Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Γνωμοδοτήσεις
 
09/04/2024 Άτυπη Κωδικοποίηση της Α.1162/23.10.2013 απόφασης «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, N.4987/2022, Α΄206)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
09/01/2024 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απασχόληση Συνταξιούχων Μηχανικών».
02/01/2024 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
14/12/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Κυριότερες διατάξεις νέου Ν.5073/2023, περιλαμβανομένου του Τεκμαρτού Προσδιορισμού Κερδών των ατομικών επιχειρήσεων (ελευθ. Επαγγελματιών κλπ.)».
30/11/2023 Πέμπτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.) – Εγκύκλιος 294537/25-9-2022 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ».
17/11/2023 Άτυπη Κωδικοποίηση της Α.1162/23.10.2013 απόφασης «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, N.4987/2022, Α΄206)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
02/10/2023 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ενημερωτικό Σημείωμα  του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Προθεσμίες διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων, υποβολής Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Οικονομικών Καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας στο Μ.Ε.ΕΠ., κεφαλαιουχικών εταιρειών».
30/06/2023 Τέταρτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.) – Εγκύκλιος 294537/25-9-2022 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ». (Βλέπε Πέμπτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα - 30.11.2023).
23/05/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Δαπανών Δημοσίων Συμβάσεων (Δημόσια Έργα κλπ.)» - Άτυπη Κωδικοποίηση της 52445/12.04.2023 απόφασης με θέμα «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».
25/04/2023 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποβολή Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος» - Άτυπη Κωδικοποίηση της 2682/03.06.2019 απόφασης με θέμα «Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος».
28/02/2023 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απόφασης «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 N . 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α ́)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
18/11/2022 Τρίτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.) – Εγκύκλιος 294537/25-9-2022 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ». (Βλέπε Πέμπτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα - 30.11.2023).
11/10/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών Μητρώου» - Άτυπη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφασης «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».
23/09/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εκ νέου ενεργοποίηση Α.Φ.Μ.».
16/09/2022 Δεύτερο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.)».(Βλέπε Πέμπτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα - 30.11.2023).
09/09/2022 Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.)».(Βλέπε Πέμπτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα - 30.11.2023).
11/08/2022 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απόφασης «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 N . 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α ́)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
28/07/2022 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1149/9.6.1994 απόφασης «ΦΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
28/07/2022 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1310/27.12.1996 απόφασης «Προσδιορισμός κατ' άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β' 1152)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
28/06/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.)». ((Βλέπε Πέμπτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα - 30.11.2023).
21/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Νομικές δυνατότητες αναδόχων δημοσίων έργων να προστατευθούν έναντι της ραγδαίας αύξησης τιμών λόγω πολέμου στην Ουκρανία και λοιπών αποσταθεροποιητικών παραγόντων».
16/03/2022 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.» και τα συνημμένα σε αυτό αρχεία.
07/02/2022 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
04/01/2022 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
27/12/2021 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
23/11/2021 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
04/08/2021 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αυξημένο επιτόκιο υπερημερίας στις οφειλές προς αναδόχους λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και μετά την ισχύ του άρθρου 45 του Ν. 4607/2019 – παράνομη πρακτική δημοσίων αρχών να εφαρμόζουν το χαμηλό επιτόκιο του 3%».
07/07/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αναστολή αναθεώρησης τιμών & τρόποι κάλυψης της ζημίας ένεκα αύξησης του κόστους κατασκευής».
28/05/2021 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (31) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Νέα αναστολή προθεσμιών πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής».
28/04/2021 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (30) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Νέα αναστολή προθεσμιών πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής» - Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
23/04/2021 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ν. 4782/2021: Επισκόπηση των κυριοτέρων ρυθμίσεων και τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 ως προς τα δημόσια έργα».
26/03/2021  Ενημερωτικό Σημείωμα (29) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Μειωμένα μισθώματα Μαρτίου 2021» -Απόφαση Α.1063/2021.
08/03/2021  Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις και ποσοστά υποχρεωτικής τηλεεργασίας».
27/02/2021 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19.9.2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
27/02/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα (28) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση δόσεων Φεβρουαρίου 2021, εργαζομένων».
25/02/2021 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απόφασης «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 N . 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
15/02/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα (27) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Μειωμένα μισθώματα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021» - Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών - Απόφαση Α. 1025/2021.
10/02/2021 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (26) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Νέα αναστολή προθεσμιών πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής» - Νόμος 4772/2021 - Απόφαση Α. 1022/2021.
27/01/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα (25) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021».
08/01/2021 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων και σε περιπτώσεις ανέγερσης με το σύστημα της αντιπαροχής» - Άτυπη Κωδικοποίηση της Αποφ. 15435/913/2020 μέχρι την απόφαση 42/6/4.1.2020.
23/12/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (24) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση δόσεων Δεκεμβρίου 2020, εργαζομένων».
21/12/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (23) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Μειωμένα μισθώματα Δεκεμβρίου 2020».
15/12/2020 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19-9-2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
09/12/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (22) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020».
08/12/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Νέα Φορολογική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων» - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση ΠΟΛ.1274/2013 - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση ΠΟΛ.1275/2013.
29/11/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (21) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Αναστολή προθεσμιών πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής» - Νόμος 4753/2020 - Απόφαση Α. 1259/2020.
28/11/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (20) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020».
27/11/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (19) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Μειώσεις Μισθωμάτων – Παράταση δόσης εργαζομένων, ρύθμισης οφειλών σε Δ.Ο.Υ.».
17/11/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (18) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Οκτώβριο, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας».
17/11/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (17) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Νέα Επιστρεπτέα Προκαταβολή».
30/10/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (16) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Παρατάσεις Καταβολής Φορολογικών Υποχρεώσεων ΦΠΑ.».
06/10/2020 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19-9-2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
13/07/2020 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19-9-2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
08/07/2020 Επικαιροποίηση: Ν.4412/2016 ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4690/2020 με την επιμέλεια του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ.Σταμόπουλου.
07/07/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αναστολή ΦΠΑ στα Ακίνητα».
07/07/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μη είσπραξη ΦΠΑ από τις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα» - ΠΟΛ 2869/1987.
25/06/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων (myData)».
16/06/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τροποποιήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 40331/19-9-2019 απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
10/06/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (15) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών».
04/06/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (14) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών (KYA 18043)».
03/06/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (13) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών (KYA 18044)».
01/06/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (12) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών».
15/05/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (11) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παρατάσεις Καταβολής Φορολογικών Υποχρεώσεων».
12/05/2020

Ενημερωτικό Σημείωμα (10) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών».

05/05/2020

Ενημερωτικό Σημείωμα (8) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Παρατάσεις Αναστολών Εργασίας κλπ.».

05/05/2020

Ενημερωτικό Σημείωμα (7) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Επιστρεπτέα Προκαταβολή».

30/04/2020

Ενημερωτικό Σημείωμα (6) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Παρατάσεις (Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε Μηχανικούς – Αρχιτέκτονες κλπ.)».

26/04/2020

ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (6) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις λόγω «Κορωνοϊού» - Παρατάσεις (Αποζημίωσης ειδικού σκοπού και λοιπές)».

26/04/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της Αποφ. 39162/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.

17/04/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της Αποφ.40331/2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.

