Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Θέματα ΥΠΥΜΕΔΙ
 
26/03/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Υφυπουργό Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών με θέμα: «Προβλήματα από την καθυστέρηση έκδοσης του π.δ/τος περί μητρώων».
09/02/2024  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Παράταση ημερομηνίας έναρξης υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων».

05/02/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και την Υφυπουργό Υποδομών, αρμόδια για τις Μεταφορές, με θέμα: «Αίτημα προσθήκης κατηγορίας νομικών προσώπων στις προβλέψεις της Υ.Α. 101701/2021 (ΦΕΚ Β’ 1793/29.04.2021) που αφορά στον «Καθορισμό κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκινήτων»».
22/12/2023  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Λήξη παράτασης ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. την 31.12.2023».

15/12/2023  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στάση πληρωμών δημοσίων έργων» -Αναδημοσιεύσεις.

16/11/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Υφυπουργό Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών με θέμα: «Απαξίωση Ελληνικής Εργοληπτικής Επιχειρηματικότητας» και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα  - Αναδημοσιεύσεις.
27/10/2023   Το από 26.10.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου Γενικού Γραμματέα Υποδομών σε απάντηση της από 18.10.2023 Επιστολής του ΣΑΤΕ.
24/10/2023  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Λειτουργία Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών-ΜΕΚ» - Το από 26.10.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

13/09/2023  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ετοιμότητα Κατασκευαστικού κλάδου για τις αποκαταστάσεις υποδομών από τις πρόσφατες θεομηνίες» και η αναφερόμενη σε αυτή τροπολογία-προσθήκη.

01/09/2023  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τo Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών με θέμα: «Στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ΠΔΕ» - Αναδημοσιεύσεις.

27/07/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Υπόμνημα θέσεων ΣΑΤΕ – Αίτημα συνάντησης» - Αναδημοσιεύσεις.
08/03/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ανάληψη νέων καθηκόντων – Αίτημα συνάντησης για ενημέρωση».
02/01/2023   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Λήξη παράτασης ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ την 31.12.2022».
22/12/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στάση πληρωμών δημοσίων έργων και άλλα προβλήματα του τομέα κατασκευής δημοσίων έργων».
02/12/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της εξάμηνης προθεσμίας ενεργειών σχετικών με την ενεργειακή κρίση».
13/10/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με τις συνεχείς και απαράδεκτες καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων».
09/08/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθυστέρηση στην έκδοση ΚΥΑ και διευκρινιστικών εγκυκλίων».
08/07/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος και πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου (Άρθρα 153 & 154, Ν. 4938/22)».
31/05/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Υφυπουργό Υποδομών και τη Γενική Γραμματέα Υποδομών με θέμα: «Επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
16/03/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών και συμβουλίων αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕ».
20/12/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον Υφυπουργό Υποδομών και τη Γενική Γραμματέα Υποδομών με θέμα: «Ρυθμίσεις και έναρξη ισχύος ΠΔ 71/2019».
13/12/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και τον Υφυπουργό Υποδομών με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις»».
07/07/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έναρξη ισχύος ΠΔ 71/2019».
28/04/2021   Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κοινό αίτημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων για ορισμό συντελεστών αναθεώρησης».
15/04/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων (3)».
02/03/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
01/03/2021   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων».
05/02/2021   ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αίτημα ενεργοποίησης διάταξης του άρθρου 153 του Ν.4412/2016».
04/01/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί του σχεδίου νόμου για τις τροποποιήσεις του Ν.4412/2016» και τα συνημμένα σε αυτή Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2. (Βλ. και σχετικές Επιστολές).
23/11/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ουσιαστική εξαίρεση πληττομένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων».
19/05/2020   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δανειοδότηση τεχνικών επιχειρήσεων» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
19/05/2020   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασμών από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
31/03/2020   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κραυγή αγωνίας των Τεχνικών Εταιριών».
27/03/2020   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επιδράσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού και των µέτρων αντιµετώπισης αυτής στην κατασκευαστική δραστηριότητα – Προτάσεις».
23/03/2020   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Λειτουργία εργοταξίων δημοσίων τεχνικών έργων εν μέσω πανδημίας κορονοϊού».
20/03/2020   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση των συνεπειών στα Έργα από την κρίση του κορωνοϊού» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή του ΕΣΒΥΚ.
05/02/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Άρθρο 57 (Mηχανήματα Έργου) του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις»» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
08/01/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Καταγγελία για δημοπράτηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) με θέμα: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ» και αναφέρεται σε έργο που δημοπρατήθηκε παράνομα σαν «προμήθεια»» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.
01/10/2019   Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Αίτημα απόσυρσης άρθρου 76 (περί συμβάσεων μελέτης/κατασκευής) του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»».
15/05/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο ΥΜΕ/ΓΓΥ με θέμα: «Διακοπή πληρωμών πιστοποιήσεων έργων».
15/05/2019   2η Έκδοση (Διόρθωση Παροραμάτων) του Πορίσματος με αντικείμενο την προτεινόμενη ρύθμιση για την ανατίμηση της ασφάλτου (Βλ. και  Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ).
02/05/2019   Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αναθεώρηση για την κάλυψη των ανατιμήσεων της ασφάλτου και των καυσίμων» και το συνημμένο σε αυτή Πόρισμα.
08/04/2019   Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Προγραμματισμός συνάντησης προς ενημέρωση για επικείμενες τροποποιήσεις του Ν.4412/16».
20/03/2019  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»».

03/12/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναθεώρηση – Τιμή Ασφάλτου, Πετρελαίου. Σοβαροί κίνδυνοι για τα έργα και τις επιχειρήσεις».

05/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπ.ΥΜΕ με θέμα: «Διόρθωση παροράματος Ενιαίων Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων» και τα συνημμένα σε αυτήν αποσπάσματα ΦΕΚ.
01/08/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα».
21/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναθεώρηση – Σοβαροί κίνδυνοι για τα έργα και τις επιχειρήσεις».
30/03/2018   Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ.ΥΜΕ με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 107 παρ. 4 του οποίου ικανοποιείται το αίτημα του ΣΑΤΕ για πρόβλεψη παράτασης ισχύος των υφιστάμενων βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ  που είχε υποβάλει με την από 07-03-2018 Επιστολή του. Στο άρθρο 107  παρ. 4 προβλέπεται συγκεκριμένα ότι: «5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εµπροθέσµως υποβάλει και εκκρεµεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εµπρόθεσµη αίτηση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), παρατείνεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) τους, κατά τα οριζόµενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγµα».
27/12/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Εργοληπτικό επάγγελμα και προβλέψεις Ν.4412/2016 καθώς και πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων» και η συνημμένη σε αυτή Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Συνδέσμου.

27/11/2017   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αίτημα άμεσης συνάντησης».
16/11/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Οξύτατο το πρόβλημα των εργοληπτικών επιχειρήσεων από την μη λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και της Υπηρεσίας Δ15». (Βλέπε και την από 26/10/2017 Επιστολή του ΣΑΤΕ).
14/11/2017   Κοινή Επιστολή των εργοληπτικών οργανώσεων ΣΑΤΕ - ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα:  «Πρόταση προσθήκης ρύθμισης στο άρθρο 116 του ν. 4412/2016 που αφορά στις ΑΧΠ».
09/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπρατήσεις λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)».
27/10/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αδυναμία λειτουργίας Δ/νσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Υ. από την πρόβλεψη άμεσης εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 123/2017 - Οξύτατο το πρόβλημα των εργοληπτικών επιχειρήσεων από την μη λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και της Υπηρεσίας Δ15».
01/09/2017   Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αίτημα συνάντησης».
13/07/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Ενεργοποίηση της πρόβλεψης της παρ. 6, του άρθρου 88 του Ν.4412/16 περί έκδοσης εγκυκλίων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής (ΑΧΠ) ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων».
06/07/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Υπόμνημα ΣΑΤΕ για το Ενοποιημένο Προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα Μητρώα (εκδ.29/6/2017)».
22/06/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για τα Μητρώα με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί βασικών θεμάτων του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.».
19/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αδυναμία λειτουργίας Επιτροπής ΜΕΕΠ από τις 15.5.2017 - Απαγόρευση άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας των Μελών μας χωρίς υπαιτιότητά τους».
12/06/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Υπογραφή ΕΕΕΣ/TΕYΔ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
31/05/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναλύσεις Τιμών και Τιμολόγηση Δημόσιων Έργων».
29/05/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναμενόμενα προβλήματα κατά την εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την κατάρτιση καταλόγου μελετητών - εργοληπτών».
24/05/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αντιφατικές οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ σε ζητήματα υποχρέωσης υπογραφής των ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ» και η συνημμένη σε αυτή Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
24/05/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Υπενθύμιση αιτήματος παράτασης χρόνου υποβολής έκθεσης δραστηριότητας».
15/05/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αίτημα κατάργησης Ειδικού Πτυχίου Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Π.Δ. 437/81, άρ. 16 και 17) στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 119 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
11/05/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (ΑΧΠ) - Αίτημα συνάντησης».
11/05/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών – Χορήγηση στοιχείων».
06/04/2017   Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (ΑΧΠ): Τρόπος ανάδειξης και τρόπος αντιμετώπισης» και η συνημμένη σε αυτή Πρόταση ΠΕΔΜΕΔΕ-ΣΑΤΕ για τον προσδιορισμό ΑΧΠ.
31/01/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Απάντηση στο από Κ/11/11.1.2017 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων /Τμήμα Κατασκευών με θέμα: "Eγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής (ΑΧΠ) και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων"».

01/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Κατάθεση απόψεων ΣΑΤΕ για το Σχέδιο Νόμου του ΥπΥΜΕΔΙ με θέμα: "Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις"».
27/10/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απαιτήσεις προσκόμισης πιστοποιητικών συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και μείωση του ανταγωνισμού στα έργα».
26/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών και τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές με θέμα: «Αναλύσεις Τιμών και Τιμολόγηση Δημόσιων Έργων» και τα Συνημμένο 1, Συνημμένο 2, Συνημμένο 3, Συνημμένο 4 σε αυτήν.

23/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών και τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές με θέμα: «Αντικειμενικός τρόπος διαπίστωσης των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών - Πόρισμα Ομάδας Εργασίας ΣΑΤΕ».

03/08/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Γ. Δέδε με θέμα: «Δημοπρατήσεις έργων με την διαδικασία ανάθεσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης και ζητήματα διαφάνειας».

28/07/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Υπόμνημα ΣΑΤΕ για το Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα.

22/06/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής έκθεσης δραστηριότητας έτους 2015».

17/06/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ριζικές μεταβολές επί του σχεδίου νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».

22/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».

12/04/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».

05/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: Ανάθεση και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) - Γενικές και Ειδικές Παρατηρήσεις». Συνημμένη η από 12/02/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

01/04/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΕΕΠ κ. Ι. Μπακογιάννη με θέμα: «Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ» (Βλ. Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ).

29/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ για την Επιτροπή Εξωστρέφειας» (Υ.132, 4.3.2016). Συνημμένη η από 3/11/2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

18/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)».

26/02/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Διαμαρτυρία για την πρόθεση γενικευμένης εφαρμογής του συστήματος δημοπράτησης "μελέτη - κατασκευή" και άλλα θεσμικά ζητήματα».

11/02/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».
11/02/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών και συμβουλίων αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ».
06/11/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αναγκαίες αποσαφηνίσεις περί της "υποχρεωτικής" πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων».

27/10/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ στο προτεινόμενο προσχέδιο εργασίας Σχεδίου Νόμου «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων» της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών–Κατασκευαστών-Μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ».

26/10/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Συντονιστή της Ο.Ε. Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων κ. Αντ. Κοτσώνη με θέμα: «Πρόσθετες παρατηρήσεις ΣΑΤΕ στο προσχέδιο εργασίας Σχεδίου Νόμου «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων» της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών–Κατασκευαστών-Μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ (Απόφαση αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015)».

21/10/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Επικρατείας κ. Ν. Παππά και ΥΜΕΔΙ κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Άρθρο 20 του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις"».

19/10/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Συντονιστή της Ο.Ε. Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων κ. Αντ. Κοτσώνη με θέμα: «Αρχικές παρατηρήσεις ΣΑΤΕ στο προσχέδιο εργασίας Σχεδίου Νόμου «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων» της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών–Κατασκευαστών-Μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ (Απόφαση αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015)».

13/10/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Θέσεις του ΣΑΤΕ για το σύστημα δημοπράτησης "μελέτη - κατασκευή"».

01/09/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας με θέμα: «Κοινοποίηση εγγράφου μας με θέμα: "Ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 & οικουμενικής αποδοχής της αναγκαιότητας συνέχισης του ΕΣΠΑ 2007-2013."».

21/08/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούμενη στους επικεφαλείς πολιτικών κομμάτων με θέμα: «Ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 & οικουμενικής αποδοχής της αναγκαιότητας συνέχισης του ΕΣΠΑ 2007-2013».

30/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού & τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση επί του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις" - Συμμετοχή ΣΑΤΕ».

17/07/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Οικονομικών & Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  με θέμα: «Ενθαρρυντικά στοιχεία για την επανέναρξη των έργων με την τελευταία απόφαση της Ε.Ε.».

08/07/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Οικονομικών & Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη αναβολής όλων των Δημοπρασιών».

29/06/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη αναβολής όλων των Δημοπρασιών».

05/05/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Τροπολογία - Προσθήκη με θέμα: "Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών" στο σχέδιο νόμου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και τα αναφερόμενα σε αυτή τροπολογία-προσθήκη και σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ.

24/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επέκταση ισχύος άρθρου 157 του Ν.4281/2014 - Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης».

02/04/2015

 

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αδυναμία λειτουργίας Επιτροπής ΜΕΕΠ - Απαγόρευση άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας των Μελών μας χωρίς υπαιτιότητά τους-Υπενθύμιση».

01/04/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Mη χρηματοδότηση πολλών συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ - Αδυναμία ανταπόκρισης των εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους».

12/03/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Αδυναμία λειτουργίας Επιτροπής ΜΕΕΠ - Απαγόρευση άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας των Μελών μας χωρίς υπαιτιότητά τους».

25/02/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών με θέμα: «Ανυπέρβλητα προβλήματα από τις προβλέψεις του Ν.4281/2014 - Απορρύθμιση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων» και οι αναφερόμενες σ'αυτή  Επιστολή_1, και  Επιστολή_2 του Συνδέσμου.

09/01/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ και τον Υπουργό ΑΑΝ με θέμα: «Ηλεκτρονική Δημοπράτηση Έργων και Στάδια Κατάθεσης Προσφορών» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή.

17/12/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ  με θέμα: «Άρθρο 89 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τίτλο: "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων"» [Βλ. σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ, Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων (12.12.14), δακτυλογραφημένο Σ/Ν (16.12.14)].

17/12/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΜΕΔΙ  με θέμα: «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. - Σύμφωνη Γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ 14/2014» και η αναφερόμενη σε αυτή γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ 14/2014. (Βλ. σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

11/12/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απαράδεκτη τροπολογία - προσθήκη σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ» και η αναφερόμενη σε αυτή τροπολογία - προσθήκη.

29/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική Δημοπράτηση Έργων και Στάδια Κατάθεσης Προσφορών».

24/10/2014  

Απάντηση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη σε ερώτηση του Βουλευτή Ν. Ιωαννίνων κ. Στ. Καλογιάννη σχετικά με το θέμα της μείωσης επιτοκίου στις προκαταβολές για την εκτέλεση δημοσίων έργων που έθεσε ο ΣΑΤΕ με Επιστολή του. (Βλέπε και σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ).

15/10/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Νέος Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - ΦΕΚ 176/Α / 29.8.2014».

15/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" με θέμα: «Δημοπράτηση των έργων: α) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» β) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)»».

15/10/2014  

Απάντηση της Δ/νσης Δ13/ΥΠΥΜΕΔΙ σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν τις 25/6/2010 - Αίτημα παράτασης & παράλληλης κατάργησης της διαδικασίας»

08/10/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Δημοπράτηση δρόμου Πάτρα - Πύργος».
03/10/2014   ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Άμεση ένταξη τεχνικών επιχειρήσεων, που εκτελούν έργα Δημοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ, στον κατάλογο της παρ. 1, της ΠΟΛ. 1212/26-9-2014».
15/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Έκδοση εγκυκλίου ενημέρωσης των Αναθετουσών Αρχών για την κατάργηση των προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης καθώς και κρατήσεων δεκάτων σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8- 2014)».

08/09/2014   Aίτηση ακύρωσης της σιωπηρής (τεκμαιρόμενης) απόρριψης της από 4-3-2014 Ενστασης  όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ.
01/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Άμεση ανάγκη τροποποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων κατόπιν ψήφισης των νόμων Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014)».

25/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν τις 25/6/2010 - Αίτημα παράτασης & παράλληλης κατάργησης της διαδικασίας»-Απάντηση της Δ/νσης Δ13/ΥΠΥΜΕΔΙ.

