Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 304
211. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 27/4/2018 Αριθμός: ΦΕΚ75Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4533/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ75Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις.
 
212. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2018 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/392/562805  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων.
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/4/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32501
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32501
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/4/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 80
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 80
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32872Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Η κράτηση υπέρ ΕΜΠ έχει καταργηθεί β) η κατάργηση είναι ανεξάρτητη του χρόνου σύναψης σύμβασης καθώς ο Νόμος δεν κάνει διάκριση (ομόφωνα).
 
215. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/4/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 14467  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-32493
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32493
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
 
216. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2018 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ24/οικ/5520  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α' 59).
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1456Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32508
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013).
 
218. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 23/4/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 74
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 74
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32964Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ β’ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κωδικοποιητικού π.δ. 30/1996, Α’ 21), κατά των αποφάσεων της οποίας δεν προβλέπεται πλέον η άσκηση της, κατ’ άρθρο 8 του ν.3200/1955, προσφυγής νομιμότητας ενώπιον του καθ’ υλην αρμόδιου Υπουργού, αλλά οι αποφάσεις της δύνανται να προσβληθούν μόνον ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.
 
219. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32470
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017.
 
220. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1319Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32461
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
221. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32459
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
 
222. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32445
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017.
 
223. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/619/15  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32451
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών./
 
224. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 4/4/2018 Αριθμός: 166
Πρωτόκολλο: 14936  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΛΣΥΝ-166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κωλύεται η υπογραφή σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση και Αποκατάσταση Βλαβών από τις Φυσικές Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου - Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση (Αποκατάσταση λειτουργικών Βαθών) Διαύλων Ανατολικής Κλεισόβας και Λιμένα Μεσολογγίου"» λόγω της μη νόμιμης εισαγωγής επιπλέον όρου στη διακήρυξη χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ.
 
225. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1324Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english