16/04/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (5) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - ΠΝΠ 13/4/2020».
15/04/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα (4) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Ν.4683/2020».
13/04/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Επιδότηση Τόκων Δανείων».
11/04/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Εγκύκλιος Ε.2046».
08/04/2020

Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της Αποφ.40331/2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.

04/04/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - Ενημερωτικό Σημείωμα (2) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μεταχρονολογημένες Επιταγές κλπ. αξιόγραφα».
04/04/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε Τεχνικές Επιχειρήσεις Λόγω «Κορωνοϊού» - Νέοι ΚΑΔ».
03/04/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ (περιορισμένη προθεσμία) - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το παράδειγμα) - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μεταχρονολογημένες Επιταγές κλπ. αξιόγραφα».
02/04/2020 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Συμβάσεις που βαρύνει η κράτηση 2,5‰ υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.».
02/04/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μέτρα προστασίας σε τεχνικές επιχειρήσεις λόγω «κορωνοϊού» που ισχύουν από τον μήνα Μάρτιο 2020 και μετά».
24/03/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αναβολή διαγωνισμών, παράταση υποβολής προσφορών, αναστολές & παρατάσεις διοικητικών προθεσμιών λόγω πανδημίας κορωνοϊού».
20/03/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, διακοπή εργασιών, αξιώσεις αποζημίωσης αναδόχου & παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας κορωνοϊού».
03/03/2020 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση πληρωμής ολόκληρου ημερομισθίου σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω βροχόπτωσης».
14/02/2020 Επικαιροποίηση: Ν.4412/2016 ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4635/2019 με την επιμέλεια του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ.Σταμόπουλου.
23/01/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ενημερωτικό Σημείωμα (5) (διορθωτικό) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αναδιατύπωση διευκρινίσεων για τους υπόχρεους Αναγγελίας (έντυπο Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ) και Απογραφικής Αναγγελίας (Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού και έντυπο Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ-ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ) του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».
15/01/2020 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιτόκιο απόσβεσης προκαταβολής».
18/12/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αλλαγές στον Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΚΦΠΑ Ν.2859/2000) που επήλθαν με το Ν.4646/2019, (ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019)».
18/12/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ Ν.4172/13) που επήλθαν με το Ν.4646/2019, (ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019)».
02/12/2019 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ενημερωτικό Σημείωμα (4) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διευκρινίσεις για τους υπόχρεους Αναγγελίας (έντυπο Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ) και Απογραφικής Αναγγελίας (Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού και έντυπο Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ-ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ) του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».
29/11/2019 ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αναγγελία του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου». (Έντυπα «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ», «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ-ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ»)» και τα Συνημμένα σε αυτό αρχεία.
12/11/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα (2) του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αναγγελία του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου». (Έντυπο Ε12 ή Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.ΔΑ.Π.)».
08/11/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αναγγελία του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου». (Έντυπο Ε12 ή Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.ΔΑ.Π.)».
10/10/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολογική αντιμετώπιση των Τόκων στα Νομικά Πρόσωπα και στις Νομικές Οντότητες».
19/09/2019 Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της Αποφ.40331/2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.
21/06/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.» (Βλ. Κ.Υ.Α. 26034/2019 ΦΕΚ 2362 Β').
04/06/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%» (Βλ. Εγκύκλιο Ε.2092/2019 της ΑΑΔΕ).
21/05/2019 Επικαιροποίηση: Ν.4412/2016 ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4605/2019 με την επιμέλεια του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ.Σταμόπουλου.
18/03/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4601 Β΄ ΤΜΗΜΑ).» (Βλ. Ν.4601/2019 ΦΕΚ44Α'/9-3-2019).
18/03/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (Ν.4601 Α΄ ΤΜΗΜΑ)» (Βλ. Ν.4601/2019 ΦΕΚ44Α'/9-3-2019).
18/03/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «α) Μείωση Φόρου Μερισμάτων. β) ΑΠΔ περιόδων με οφειλόμενες εισφορές.» (Βλ. Ν.4603/2019 ΦΕΚ48Α/14-3-2019).
01/02/2019 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αύξηση κατώτατου μισθού & κατώτατου ημερομισθίου».
21/01/2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εξαίρεση από τα Τέλη Επιτηδεύματος μη ενεργών Επιχειρήσεων». (Βλ. ΠΟΛ 1084/2014 και Ανεπίσημη Κωδικοποίηση Ν.3986/2011 - Άρθρο 31).
14/12/2018 Επικαιροποίηση: Ν.4412/2016 ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4568/2018 με την επιμέλεια του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ.Σταμόπουλου.
06/11/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» (Βλ. Ν.4557/2018 ΦΕΚ139Α/30-7-2018).
10/07/2018 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις τροποποίησης σύμβασης δημοσίου έργου μέχρι του ύψους του 15% της αρχικής σύμβασης».
21/03/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εγγραφή Κοινοπραξιών στο ΓΕ.ΜΗ.».
06/02/2018 Επικαιροποίηση: Ν.4412/2016 ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν.4497/2017 με την επιμέλεια του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ.Σταμόπουλου. Επισημαίνεται ότι από 1.1.2018 ισχύουν τα νέα κατώφλια εφαρμογής των ενωσιακών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 που αναφέρονται σε αυτά τα κατώφλια.
08/01/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τροποποιήσεις Φορολογικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής» και η αναφερόμενη σε αυτό ΠΟΛ 1222/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).
03/01/2018 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αποζημίωση θετικών ζημιών και φορολόγηση εισοδήματος».
29/12/2017 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πόσο μειώνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή φόρων». - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αλλαγή τρόπου υπολογισμού προστίμων κλπ. επιβαρύνσεων για υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013». (Βλ. ΠΟΛ 1214/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).
15/12/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Συμπλήρωση Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας Υπόχρεων Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα (POS κλπ.)».
12/12/2017 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας – Προσθήκη ειδικών όρων στις διακηρύξεις υπό το καθεστώς του Ν. 4412/2016 – Απαραίτητη ή μη η απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.».
22/11/2017 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Νέες δικονομικές διατάξεις για τη διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών κατά το συμβατικό στάδιο».
16/11/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Κοινοπραξία δημοσίων τεχνικών έργων. Αποβίωση μελών αυτής. Φορολογικές υποχρεώσεις».
15/11/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»» - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη.
02/11/2017 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης του υπολοίπου έργου μετά την έκπτωση αναδόχου».
17/10/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 4488/2017».
16/10/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εκ νέου ενεργοποίηση ΑΦΜ, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης» και η αναφερόμενη σε αυτό ΠΟΛ 1159/2017.
18/09/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εργατικά θέματα Ν.4488/2017».
30/08/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δικονομικό καθεστώς που διέπει την επίλυση διαφορών σε διαγωνισμούς έργων κάτω των ορίων εφαρμογής των ενωσιακών Οδηγιών μετά τους Ν. 4478/2017 και 4487/2017».
27/07/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διευκρινίσεις απόκτησης τερματικού POS».
30/06/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποχρέωση απόκτησης POS».
24/05/2017 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Πρόσωπα που υπογράφουν ΤΕΥΔ & ΕΕΕΣ».
04/04/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποβολή Α.Π.Δ. στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου παροχής Υπηρεσιών –Δ.Π.Υ.».
09/03/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Περί μη καταβολής του ΦΠΑ, άρθρο 39α του κώδ. ΦΠΑ σε δημόσια έργα».
07/02/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές Μηχανικών μελών ΔΣ».
07/02/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τράπεζας».
27/01/2017 Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Βάση υπολογισμού εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών».
25/01/2017   Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απογραφή επιχειρήσεων στον ΕΦΚΑ».
23/01/2017   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, σχετικά με τα "Μπλοκάκια"».
27/12/2016   ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Πληρωμή Εργασιακών δαπανών μετά το Ν.4446/22.12.2016».
27/10/2016   Ανασκόπηση του νέου ασφαλιστικού νόμου από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου μας κ. Στ. Γιαννίρη στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίων επί σημαντικών θεμάτων.
03/10/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων δημοσίων έργων».
07/09/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα επί του Ν. 4412/2016».
29/07/2016   ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τέλος στην Διπλή Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% στις εισφορές Δημοσίων Τεχνικών Έργων».
25/07/2016   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές εισφορές Μηχανικών».
13/07/2016  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών από εγγυητικές επιστολές».

