Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Αποκλειστική προσφορά ADSIS προς Μέλη ΣΑΤΕ (ψηφ. υπογραφές-usb tokens)New
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) -  Αρθ.118, Ν.4412/2016.
Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών
 
New
New Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 κ.α (Μητρώα, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)   Ασφαλιστικές & Φορολογικές
Εξελίξεις
 New

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ New

Κρατήσεις  υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Αυγούστου New   Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
Α.Ε.Π.Π. ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα New Ν.4412/16 ενημερωμένος  μέχρι τον Ν.4497/17-Επιμέλεια Νομ.Συμβούλου ΣΑΤΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
17/08/2018  

Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 17.08.2018.

17/08/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης στο Ιράκ (Βαγδάτη, 11-14.2/2019)».

16/08/2018  

Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018».

16/08/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Clarifications- Call for expression of interest for participating to the tender regarding the ""Passenger Port Expansion (Southern Zone Phase A)"».

14/08/2018  

Τεχνική Οδηγία δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4015/2011 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έννοια των συμβάσεων παραχώρησης».

14/08/2018  

Εγκύκλιος 27/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)».

14/08/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Νέα έργα για τη δημιουργική επανάχρηση άλλων 15 σημαντικών δημοτικών κτιρίων».

14/08/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1148/2018 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’)».

14/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου & ενισχύσεις 470.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

14/08/2018  

Έκθεση Β' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

14/08/2018  

Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ  και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Μαθηματικός τύπος σε έργα εκτιμώμενης αξίας χαμηλότερης του κατωτάτου ορίου εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ (σήμερα 5.548.000 €)».

13/08/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1163/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3-8-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»».

13/08/2018  

Δελτίο Τύπου της ΜΟΔ ΑΕ  με θέμα: «Εγχειρίδιο της ΜΟΔ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».

13/08/2018  

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

10/08/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers along the total length of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"».

10/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ».

10/08/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Βλ. και σχετική καταχώριση ΣΑΤΕ στις 22/03/2018.

10/08/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Call for expression of interest for participating to the tender regarding the "Repair of yard, rails and Rail Mounted Gantry Cranes (RMG Cranes) of PPA S.A. Container Terminal - Pier I"».

10/08/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Οι αναπτυξιακές προοπτικές του Τεχνικού Κόσμου στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνου Μακέδου, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΕ Γιώργο Βλάχο και το Δ.Σ. του Συνδέσμου».

09/08/2018  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολόγηση Ζημίας».

09/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 25 νέα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 121 εκατ. ευρώ».

08/08/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1141/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής».

08/08/2018  

Δελτίο Τύπου της ΜΟΔ ΑΕ  με θέμα: «Εγκρίθηκαν τα πρώτα 6 Περιφερειακά Επιχ/κά Σχέδια για τα λύματα οικισμών Γ΄ προτεραιότητας».

08/08/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «e-εξυπηρέτηση πυρόπληκτων από τον ΕΦΚΑ».

08/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 1,9 εκατ. ευρώ σε Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

08/08/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Repetition of tender for the selection of a contractor for the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"».

07/08/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

06/08/2018  

Ενημερωτικό Σημείωμα του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Πρόεδρο και Μέλη της ΕΑΑΔΗΣΥ».

06/08/2018  

Έγγραφο 84615 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίας & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ - Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και εγγραφή τους στο Μητρώο».

06/08/2018  

Εξυπηρέτηση πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σχετικά με φορολογικά θέματα - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της ΑΑΔΕ.

06/08/2018  

Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων της ΑΑΔΕ σε φορολογικά θέματα (Αύγουστος 2018).

06/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών».

06/08/2018   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 03.08.2018.
03/08/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Πληρωμή Δωροσήμου Β΄τετραμήνου 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ./787/ 958407/2018 Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

03/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 7,8 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και την υλοποίηση έργων ύδρευσης».

03/08/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών έτους 2017».

03/08/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» - Οδηγίες συμπλήρωσης».

03/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 200 εκατ. ευρώ στους Δήμους για έργα αγροτικής οδοποιίας».

03/08/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

03/08/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 985.000 ευρώ στους Δήμους Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Κύθνου, Μακρακώμης, Νάξου, Πρεσπών και Ρήγα Φεραίου για έργα υποδομών».

03/08/2018  

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου με θέμα: «Ενημέρωση από Πρόεδρο ΤΜΕΔΕ» - Επικαιροποίηση.

02/08/2018  

Έγγραφο ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».

02/08/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1149/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».

02/08/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ): Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές και έναρξη νέας εικοσαετούς παραγραφής» - Γνωμοδότηση 146/2018 του ΝΣΚ.

