Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Έντυπα ΜΕΕΠ
 
 

A. EΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.   Έγγραφα της 11.06.2015 της 26.11.2013 της 17.06.2013 και  της 25.09.2012 της Δ/νσης Μητρώων
2α.  Τεχνικό Δελτίο Εγγραφής-Αναθεώρησης στις τάξεις Α1 & Α2 (Ατομικές) - Οδηγίες Συμπλήρωσης
2β.  Τεχνικό Δελτίο Εγγραφής-Αναθεώρησης στις τάξεις 1η & 2η (Ατομικές) - Οδηγίες Συμπλήρωσης
2γ.  Τεχνικό Δελτίο Εγγραφής-Αναθεώρησης στις τάξεις Α1 & Α2 (Εταιρίες) - Οδηγίες Συμπλήρωσης
2δ.  Τεχνικό Δελτίο Εγγραφής-Αναθεώρησης στις τάξεις 1η & 2η (Εταιρίες) - Οδηγίες Συμπλήρωσης
2ε.   Τεχνικό Δελτίο Α3 Εγγραφής ΑΕ στη 3η τάξη - Οδηγίες Συμπλήρωσης
2στ. Τεχνικό Δελτίο Α4 Αυτοτελούς αναθεώρησης ΑΕ στις τάξεις 3η έως 7η - Οδηγίες Συμπλήρωσης
2ζ.  Τεχνικό Δελτίο Α5 Αναθεώρησης ΑΕ μέσω συγχώνευσης στις τάξεις 3η έως 7η - Οδηγίες Συμπλήρωσης
3α.  Αίτηση Αποδέσμευσης Στελέχους
.  Υπεύθυνη Δήλωση Στελέχωσης και Αποκλειστικής Απασχόλησης
 

 
B. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3ης ΕΩΣ 7ης ΤΑΞΗΣ
1. Εγκύκλιος 29/2013 του Υπ. ΥΜΕΔΙ
2. Eγκύκλιος 32/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ
3. Αίτηση χορήγησης ενημερότητας πτυχίου

 
Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Εγκύκλιος 07/2018, έγγραφα της 11.06.2015, της 17.06.2013 και  της 07.06.2004 της Δ/νσης Μητρώων
2. Τεχνικό Δελτίο
3. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  (ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαφέρει από αυτό της Αναθεώρησης/ Εγγραφής).
4. Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Τεχνικού Δελτίου Έκθεσης Δραστηριότητας
 
 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
1. Κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά τάξη πλην της στελέχωσης στις εργασίες πρασίνου (Άρθρο 100 N. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4199/2013 Άρθρο 107)
2. Κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά τάξη στις εργασίες πρασίνου (Άρθρο 103 N. 3669/2008)
3. Ελάχιστα οικονομικά όρια και δείκτες βιωσιμότητας για την εγγραφή-αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων
4. Ελάχιστο όριο εμπειρίας τριετίας ανά κατηγορία έργου
5. Συντελεστής κατάταξης (Γ) και απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης ανά τάξη με τύπο κατάταξης
6. Αναλογούντα μεγέθη τύπου κατάταξης ανά τάξη αιτήματος
 

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english