24/07/2014

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

21/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους  Υπουργούς Οικονομικών και ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη επαναπροσδιορισμού επιτοκίου επιβάρυνσης χορηγούμενης προκαταβολής στα δημόσια έργα».

26/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κοινοποιούμενη στον Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. και την Δ17 με θέμα: «Ανάγκη έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν.4250/2014 της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ».

23/06/2014  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την Δ/νση Δ17/Υπ.ΥΜΕΔΙ  με θέμα: «Yπόδειξη εκπροσώπων για : Α) Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών και Β) Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

23/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ και άλλους αποδέκτες με θέμα: «Σημαντικότατα προβλήματα στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων από εκκρεμούντα ζητήματα ερμηνείας των Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων - Ανάγκη άμεσης τροποποίησής τους».

09/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων».

07/04/2014  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ».

10/03/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ και την Δ/νση Δ15 με θέμα: «Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.01.06) με θέμα: «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)...».

10/03/2014  

Ένσταση όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του 156ου Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για το Δ' Τρίμηνα 2012, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.

06/02/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΔΤΔΕ με θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων – Χρόνια ανεπίλυτα ζητήματα κατά τις διαδικασίες διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων – Αίτημα αναβολής συνεδρίασης».

03/02/2014  

Επιστολές του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί της πρότασης σχεδίου νόμου «Για την διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών» - Πρόσκληση συμμετοχής σας σε σχετική εκδήλωση του ΣΑΤΕ».

31/01/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΑΑΝ «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» του ΣΑΤΕ όπως υπεβλήθησαν στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση: Α) Γενικές παρατηρήσεις & Ειδικότερα Θέματα Β) Παρατηρήσεις κατ' άρθρο.

17/01/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ & τον Αναπλ. Υπουργό ΠΕΚΑ με θέμα: ««Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» - Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις».

07/01/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθµίσεις ΤΕΕ στο Νοµοσχέδιο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»».

30/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΔΤΔΕ κοινοποιούμενη στον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Έλλειψη νομιμότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση».

30/12/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επιστολή των Εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στον Πρόεδρο & Τα Μέλη της ΕΔΤΔΕ  με θέμα: «Έλλειψη νομιμότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση», σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης σε συνεδρίαση. (Βλ.καταχωρήσεις της 20-12-13 & 23-12-13).

27/12/2013  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Γνωμοδότηση στην από 15-10-2013 Ένσταση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ κατά του 149ου/25-9-2013 Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ περί διαπιστώσεως βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα Β' και Γ' Τρίμηνα 2012».

23/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων με πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούμενη στον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις για την εισήγηση της Υπηρεσίας για το Δ’ τρίμηνο του 2012».

20/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων με πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούμενη στον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για την ∆ευτέρα, 23-12-2013. Αίτηµα αναβολής και χορήγησης στοιχείων».

20/12/2013  

Επιστολή των Εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στον Πρόεδρο της ΕΔΤΔΕ  με θέμα: «Αιφνίδια πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΔΤΔΕ - Αίτημα αναβολής», σε συνέχεια της Πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Προέδρου προς τα μέλη της ΕΔΤΔΕ με την συνημμένη σε αυτή Εισήγηση της Δ11γ περί διαπίστωσης βασικών τιμών Δ' Τριμήνου 2012.

11/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση δημοσίων έργων λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της λειτουργίας της νέας εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ».

02/12/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη άμεσης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης αναθεώρησης Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β 2897/15.11.2013)».

22/10/2013  

Ένσταση των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ κατά του 149ου Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Β' & Γ' Τρίμηνα 2012, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.

15/10/2013  

Επιστολή της ΓΓΔΕ/Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα «Κοινοποίηση του 149ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για το Β' & Γ' Τρίμηνο 2012» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία: 1.Πρακτικό 149o ΕΔΤΔΕ , 2. Πίνακες βασικών τιμών για το Β' τρίμηνο 2012 και το Γ' τρίμηνο 2012. Α' Διόρθωση Σφαλμάτων (Γ' Τρίμηνο 2012) από τη Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ: Νέος Πίνακας 11. Ν. ΑΤΕΠ, Νέος Πίνακας 7. ΑΤΛE B' Διόρθωση Σφαλμάτων (Β' & Γ' Τρίμηνο 2012) από τη Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ: Νέοι Πίνακες 3. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Γ'2012, Νέοι Πίκανες 3. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Β'2012.
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεως εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση του Πρακτικού στο ΤΕΕ.

07/10/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Επικίνδυνες ρυθμίσεις του Άρθρου 97 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

19/09/2013  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Πρόεδρο της ΕΔΤΔΕ με θέμα: «Αίτημα 15νθήμερης παράτασης συνεδρίασης της ΕΔΤΔΕ».

02/09/2013  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Απαράδεκτη και αντιεπιστημονική Εισήγηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών σχετικά με τους συντελεστές αναθεώρησης, αντίθετη με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. - Συνεχιζόμενη αγνόηση της Πολιτείας των ευλόγων αιτημάτων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για θεσμοθέτηση της μη μείωσης του συμπεφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος και της επικαιροποίησης της μεθόδου υπολογισμού των συντελεστών αναθεώρησης. - Επείγον αίτημα για προσωρινή αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών. - Παράκληση για συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.».

08/08/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προσδιορισμός ημερολογιακού τριμήνου βάσει άρθρου 100 παρ. 11 Ν. 3669/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 παρ. 4 του Ν. 4155/2013».

09/07/2013  

Επιστολές του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για τα επείγοντα ζητήματα του ΜΕΕΠ (Επιστολή 1, Επιστολή 2) και για τα λοιπά προβλήματα του Εργοληπτικού Κλάδου.

18/06/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπ.Αν.Αν.Υπ.Με.Δι. με θέμα: «Αδικαιολόγητος περιορισμός ισχύος διατάξεων στην παραγωγή δημοσίων έργων».

17/06/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη με θέμα: «Στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ».

10/06/2013  

Απάντηση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προτάσεις τροποποιήσεων διατάξεων ΜΕΕΠ» σε Έγγραφο του Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Σταύρου Καλογιάννη με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων περί ΜΕΕΠ».

23/05/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Κίνδυνοι από παραλείψεις σε νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε.».

30/05/2013  

Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ.Michel Barnier σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Νίκου Χουντή που αφορά στην Καταγγελία του ΣΑΤΕ στην Ευρωπαϊκή Ενωση για τη θέσπιση παραβόλου 50.000στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων - Βλ. και σχετικό Δελτίο Τύπου.

04/04/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς ΑΝΑΝΥΜΕΔΙ, ΠΕΚΑ & ΔΔΑΔ με θέμα: «Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου "Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις"». (Bλέπε σχετική Τροπολογία – προσθήκη)

27/03/2013  

Καταγγελία του ΣΑΤΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα: «Αντίθεση προς το ενωσιακό δίκαιο διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας για την θέσπιση υποχρέωσης καταβολής παραβόλου 1% επί του προϋπολογισμού δημοσίων συμβάσεων ως προϋπόθεση της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων» - Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ.Michel Barnier σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Νίκου Χουντή

21/02/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΑνΥπ κ. Κ. Χατζηδάκη & τον Αναπλ.Υπουργό ΑνΥπ  κ. Καλογιάννη με θέμα: «Εκσυγχρονισμός συστήματος τιμολόγησης δημοσίων έργων».

18/02/2013  

Απάντηση του ΥπΑνΥπ/Δ/νση Δ15/Τμήμα Α' (Μ.Ε.ΕΠ.)  με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 2ης τάξης»   σε Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

28/12/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ με θέμα: «Εκσυγχρονισμός Τιμολογίων – Αναλύσεις Τιμών – Αντικειμενική Αναθεώρηση Τιμών – Αναγκαίες Παρεμβάσεις σας» και το συνημμένο σε αυτήν Υπόμνημα με θέμα: «Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δημόσια έργα».

19/12/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της ΕΔΤΔΕ κ. Στ. Ποτουρίδη με θέμα: «Συνεδρίαση Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)».

19/12/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ με θέμα: «Εκσυγχρονισμός Τιμολογίων – Αναλύσεις Τιμών – Αντικειμενική Αναθεώρηση Τιμών – Επείγουσα Συνάντηση».

19/12/2012  

Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων με θέμα: «Πρόσθετες Εγγυητικές Επιστολές» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ .

04/12/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν  Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στ. Καλογιάννη με θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατασκευή δημοσίων έργων».

03/12/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Δ15/ΓΓΔΕ/ΥπΑνΥπ με θέμα: «Απάντηση σε έγγραφό σας με θέμα «Υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν την τήρηση και λειτουργία του ΜΕΕΠ της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15)».

19/11/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων ΜΕΕΠ» - Απάντηση του ΥπΑνΥπ/Δ/νση Δ15.

08/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥπΑνΥπ με θέμα: «Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

02/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥπΑνΥπ με θέμα: «Περιορισμός δικαιωμάτων Εργοληπτών» .

02/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν  Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στ. Καλογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Δημ. Έργων κ. Στρ. Σιμόπουλο με θέμα: «Πρόσθετες Εγγυητικές Επιστολές» - Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων.

22/10/2012  

Συνάντηση των Προέδρων όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρου Καλογιάννη στις 19-10-2012. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

15/10/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον  Αναπλ. Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)» - Αξιοποίηση του προσωπικού του».

15/10/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Κατάργηση αναλογικής εισφοράς 2‰ υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)».

24/09/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον  Αναπλ. Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Άρση δυσμενών διατάξεων και ειδικότερα προσφάτων Ν. 4070/12, Ν. 4071/2012, Ν. 4072/2012».

19/09/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αφύπνιση της Ανάπτυξης με χρηματοδότηση έργων Υποδομών – ΕΣΠΑ – Απεμπλοκή μεγάλων οδικών αξόνων – Δημόσιες επενδύσεις».

19/09/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον  Αναπλ. Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων  με θέμα: «Εκσυγχρονισμός Τιμολογίων – Αναλύσεις Τιμών – Αντικειμενική Αναθεώρηση Τιμών».

14/09/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του ΜΕΕΠ».

07/09/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Προτάσεις Τροποποίησης διατάξεων Ν.4070/2012, 4071/2012 και 4072/2102».

06/09/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον  Αναπλ. Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων  με θέμα: «Στελέχωση τριμελών επιτροπών της παρ. 1 του άρθρ. 186 του ν. 4070/2012».

13/07/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Εκσυγχρονισμός συστήματος τιμολόγησης δημοσίων έργων».

29/06/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς το Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/Δ11γ και τη Γραμματεία Επιτροπής ΔΤΔΕ με θέμα: «Διαπίστωση Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για το Δ’τρίμηνο 2011 και το Α’ τρίμηνο 2012».

30/05/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Μη σύννομες δημοπρατήσεις έργων με το μικτό σύστημα - Παραβίαση αρχών διαφάνειας και σωστού ανταγωνισμού - Κίνδυνος απένταξης έργων».
12/04/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/12». (Βλ. και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

12/04/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης».
09/04/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τoυς  Υπουργούς  Διοικ/κής Μετ/σης & Ηλ/κής Διακ/σης και Εσωτερικών με κοινοποίηση στον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Απόσυρση προτεινόμενου άρθρου 6, παρ. 7, σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση», περί απευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και μελετών».

27/03/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Αιφνιδιαστικές αποσπασματικές και φωτογραφικές διατάξεις για τα δημόσια έργα εκτάκτως στη Βουλή.»

23/03/2012  

Καταγγελία του ΣΑΤΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα: «Υπερβολικό ύψος εγγυητικών καλής εκτέλεσης και κατάλυση του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού ένεκα της αδυναμίας της πλειονότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων να εκδώσουν εγγυητικές καλής εκτέλεσης τόσο υπερβολικού ύψους», η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτή Δημοσιεύματα.

15/03/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Εκσυγχρονισμός συστήματος τιμολόγησης Δημοσίων Έργων - «Νέο Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών Δημοσίων Έργων» & «Επιχειρησιακό Πλάνο σύστασης Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων»».(Βλ. και σχετικές Ενημερωτικές Εκδηλώσεις των ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ).

16/02/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα:«Αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών μείωσης του Γ.Ε. & Ο.Ε. από 18% και 28% σε 12%».

09/02/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και παράταση του χρόνου παραλαβής των προσφορών» - Απάντηση του Διευθυντή Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

09/02/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εποπτεία και έλεγχος των Δημοτικών Επιχειρήσεων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

19/01/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού».

28/11/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών  με θέμα: «Λειτουργία ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών».

28/11/2011

 

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ – Λειτουργία Προγράμματος Δι@ύγεια».

28/11/2011   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ – Λειτουργία ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών».
28/11/2011   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την  ηγεσία του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ – Ζητήματα νομοσχεδίου».
11/08/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., κ. Ι. Ραγκούση, με θέμα: «Αυτονόητες Άμεσες Θεσμικές Παρεμβάσεις (Επιστολή Νο 1): Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης στο Διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη Δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου»

10/08/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., κ. Ι. Ραγκούση, με θέμα: «Δημόσια έργα: Η Κατάσταση, οι Δυνατότητες - Προοπτικές, η Πρότασή μας»

29/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Πρόσκληση εργοληπτών για υπογραφή συμβάσεων δημοσίων έργων – Αλλαγές στον απαιτούμενο χρόνο έκδοσης των εγγυητικών επιστολών».

27/07/2011

Απάντηση του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ15 με θέμα: «Απάντηση σε επιστολές σας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ και Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

27/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δ. Ρέππα   με θέμα: «Πληρωμή ασφαλτικών εργασιών – Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποδοχή Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον Υπουργό Οικονομικών».

17/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπεύθυνους του Τομέα Δημοσίων Εργων των Πολιτικών Κομμάτων της Βουλής  με θέμα: «Κοινοποίηση Προτάσεων ΣΑΤΕ» και οι συνημμένες σε αυτή Προτάσεις του ΣΑΤΕ.

17/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΤΕΕ, τον ΣΕΓΜ, τον ΣΜΕ και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα: «Κοινοποίηση Προτάσεων ΣΑΤΕ» και οι συνημμένες σε αυτή Προτάσεις του ΣΑΤΕ.

03/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Παρατηρήσεις & Προτάσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»» και οι συνημμένες σε αυτή Προτάσεις του ΣΑΤΕ.

02/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Θέσεις - Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ».

17/02/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Καταστροφικές συνέπειες στον κατασκευαστικό κλάδο λόγω παύσης πληρωμών του Δημοσίου».

09/02/2011

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Δ. Ρέππα με θέμα: «Αλλαγή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων».

12/01/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Δ. Ρέππα   με θέμα: «Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών» και η σχετική Απάντηση του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ15  

24/11/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Δ. Ρέππα   με θέμα: «Τα προβλήματα σωρεύονται στα Δημόσια Έργα και ο διάλογος «έχει πάρει στραβό δρόμο».»

24/11/2010 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ  και κοινοποίηση στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Πρόταση θέσπισης διάταξης»
21/10/2010

Προτάσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόμου για τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων (ν. 3669/2008) - Επιστολή με αριθ.πρωτ.22268/13-9-2010 και Επιστολή με αριθ.πρωτ.22268Α/15-10-2010 προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

10/09/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων για την κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο.»

07/09/2010

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Δημοσιότητα στοιχείων έργων  ανάρτηση στο Διαδίκτυο» σε Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

07/09/2010

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Απευθείας αναθέσεις έργων» σε Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

17/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Εγγυητικές Επιστολές - Κατάργηση πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών- Χρόνος λήξης & λοιπά θέματα.»

13/08/2010 Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών.»
12/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων   με θέμα: «Καταστρεπτικές συνέπειες από την ουσιαστική κατάργηση του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".»

12/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα: «Δημοσιότητα στοιχείων έργων - ανάρτηση στο Διαδίκτυο» και η Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

11/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων για την αποφυγή των υπερβολικών εκπτώσεων.»

11/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εθνικής Άμυνας,  Πολιτισμού & Τουρισμού, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Απ' ευθείας αναθέσεις» και η Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

06/07/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους  Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Απαιτούμενες τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό – Εγγυοδοσία και πιστοδοσία του Τομέα Μηχανικών.»

30/06/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του  Υπουργείου  ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Διακοπή πληρωμής ασφαλτικών εργασιών – Απαίτηση υποβολής τιμολογίων αγοράς ασφάλτου.»

07/06/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς  Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Καταστροφικές συνέπειες από μη εξόφληση χρεών από έργα του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Συμψηφισμός χρεών – Διάλυση συμβάσεων.»

07/06/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Εσωτερικών με θέμα: «Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ – Περιορισμός γραφειοκρατίας – Εμπλοκή "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ".»

19/05/2010

Έγγραφο του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης» που αφορά στις επιστολές  με Αριθ. Πρωτ. 21750 και 21750Β του ΣΑΤΕ με θέμα: «Σοβαρές παραβάσεις νομοθεσίας από Εργολήπτες και Υπηρεσίες – Άμεσα μέτρα.»

18/05/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Σοβαρές παραβάσεις νομοθεσίας από Εργολήπτες και Υπηρεσίες – Άμεσα μέτρα» - Σχετικό Έγγραφο του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

10/05/2010

Εκδίκαση κοινής ένστασης των πανελλήνιων εργοληπτικών ενώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ & ΣΤΕΑΤ κατά του πρακτικού διαπιστώσεως βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα Α', Β', Γ' και Δ΄τρίμηνα 2009 της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.-Απόφαση Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

30/04/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Σοβαρές παραβάσεις νοµοθεσίας από Εργολήπτες και Υπηρεσίες – Άµεσα µέτρα» - Σχετικό Έγγραφο του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

30/03/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με κοινοποίηση στη Δ/νση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) με θέμα: «Αύξηση κεφαλαίου με «Οφειλόμενο Κεφάλαιο» - Υπολογισμός ή μη στα «Ίδια Κεφάλαια» – Δείκτες Βιωσιμότητας».

29/03/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Αναθεώρηση κατόπιν συγχώνευσης εταιρειών – ημερομηνίες εγκριτικών αποφάσεων».

23/03/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Τρόπος υπολογισμού του κύκλου εργασιών στον αριθμητή του κλάσματος α1 του Τύπου Κατάταξης αρθ.99 Ν.3669/2008 κατά τη συγχώνευση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».

17/03/2010

Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών» και η σχετική Απάντηση του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ15

22/02/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. με θέμα: «Εκδίκαση της από 14/12/2009 ένστασής μας».

29/01/2010

Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων

22/12/2009

Ένσταση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του με αριθμό 137/25-11-2009 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Α', Β', Γ', Δ' τρίμηνα 2009 της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία Συν.1, Συν.2, Συν.3.

21/12/2009

Κοινό έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Προβλήματα στη διεκπεραίωση υποθέσεων ΜΕΚ & ΜΕΕΠ».

11/12/2009

Έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα με θέμα: "Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων".

07/12/2009

Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων   σε Κοινή επιστολή όλων των εργοληπτικών οργανώσεων με θέμα: «Κατάχρηση εφαρμογής του συστήματος υποβολής προσφοράς Μελέτη- Kατασκευή για τη δημοπράτηση κτιριακών έργων με έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής.»

04/12/2009

Κοινή επιστολή όλων των εργοληπτικών οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που αναφέρεται στη μη έγκριση πληρωμής των υπαλλήλων της Δ15.

18/11/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής» και Απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

17/11/2009

Κοινή επιστολή όλων των εργοληπτικών οργανώσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση με κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα: «Κατάχρηση εφαρμογής του συστήματος υποβολής προσφοράς Μελέτη- Kατασκευή για τη δημοπράτηση κτιριακών έργων με έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής» και η Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

05/11/2009 Υπόμνημα του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Υπόμνημα θέσεων για τα προβλήματα του κλάδου.»
16/10/2009

Κοινό έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα κοινοποιούμενο στους Υφυπουργούς κ. Γιάννη Μαγκριώτη και κ. Νικόλαο Σηφουνάκη με θέμα τα επείγοντα προβλήματα του κλάδου.

29/09/2009

Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων σε  Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική».

29/09/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Απευθείας αναθέσεις έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική».

29/09/2009

Έγγραφο  του ΣΑΤΕ προς τις Δ/νσεις: Υδραυλικών Έργων, Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) με ανακοίνωση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ & τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική».

16/09/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική». (Bλ. ανακοίνωση της 03/09/2009).

03/09/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική» και Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων.

20/07/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Εφαρμογή της Εγκυκλίου 21/2-10-2008 (αξία ασφάλτου) υπολογισμός δαπάνης μεταφοράς ασφαλτομίγματος».

28/05/2009

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τo ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Θέσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισμού της αναθεώρησης.»

23/04/2009

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: "Έκδοση απόφασης για μη καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης μικρότερων της μονάδος".

10/04/2009 Απάντηση της Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα : «Έννοια διάταξης άρθρου 46 του ν.3731/2008, για παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ», σε επιστολή του ΣΑΤΕ.
09/04/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «α) Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001. β) Τρόπος υπολογισμού των δεικτών βιωσιμότητας - Ειδικά του δείκτη ΙΚ/ΣΥ.»

30/03/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Κρίσιμα Προβλήματα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».

04/03/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Εκχώρηση Εργολαβικών Συμβάσεων».

19/02/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Κρίσιμα Προβλήματα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».

13/02/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με κοινοποίηση στη Δ/νση Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Εξάμηνη παράταση εργοληπτικών πτυχίων" και η σχετική Απάντηση της Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα : «Έννοια διάταξης άρθρου 46 του ν.3731/2008, για παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ».

05/02/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και κοινοποίηση στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Τρόπος Υπολογισμού των δεικτών βιωσιμότητας – Ειδικά του Δείκτη ΙΚ/ΣΥ".

23/01/2009 Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτήσεων σχετικών με το ΜΕΕΠ και ΜΕΚ.»
09/12/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Παράταση ισχύος βεβαιώσεων ΜΕΕΠ στις τάξεις 3η έως 7η."

04/12/2008

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση Δ11 με θέμα:«Διαπίστωση Βασικών Τιμών για την Αναθεώρηση των Β', Γ' και Δ' Τριμήνων 2008.»

25/11/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Απεργιακές κινητοποιήσεις Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ."

20/11/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα: "Προβλήματα από την εφαρμογή της Εγκυκλίου 21/2-10-2008. Υπολογισμός της αξίας της ασφάλτου."

19/11/2008 Υπόμνημα όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
30/10/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και σχετικό Δελτίο Τύπου με θέμα: "Απαράδεκτος όρος σε νέο σχέδιο διακήρυξης για δημόσια έργα." 

10/10/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ,  προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα: "Παράταση τακτικής αναθεώρησης & ερμηνευτική εγκύκλιος για συγχωνεύσεις και αναθεώρηση πτυχίων."

15/09/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ,  προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα: "Βελτιώσεις-Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2940/2001 σχετικά με την κατάταξη και αναθεώρηση της εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ."

08/09/2008

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Ενέργειες για τη διατήρηση του Ειδικού Λογαριασμού της Δ15.»

23/07/2008

Ένσταση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του με αριθ.132/25-6-2008 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για το Β' Τρίμηνο 2008 της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και το σχετικό Υποστηρικτικό Υλικό: Υπολογισμός Τιμών από Παρεμβολή και Μισθώματα Μηχανημάτων Εργων κατά BGL-EUROLISTE- 2007.

25/06/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό  ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Εφαρμογή διάταξης παρ. 45 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 περί ορίου ανεκτελέστου."

27/02/2008

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Υπόδειξη εκπροσώπων" (για την περαιτέρω προώθηση της συζήτησης που είχαν οι εκπρόσωποι των Ε.Ο. με τον Υφυπουργό κ. Θ. Ξανθόπουλο στις 11-2-08 και τη διαμόρφωση προτάσεων στα ζωτικής σημασίας ζητήματα που συζητήθηκαν).

05/02/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό  ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Συγκρότηση Επιτροπών Μ.Ε.ΕΠ., Μ.Ε.Κ. και Τεχνικού Συμβουλίου."

28/01/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του  ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Διάρκεια έκτακτης αναθεώρησης με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας."

06/12/2007

Προβλήματα πληρωμών στα Συγχρηματοδοτούμενα Εργα. Εγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη και Γ. Σουφλιά.

29/10/2007

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Αναλογική αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου κοινοπραξιών εταιριών 6ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.."

05/09/2007

Κοινό Εγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Αναπροσαρμογή Τιμολογίων – Εκκρεμή θέματα."

15/03/2007

Κοινό Εγγραφο με προτάσεις όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

13/03/2007

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα: "Ερώτηση που αφορά την υποχρέωση ή μη προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΤΣΜΕΔΕ στις δημοπρασίες δημοσίων έργων."

15/11/2006

Κοινό Εγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τo ΥΠΕΧΩΔΕ με τίτλο: "Ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ του ν. 3481/06 (Α'162/02-08-06) " και απάντηση σε αυτό από τη Δ15. Αφορά την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.

04/07/2006

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Γεν. Γραμματέα Δημ. Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη, ανακοίνωση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά και κοινοποίηση στη Δ/νση Συντήρησης Οδικών Εργων (Δ3) και στη Δ/νση Οδικών Εργων (Δ1), με θέμα: "Χαμηλές Τιμές Δημοπράτησης."

02/06/2006

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, σχετικά με τον ορισμό συντονιστών για την παρακολούθηση της επεξεργασίας των ενιαίων τιμολογίων Δημοσίων Εργων.

25/05/2006

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εργων και τη Δ/νση Δ15, με τίτλο: "Αξιοποίηση ειδικού λογαριασμού για ΜΕΕΠ & ΜΕΚ."

19/05/2006

Κοινό Εγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τoυς Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Νέα εμπόδια για την πληρωμή των λογαριασμών", απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

09/03/2006

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ και κοινοποίηση στον Συνήγορο του Πολίτη, με θέμα: "Αρνηση της Διοίκησης να αποφανθεί επί αιτήσεων θεραπείας."

20/02/2006

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τίτλο: "Θέσπιση μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων."

10/02/2006

Κοινό Εγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Γεν. Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθ. Βεζυργιάννη και τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη με θέμα: "Το επιτρεπτόν της απ' ευθείας ανάθεσης μετά από άγονη δημοπρασία σύμφωνα με την άποψη του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης κ. Αθαν. Βεζυργιάννη."

19/01/2006

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης και ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βάσει άρθρ. 8 παρ. 5 Ν. 3310/2005."

16/11/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Αδειες ίδρυσης και λειτουργίας εργοταξίων."

06/10/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Σημαντικές επισημάνσεις ως προς την Υ.Α. Δ15/οικ/24298/28.7/4.8.2005 περί Ενημερότητας Πτυχίου."

05/08/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Εννοια έργων «νομαρχιακού επιπέδου»" και απάντηση του Υπουργείου με την οποία δικαιώνεται ο Σύνδεσμος έναντι προσφυγής της ΠΕΣΕΔΕ κατά ορισμού εκπροσώπου ΣΑΤΕ σε Επιτροπή Διαγωνισμού.

29/07/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Δ15 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Υπηρεσιακή Διαβίβαση των Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου."

01/04/2005

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τίτλο: "Εκκρεμότητες θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων."

07/03/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ17) με θέμα: "Πιστοποιητικό μη παύσης εργασιών".

17/01/2005

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τίτλο: "Αποκλειστική ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου στους μελετητές."

14/01/2005

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τίτλο: "Προτεινόμενες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων."

25/11/2004

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Διευθύντρια ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17) με τίτλο: "Εφαρμογή άρθρου 10 Ν. 3263/2004 («εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος») στις εκτελούμενες εργασίες".

24/09/2004

Σημαντικό έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα : "Ελεγχος τήρησης δεικτών βιωσιμότητας από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις".

03/08/2004

Κοινό έγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Τιμολογίων."

14/07/2004

Σημαντικό Εγγραφο του ΣΑΤΕ με θέμα : "Πρότυπα τεύχη περιφερειακών έργων - Αρμοδιότητες Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης - Ζητήματα νομιμότητας." προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη και ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά.

04/06/2004

Κοινό αίτημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα "Δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ1α/0/10/53/15.7.2003 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ".

30/04/2003

Έγγραφο  του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ15 με θέμα : "Κώλυμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων, στις ΕΕΑ" και η σχετική Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ17.

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english