12/07/2016   Απάντηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη σε ερωτήματα Μελών μας για τον προσδιορισμό των νέων ασφαλιστικών εισφορών.
30/06/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Γενικές Συνελεύσεις - Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων».
21/05/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διπλή Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% στις εισφορές Δημοσίων Τεχνικών Έργων».

15/06/2016   Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διανομή μερισμάτων - Φορολογική υποχρέωση – Εισφορά αλληλεγγύης – Ασφαλιστικές εισφορές».
06/06/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «NOMOΣ 4389/27.5.2016, ΠΟΛ.1068/1.6.2016».

16/05/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «NOMOΣ 4387/12.5.2016».

15/02/2016  

Υπόμνημα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Απόψεις επί θεμάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων» (Bλ. Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες).

27/01/2016  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών τρίτων».

25/01/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ενσωμάτωση κερδών από συμμετοχές».

23/12/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα/font> του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ σε Δημόσια Έργα και εξαιρέσεις».

08/12/2015   Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για το άρθρο 30 του Ν.4351/2015 (Ρύθμιση περί του ΦΠΑ) και το σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη.
29/07/2015  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Σε περίπτωση κατάτμησης έργου σε επιμέρους υποέργα, τα οποία δημοπρατούνται αυτοτελώς, βάσει ποιου προϋπολογισμού καλούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ. στον διαγωνισμό; του προϋπολογισμού του αυτοτελώς δημοπρατούμενου υποέργου ή του ευρύτερου έργου;».

24/07/2015   ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Παρακράτηση και απόδοση ΦΠΑ από τις τράπεζες».
22/07/2015  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμού – τρόπος και προϋποθέσεις άσκησης – έννομες συνέπειες».

16/07/2015  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της «τραπεζικής αργίας».» (Βλέπε σχετική ΠΟΛ 1143/2015 του ΥΠΟΙΚ).

18/04/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δικαίωμα συμψηφισμού φόρου εισοδήματος και μερισμάτων από τα μέλη των Κοινοπραξιών» (Βλέπε σχετική ΠΟΛ 1121/2015 του ΥΠΟΙΚ και προγενέστερο Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου).

16/04/2015  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Νέο νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης».

31/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δικαίωμα συμψηφισμού φόρου εισοδήματος και μερισμάτων από τα μέλη των Κοινοπραξιών».

13/03/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατατέθηκε ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την μετάθεση έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του Ν.4281/2014, σύμφωνα και με το από 25.2.2015 αίτημα του ΣΑΤΕ. Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών παραθέτουμε και Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου, σχετικά με την από 13.3.2015 συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ για θέματα ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

13/03/2015  

Διορθωτικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και ενδοομιλικών πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων».

18/02/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και ενδοομιλικών πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων».

05/02/2015  

Γνωμοδοτικό Υπόμνημα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δικαιώματα αναδόχου δημοσίου έργου σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής συμψηφιστέου Φ.Π.Α. υπό το καθεστώς του άρθρ. 1 παρ. 10 του Ν. 4281/2014».

02/02/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β, του Ν.2859/2000 (ΚΦΠΑ)».

26/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κράτησης υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).» σε συνέχεια του από 15.01.2015 ενημερωτικού του σημειώματος.

19/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος υποβολής αντιγράφων δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

15/01/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2015» .

12/01/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

07/01/2015  

Νεότερο Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολόγηση αφορολογήτων αποθεματικών» και η αναφερόμενη σε αυτό ΠΟΛ 1264/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013». (Βλ. και τα σχετικά ενημερωτικά στις 29/8/2013, 16/12/2013 και 8/1/2014 καθώς και τις σχετικές ΠΟΛ 1007/2013 και ΠΟΛ 1143/2014).

08/12/2014  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις αποχώρησης μέλους από εργοληπτική οργάνωση – συνέπειες μη εξόφλησης υποχρεώσεων προς τις επιπλέον της μιας εργοληπτικές οργανώσεις (ε.ο.) εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες ε.ο., κατά τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων.».

23/10/2014   Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Παραγραφή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ΤΣΜΕΔΕ».
09/10/2014  

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1219/2014 του ΥΠΟΙΚ παραθέτουμε Σημείωμα παρατηρήσεων του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τι θέματα των Τεχνικών Επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται μετά την δημοσίευση της ΠΟΛ.1219/6.10.2014 (Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του N .4172/2013)» για θέματα ενδιαφέροντος τεχνικών επιχειρήσεων.

03/10/2014  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποχρεώσεις υποκείμενων σε ΦΠΑ, που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β, του Κώδικα ΦΠΑ».

08/09/2014   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Κατάργηση ΦΠΑ στα Δημόσια Έργα» (Βλέπε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών).
28/08/2014  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης καθώς και κρατήσεων δεκάτων».

11/08/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων ως προϋπόθεσης συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

15/07/2014   ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολογική ενημερότητα» σε συνέχεια σχετικής Απάντησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
07/07/2014

 

Διευκρινιστικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου επί του Ενημερωτικού Σημειώματος με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πρωτότυπου πτυχίου από τον Ν.4250/2014 σε διαγωνισμούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων(«κάτω του ορίου»)».

30/06/2014  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πρωτότυπου πτυχίου από τον Ν. 4250/2014 σε διαγωνισμούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων («κάτω του ορίου»)». (Βλ. και σχετική καταχώρηση 26/06/2014 - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κοινοποιούμενη στον Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. και την Δ17).

26/06/2014  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διανομή κερδών από αφορολόγητα αποθεματικά. Α) Έγκριση από Τακτική Γενική Συνέλευση Β) Μη εξαίρεση από την εισφορά αλληλεγγύης».

13/06/2014  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για μέλη δ.σ., στελέχη, μετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων». (Βλ.σχετική Νομοθετική τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης "πόθεν έσχες").

03/06/2014   Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Εργασιακό καθεστώς έκτακτων αρχαιολόγων - μελών του Σ.ΕΚ.Α.».
29/05/2014  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εκπρόθεσμη Διακοπή Δραστηριότητας».

08/05/2014  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προκαταβολή δημοσίου έργου – άρνηση καταβολής θεσμοθετημένης προκαταβολής – έννομες συνέπειες και προστασία αναδόχου».

04/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%, 2) Παρακράτηση Φόρου Υπηρεσιών 20%, 3) Παρακράτηση Φόρου στα Μισθώματα Μηχανημάτων 20%».

28/03/2014  

Αίτημα του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αποδεικτικό Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων [Άρθρο 12 N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), (ΠΟΛ.1274/27.12.13, ΠΟΛ.1065/23.2.14)]» σε συνέχεια Ενημερωτικού Σημειώματος του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη (Βλ. σχετική Κωδικοποίηση).

22/01/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας 9/2013 σχετικά με τη συνταγματικότητα της υποχρέωσης κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής για την εκτέλεση τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εκτελεστών τίτλων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012)» και η αναφερόμενη σε αυτή Απόφαση ΣτΕ 9/2013.

08/01/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολόγηση αφορολογήτων αποθεματικών» και η αναφερόμενη σε αυτό ΠΟΛ 13/1978. (Βλ. προγενέστερα Ενημερωτικά Σημειώματα - Αρχείο 1ο, Αρχείο 2ο - του φοροτεχνικού μας συμβούλου καθώς και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

16/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολόγηση αφορολογήτων αποθεματικών» . (Βλ. προγενέστερο Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου καθώς και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ)

28/11/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τήρηση του λογαριασμού 94 - "Αποθέματα" του ΕΓΛΣ, (ΑΠΟΘΗΚΗ) από τις Τεχνικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες Τεχνικών Έργων». (Βλ. Απάντηση του ΥΠΟΙΚ σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ καθώς και προγενέστερο Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου).

22/11/2013  

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας Δημοσίου Έργου». (Βλ. και προηγούμενη σχετική Γνωμοδότηση).

01/11/2013

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ανάκτηση Αφορολογήτων αποθεματικών Ν.3220/2004».

29/10/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών και Μελών τους».

29/10/2013  

Επισήμανση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τέλος Επιτηδεύματος και Δηλώσεις Μεταβολής».

22/10/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ματαίωση διάλυσης εργολαβίας δημοσίου έργου».

10/10/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση ή μη υποβολής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων από εργοληπτικές επιχειρήσεις που μετέχουν σ’ αυτούς χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στο Τ.Π.Ε.Δ.Ε.».

23/09/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών – απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 2494/2013». (Βλ. Απόφαση ΣτΕ 2494/2013).

19/09/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιτρεπτό ή μη εκπρόθεσμης (εντός δωδεκαμήνου) έκδοσης απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας σε έργα Ο.Τ.Α., βάσει του άρθρου 76 § 16 Κ.Δ.Ε.».

06/09/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Υποβολή Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. μηνιαίως».

29/08/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολόγηση αφορολογήτων αποθεματικών (Άρθρο 72 του Ν.4172/2013)».

12/08/2013  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ενδοομιλικέςσυναλλαγές – Προθεσμία κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής πίνακα συνοπτικών πληροφοριών έως τις 16.8.2013»

01/08/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αφετήριο γεγονός για την έναρξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής στον Γ.Γ.Α.Δ. κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α.».

24/07/2013  

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερημερίας».

22/07/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επίδραση της ΑΕΔ 25/2012 επί του επιτοκίου υπερημερίας των οφειλών του Δημοσίου προς τους αναδόχους δημοσίων έργων».

26/06/2013  

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας Δημοσίου Έργου».

30/05/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Χρόνος αναθεώρησης εργασιών που έχουν εκτελεσθεί προ της έγκρισης ΑΠΕ».

29/05/2013  

Συμπληρωμένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου για το ν. 4146/2013. ΠΡΟΣΟΧΗ στην ειδική επισήμανση στην Εγκύκλιο 18/2013, η οποία υποστηρίζει εφαρμογή της διάταξης περί τετράμηνης προθεσμίας απόσβεσης των δικαιωμάτων του αναδόχου μόνο στις συμβάσεις των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύθηκε μετά την 18.4.2013.

24/05/2013

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 περί Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% στα εκτελούμενα κατά την έναρξη ισχύος της έργα δήμων».

21/05/2013  

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με αυτοπαράδοση «παγίου» ακινήτου».

29/04/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ενδοομιλικές συναλλαγές - Αλλαγές - Υποχρεώσεις».

26/04/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ενημερωτικό σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία δημοσίων έργων με τον Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α’90/18-4-2013)" (Βλέπε καταχώρηση της 29/5 Συμπληρωμένο Ενημερωτικό Σημείωμα)

18/04/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα  του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Απόφαση Επιτροπής Αναστολών Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 136/2013 – Θέματα: παράβολο, βεβαίωση γνησίου της υπογραφής & υποβολή πρωτοτύπων πιστοποιητικών αντί υπευθύνων δηλώσεων». (Βλέπε και σχετική Απόφαση).

12/03/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Κοινοπραξίες Τεχνικών Έργων».

26/02/2013

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τήρηση του λογαριασμού 94 – «Αποθέματα» του ΕΓΛΣ, (ΑΠΟΘΗΚΗ) από τις Τεχνικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες Τεχνικών Έργων».

25/02/2013  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις ελέγχου συμπληρωματικής σύμβασης συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

20/02/2013  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση ή μη του επιδόματος ισολογισμού των λογιστών».

31/01/2013

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Παρακρατήσεις Φ.Μ.Υ. και εισφοράς αλληλεγγύης».

11/01/2013  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Βιβλία Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, εμπορικών νόμων».

20/12/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος ο υποχρεωτικά οριζόμενος υπεργολάβος».

11/12/2012  

Ουσιώδης Διευκρίνιση επί της από 2.11.2012 γνωμοδότησης του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Γνωμάτευσή μου από 2.11.2012 περί θεώρησης του γνησίου της υπογραφής». (Βλ. σχετική Γνωμοδότηση).

27/11/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «α) Κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ και β) Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων».(Βλ. και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

27/11/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Σε ποιο επιμελητήριο υποχρεούνται να εγγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων; Υπάρχει υποχρέωσή τους καταβολής εισφορών προς το ΤΕΕ;».

13/11/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ασφαλιστικός φορέας στον οποίον υπάγονται οι προ της 1.1.1993 ασφαλισμένοι μηχανικοί μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη δ.σ. κατασκευαστικής ή μελετητικής εταιρείας».

06/11/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση ή μη θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

28/09/2012  

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών Μελών παραθέτουμε Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη που απαντά στα ερωτήματα: «1. Ποιές ελληνικές εταιρείες απογράφονται υποχρεωτικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.); 2. Σε ποιό επιμελητήριο εγγράφονται οι Τεχνικές Εταιρείες;» καθώς και σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ 259/1994.

21/09/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δυνατότητα αξίωσης τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης έκδοσης συντελεστών αναθεώρησης».

10/09/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιτρεπτό υποβολής εγγυητικών καλής εκτέλεσης ορισμένου χρόνου και υποχρέωση της Υπηρεσίας να τις αποδεχθεί – αναγκαίο περιεχόμενο των εγγυητικών ορισμένου χρόνου».

02/08/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα  του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Χρόνος ισχύος Σ.Σ.Ε. Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)».

13/07/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.».(Βλ. και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

03/05/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα  του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Σύνοψη αποτελεσμάτων εφαρμογής νέου εργασιακού θεσμικού πλαισίου επί εργαζομένων που απασχολούνται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις».

02/05/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δημοσιεύσεις Α.Ε. & Ε.Π.Ε. και Ν.4072/11-4-2012».

19/04/2012  

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Παρακράτηση φόρου κινητών αξιών σε διανομή κερδών από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., όταν μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κέρδη από Κοινοπραξίες».

04/04/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα  του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Μεταβολές στις προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012».

08/03/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις βάσει του Ν. 4046/2012 και της Πράξης 6 της 28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου».

06/03/2012  

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εκπρόθεσμη Δήλωση Διακοπής Δραστηριότητας Κοινοπραξίας Τεχνικού Έργου και Τέλος Επιτηδεύματος».

29/02/2012  

Γνωμοδοτήσεις του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Έκθεση Δραστηριότητας (άρθ. 92 Ν.3669/08) και Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό (άρθ. 82 Ν.2238/94)» και «Αναθεώρηση κατάταξης στο ΜΕΕΠ (άρθ. 99 Ν.3669/08) και Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό (άρθ. 82 Ν.2238/94)». Σημείωση: Αυτές οι γνωμοδοτήσεις δεν παύουν να αποτελούν προσωπικές απόψεις του φοροτεχνικού συμβούλου, στηριγμένες σε νόμους, εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Δεν είναι δεσμευτικές, ούτε απαλλάσσουν ελεγκτές και εταιρείες από πιθανά πρόστιμα. (Βλ. σχετικές Διευκρινίσεις και Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1159/2011).

15/02/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Θεσμός υποχρεωτικής υπεργολαβίας – επιτρεπτό ιδιοκτησιακής συνάφειας μεταξύ διαγωνιζόμενου και υπεργολάβου – δυνατότητα ορισμού άλλου διαγωνιζόμενου ως υπεργολάβου».

06/02/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Θέματα Πολυνομοσχεδίου Ν. 4038/2012».

11/01/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Yπόδειγμα προσφυγής για τέλος επιτηδεύματος. (Προθεσμία κατάθεσης προσφυγής δύο μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης επιβολής του τέλους. Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος).

09/01/2012  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Έναρξη τοκοφορίας Φ.Π.Α. καθυστερούμενου λογαριασμού».

19/12/2011  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Συνέπειες από τον υποβιβασμό τάξης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργ. επ/σης μέλους κ/ξίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.» (Το θέμα χρήζει προσεκτικής αντιμετώπισης καθώς αναφέρεται σε ένα ευαίσθητο ζήτημα στο οποίο ο νόμος δεν είναι σαφής και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από τις Υπηρεσίες).

16/12/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης επί δημοσίων συμβάσεων (άρθρ. 26 Ν. 4024/2011).»

09/11/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με κατάσχεση επί τραπεζικών λογαριασμών ΟΤΑ.»

04/11/2011 Πίνακας με τις ισχύουσες φορολογικές επιβαρύνσεις από τις διάφορες μορφές συμμετοχής σε εργοληπτικές επιχειρήσεις που συνέταξε ο φοροτεχνικός μας σύμβουλος κ. Στ. Γιαννίρης.
29/09/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος υποβολής αίτησης διάλυσης – απαιτείται η επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή;»

09/09/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ενέργειες για την έναρξη τοκοφορίας εγκεκριμένου λογαριασμού».

02/09/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αύξηση εισφοράς του κλάδου ανεργίας-ασφαλιστικές εισφορές εργατοτεχνιτών οικοδόμων».

19/08/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Είσπραξη τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του τελικού λογαριασμού».

19/08/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προθεσμία για την υποβολή όχλησης για την πληρωμή εγκεκριμένου ανεξόφλητου λογαριασμού. Νομιμότητα όχλησης που υποβλήθηκε πρόωρα».

05/08/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τακτοποίηση της διπλής καταβολής εισφοράς στα κέρδη από συμμετοχές».

03/08/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο - Ανεπίσημη Κωδικοποίηση της 1130277/ΕΞ/2010-0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο.».

21/07/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα - Υπενθύμιση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δαπάνες μισθοδοσίας μέσω Τραπεζών».

20/07/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Εφαρμογή ποσσοτού Γ.Ε. & Ο.Ε. επί της αναθεώρησης των τιμών».

14/06/2011

Ανεπίσημη Κωδικοποίηση για τις διαδικασίες φορολογικής ενημερότητας (Άρθρο 26 του Ν.1882/1990) από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.

14/06/2011

Ανεπίσημη Κωδικοποίηση για τον συμψηφισμό απαιτήσεων (Άρθρο 83 του ΚΕΔΕ) από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Στ. Γιαννίρη.

01/06/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Μεθοδολογία και κριτήρια διάκρισης δημόσιας σύμβασης έργου από δημόσια σύμβαση υπηρεσιών».

15/04/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται σε πολύ πρόσφατη πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε έργα Ο.Τ.Α. άνω των € 100.000 δεν εφαρμόζονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

21/02/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Άσκηση διοικητικών προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων κατά πράξεων οργάνων Ο.Τ.Α. υπό το καθεστώς των Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), Ν. 3900/2010 («επιτάχυνση της διοικητικής δίκης») και Ν. 3886/2010 («δικαστική προστασία κατά την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/17 & 2004/18»).»

02/02/2011

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ενσωμάτωση αύξησης Φ.Π.Α. στον Α.Π.Ε. – Τρόπος πληρωμής αύξησης δαπάνης ασφάλτου».

14/01/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εξόφληση δαπανών μισθοδοσίας μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών».

29/12/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιτρεπτό τμηματικής παραλαβής και έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης εργασιών για αυτοτελή τμήματα ενός έργου.»

28/12/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ποιος υποχρεούται (και δικαιούται) σε έκδοση τιμολογίων σε περίπτωση υποκατάστασης αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από κατασκευαστική κοινοπραξία.»

14/12/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ένταξη ή μη του ΟΤΕ στον δημόσιο τομέα - Υποχρέωση ή μη για δήλωση ανεκτελέστου από έργα ΟΤΕ κατά την έκδοση της Ενημερότητας Πτυχίου και τη συμμετοχή σε δημοπρασίες.»

09/12/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ισχύον όριο προϋπολογισμού έργων για τον καθορισμό τριμήνου έναρξης αναθεώρησης τιμών.»

30/11/2010

Εξαιρετικά επίκαιρη Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δυνατότητα συμψηφισμού έναντι απαιτήσεων αναδόχου και μη ληξιπρόθεσμων ανταπαιτήσεων του Δημοσίου – νομιμότητα ή μη απαίτησης καταβολής από ΔΟΥ μη ληξιπρόθεσμης φορολογικής υποχρέωσης – άρνηση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας από ΔΟΥ

26/11/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ισχύς ορίων προϋπολογισμού για την ανάληψη εγκεκριμένης υπεργολαβίας.»

19/10/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δικαστικές διαδικασίες για την είσπραξη ανεξόφλητων εγκεκριμένων λογαριασμών».

06/10/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση επιστροφής εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε περίπτωση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής».

04/10/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Μη πληρωμή λογαριασμού - διακοπή εργασιών - επιστροφή πρόσθετης εγγύησης.»

01/10/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Σύμβαση συντήρησης – χρονική επέκταση & συμπληρωματική σύμβαση – έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο».

29/09/2010

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολόγηση εισοδήματος από έργο του έτους 1997-2000».

27/09/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ασφαλιστικός φορέας στον οποίον υπάγονται οι προ της 1.1.1993 ασφαλισμένοι μηχανικοί μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη δ.σ. κατασκευαστικής ή μελετητικής εταιρείας.»

10/09/2010

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δαπάνες για υπεργολαβικές εργασίες.»

05/08/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δυνατότητα και προϋποθέσεις υποκατάστασης μέλους κοινοπραξίας δημοσίου έργου – χρονικό πεδίο εφαρμογής των περί υποκατάστασης του αναδόχου διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.»

28/07/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Απορρόφηση αναδόχου εταιρείας προ της υπογραφής της σύμβασης – δικαίωμα απορροφώσας εταιρείας να υπογράψει τη σύμβαση.»

15/07/2010

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις έναρξης υπερημερίας κυρίου του έργου ως προς την πληρωμή εγκεκριμένου λογαριασμού και ενεργοποίησης του δικαιώματος του αναδόχου να υποβάλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.»

13/07/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δικαίωμα αναδόχου να αρνηθεί διοικητική παραλαβή για χρήση σε περίπτωση ανεξόφλητων λογαριασμών.»

05/07/2010

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Η από 1/7/2010 επιστολή ερώτημά σας, σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίων για Δημόσια Έργα.»

02/07/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιτρεπτό ή μη αρνητικής αναθεώρησης τιμών.»

30/06/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Aίτηση παράτασης προθεσμίας από τον ανάδοχο – προϋποθέσεις & περιορισμοί.»

25/06/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Έννομες συνέπειες και κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης έργου κατά την έκδοση της Ενημερότητας Πτυχίου.»

09/06/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε διαγωνισμό δημοσίου έργου.»

28/05/2010

Παραθέτουμε εκ νέου ενημερωτικό σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Oι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία των τεχνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο» και εφιστούμε την προσοχή ιδιαίτερα στις παραγράφους 1, 2, 7, 10, 12, 25, 28 και 32.

21/05/2010 Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Σταύρου Γιαννίρη με θέμα: «Νέο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων από ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.» - Πρόγραμμα Χαμηλότοκων Δανείων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
23/04/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Χρονική αλληλουχία πράξεων έκδοσης Α.Π.Ε. και γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου.»

11/05/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Νομιμότητα περιορισμού ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. από 28% σε 18% μετά την υπογραφή της σύμβασης και σχετικές αξιώσεις αναδόχου.»

22/04/2010 Ενημερωτικό σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Oι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία των τεχνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο.»
21/04/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Απόρριψη εντάλματος πληρωμής αναδόχου δημοσίου έργου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δικαιώματα αναδόχου.»

08/04/2010 Ενημερωτικό σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Επιβολή φόρου 8% στις αμοιβές παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων».
17/03/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αρχή της αμεροληψίας της Διοίκησης – κωλύματα εκλογιμότητας & ασυμβίβαστα – συμμετοχή επιβλέποντος μηχανικού στο Δημ. Συμβούλιο (προϊσταμένη αρχή) υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου.»

16/02/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Άρνηση επιστροφής εγγυητικών καλής εκτέλεσης και προστασία αναδόχου.»

20/01/2010

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής κατά τη διαδικασία έγκρισης ΑΠΕ και δυνατότητες προστασίας αναδόχου σε περίπτωση άρνησης της Δ.Α. να τον εγκρίνει.»

15/01/2010

Ενημερωτικό σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Σταύρου Γιαννίρη με θέμα: «Δαπάνες που αναγνωρίζονται για έπτωση από τα έσοδα των επιχειρήσεων».

15/01/2010

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διαδικασία – προβλήματα είσπραξης Φ.Π.Α. κατά την πώληση οριζόντιας ιδιοκτησίας.»

13/11/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα:«Λογαριασμοί τόκων υπερημερίας: Κρατήσεις, παρακράτηση φόρου & εκτοκισμός κεφαλαιοποιημένων τόκων λογαριασμού.»

12/11/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Πληρωμή αναθεώρησης όταν δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο κονδύλιο στον προϋπολογισμό».

07/10/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Περιεχόμενο εξουσιοδότησης για συμμετοχή στον διαγωνισμό».

03/09/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου».

03/09/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση ή μη της Δ.Υ. να αποδεχθεί αίτημα του αναδόχου για αντικατάσταση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης».

26/08/2009

Ενημερωτικό σημείωμα του Φοροτεχνικού μας Συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη σχετικό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης & Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα.

23/07/2009

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ν. 3728/2008 και τεχνικές εταιρίες».

22/06/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος πιστοποίησης αυξημένων ποσοτήτων απολογιστικών εργασιών».

15/06/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιτόκιο υπερημερίας για συμπληρωματικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ, ενώ η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί πριν».

03/06/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Συνέχιση έργου μετά από αποχώρηση από την κοινοπρακτούντος φυσικού προσώπου λόγω συνταξιοδότησης και ασθένειας.»

01/06/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση εγγραφής στα κατά τόπους Επιμελητήρια εργοληπτικών επιχειρήσεων που διατηρούν εργοτάξια στην περιφέρειά τους».

18/05/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος πληρωμής υποχρεώσεων Ο.Τ.Α. και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών.»

04/05/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Αρμοδιότητες Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.»

14/04/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Χρήση επί έλασσον δαπανών για εργασίες της αυτής ομάδας εργασιών».

10/04/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης με την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου.»

06/02/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα:"Μυστικότητα συνεδριάσεων τεχνικού συμβουλίου κατά την εκδίκαση ένστασης."

05/02/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Δυνατότητα χρήσης πτυχίου Ε.Π.Ε. μέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου της Α.Ε."

19/01/2009

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Παράταση διάρκειας ισχύος του παλαιού εργοληπτικού πτυχίου εφόσον η έκδοση του νέου καθυστερήσει από λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εργοληπτικής επιχείρησης."

23/12/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Τρόπος πληρωμής υπερσυμβατικών ποσοτήτων που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και διαπιστώνονται μετά την περαίωση του έργου."

03/12/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ύψος επιτοκίου υπερημερίας για τις οφειλές του κυρίου του έργου προς τον ανάδοχο."

12/11/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Έκδοση πιστοποιητικών διαφάνειας από το ΕΣΡ επί συμπληρωματικών συμβάσεων."

06/10/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υπολογισμός νέας τιμής μονάδας βάσει ενιαίων υποχρεωτικών τιμολογίων και εφαρμογή συντελεστή ‘σ’."

03/10/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Νόμιμο υπογραφής εργολαβικής σύμβασης με ανάδοχο του οποίου το πτυχίο έχει λήξει ή έχουν μεταβληθεί οι τάξεις κατάταξης στο Μ.Ε.Ε.Π. μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού."

23/09/2008

Ανεπίσημη Κωδικοποίηση του Α' Κεφαλαίου του ν. 3259/2004, όπως θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" του ΥΠΟΙΟ από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Σταύρο Γιαννίρη.

03/09/2008

Σχολιασμός του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη επί του Σχεδίου Νόμου: "Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

27/08/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Νομιμότητα συμμετοχής δημοτικού συμβούλου σε επιτροπή παραλαβής" .

21/04/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μεταφορά από τον Ανάδοχο δημοσίου έργου των προϊόντων εκσκαφής με ιδιόκτητα Φ.Ι.Χ. και εναπόθεση αυτών σε χώρους τρίτων για λογαριασμό του Αναδόχου."

17/03/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εγκυρότητα ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας σε διαγωνισμό δημόσιου έργου"

18/01/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Κύκλος εργασιών και αλλαγή δεύτερου νομού κατά την αναθεώρηση του εργοληπτικού πτυχίου".

17/01/2008

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Χαρακτηρισμός ίδιων κεφαλαίων κατά την εφαρμογή των δεικτών βιωσιμότητας".

12/11/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Σχέση π.δ. 166/2003 με π.δ. 59/2007 & 60/2007."

29/10/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αντιστοιχία ποσοστού κατηγορίας έργων πρασίνου και ποσοστού συμμετοχής σε κοινοπραξία της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/1985".

26/10/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Απόφαση οργάνου της εταιρείας για τη συμμετοχή ετερόρρυθμης εταιρείας σε διαγωνισμό δημοσίου έργου".

21/09/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αφετηρία υπολογισμού αναθεώρησης συμπληρωματικής σύμβασης."

19/09/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρέωση προσκοµιδής σε διαγωνισµούς βεβαιώσεων ανεκτελέστου και ασφαλιστικής ενηµερότητας για έργο που ανατέθηκε µετά την έκδοση της ενηµερότητας πτυχίου."

10/08/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Βελτίωση προσφοράς μετά την ανακήρυξη του αναδόχου."

07/08/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Διαδικασία είσπραξης τόκων υπερημερίας από καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμού."

26/07/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Διεκδίκηση αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων λόγω διακοπής εργασιών."

17/07/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Επιτρεπτό ή μη οριστικής παραλαβής τμήματος έργου."

12/07/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα:"Όχληση και τόκοι υπερημερίας – κρατήσεις και εξόφληση λογαριασμού."

06/07/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ανεξάρτητη συμμετοχή σε διαγωνισμό εργοληπτικών επιχειρήσεων με ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο, παρόμοιο διοικητικό συμβούλιο και μετοχική σύνθεση."

02/07/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Προϋποθέσεις και διαδικασία επιβολής και ανάκλησης ποινικών ρητρών."

28/06/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης που προέρχεται από συγχώνευση εταιρειών 4ης και 2ης τάξης."

30/05/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εξοδα δημοσιεύσεως διακήρυξης διαγωνισμού."

22/05/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Πιστοποιητικά ονομαστικοποίησης σε περίπτωση συμμετοχής άλλων εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της εργοληπτικής επιχείρησης."

09/05/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Επιτρεπτό κατασκευαστικής κοινοπραξίας με πρώην ανταγωνιστή διαγωνιζόμενο."

26/04/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μεταβίβαση εργοληπτικού πτυχίου σε περίπτωση διάσπασης εργοληπτικής επιχείρησης."

29/03/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου κατά το Ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005."

23/03/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αποζημίωση αναδόχου λόγω καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής."

22/03/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή του Π.Δ. 166/2003 σε έργα εκτός πεδίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων."

15/02/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Σχέσεις υπεργολάβου, αναδόχου και κυρίου του έργου στην εγκεκριμένη υπεργολαβία."

06/02/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή συντελεστή "σ" στις νέες τιμές μονάδος εργασιών με χρήση των ενιαίων υποχρεωτικών τιμολογίων."

30/01/2007

Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη, προς εταιρία-μέλος, με θέμα: "Φορολογικά Στοιχεία για την Αποπληρωμή Λογαριασμού από διάλυση σύμβασης κατά το άρθρο 9 του Ν. 1418/84 παρ. 3 εδαφ. β και άρθρο 50 του Π.Δ. 609/85."

09/01/2007

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μεταβολή συνθηκών λόγω μεταγενέστερης αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης εκρηκτικών υλών."

14/12/2006

Εισήγηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου προς το ΔΣ του ΣΑΤΕ με θέμα: "Εφαρμοστέο επιτόκιο υπερημερίας στις οφειλές του κυρίου του έργου προς τον ανάδοχο."

02/11/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Επιτρεπτό ή μη αναλυτικών επιμετρήσεων σε έργα με κατ' αποκοπή αντάλλαγμα."

18/10/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Δυνατότητα σύνταξης Α.Π.Ε. μετά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας χωρίς παράταση."

22/09/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Χρόνος υποβολής τροποποιημένου χρονοδιάγραμματος παράτασης εργασιών."

13/09/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ακύρωση μηχανοσήμων."

10/08/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μεταβολή ποσοστών κοινοπραξίας μετά τη δημοπρασία και αντιστοίχιση ποσοστών κοινοπραξίας με ποσοστά εργασιών."

08/08/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Παράταση ισχύος του εργοληπτικού πτυχίου μετά από αίτηση τακτικής αναθεώρησης λόγω συγχώνευσης."

03/08/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Επιστροφή προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης."

25/07/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή ν. 2522/1997 και υπολογισμός εμπειρίας από κοινοπραξίες σε διαγωνισμούς ΔΕΠΑΝΟΜ."

10/07/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρέωση συντήρησης αναδόχου, διάλυση εργολαβίας και παραλαβή του έργου."

07/07/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Αναθεώρηση τιμών και χρόνος σύνταξης των ενιαίων περιγραφικών τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ."

27/06/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Συμβατική δέσμευση αναδόχου από συμβατικές τιμές κατώτερες των νομίμων."

02/06/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Χρόνος ισχύος προσφορών και υπογραφή της σύμβασης."

01/06/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Υπολογισμός εγγυητικών κρατήσεων δεκάτων & βεβαιώσεις τελών μηχανημάτων έργων."

29/05/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Νομικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε."

12/04/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Υποχρέωση ή μη προσκόμισης επικαιροποιημένης δήλωσης ανεκτελέστου από διαγωνιζόμενους με Ενημερότητα Πτυχίου."

11/04/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Επίδραση συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων στην κατάταξή τους στο ΜΕΕΠ."

03/04/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά κυρίου του έργου για οφειλές προς τον ανάδοχο."

24/03/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: " Αναγκαιότητα υποβολής αίτησης δήλωσης διακοπής εργασιών σε περίπτωση διάλυσης σύμβασης λόγω υπέρβασης οριακής προθεσμίας."

07/03/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μεταφορά εμπειρίας από μητρική σε θυγατρική εταιρεία."

22/02/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρέωση έκδοσης εγγυητικών καλής εκτέλεσης από ένα ή περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα."

03/02/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αριθμός ετών κύκλου εργασιών που λαμβάνονται υπόψη για την έκτακτη αναθεώρηση με αίτηση της επιχείρησης και χρονική διάρκεια ισχύος του νέου πτυχίου."

30/01/2006

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Νομιμότητα απαίτησης στελέχωσης εργοληπτικής επιχείρησης με ΜΕΕΠ πρασίνου από γεωπόνο ή δασολόγο."

28/12/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Τρόπος κατανομής μεριδίων συμμετοχής σε κοινοπραξία της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/1985."

19/12/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Δυνατότητα μεταβολής ποσοστού γενικού οφέλους εργολάβου μετά την υπογραφή της σύμβασης."

16/12/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Διαδικασία διεκδίκησης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας κυρίου του έργου κατά την εξόφληση λογαριασμού."

25/11/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ακύρωση διαγωνισμού λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής ορισμένων διαγωνιζομένων."

14/10/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοτικού έργου συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ."

04/10/2005 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων: Τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης του αναδόχου."
28/09/2005 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αύξηση του ποσοστού έκπτωσης του αναδόχου μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας."
23/09/2005 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης."
07/09/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ασυμβίβαστο (ή μη) αξιώματος Δημάρχου ή Αντιδημάρχου με την ιδιότητα στελέχους ΜΕΚ εργοληπτικής επιχείρησης."

21/07/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ανάδοχος κοινοπραξία και υπεργολαβία: Ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής και θέματα διαχρονικού δικαίου. "

28/06/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Νομιμότητα συνεργασίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης με μελετητή που είχε συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης για λογαριασμό της Υπηρεσίας σε διαγωνισμό με το σύστημα "μελέτη - κατασκευή"."

28/04/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρεωτικότητα προσκόμισης καταστατικού Α.Ε. και επικύρωση Φ.Ε.Κ.".

20/04/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρεωτικές υπεργολαβίες."

13/04/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υπολογισμός εγγύησης καλής εκτέλεσης επί συμπληρωματικής σύμβασης βάσει άρθρων 5 παρ. 3 Ν. 1418/1984 και 27 παρ. 1 & 2 Π.Δ. 609/1985."

05/04/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας & Ενημερότητα Πτυχίου."

24/03/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αξιώσεις αναδόχου από σφάλματα μελέτης."

17/03/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Πιστοποιητικά μη παύσης εργασιών και αναγκαστικής διαχείρισης."

11/03/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Θέματα διαδικασίας έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 3310/2005. "

03/03/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ενημερότητα πτυχίου και δικαιολογητικά συμμετοχής - τυπικές πλημμέλειες δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς."

24/02/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αναθεώρηση πτυχίου 3ης τάξης με ή χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης."

18/02/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή ν. 3263/2004 στο σύστημα "μελέτη - κατασκευή" και χρονική ισχύς τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής."

03/02/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υπολογισμός προθεσμίας ενστάσεων - εσφαλμένος υπολογισμός μηχανοσήμων."

27/01/2005

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Διαδικασία προσβολής όρων διακήρυξης δημοπρασίας".

24/12/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση επανυποβολής επικαιροποιημένων των δικαιολογητικών συμμετοχής πριν τη σύναψη της σύμβασης."

16/12/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Προϋποθέσεις σύστασης κατασκευαστικών κοινοπραξιών υπό το Ν. 3263/2004."

01/12/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Σύσταση Ο.Ε. με ομόρρυθμους εταίρους εργοληπτικές επιχειρήσεις - απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου - συμμετοχή σε δημοπρασίες."

09/11/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Υποχρεώσεις και ευθύνη αναδόχου από έλλειψη πιστώσεων και καθυστερήσεις κατά την υποβολή και έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής."

14/10/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή διάταξης περί μη ισχύος των κατωτέρω ορίων προϋπολογισμού στις μη κύριες κατηγορίες στις κοινοπραξίες αναβάθμισης."

05/08/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Μέθοδος επιλογής υπεργολάβου σε υποχρεωτικές υπεργολαβίες."

30/07/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Διαδικασία επιλογής αναδόχου για τμήμα έργου παλαιότερης εργολαβίας."

15/06/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Τρόπος καθορισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών συμπληρωματικών συμβάσεων."

10/06/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Δυνατότητα κατάρτισης εγκεκριμένων υπεργολαβικών συμβάσεων από κατασκευαστικές και αναδόχους κοινοπραξίες."

09/03/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αφορά την "Κατάταξη στο ΜΕΕΠ νέας εργοληπτικής επιχείρησης που προέρχεται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων 4ης τάξης του ΜΕΕΠ."

04/02/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Σιωπηρή απόρριψη ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών".

26/01/2004

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ σε έργα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων".

17/11/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα : "Κατασκευαστικές κοινοπραξίες, ανάδοχοι κοινοπραξίες και κοινοπραξίες αναβάθμισης - ζητήματα σύστασης και ευθύνης".

03/11/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αφορά τον μη υπολογισμό του εργολαβικού οφέλους σε σύμβαση κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού.

30/10/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αφορά την εμπειρία και τον κύκλο εργασιών σε εγκεκριμένη υπεργολαβία.

22/10/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αφορά τα όρια ομαλότητας και ομαλοποίηση προσφοράς στο σύστημα των επίμέρους ποσοστών έκπτωσης.

21/10/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αφορά τους όρους νομιμότητας απόφασης ακύρωσης διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

14/10/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αφορά τη περίπτωση σφάλματος στην ολόγραφη αναγραφή της συνολικής δαπάνης χωρίς όφελος.

29/09/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα : "Νομιμότητα υπεργολαβικής ανάθεσης έργου σε κοινοπραξία".

18/09/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα : "Μαθηματικός Τύπος και επί πλέον έκπτωση - Απευθείας ανάθεση - Ορια προυπολογισμού".

22/07/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στη "Συμμετοχή Κ/ξιών σε διαγωνισμό - Ορια προϋπολογισμού."

16/07/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ Στ. Σταμόπουλου προς εταιρεία μέλος του ΣΑΤΕ με θέμα : "Ολόγραφη αναγραφή προσφερόμενης δαπάνης και προϋποθέσεις υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου."

25/06/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα : "Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Αυξομειώσεις Συμβατικών Ποσοτήτων".

22/05/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα : "Αυτεπάγγελτη αποκατάσταση παρανομίας από Προϊσταμένη Αρχή".

22/04/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα : "Ιδιοκτησιακές σχέσεις μεταξύ διαγωνιζομένων - Εγκυρότητα διαγωνισμού - Δίκαιο Ανταγωνισμού".

18/04/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στον "Κύκλο Εργασιών και Εμπειρία από Υπεργολαβία".

14/04/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στα "Εργα πρασίνου - Αρχιτέκτονες - Γεωπόνοι".

04/04/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στην "Υποχρεωτική Κ/Ξ με επιχειρήσεις που δεν έχουν ΜΕΕΠ".

20/03/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στην "Προσμέτρηση εμπειρίας στελεχών νεοσύστατης εταιρείας".

07/03/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στην "Εις ολόκληρον ευθύνη μελών κοινοπραξίας".

06/03/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στα "Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς".

03/03/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στη "Συμμετοχή Κ/ξιών σε διαγωνισμό - Ορια προϋπολογισμού."

14/02/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Αναγραφή μέσης έκπτωσης - Δημοπρασία με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης."

12/02/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: "Απευθείας υπογραφή σύμβασης με κατασκευαστική κοινοπραξία."

24/01/2003

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που αναφέρεται στα κατώτατα και ανώτατα όρια κοινοπραξιών.

10/01/2003 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που απαντά στο ερώτημα: Αν στον διαγωνισμό ενός έργου, που περιέχει δύο κατηγορίες εργασιών, μπορεί να συμμετέχει...
10/01/2003 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που απαντά στο ερώτημα : Αν υπάρχει κώλυμα στην υπογραφή σύμβασης για την ανάληψη δημοσίου έργου από Α.Ε. όταν ένας από τους μετόχους της εταιρείας είναι νομαρχιακός σύμβουλος.
12/12/2002

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου που απαντά στο ερώτημα εάν σε δημοπρασία με σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επιβάλλεται η αναγραφή της μέσης έκπτωσης.

16/03/2001

Γνωμοδότηση περί συνταγματικότητας των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2579/1998.

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english