02/08/2018  

Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Ιουλίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

01/08/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα».

01/08/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Tender for the selection of a contractor for the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"».

01/08/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Call for expression of interest for participating to the tender regarding the "Improvement Infrastructure of Ship repair Zone (incl. floating docks)" phase A».

01/08/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».

01/08/2018  

Απάντηση της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Διακήρυξη του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς - Λαμίας», Υποέργο: Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς - Λαμίας, τμήμα Θήβα - Λιβαδειά - Όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

01/08/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο από το γραφείο  ΟΕΥ Μόσχας.

01/08/2018  

Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Ουκρανίας και τις ελληνο-ουκρανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις για το έτος 2017 από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.

31/07/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προθεσμία καταβολής εισφορών Ιουνίου 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων».

31/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ωρωπού με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ"».

31/07/2018  

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου με θέμα: «Παρεμβάσεις για 3 θέματα επικαιρότητας».

31/07/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 33 νέα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 93,2 εκατ. ευρώ».

30/07/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Στο 32,5% διαμορφώνεται το ποσοστό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην Attica Bank».

30/07/2018  

Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

30/07/2018  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

30/07/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

27/07/2018   Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26.07.2018 με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».
27/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Δημοτικά τέλη στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα: Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει απαλλαγή. Λύση για τα παλαιά χρέη, υπερβολικές επιβαρύνσεις στο μέλλον. Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ».

27/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «(upd)Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση».

27/07/2018   Απόφαση Φ. 10043/3018/Δ18.153 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπωςισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)».
27/07/2018  

Απόφαση 39278/1823 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» - Εγκύκλιος 41366/1888.

27/07/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».

27/07/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Tender for the selection of a contractor for the Project: "Construction of stormwater duct in G2 Car Terminal at Keratsini"».

27/07/2018   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
26/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας»».

26/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας-Λιβαδειάς-Λαμίας, τμήμα Θήβα-Λιβαδειά-Όρια Νομών Βοιωτίας-Φθιώτιδας»».

26/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Συμπληρωματικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο τουριστικό καταφύγιο σκαφών στο Λιμένα Ουρανούπολης»».

26/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)».

26/07/2018   Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018 της ΑΑΔΕ.
26/07/2018   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρχής Δημοσίων Έργων του Κατάρ. Καταληκτική ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2018.
26/07/2018  

Εγκύκλιος 33/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους».

26/07/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1138/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».

26/07/2018  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Υπ' αριθμ. 129/2018 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ με την οποία επιβεβαιώνεται η γνωμοδότηση υπ' αριθμ 80/2018 του Α' τμήματος του ΝΣΚ αναφορικά με το ότι: α) η κράτηση ΕΜΠ έχει καταργηθεί, β) η κατάργηση είναι ανεξάρτητη του χρόνου σύναψης σύμβασης καθώς ο Νόμος δεν κάνει διάκριση (ομόφωνα), όπως ακριβώς υποστηρίζει ο ΣΑΤΕ σε σειρά πολλών επιστολών του προς τους συναρμόδιους φορείς ήδη από το 2015!
Σημειώνεται ωστόσο ότι η Ολομέλεια αναπέμπει πάλι πίσω στον Πρόεδρο του ΝΣΚ για επανυποβολή του ερωτήματος.

26/07/2018   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα: «Παράνομη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ παρά την σαφέστατη κατάργησή της ως παρακολούθημα της καταργηθείσας από 1.1.2015 κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με τον ν. 4254/2014».
26/07/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1139/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000».

26/07/2018  

Απόφαση 38376 του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

26/07/2018   ΜΟΔ ΑΕ: Εγχειρίδιο «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων».
26/07/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Κινητοποίηση εθελοντών μηχανικών για συνδρομή στην καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές, στις υπηρεσίες των ΟΤΑ και του κράτους».

25/07/2018   Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις Πυρκαγιές που έπληξαν την Ανατολική και Δυτική Αττική από τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Δ. Τζανακόπουλο.
25/07/2018   Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την στήριξη των πληγέντων.
25/07/2018   Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ με θέμα: «Διαγραφή οφειλών των πληγέντων».
25/07/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Clarifications regarding the Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Permanent water firefighting system installation at Dry Docks of Vassiliadi Coast"». (Βλ. και καταχώρηση της 20/07/2018).

