εργοληπτικό / κατασκευαστικό κλάδο, η μελέτη των ζητημάτων του κατασκευαστικού τομέα της οικονομίας της Χώρας, η ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, ο συντονισμός των μεταξύ των μελών του ενεργειών για την ανάπτυξή τους από τεχνικοοικονομική άποψη καθώς και η προώθηση και προβολή του έργου που επιτελούν προς την επίσημη πολιτεία και την κοινή γνώμη.


2.2. Μέσα και τρόποι εκπλήρωσης των σκοπών του ΣΑΤΕ είναι, ενδεικτικώς, η συμμετοχή του σε διεθνείς ή εγχώριους φορείς και οργανισμούς, η εκπροσώπησή του σ’ αυτούς καθώς και η εκπροσώπηση του κλάδου προς την Πολιτεία, η συμμετοχή του σε διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης των εργοληπτικών οργανώσεων με ενδεχόμενη σύσταση ενιαίου φορέα, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και επαφών αφενός με διεθνείς φορείς και οργανισμούς και αφετέρου με άλλες ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών ιδίως στα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή του στις διαδικασίες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή δημόσιους φορείς καθώς επίσης και η διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η ανάληψη οιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας ή δραστηριότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του καθώς και οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου από τον ευρύτερο εργοληπτικό – κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 2.  ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1.1 Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, ειδικά και αρωγά. Ως τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εγγραφής όλες οι νομίμως συνεστημένες ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες τεχνικές εταιρείες, καθώς και οι οιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείες με νομική προσωπικότητα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εκάστοτε ισχύον επίσημο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), ή όπως μετονομαστεί ή διαμορφωθεί στο μέλλον.
2.1.2 Εφόσον θεσμοθετηθεί επίσημο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, στον Σύνδεσμο θα εγγράφονται ως τακτικά μέλη και οι νομίμως συνεστημένες ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες τεχνικές εταιρείες, καθώς και οι οιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείες με νομική προσωπικότητα, οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες στο εκάστοτε ισχύον επίσημο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (εφεξής και ως «ΜΗ.Κ.Ι.Ε.»).
2.1.3 Σε περίπτωση που εταιρεία – μέλος είναι ταυτοχρόνως εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε., υπερισχύει η εγγραφή της στο Μ.Ε.ΕΠ. και λογίζεται για τις ανάγκες του παρόντος Καταστατικού ως εγγεγραμμένη αποκλειστικά στο Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγγραφή της στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε.

2.2.1. Ως ειδικά μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο εκάστοτε ισχύον επίσημο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
2.2.2. Τα ειδικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι στη Διοίκηση του Συνδέσμου, εκτός εάν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι ιδιότητες εκείνες που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλέγεσθαι ως εκπρόσωποι τακτικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Επίσης, τα ειδικά μέλη δεν δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και να εκφέρουν τη γνώμη τους.
2.2.3. Τα ειδικά μέλη απολαύουν όλων των υπηρεσιών και παροχών του Συνδέσμου που προσφέρονται στα τακτικά μέλη (νομικές, φοροτεχνικές συμβουλές, εξέταση αιτημάτων και παραπόνων και υποβολή τους προς τις Αρχές κ.λπ.). Επίσης, στα ειδικά μέλη χορηγούνται οι απαιτούμενες για τη συμμετοχή τους στις δημοπρασίες βεβαιώσεις του ΣΑΤΕ.

2.3.1. Ως αρωγά μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και αποτελούν στελέχη των εταιρειών – τακτικών μελών του ΣΑΤΕ, ή των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων – ειδικών μελών του ΣΑΤΕ, σύμφωνα με τις περί στελέχωσης διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2.3.2. Τα αρωγά μέλη – στελέχη εταιρειών τακτικών μελών του Συνδέσμου παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και δύνανται να εκφέρουν τη γνώμη τους, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι στη Διοίκηση του Συνδέσμου, εκτός εάν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι ιδιότητες εκείνες που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλέγεσθαι ως εκπρόσωποι τακτικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
2.3.3. Τα αρωγά μέλη – στελέχη ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων ειδικών μελών του Συνδέσμου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι στη Διοίκηση του Συνδέσμου, εκτός εάν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι ιδιότητες εκείνες που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλέγεσθαι ως εκπρόσωποι τακτικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Επίσης, τα αρωγά μέλη της κατηγορίας αυτής δεν δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και να εκφέρουν τη γνώμη τους.

2.4.1. Τα ειδικά και τα αρωγά μέλη δύνανται να οργανώνονται σε Τμήματα Φυσικών Προσώπων, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., βάσει κανονισμών λειτουργίας που συντάσσει προς τούτο το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος. Οι κανονισμοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν τη σύσταση δύο τμημάτων φυσικών προσώπων: α) Τμήμα Φυσικών Προσώπων Ειδικών Μελών (Τ.Φ.Π.Ε.Μ. ή Τμήμα Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) και β) Τμήμα Φυσικών Προσώπων Αρωγών Μελών (Τ.Φ.Π.Α.Μ. ή Τμήμα Μ.Ε.Κ.).
2.4.2. Το Τμήμα Φυσικών Προσώπων Ειδικών Μελών (Τμήμα Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) εφόσον συσταθεί, έχει αποκλειστικά εσωτερική γνωμοδοτική και ενημερωτική αρμοδιότητα επί των θεμάτων που αφορούν τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Ιδίως, εξετάζει και συζητεί τα ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενημερώνει επ’ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις επί των θεμάτων γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και εν γένει φροντίζει ώστε να αναδεικνύει τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Το Τ.Φ.Π.Ε.Μ. δεν έχει ίδια νομική προσωπικότητα, δεν είναι όργανο του Συνδέσμου, δεν δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα όργανα του Συνδέσμου και δεν εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο προς τα έξω.
2.4.3. Το Τμήμα Φυσικών Προσώπων Αρωγών Μελών (Τμήμα Μ.Ε.Κ.) έχει αποκλειστικά τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τ.Φ.Π.Ε.Μ. επί των θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη των εργοληπτικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΑΤΕ. Ιδίως, εξετάζει και συζητεί τα ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΑΤΕ, ενημερώνει επ’ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις επί των θεμάτων γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και εν γένει φροντίζει ώστε να αναδεικνύει τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΑΤΕ. Το Τ.Φ.Π.Α.Μ. δεν έχει ίδια νομική προσωπικότητα, δεν είναι όργανο του Συνδέσμου, δεν δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα όργανα του Συνδέσμου και δεν εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο προς τα έξω.
        Οι ακολουθούσες ρυθμίσεις του παρόντος, πλην αντιθέτου ρητής προβλέψεως, αναφέρονται πάντοτε στα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Όπου δεν προσδιορίζεται ρητώς η κατηγορία του μέλους, νοείται ότι η ρύθμιση αφορά μόνο τα τακτικά μέλη.

