Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920212223242526
Σύνολο Εγγραφών: 389
301. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2019 Αριθμός: Ε2046
Πρωτόκολλο: Ε.2046  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33653
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018.
 
302. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2019 Αριθμός: Ε2047
Πρωτόκολλο: Ε.2047  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33652
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48).
 
303. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2019 Αριθμός: Ε2048
Πρωτόκολλο: Ε.2048  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33651
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019).
 
304. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ949Β
Πρωτόκολλο: Α.1099  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ949Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33641
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 
305. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ951Β
Πρωτόκολλο: Α.1100  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ951Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 
306. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ948Β
Πρωτόκολλο: Α.1101  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ948Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33639
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
 
307. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2019 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
 
308. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2019 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019.
 
309. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2019 Αριθμός: Ε2045
Πρωτόκολλο: Ε.2045  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου.
 
310. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2019 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: 351234  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33633
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (A΄56).
 
311. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ.902/Δ16.20  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33614
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33614
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α' 200).
 
312. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ.948/Δ16.29  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33615
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α'200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ,που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων.
 
313. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ78/6/336900  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33628
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33628
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
 
314. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/3/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33627
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016.
 
315. Υπ. Πολιτισμού
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/3/2019 Αριθμός: ΦΕΚ48Α
Πρωτόκολλο: ν. 4603/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΠΟ-ΦΕΚ48Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english