25/07/2018   7o Ετήσιο Συνέδριο Εμιρατινού Συμβουλίου Πράσινων Κατασκευών στις 09 Οκτωβρίου 2018 στο Ντουμπάι.
25/07/2018   Οδηγίες καταχώρησης περιοδικών επισκέψεων στην αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας.
25/07/2018   Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ-ΑΑΔΕ για την Διευκόλυνση των Πληγέντων στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι θα δοθεί παράταση έως και 30 Ιουλίου 2018 για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων των υπολοίπων περιοχών της χώρας.
25/07/2018   Δελτίο Τύπου  του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ειδικό λογαριασμό για τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων άνοιξε το ΕΒΕΑ».
25/07/2018   Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την ετήσια άδεια των εργαζομένων».
25/07/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «ΤΕΕ: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της πύρινης καταστροφής – Δίπλα στην Πολιτεία για οτιδήποτε χρειαστεί».

25/07/2018   Απάντηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Απαντήσεις σε Επιστολές ΣΑΤΕ».
24/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο ΥΜΕ/ΓΓΥ/Δ/νση Δ14 με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Επεμβάσεις στους Κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας»».

24/07/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».

24/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τεχνικοί ασφαλείας (Τ.Α.) - Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας (η.β.) - Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας».

24/07/2018   Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 617/2018 με θέμα: «Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος».
24/07/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων».

24/07/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 540.000 ευρώ σε Δήμους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

24/07/2018  

Απόφαση οικ.34574 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

24/07/2018   Εγκύκλιος 31/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ'αριθ. οικ.34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ.Β'/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης».
24/07/2018   Σύντομες Ερωτήσεις-Απαντήσεις, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, για τη σύσταση εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης (e-YMΣ).
23/07/2018   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ' άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή» σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc): Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων).
23/07/2018   Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2017 - Mάρτιος 2018 για τις οικονομίες των χωρών της Σαουδικής Αραβίας, του Σουλτανάτου του Ομάν και της Υεμένης από το γραφείο ΟΕΥ Τζέντας.
23/07/2018   Ετήσια Έκθεση 2017 για την οικονομία και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος -Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
23/07/2018  

Έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εισαγωγή δομικών υλικών-τσιμέντου».

23/07/2018  

Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με θέμα: «Συνάντηση της EFRAG».

23/07/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)» έως 07 Σεπτεμβρίου 2018.

23/07/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

20/07/2018  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ λόγω συντήρησης από την Παρασκευή 27/07/2018 από ώρα 18:00 έως και το Σάββατο 28/07/2018 μέχρι τις 14:00 - Πίνακας ηλεκτρονικών διαγωνισμών (από Παρασκευή 27/07/2018 ώρα 18:00 έως και Σάββατο 28/07/2018 μέχρι τις 14:00).

20/07/2018  

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έκθεση παρακολούθησης του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων έτους 2017 - Ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ.

20/07/2018  

Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις 50 δισ. ευρώ σε έργα υποδομής. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχου στο περιοδικό ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Τεύχος Μαΐου-Ιουνίου 2018).

20/07/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Permanent water firefighting system installation at Dry Docks of Vassiliadi Coast"».

20/07/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 159.

19/07/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις» έως 09 Αυγούστου 2018 - Δελτίο Τύπου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19/07/2018  

Εγκύκλιος 40090/Δ1.14024/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2401))» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.

19/07/2018   Κλαδική μελέτη για την τομέα κατασκευών και υποδομών στη Ρουμανία από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
19/07/2018   Εγκύκλιος 30/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Τμήματος Θ΄ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α΄62)».
19/07/2018  

Νόμος 4554/2018 (ΦΕΚ 130Α/18.7.2018) με τίτλο: «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

19/07/2018   Ετήσια Εκθεση 2017 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
19/07/2018   Έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών»».
19/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Παραβίαση των διατάξεων της παρ. 8β του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 κατά τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργολαβία Ε-872».

18/07/2018  

Απόφαση Φ.10043/3018/Δ18.153 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)» - Δελτίο Τύπου.

18/07/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1133/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει».

18/07/2018  

Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ' άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».  Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων). Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή πρότυπα τεύχη ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

18/07/2018   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο» και ο σχετικός πίνακας.
18/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017».

18/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «170.000 ευρώ στον Δήμο Καστοριάς για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

17/07/2018   FIEC: Newsletter 17.07.2018.
17/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Απαντήσεις σε επιστολές ΣΑΤΕ» σε απάντηση της από 10.07.2018 επιστολής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Βλ. σχετικές επιστολές  ΣΑΤΕ).
16/07/2018  

Ανακοίνωση της ΕΚΧΑ ΑΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Διευκρινιστική επιστολή προς επαγγελματίες και Φορείς».

16/07/2018  

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών:  Έκθεση Πεπραγμένων (περίοδος αναφοράς 22-6-2017 έως 31-12-2017).