2.5.1 Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή από την ενδιαφερόμενη εταιρεία σχετικής αίτησης προς το Δ.Σ., που συνοδεύεται από αντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας εκάστοτε Υπηρεσίας που τηρούν τα αναγνωρισμένα από την Πολιτεία α) Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και β) Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), περί εγγραφής της εταιρείας στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. αντιστοίχως, και περί της στελέχωσης αυτής. Με την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και αποδοχή από την αιτούσα του παρόντος καταστατικού. Η εγγραφή εγκρίνεται από το Δ.Σ.. Τα αυτά ισχύουν και ως προς την εγγραφή των ειδικών μελών.
2.5.2 Μέλη τα οποία εγγράφονται στον Σύνδεσμο κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της τακτικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωσή της και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ως άνω τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση και τις διενεργούμενες σ’ αυτήν αρχαιρεσίες.

2.6.1. Τα μέλη (τακτικά, ειδικά και αρωγά) μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τον Σύνδεσμο, αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.6.2. Κάθε μέλος (τακτικό, ειδικό ή αρωγό) έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως προς τους νόμους, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να δρα κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ανταγωνιστικά μεν προς τα υπόλοιπα μέλη, πλην όμως μέσα στα όρια που καθορίζονται από την καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και το πνεύμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και τέλος να εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις προς τον Σύνδεσμο οικονομικές του υποχρεώσεις, χορηγώντας άμεσα τα τυχόν ζητούμενα από την Διοίκηση στοιχεία για τον προσδιορισμό τους. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των τηρουμένων από τον Σύνδεσμο στοιχείων αναφορικά με την ενημερότητα των υπολοίπων μελών του. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Εισφορές των οποίων καθυστερείται η καταβολή τους υπέρ το τρίμηνο καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Για την καταβολή των εισφορών των αρωγών μελών είναι εις ολόκληρον υπόχρεα και τα τακτικά μέλη – εταιρείες ή τα ειδικά μέλη – ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, των οποίων τα αρωγά αυτά μέλη αποτελούν στελέχη. Μέλη (τακτικά, ειδικά και αρωγά) που καθυστερούν την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών στερούνται των δικαιωμάτων τους να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται, καθώς και των υπηρεσιών του Συνδέσμου που παρέχονται προς τα μέλη του, ενώ ο Σύνδεσμος θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη αυτά για διάστημα τριών μηνών ακόμη.

 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 3.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

3.1. Κάθε ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού με ένα αντιπρόσωπό της, που ορίζεται με τον τυχόν αναπληρωτή του, με ειδική κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής του ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας από το σύνολο της στελέχωσης αυτής, όπως αυτή εμφανίζεται στην εν ισχύϊ βεβαίωση εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτες περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης της εταιρείας κατατίθεται απόσπασμα του αντιστοίχου πρακτικού.

3.2. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – μέλος εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδιο όργανο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτος περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση.

3.3. Κάθε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία – μέλος εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει από τους ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους ή τα μέλη της στελέχωσης της εταιρείας, με ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδιο όργανο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτη περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση.

3.4. Κάθε εταιρεία με νομική προσωπικότητα οιασδήποτε άλλης εταιρικής μορφής που ενδεχομένως πρόκειται να θεσπισθεί στο μέλλον, πέραν των ως άνω ρητώς προσδιοριζομένων εταιρικών μορφών, εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από το νόμιμο εκπρόσωπό της, όπως αυτός θα ορίζεται στην κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της, ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος είτε θα είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είτε θα ανήκει στη στελέχωσή της, που θα ορίζεται με ειδική εξουσιοδότηση και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδιο προς τούτο όργανο. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης θα κατατίθενται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα έγγραφα για κάθε συγκεκριμένη εταιρική μορφή.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

4.1.1. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου διαγράφονται από τα μητρώα του ΣΑΤΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
        α) Καθυστέρηση στην καταβολή του συνόλου της εισφοράς τους (πάγιας και ποσοστιαίας) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
        β) Διαγραφή της εταιρείας μέλους από το Μ.Ε.ΕΠ. ή το ΜΗ.Κ.Ι.Ε.
        γ) Λύση του νομικού προσώπου της εταιρείας μέλους ή απορρόφησή της από άλλη εταιρεία λόγω συγχωνεύσεως.
4.1.2. Στην περίπτωση α’ η διαγραφή είναι δυνητική και υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά κάθε σχετικό στοιχείο, όπως το πρόσκαιρο ή μη της καθυστέρησης πληρωμής, την πρόθεση της εταιρείας να παραμείνει στον Σύνδεσμο κλπ. Τα αποτελέσματα της διαγραφής στην περίπτωση α’ επέρχονται από του χρόνου κατά τον οποίο ελήφθη η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.1.3. Στις περιπτώσεις β’ και γ’ η διαγραφή επέρχεται αυτοδικαίως από του χρόνου κατά τον οποίο έλαβε χώρα το κρίσιμο ανά περίπτωση γεγονός, η δε απόφαση περί διαγραφής έχει απλώς διαπιστωτικό χαρακτήρα.

4.2. Η απόφαση περί διαγραφής μέλους σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2 και 1.3 του παρόντος άρθρου δεν συνιστά πειθαρχική ποινή. Διαγραφή μέλους προβλέπεται και ως πειθαρχική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 5.  ΠΟΡΟΙ - ΕΣΟΔΑ

5.1.1. Ο Σύνδεσμος έχει τους εξής πόρους:
         α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών (τακτικών και αρωγών).
         β) Την πάγια ετήσια εισφορά των τακτικών μελών.
         γ) Την πάγια ετήσια εισφορά των αρωγών μελών.
         δ) Την ποσοστιαία ετήσια εισφορά των τακτικών μελών, η οποία  καθορίζεται  σε ποσοστό επί των
καθαρών κερδών της εταιρείας προς διάθεση, τα οποία (κέρδη) αντιστοιχούν στα έσοδα των πάσης φύσεως τεχνικών έργων, όπως αυτά προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς.
        ε) Προαιρετικές συνδρομές ή εισφορές για την προβολή  των μελών  του  συνδέσμου ή/και λοιπών
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (INTERNET), για την έκδοση και διάθεση των διαφόρων καταλόγων, καθώς και για τη συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ..
        στ) Τις εκούσιες εισφορές μελών και τρίτων.

5.1.2. Το ύψος των ανωτέρω εισφορών και συνδρομών καθώς και ο συντελεστής υπολογισμού της ποσοστιαίας ετήσιας εισφοράς των τακτικών μελών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.2. Η πάγια ετήσια εισφορά είναι απαιτητή για το μισό αυτής μέσα στον Ιανουάριο και για το υπόλοιπο μέσα στον Ιούλιο κάθε έτους. Η ποσοστιαία ετήσια εισφορά είναι απαιτητή κατά τον ίδιο τρόπο το επόμενο από της δημοσιεύσεως του αντιστοίχου Ισολογισμού, έτος.

5.3. Σε περίπτωση αύξησης των ως άνω εισφορών εντός του έτους, οι συμπληρωματικές εισφορές είναι απαιτητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 6.  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

6.1. Όργανα του Συνδέσμου είναι :
      α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
      β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
      γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
      δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και
      ε. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.)

6.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καθιέρωση Συνεδρίου, καθορίζοντας στην απόφασή του τα ειδικότερα θέματα σύστασης και λειτουργίας του θεσμού αυτού. Το Συνέδριο θα έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και καταργείται με αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 7.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1.1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από δεκατριαμελές (13μελές) Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο από τη Γ.Σ. και απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο, και από επτά (7) Συμβούλους.
7.1.2. Ο ειδικότερος τρόπος εκλογής και αναπλήρωσης των μελών του Δ.Σ. ορίζεται στα άρθρα 9 και 28 του Καταστατικού («Λειτουργία Δ.Σ.» και «Αρχαιρεσίες», αντίστοιχα).

7.2. Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνο οι έχοντες την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. (επί ανώνυμης εταιρείας) ή του διαχειριστού (επί ΕΠΕ) ή του διαχειριστού ή ομορρύθμου εταίρου (επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας), των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος. Σε περίπτωση θέσπισης νέας εταιρικής μορφής που δεν υφίσταται σήμερα, δικαίωμα εκλογής κατά τα άνω θα έχουν μόνο όσοι θα έχουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της.

7.3.1. Απώλεια για οποιοδήποτε λόγο της ανωτέρω ιδιότητας συνεπάγεται την έκπτωση του μέλους από το άνω αξίωμα. Σε μια τέτοια περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του μέλους την διαπιστώνει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η αναπλήρωση του μέλους αυτού γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 28 του παρόντος.
7.3.2. Δεν συνιστά λόγο έκπτωσης από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου η μεταπήδηση του μέλους του Δ.Σ. στο διοικητικό συμβούλιο άλλης εταιρείας μέλους του Συνδέσμου, έστω και αν αυτή ανήκει σε διαφορετική τάξη.

7.4.1. Οι εκλεγέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο δια της γραμματείας του Συνδέσμου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. εκλέγονται ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
7.4.2. Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας η παρουσία τουλάχιστον οκτώ (8) μελών. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε συνέρχεται εκ νέου το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, αφού αποσταλεί εκ νέου πρόσκληση σε όλους του εκλεγέντες συμβούλους. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται και πάλι απαρτία οκτώ (8) τουλάχιστον συμβούλων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε κατ΄ αυτή τη συνεδρίαση, το Δ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, τηρουμένης και πάλι της ανωτέρω διαδικασίας, οπότε για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον συμβούλων.

7.5. Αν δεν συγκαλέσει ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος τους εκλεγέντες συμβούλους για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., την πρωτοβουλία συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε εκ των εκλεγέντων μελών, δια της γραμματείας του Συνδέσμου.

7.6. Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι μεταξύ τους συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή να προέρχονται από εταιρείες που έχουν σχέση μητρικής προς θυγατρική μεταξύ τους.

7.7. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν το Προεδρείο του Συνδέσμου. Στο Προεδρείο ή σε μέλος του Δ.Σ. μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ελευθέρως ανακλητή να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητές του.

7.8. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ. απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή εκάστης θέσεως του Προεδρείου δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και δεύτερη και αν πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και τρίτη και εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Στην τρίτη ψηφοφορία μετέχουν ως υποψήφιοι μόνο οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες κατά τη δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων, επιλέγεται, εφόσον απαιτείται, ο ένας από τους ισοψηφήσαντες υποψηφίους δια κληρώσεως. Η ψηφοφορία σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου είναι πάντα μυστική.

7.9. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες από την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει, καλούμενο προς τούτο, να παραδώσει στη νέα διοίκηση του Συνδέσμου τη διοίκηση, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο αυτού, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 8.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

8.1. Με εξαίρεση τα θέματα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου στην διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.

8.2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των εργασιών του Συνδέσμου, ιδρύει Περιφερειακά Γραφεία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προβαίνει στην εγγραφή αρωγών μελών, εγκρίνει τις εγγραφές των τακτικών μελών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό του επομένου έτους και υποβάλλει τούτους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους, καθορίζει τις αποδοχές των υπαλλήλων, του Διευθυντού του Συνδέσμου και των Συμβούλων, και εν γένει μεριμνά και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 9.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) εκ των μελών του.

9.2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, τα αιτούμενα την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. μέλη πρέπει απαραιτήτως στην έγγραφη αίτησή τους να αναγράφουν και τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα.

9.3. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δια κληρώσεως. Ο αριθμός των εκ των αναπληρωματικών προερχομένων τακτικών μελών του Δ.Σ. ουδέποτε μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των εξ αρχής εκλεγέντων ως τακτικών μελών

9.4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή αδικαιολόγητης απουσίας επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ (8) εντός του αυτού έτους του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του κατά τις διατάξεις του παρόντος περί αποχωρήσεως μελών, μέχρι λήξεως της θητείας του.


9.5. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των εξ αρχής εκλεγέντων ως τακτικών μελών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που ανέκυψε το ανωτέρω γεγονός, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του ή 20 τουλάχιστον μελών του Συνδέσμου, που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, με θέμα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Δ.Σ.

 

9.6. Το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει και δια τηλεδιασκέψεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΤΕ ή στον Κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό σχετικά με τη σύγκληση, διαδικασία, λήψη αποφάσεων και τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. ισχύουν και για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη.
 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 10.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. μπορεί επί συγκεκριμένου θέματος, ή επί κατηγορίας θεμάτων, να αποφασίσει ότι για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή και ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

10.2. Με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα και τα θέματα εκείνα για τα οποία τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό προς λήψη αποφάσεως μυστική ψηφοφορία, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.

10.3. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους δύο Αντιπροέδρους, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.˙ τον Γεν. Γραμματέα, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, τον δε Ταμία, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από το ίδιο.
 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 11.  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

11.1. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων αυτού.

11.2. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επίσης καταχωρούνται και οι γνώμες των διαφωνούντων μελών, εφόσον το ζητήσουν.

11.3. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.

11.4. Κανένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά εφόσον έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν διαφωνεί, υπογράφει με επιφύλαξη, την οποία συνοδεύει με έγγραφη αιτιολογία καταχωρούμενη στα πρακτικά.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 12.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

12.1. Ο ΣΑΤΕ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον όλων των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων και Επιτροπών παντός βαθμού, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

12.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα της δόσεως και επαγωγής εκ μέρους του Συνδέσμου όρκων, του διορισμού για λογαριασμό του ΣΑΤΕ πληρεξουσίων Δικηγόρων και της εν γένει έναντι πάντων εκπροσωπήσεως του Συνδέσμου και της προστασίας των συμφερόντων αυτού δικαστικώς και εξωδίκως.
         Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 13.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και προεδρεύει προσωρινά των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου, μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

13.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφοντας τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συνδέσμου.

13.3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεί σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε αρχής κρατικής, δημοτικής, κοινοτικής, δικαστικής, των τραπεζών και κάθε φύσεως οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, στις μεταξύ του Συνδέσμου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

13.4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. από κοινού με τον Γεν. Γραμματέα συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, τον οποίο και εκπροσωπεί.

13.5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποδέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από αυτά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου, τον οποίο εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους.

13.6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου. Συνυπογράφει με τον Ταμία κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

13.7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Συνδέσμου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και στον Ταμία κατά τη διαχείρισή του.

13.8. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του Προέδρου από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, έκπτωση, θάνατος), το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του παρόντος διαδικασία για την εκλογή Προέδρου, αφού πρώτα συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση του Δ.Σ. από αναπληρωματικό Σύμβουλο, κατά την προβλεπόμενη στο παρόν Καταστατικό διαδικασία αναπλήρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 14.   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

14.1.1. Οι Αντιπρόεδροι είναι δύο. Εξ αυτών ο ένας προέρχεται από τις τρεις ανώτερες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και ο άλλος από τις λοιπές τάξεις και το ΜΗ.Κ.Ι.Ε.
14.1.2. Οι δύο Αντιπρόεδροι είναι απολύτως ισότιμοι μεταξύ τους.

14.2. Οι Αντιπρόεδροι αντικαθιστούν τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες αυτού τις αρμοδιότητες. Εφόσον πρόκειται για πρόσκαιρο κώλυμα, η επιλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο γίνεται από τους δύο Αντιπροέδρους σε συνεννόηση μεταξύ τους, εκτός και αν υπάρξει αντίρρηση του Δ.Σ., οπότε το Δ.Σ. ορίζει τον Αντιπρόεδρο που θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο. Σε περιπτώσεις μονιμότερου κωλύματος, το Δ.Σ. αποφασίζει το ίδιο ποιος από τους δύο Αντιπροέδρους θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο.

14.3. Το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου, αναθέτει και επιμερίζει μεταξύ των δύο Αντιπροέδρων αρμοδιότητες αναφορικά με τη διοίκηση, εκπροσώπηση και λειτουργία του Συνδέσμου.
 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 15.   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

15.1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου, την κανονική και απρόσκοπτη αλληλογραφία, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων του Συνδέσμου σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται των Υπηρεσιών του Συνδέσμου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο του Συνδέσμου στα διαβήματα και παραστάσεις στις Αρχές για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Συνδέσμου.

15.2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συνδέσμου και στη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

15.3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση δε κωλύματος και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος.
 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 16.   TΑΜΙΑΣ

16.1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων, την είσπραξη των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων των μελών προς τον Σύνδεσμο και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων και στοιχείων των εισπράξεων και πληρωμών.

16.2. Ειδικότερα ο Ταμίας :
       α) Υπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεως, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου.
       β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση κάθε ποσού σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Συνδέσμου, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς του Συνδέσμου, με εντολές και επιταγές του Συνδέσμου που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ταμίας είναι πάντα υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
       γ) Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτές προς έγκριση ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου.
      δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, της έγκαιρης σύνταξης του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσεως.
      ε) Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα των μελών του Συνδέσμου και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς τον Σύνδεσμο.
     στ) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.

16.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό δυνάμενο να παραμένει στα χέρια του Ταμία, με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συνδέσμου.

16.4. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και προσωρινώς ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 17.   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

17.1. Ο Διευθυντής των Γραφείων του Συνδέσμου προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ..

17.2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων του Συνδέσμου, συντονίζοντας το προσωπικό, εκτελώντας τις εντολές που του δίνονται από το Δ.Σ., κατά τα λεπτομερέστερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 31 του παρόντος.

17.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την υπογραφή εγγράφων και δικαιολογητικών τρέχουσας φύσεως ή την υπογραφή ακριβών αντιγράφων και στον Διευθυντή των Γραφείων του Συνδέσμου ή στον τυχόν οριζόμενο αναπληρωτή του.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 18.   ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων υποχρεώσεών τους.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρίσταντο ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον στην περίπτωση αυτή η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 19.   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
(από μέλη οργάνων αυτού)

19.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα μέλη των Επιτροπών του ΣΑΤΕ δεν μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία στον Σύνδεσμο, ή να συνάπτουν με τον Σύνδεσμο συμβάσεις με αμοιβή για την προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών, ή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς τον Σύνδεσμο.

19.2. Στις ανωτέρω απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως αναγκαία έξοδα των μελών των ανωτέρω οργάνων, που γίνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εκπλήρωση αυτών (π.χ. έξοδα μετακινήσεως, διαμονής κλπ.)

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 20.   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

20.1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα εκλεγμένα όργανα του Συνδέσμου μεταξύ των αντιπροσώπων των τακτικών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος από την Γενική Συνέλευση για μία τριετία μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας του συμπίπτει με αυτή των υπολοίπων οργάνων του. Συγκροτούμενο σε Σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα αυτού. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των μελών του Συνδέσμου.

20.2. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 21.   ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21.1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, μαζί με τα υπόλοιπα εκλεγμένα όργανα, με θητεία που συμπίπτει με αυτών, ήτοι για τρία (3) χρόνια.

21.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της καθώς και όλο το έργο της. Για τη συγκρότησή της σε σώμα ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 και 5.

21.3. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συνεχής, αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.

21.4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας και όλα τα όργανα του Συνδέσμου, θέτουν στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Εξελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

21.5. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, η Εξελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

21.6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.
        Την έκθεσή της αυτή η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

21.7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή εντός των Γραφείων του Συνδέσμου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων αυτού.

21.8. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
        Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
        Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλεί αυτήν σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στην αίτηση.
        Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Εξελεγκτική Επιτροπή στην πιο πάνω προθεσμία, τότε αυτή συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση.
        Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

21.9. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

21.10. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις της κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 22.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

22.1.1. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ιδρύονται Περιφερειακά Γραφεία. Τα Περιφερειακά Γραφεία έχουν ως σκοπό αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Συνδέσμου που δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειάς τους και αφετέρου την πλέον εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου, ιδίως αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στην περιφέρεια.
22.1.2. Το Δ.Σ. διαθέτει απόλυτη διακριτική ευχέρεια ως προς τη γεωγραφική κατανομή των περιφερειών, τη χρονική σειρά ίδρυσης των Περιφερειακών Γραφείων και τον αριθμό αυτών.

22.2.1. Τα Περιφερειακά Γραφεία αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Συνδέσμου και δεν έχουν ίδια νομική προσωπικότητα.
22.2.2. Τα Περιφερειακά Γραφεία διευθύνονται από Περιφερειακή Αντιπροσωπεία, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ ύστερα από πρόταση των εταιρειών – μελών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Περιφερειακού Γραφείου. Η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην περιφέρεια εκάστου Περιφερειακού Γραφείου.
22.2.3. Οι Περιφερειακές Αντιπροσωπείες δύναται να είναι είτε τριμελείς είτε πενταμελείς. Ο ακριβής αριθμός των μελών εκάστης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., με γνώμονα το συνολικό αριθμό των εταιρειών – μελών που έχουν την έδρα τους εντός της περιφέρειας εκάστου Περιφερειακού Γραφείου.
22.2.4. Δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του μέλους Περιφερειακής Αντιπροσωπείας και αυτής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή οιουδήποτε άλλου συλλογικού οργάνου του Συνδέσμου.
22.2.5. Οι Περιφερειακές Αντιπροσωπείες τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, του οποίου τις αποφάσεις υποχρεούνται να σέβονται και να εφαρμόζουν.
22.2.6. Τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Γραφείων καλύπτονται από τον Σύνδεσμο.

22.3. Στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού τους, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, τα Περιφερειακά Γραφεία ασκούν τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
       α) Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων στις επιτροπές των δημοπρασιών που διεξάγονται στην περιφέρειά τους.
       β) Εκπροσώπηση του Συνδέσμου και των μελών του στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για διάφορα θέματα περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος.
       γ) Οργάνωση εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα.
       δ) Ενημέρωση του Δ.Σ. επί θεμάτων της περιφέρειάς τους.
       ε) Εκπόνηση και προώθηση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.

22.4.1. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να καταρτίσει και να θέσει σε ισχύ κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων και να ενσωματώσει τις σχετικές διατάξεις στον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου.
22.4.2. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου δικαιούται ανά πάσα χρονική στιγμή κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του να καταργεί, να συγχωνεύει ή να διασπά υφιστάμενα Περιφερειακά Τμήματα, να παύει Περιφερειακές Αντιπροσωπείες ή μέλη αυτών και να ορίζει άλλες προς αντικατάστασή τους.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 23.   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

23.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από το σύνολο των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συνδέσμου.

23.2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

23.3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση (ενδεικτικές αρμοδιότητες):
       α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα που εκλέγονται από αυτήν. Επίσης, παύει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά εκλεγμένα από αυτήν συλλογικά όργανα του Συνδέσμου πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση που λαμβάνεται με ελάχιστη απαρτία του ημίσεως του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών του Συνδέσμου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των παρουσών στη Γενική Συνέλευση σταθμισμένων (πολλαπλών) ψήφων, όπως αυτές υπολογίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.
       β) Ελέγχει τη δράση των οργάνων του Συνδέσμου.
       γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και τους ετήσιους ισολογισμούς.
       δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.
       ε) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συνδέσμου.
       στ) Αποφασίζει περί αγοράς ή εκποίησης ακινήτων και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων του Συνδέσμου. Επί αγοράς ακινήτου η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου μέσα στα όρια της σχετικής απόφασης της Γ.Σ.
       ζ) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.
       η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συνδέσμου, τηρώντας την ορισμένη από το παρόν καταστατικό και τον νόμο διαδικασία.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 24.   ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24.1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ή όταν ζητήσει εγγράφως τη σύγκλησή της το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων και δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς εν τάξει.

24.2. Η αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του Συνδέσμου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικώς να αναγράφει λεπτομερώς τα προς συζήτηση θέματα.

        Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της κατά τα άνω αιτήσεως να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αιτήσεως.


24.3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με τοιχοκόλληση σε εμφανές μέρος στα Γραφεία του Συνδέσμου δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία. Αντίγραφο της πρόσκλησης αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικώς, fax κλπ.) εγκαίρως προς όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Τυχόν πλημμέλειες της αποστολής δεν δημιουργούν λόγους ακυρότητας, εφόσον εκπληρώθηκε η άνω υποχρέωση τοιχοκόλλησης.

24.4. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζονται απαραίτητα και επί ποινή ακυρότητας:

        α) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης,

        β) Τα προς συζήτηση θέματα

 

24.5. Η Γ.Σ. μπορεί να συνέρχεται και διαδικτυακά ή δια τηλεδιασκέψεως. Μπορεί επίσης να παρέχεται σε μέλη η δυνατότητα διαδικτυακής ή δια τηλεδιασκέψεως συμμετοχής σε Γ.Σ. που συνεδριάζει δια φυσικής παρουσίας των μελών. Τα ανωτέρω αποφασίζονται από το Δ.Σ. που συγκαλεί τη Γ.Σ. και εκτίθενται λεπτομερώς στην πρόκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ.. Τα ειδικότερα διαδικαστικά και τυπικά ζητήματα διεξαγωγής, συμμετοχής και ψηφοφορίας σε Γ.Σ. που συνεδριάζει αποκλειστικώς διαδικτυακά ή δια τηλεδιασκέψεως ή στην οποία παρέχεται εναλλακτικώς προς τη φυσική παρουσία η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής, ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου ή από τον Κανονισμό Γενικών Συνελεύσεων.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 25.   ΑΠΑΡΤΙΑ

25.1. Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη αυτής σύγκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

25.2. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

25.3. Αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

25.4. Αλλαγή του τόπου και της ώρας των επαναληπτικών συνεδριάσεων επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται στην αρχική πρόσκληση ή και σε μεταγενέστερη τοιχοκολλούμενη στα γραφεία του ΣΑΤΕ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

25.5. Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούμενη από το προσωρινό Προεδρείο απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι το πέρας της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 26.   ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Τυχόν απόντες ή κωλυόμενοι από το Προεδρείο του Δ.Σ. αναπληρώνονται κατά τις διατάξεις για τη λειτουργία του Δ.Σ., άλλως με απόφαση της Γ.Σ.

26.2. Πρώτο θέμα σε κάθε Γενική Συνέλευση είναι η εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και δύο ψηφολεκτών, εκ των μη υποψηφίων για την εκλογή συμβούλων. Για τους ψηφολέκτες ισχύουν αναλόγως τα κωλύματα διορισμού μέλους στην Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

26.3. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικά τεύχη και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαμειφθέντων στη Γενική Συνέλευση και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 27.   ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


27.1.1. Στη Γ.Σ. ισχύει το σύστημα της σταθμισμένης (πολλαπλής) ψήφου, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω.
27.1.2. Κάθε μέλος του Συνδέσμου διαθέτει έναν ορισμένο αριθμό ψήφων αναλόγως της κατάταξής του σε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. Ειδικότερα:
        α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στις τάξεις Α1, Α2 και 1η του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν μία (1) ψήφο εκάστη.
        β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στη 2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν δύο (2) ψήφους εκάστη.
        γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν τέσσερις (4) ψήφους εκάστη.
        δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στην 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν επτά (7) ψήφους εκάστη.
        ε. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στην 5η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν εννέα (9) ψήφους εκάστη.
        στ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στην 6η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν δέκα έξι (16) ψήφους εκάστη.
        ζ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη ανήκουσες στην 7η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν πενήντα (50) ψήφους εκάστη.

27.2.1. Το ανωτέρω σύστημα σταθμισμένης (πολλαπλής) ψήφου εφαρμόζεται σε όλες τις ψηφοφορίες πλην των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου, οι οποίες διεξάγονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Κατά τις εν λόγω αρχαιρεσίες κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
27.2.2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, όπως υπολογίζονται κατά το ανωτέρω σύστημα σταθμισμένης (πολλαπλής) ψήφου, εφόσον στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά.
27.2.3. Ως σύνολο των ψήφων για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη μιας απόφασης νοείται το άθροισμα των σταθμισμένων (πολλαπλών) ψήφων που λαμβάνονται κατά περίπτωση ως βάση (παρουσών ή εγκύρων).

27.3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα φανερά ή κατ’ εξαίρεση μυστικά. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ανόρθωση των μελών ή με ανύψωση του χεριού, ή με ονομαστική κλήση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αρχαιρεσιών.
        Δεν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης δια βοής.

27.4.1. Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς μυστικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Αρχαιρεσιών, όταν αφορά :
        α) Στις εκλογές ή στην παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
        β) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση του Συνδέσμου.
        γ) Σε προσωπικά ζητήματα και
        δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη του καταστατικού ή αποφασισθεί από τη Γ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
27.4.2. Σε περίπτωση διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας με σταθμισμένη (πολλαπλή) ψήφο, προς τον σκοπό της διασφάλισης της μυστικότητας της ψηφοφορίας, χορηγείται σε κάθε μέλος ίσος αριθμός ψηφοδελτίων και φακέλων με τον αριθμό των σταθμισμένων (πολλαπλών) ψήφων που διαθέτει και το μέλος ψηφίζει τόσες φορές όσες και οι σταθμισμένες (πολλαπλές) ψήφοι που του αντιστοιχούν.

27.5. Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται εγκύρως επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Αλλαγή σειράς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, από την αναφερόμενη στην πρόσκληση, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου της και πριν από κάθε συζήτηση των επί μέρους θεμάτων αυτής.

27.6. Για την εξαγωγή του αποτελέσματος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται μόνο οι έγκυρες ψήφοι. Δεν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές ούτε οι άκυρες ψήφοι. Οι λευκές ψήφοι θεωρούνται έγκυρες.
 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 28.   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

28.1.1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα του Συνδέσμου.

            Η θητεία όλων των οργάνων είναι τριετής και συμπίπτουσα μεταξύ τους.

            Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώμα του νεοεκλεγέντος αντίστοιχου οργάνου.


28.1.2. Τα έντεκα (11) από τα δεκατρία μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με τον ειδικότερο τρόπο που ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του Συνδέσμου που ανήκουν από την 3η έως και την 7η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. Τα λοιπά δύο μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με τον ειδικότερο τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του Συνδέσμου που ανήκουν στις τάξεις από Α1 έως και 2η του Μ.Ε.ΕΠ.. Τα μέλη που είναι αποκλειστικά εγγεγραμμένα στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. ψηφίζουν και εκλέγονται μαζί με τα μέλη των τάξεων από 3η έως και 7η.

28.2. Η εκλογή γίνεται ως εξής:
        α) Υπάρχουν δύο ενιαία ψηφοδέλτια, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για την εκλογή των έντεκα (11) συμβούλων από τις τάξεις 3η έως 7η και το άλλο για την εκλογή των δύο (2) συμβούλων από τις τάξεις Α1 έως 2η. Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές σε ένα εκ των δύο ενιαίων ψηφοδελτίων. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου ως συμβούλου σε αμφότερα τα ενιαία ψηφοδέλτια.
        β) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς τα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου το αργότερο μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.. Κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας – μέλους στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, αποκλειομένης της πρότασης περισσοτέρων του ενός προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία. Επί Ε.Π.Ε. η αίτηση συνοδεύεται από απόφαση σύμφωνη με το καταστατικό της. Επί Ο.Ε. και Ε.Ε., εάν ο υποψήφιος είναι και διαχειριστής της εταιρείας, αρκεί η υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας˙ εάν ο υποψήφιος είναι απλώς ομόρρυθμος εταίρος χωρίς να κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή, η δήλωση συνοδεύεται και από απόφαση του διαχειριστή.
        γ) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ανακοινώνοντας το περιεχόμενό του στη Γ.Σ..
        δ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης παραγράφου. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί των ενστάσεων αυτών οριστικά, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

28.3.1. Καθορίζεται ότι στο Δ.Σ., κατά το χρόνο εκλογής του, θα αντιπροσωπεύονται με ένα (1) τουλάχιστον σύμβουλο όλες οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. από την 3η μέχρι και την ανώτατη και με ανώτατο όριο τρεις (3) συμβούλους από κάθε τάξη, υπό τους κάτωθι ειδικότερους περιορισμούς και προϋποθέσεις:
           Ειδικότερα, η εκλογή των έντεκα (11) συμβούλων που προέρχονται από τις τάξεις 3η έως και 7η του Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται σε δύο κατανομές:
           α) Κατά την πρώτη κατανομή εκλέγονται ανά ένας σύμβουλος από κάθε τάξη από την 3η τάξη μέχρι την ανώτατη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., κατά σειρά πλειοψηφίας, με σχετική πλειοψηφία βάσει των σταυρών προτίμησης, ήτοι ο πρώτος πλειοψηφήσας από κάθε τάξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει υποψήφιος από κάθε μία από τις προαναφερθείσες τάξεις. Εάν οι πλειοψηφούντες ανά τάξη ισοψηφούν, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
           β) Κατά τη δεύτερη κατανομή εκλέγονται ως σύμβουλοι, αδιακρίτως τάξης, οι εναπομείναντες μετά την πρώτη διαλογή υποψήφιοι, κατά σειρά πλειοψηφίας, με σχετική πλειοψηφία βάσει των σταυρών προτίμησης, με τον περιορισμό ότι ο αριθμός των εκλεγομένων συμβούλων ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τους τρεις. Σε περίπτωση που εκλέγεται υποψήφιος καθ’ υπέρβαση του αριθμού των τριών συμβούλων ανά τάξη, ο υποψήφιος αυτός παραλείπεται και εκλέγεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης υποψήφιος, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτός δεν θα προσκρούει στο ανωτέρω κώλυμα εκλογιμότητας. Εάν και αυτός ο υποψήφιος προσκρούει στο ανωτέρω κώλυμα εκλογιμότητας, παραλείπεται και εξετάζονται οι επόμενοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης υποψήφιοι, μέχρι να βρεθεί υποψήφιος που να μην προσκρούει στο ανωτέρω αναφερόμενο κώλυμα εκλογιμότητας.
28.3.2. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω του παραπάνω περιορισμού των τριών κατ’ ανώτατο όριο συμβούλων ανά τάξη, δεν καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση και των έντεκα (11) θέσεων του Δ.Σ. που αναλογούν στις τάξεις 3η έως και 7η, ο παραπάνω περιορισμός αίρεται για τις απομένουσες κενές θέσεις, οι οποίες συμπληρώνονται από τους μη εκλεγέντες στις δύο πρώτες κατανομές υποψηφίους, κατά σειρά πλειοψηφίας, αδιακρίτως τάξης.
28.3.3. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα αποκλειστικά στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. υπερβούν τα πενήντα (50), τότε υποχρεωτικώς εκλέγεται σύμβουλος και ένας υποψήφιος της κατηγορίας αυτής, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και για το ΜΗ.Κ.Ι.Ε. όσα ισχύουν και για τους υποψήφιους των λοιπών τάξεων αναφορικά με τα ελάχιστα και ανώτατα όρια εκπροσώπησης στο Δ.Σ. εκάστης τάξης.
28.3.4. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται τρεις (3) σταυροί προτίμησης κατ’ ανώτατο όριο. Περισσότεροι σταυροί προτίμησης των ανωτέρω καθιστούν το ψηφοδέλτιο αυτοδικαίως άκυρο.

28.4.1. Οι δύο (2) σύμβουλοι που προέρχονται από τις τάξεις Α1 έως και 2η εκλέγονται και αυτοί με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι δύο (2) σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης ανεξαρτήτως τάξης.
28.4.2. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται ένας (1) σταυρός προτίμησης κατ’ ανώτατο όριο. Περισσότεροι σταυροί προτίμησης των ανωτέρω καθιστούν το ψηφοδέλτιο αυτοδικαίως άκυρο.

28.5.1. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης.
28.5.2. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.
28.5.3. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης τακτικού μέλους από αναπληρωματικό, η αναπλήρωση για τις τάξεις από 3η έως και 7η θα γίνεται από το πρώτο σχετικώς πλειοψηφούν αναπληρωματικό μέλος της ίδιας τάξης του αναπληρουμένου τακτικού, μόνο εφόσον δεν υπάρχει τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της ίδιας τάξης του αναπληρουμένου. Εάν υπάρχει τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της ίδιας τάξης του αναπληρουμένου, η αναπλήρωση γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά σταυρών προτίμησης, αδιακρίτως τάξης.
28.5.4. Η αναπλήρωση για τις τάξεις από Α1 έως και 2η γίνεται κατά σειρά σταυρών προτίμησης των επιλαχόντων υποψηφίων, ανεξαρτήτως τάξης.

28.6.1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στα γραφεία του Συνδέσμου ή σε άλλο τόπο που καθορίζεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, καθώς και σε όσες έδρες των Περιφερειακών Γραφείων καθορίσει το Δ.Σ. με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών αυτής, ή μέσα σε δέκα ημέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.
28.6.2. Δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Νέα μέλη που εγγράφονται στον Σύνδεσμο για πρώτη φορά μέχρι και τριάντα ημέρες πριν από την πρώτη ορισθείσα συνεδρίαση για την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατ’ αυτήν.
28.6.3. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. στους τόπους όπου θα διενεργούνται οι αρχαιρεσίες θα υπάρχουν δύο κάλπες. Η μία κάλπη θα προορίζεται για την εκλογή των έντεκα (11) μελών του Δ.Σ. από τις τάξεις 3η έως και 7η του Μ.Ε.ΕΠ., ενώ η άλλη για την εκλογή των δύο (2) μελών του Δ.Σ. από τις τάξεις Α1 έως και 2η του Μ.Ε.ΕΠ..
28.6.4. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ρυθμίσει τα ειδικότερα θέματα των αρχαιρεσιών, ενσωματώνοντας τις σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΤΕ ή καταρτίζοντας ειδικό κανονισμό αρχαιρεσιών.

 

28.7. Οι αρχαιρεσίες δύναται να διενεργούνται και ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Οι ειδικότερες διατυπώσεις και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ρυθμίζονται ειδικώς στον Κανονισμό Αρχαιρεσιών του ΣΑΤΕ.

 

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 29.   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29.1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει τα αιρετά όργανα του Συνδέσμου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο), να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συνδέσμου και για κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Γ.Σ. διενεργείται μυστική ψηφοφορία, τότε η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή.

29.2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία πρόσωπα εκ των εκπροσώπων του άρθρου 3 του παρόντος και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Επιτρέπεται η εκλογή της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής για πολλές ψηφοφορίες. Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

29.3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

29.4. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, ούτε πρόσωπο στο οποίο αφορά άμεσα η διεξαγόμενη ψηφοφορία (λ.χ. ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων, πειθαρχικές ευθύνες κλπ.).

29.5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου μελών του Συνδέσμου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία. Το μητρώο αυτό, υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Διευθυντή, υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

29.6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους καθώς και η ιδιότητα του εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
        Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αφενός καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και το μέλος για το οποίο ψηφίζει και αφετέρου τίθεται η υπογραφή του ψηφίσαντος.
        Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο και το υπογράφει. Η ανακοίνωση του αποτελέσματός της γίνεται στη Γ.Σ., άλλως δια τοιχοκολλήσεως στα Γραφεία του Συνδέσμου.

29.7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή απρόσκοπτα, κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο και να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Δικαιούται να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε ψηφοφόρο και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματός της, για τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπαλλήλων του Συνδέσμου, για την επιβοήθηση του έργου της. Μέχρι να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιόν της από μετέχοντα στη Γ.Σ.

29.8. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και μπορεί να αφορά μόνο σε ζήτημα εγκυρότητας της συμμετοχής ψηφοφόρου ή υποψηφίου στις αρχαιρεσίες, καθώς και σε ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας των αρχαιρεσιών από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος.
        Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό των αρχαιρεσιών. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το αποτέλεσμα προσβάλλεται μόνο κατά τη διαδικασία του νόμου.

29.9. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
        Το πρακτικό αυτό μαζί με το αντίγραφο του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε κατά τις εκλογές παραδίδεται από την Ε.Ε. στον Διευθυντή του Συνδέσμου κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη των αρχαιρεσιών και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου. Τα ψηφοδέλτια και όλο εν γένει το υλικό της ψηφοφορίας φυλάσσονται τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η προθεσμία προσβολής της αποφάσεως της Γ.Σ. και σε περίπτωση προσβολής της, μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση.

29.10. Στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται στις έδρες των κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής ασκεί η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Το αργότερο μέχρι την επομένη ημέρα των αρχαιρεσιών αποστέλλει μήνυμα τηλεομοιοτυπίας με το εκλογικό αποτέλεσμα, υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα μέλη της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας, στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου. Ακολούθως, συσκευάζει τα ψηφοδέλτια, τυχόν κατατεθείσες ενστάσεις και όλο το εκλογικό υλικό σε δέμα, το οποίο και αποστέλλει με ασφαλή τρόπο (ταχυαποστολή, συστημένο ταχυδρομείο κ.λπ.) στα κεντρικά γραφεία τα Συνδέσμου εντός το αργότερο τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται στις έδρες των Περιφερειακών Γραφείων οι γενικές διατάξεις περί αρχαιρεσιών του παρόντος άρθρου.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 30.   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

30.1. Κάθε μέλος (τακτικό ή αρωγό) που παραβαίνει τις εκ του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεις του ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου ή παραλείπει την εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο ή ασκεί το επάγγελμά του έναντι των υπολοίπων μελών του Συνδέσμου εκτός των διαγραφομένων υπό του παρόντος ορίων (προσβολή της τιμής ή αξιοπιστίας του κλάδου, διαγωγή ασυμβίβαστη προς τα συναλλακτικά ήθη και τις επαγγελματικές συνήθειες, αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ), ή ενεργεί αντίθετα προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο εκ μέρους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που ασκείται είτε οίκοθεν, είτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατόπιν αναφοράς μέλους του Συνδέσμου.

30.2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ύστερα από ακρόαση του ελεγχόμενου και πάντως μετά από νόμιμη κλήτευσή του και διεξοδικό έλεγχο της υπόθεσης, μπορεί να επιβάλει με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, τις ποινές α) της έγγραφης επίπληξης, β) του προστίμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1 o/oo) του προϋπολογισμού δημοσίων έργων που σύμφωνα με το νόμο έχει δικαίωμα να αναλάβει η εταιρεία – μέλος ανάλογα με την τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. ή του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. στην οποία ανήκει, γ) της προσωρινής αποβολής μέχρις ενός (1) έτους και δ) της διαγραφής από το μητρώο των μελών. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και τα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεών του, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Η απόφαση υπόκειται σε επικύρωση από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Μετά από την τυχόν επικύρωση απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτή καθίσταται οριστική και υπόκειται μόνο σε προσβολή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 101 Αστικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της ποινής προστίμου, να επιδιώξει δικαστικά ή εξώδικα (π.χ. αρνούμενο στο τιμωρηθέν μέλος την χορήγηση βεβαίωσης περί εξόφλησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο) την είσπραξη του ποσού, ελεγχομένου διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Συνδέσμου. Το προβλεπόμενο ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να αυξάνει κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 31.   ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

31.1. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η τύχη της περιουσίας του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως η περιουσία του Συνδέσμου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 32.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

32.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται με το παρόν να συντάσσει και να τροποποιεί το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και του νόμου.
32.1.2. Με τον Κανονισμό αυτό είναι δυνατόν να ρυθμίζονται, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού, ειδικότερα θέματα, όπως ζητήματα προσωπικού και εσωτερικής λειτουργίας του ΣΑΤΕ, η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων, η διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου του Συνδέσμου και η συμμετοχή σ’ αυτό, καθώς και ειδικά ή λεπτομερειακής φύσης ζητήματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό.

32.2.1. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται επίσης να συντάσσει και να τροποποιεί τον Κανονισμό Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου.
32.2.2. Με τον Κανονισμό Αρχαιρεσιών δύναται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα και λεπτομερειακής φύσης ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των πάσης φύσεως ψηφοφοριών κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό.

32.3.1. Με το παρόν Καταστατικό εξουσιοδοτούνται επίσης τα συλλογικά όργανα του Συνδέσμου να συντάξουν κανονισμούς λειτουργίας αυτών.
32.3.2. Με τους κατά τα άνω κανονισμούς λειτουργίας δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας εκάστου οργάνου, ή άλλα ειδικής ή λεπτομερειακής φύσης θέματα, πάντα εντός των πλαισίων του παρόντος Καταστατικού.
32.3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα σύνταξης κανονισμών λειτουργίας όλων των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, η οποία συντρέχει σωρευτικά με την κατά τα άνω ειδική αρμοδιότητα εκάστου συλλογικού οργάνου να καταρτίσει δικό του κανονισμό λειτουργίας. Επίσης, δύναται να ενοποιεί περισσότερους του ενός υφιστάμενους κανονισμούς σε ενιαίο κείμενο, ή να ενσωματώνει τους επιμέρους ειδικούς κανονισμούς στον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνδέσμου, κωδικοποιώντας τον.

32.4.1. Όλοι οι κατά τα άνω Κανονισμοί, μετά τη σύνταξή τους από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, υποβάλλονται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη της σύνταξης αυτών Γ.Σ. Η έγκριση δίδεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το συλλογικό όργανο που έχει συντάξει τον κανονισμό δεν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κανονισμός υποβάλλεται πρώτα προς έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Γ.Σ. προς ψήφιση.
32.4.2. Μέχρι την έγκριση κάθε νέου Κανονισμού Λειτουργίας ή τροποποίησης αυτού από τη Γ.Σ., ο Κανονισμός θεωρείται εν ισχύϊ και εφαρμόζεται κανονικά. Εάν ο Κανονισμός δεν τύχει της έγκρισης της Γ.Σ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Οι εκδοθείσες βάσει αυτού πράξεις παραμένουν ισχυρές, εκτός και αν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού. Σε περιπτώσεις κανονισμών λειτουργίας που πρέπει να τύχουν πρώτα της προέγκρισης του Δ.Σ., ο κανονισμός δεν τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήψη της προέγκρισης αυτής.

32.5. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με διατάξεις οιουδήποτε των Κανονισμών Λειτουργίας, υπερισχύουν αυτοδικαίως και άνευ ετέρου οι διατάξεις του Καταστατικού.

32.6. Η σύνταξη των παραπάνω κανονισμών είναι προαιρετική και η πρωτοβουλία για τη λήψη απόφασης για την κατάρτισή τους ανήκει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 33.   ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

33.1. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει νομοθετική μεταβολή του ισχύοντος συστήματος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), η οποία θα διαφοροποιεί είτε τον αριθμό ή την ονομασία των τάξεων είτε το όλο σύστημα κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να προσαρμόσει αναλογικά όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται άμεσα από το ισχύον σύστημα κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, τον αριθμό και την ονομασία των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ..

33.2. Η αναλογική προσαρμογή που θα διενεργήσει το Δ.Σ. θα ισχύει προσωρινά για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λειτουργίας του Συνδέσμου.

33.3. Ταυτοχρόνως, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα καταστατική Γενική Συνέλευση, προς το σκοπό της τροποποίησης όλων των διατάξεων του Καταστατικού του ΣΑΤΕ, των οποίων η λειτουργία και εφαρμογή επηρεάζεται από την ενδεχόμενη νομοθετική μεταβολή.

Αρχή Σελίδας


ΑΡΘΡΟ 34.   ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

34.1. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική και φέρει γύρω της τον τίτλο του Συνδέσμου και στο μέσον τη συντομογραφία «ΣΑΤΕ».

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 35.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

35.1.1. Όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού ισχύουν από του χρόνου κατά τον οποίο κατά νόμο τίθενται σε ισχύ.

Αρχή Σελίδας

ΑΡΘΡΟ 36.   ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

36.1. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα έξι άρθρα και ισχύει όπως τροποποιημένο εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 26.4.2023.

Αρχή ΣελίδαςΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  (Τάξεων 5η έως 7η) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Λοιπών Τάξεων)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΡΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣΕγκρίθηκε με την υπ´αριθμ. 325/2023 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 25.07.2023

 

Άνοιγμα καταστατικού σε word

Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english