16/07/2018   European Construction Sector Observatory: Discover 14 updated country fact sheets.
16/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2017».

16/07/2018  

Ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη γραπτή ενημέρωση από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων.

16/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση».

16/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του ΤΕΕ με θέμα: «Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών και διαγραμμάτων – οι ειδικές ιστοσελίδες του ΤΕΕ και της Ελληνικό Κτηματολόγιο».

16/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 3 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών».

13/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Έναρξη της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχείρησης».

13/07/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 158.

12/07/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Δικαιώματα μειοψηφίας με τον νέο νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες».

12/07/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου» έως 25 Ιουλίου 2018.

12/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «680.000 ευρώ στους Δήμους Σίφνου, Ηράκλειας, Αγιάς και Ναυπλίου για έργα υποδομών».

11/07/2018  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Κροατία, 17- 19 Οκτωβρίου 2018, Ζάγκρεμπ».

11/07/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1131/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/2003».

11/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 12,5 εκατ. ευρώ».

11/07/2018  

Δελτίο προκηρύξεων κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

10/07/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διαδικασία προεπιλογής αναδόχου για τις εργασίες διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του υπό περάτωση σύγχρονου μουσείου Grand Egyptian Museum».

10/07/2018  

Απάντηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Γνωμοδότηση επί του από 27/06/2018 (αρ.πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 15372/28-6-2018) εγγράφου του ΣΑΤΕ και σύνταξη απαντητικής επιστολής προς ΣΑΤΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/07/2018  

Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος»: 31,9 εκατ. ευρώ για έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης – οι πρώτες εντάξεις των νέων Προσκλήσεων».

10/07/2018  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις τροποποίησης σύμβασης δημοσίου έργου μέχρι του ύψους του 15% της αρχικής σύμβασης».

10/07/2018  

Εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ με θέμα: ««Ψηφιακό Άλμα», «Ψηφιακό Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ» στις 18 Ιουλίου 2018 στην Αθήνα.

10/07/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Tender repetition for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Cleaning of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"».

10/07/2018  

FIEC: Newsletter 10.07.2018.

10/07/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διεθνείς Εκθέσεις ‘’INDIA SOFT’’ (Hayderabad 4-5/2/2019) και ‘’INDIA STONEMART’’ (Jaipur 31/1-3/2/2019)».

10/07/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

09/07/2018  

Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Υπηρεσία αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων».

09/07/2018  

Εγκύκλιος  του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα».

09/07/2018  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για υποβολή θέσεων μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ».

06/07/2018   Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών».
06/07/2018  

Δελτίο Τύπου του ΕΒΕΑ με θέμα: «Κοινή  συνέντευξη τύπου Ν.Παππά - Σ. Πιτσιόρλα - Κ. Μίχαλου».

06/07/2018  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/21-09-2011)».

06/07/2018  

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

06/07/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 157.

06/07/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

05/07/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Διαφάνεια στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους"».

04/07/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Λευκάδας» προϋπολογισμού 720.000,00 €».

04/07/2018  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Γεωργίας με θέμα: «Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων Δήμου Τιφλίδας-πρόσκληση συμμετοχής ξένων εταιρειών».

03/07/2018  

FIEC: Newsletter 03.07.2018.

03/07/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο AMIF/EMAS για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης».
03/07/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: «Ενίσχυση 300.000 ευρώ στον Δήμο Πρέβεζας για τις ζημιές στην Κρυοπηγή».
03/07/2018  

Δελτίο Τύπου της ΜΟΔ ΑΕ  με θέμα: «Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 2.468.000€ στον Δήμο Σουλίου για το έργο «Ανάδειξη Κτιρίου Βούλγαρη»».

02/07/2018   Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Ιουνίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
02/07/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης» - Π.Δ. 59/2018 με θέμα: «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής».
02/07/2018   Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 115Α/2018 με θέμα: «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο».
02/07/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: «Ενισχύσεις 350.000 ευρώ στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων για την κάλυψη άμεσων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας».
02/07/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» έως 10 Ιουλίου 2018.
02/07/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: «25 εκατ. ευρώ σε ΟΤΑ για αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ σε όλη τη χώρα, μέσω του Προγράμματος «ΦιλόΔημος»» - Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 7,6 εκατ. ευρώ».
02/07/2018   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/07/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Ιουλίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».
02/07/2018   Ευρωπαϊκό μανιφέστο για την ψηφιοποίηση του κλάδου των κατασκευών - Δελτίο Τύπου FIEC.
   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα 
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia