Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ανακοινώσεις 2014
 
30/12/2014

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 13 «Παραβίαση κανόνων οικοδομικής» του Ν. 4315/2014 με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα και πλέον αίρεται η εσαεί ευθύνη των μηχανικών.

30/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του newsbeast.gr με θέμα: «Υποχρεωτική τοποθέτηση ABS στα βαρέα οχήµατα» - Σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΜΕ.

29/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εντός εξαµήνου η επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου για τους ανελκυστήρες».

29/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «∆ιαθέσιµο από τη ∆ευτέρα το «ασφαλιστικό βιογραφικό»».

23/12/2014

Άμεση υιοθέτηση από την Πολιτική Ηγεσία της πρότασης του ΣΑΤΕ για επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των έργων με την ψήφιση του άρθρου 23 του ψηφισθέντος Ν/Σ του Υπουργείου ΠΕΚΑ με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

22/12/2014

Εισήγηση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη με θέμα: «ΕΤΑΑ & Τράπεζα Αττικής», όπως παρουσιάστηκε κατά την συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (19,20,21.12.2014) κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που του απηύθυνε ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

22/12/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Συνδρομές Μελών του ΣΑΤΕ για το 2015 - Μηδενικό κόστος εγγραφής και σημαντική μείωση συνδρομών των μελών των τάξεων Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ.

19/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του capital.gr με θέμα: «Έργα 41 δισ. ζητάµε να µας χρηµατοδοτήσει η Ε.Ε.». - Πίνακας Έργων.

19/12/2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΕΤΑΑ ΑΕ: Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
18/12/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά: Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν του από 3-10-2014 Υπομνήματος του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ πραγματοποιήθηκαν: σχετική συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕ με τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη και συνάντηση του ΣΕΒ με την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Σαββαϊδου, στην οποία επίσης τέθηκαν τα αιτήματα μείωσης του συντελεστή φορολογίας των αφορολόγητων αποθεματικών και καταβολής σε δόσεις. Από αυτές τις συναντήσεις προέκυψε δέσμευση της Γενικής Γραμματέως για απόσυρση των επιπλέον, πέραν του 19%, φορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα μείωσης του φορολογικού συντελεστή στο ύψος του 2013, 15%.

18/12/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση: Σας ενημερώνουμε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4313/2014 του ΥπΥΜΕΔΙ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο σημαντικές ρυθμίσεις στο άρθρο 70, σχετικές με την Αναθεώρηση Τιμών των Δημοσίων Εργων, σε συνέχεια πολυετών προσπαθειών του ΣΑΤΕ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», με τη συμμετοχή όλων των φορέων του κλάδου, ενώ μέχρι τη πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος οι Αναθεωρήσεις των Τιμών των Δημοσίων Έργων από την 1/1/2013 και μετά θα αποφασίζονται από την Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., βάσει του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ. Ως γνωστόν σε εκκρεμότητα παραμείνει το Δ΄τρίμηνο του 2012 για το οποίο έχει υποβληθεί ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της σιωπηρής (τετράμηνης) απόρριψης της ένστασης.
Θα ακολουθήσει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ για όλες τις επερχόμενες μεταβολές στο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων που περιλαμβάνονται στον Ν. 4313/2014.

17/12/2014

Απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».

17/12/2014

Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ 14/2014 με θέμα: «Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του Ν.4013/2011 (Α΄ 204) επί επανυποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών, Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ”».

16/12/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πώς υπολογίζεται το Δώρο των Χριστουγέννων».

16/12/2014

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις»,όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

16/12/2014

Ημερίδα με θέμα: «Νέα έργα, χρηματοδότηση και αυτοδιοίκηση» διοργανώνει η Α-energy στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ώρες 15.30-19.30 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο HILTON) - Πρόσκληση - Πρόγραμμα - Δελτίο Τύπου.

15/12/2014

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Middle East Business Intelligence (MEED) – Τα 100 μεγαλύτερα έργα που έχουν ανατεθεί στη περιοχή της Μέσης Ανατολής – Τα μεγαλύτερα έργα στην Σαουδική Αραβία».

12/12/2014

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

11/12/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ η έγκριση των συνημμένων πιστώσεων έργων (ΑΔΑ: 7ΙΑΦΦ-ΠΟΝ) στις οποίες, κατόπιν πίεσης του Προέδρου του ΣΑΤΕ, περιλαμβάνονται εκτός των πιστοποιημένων λογαριασμών και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι εν λόγω πιστώσεις να εκταμιευθούν εγκαίρως έως το τέλος Δεκεμβρίου 2014.

11/12/2014 Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για το έργο: «Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στη Ν. Ερυθραία».

08/12/2014

Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Πρωτ. Γ.Δ.ΑΝ.Π.Υ./οικ/24558/2014 απόφασης Συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Αττικής». (Βλ. και σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

05/12/2014

Eνημερώνουμε τα Mέλη για την Επιστολή του γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β» με την οποία μας κοινοποιήθηκαν τα υπό αναθεώρηση πρότυπα τεύχη Διακηρύξεων Τύπου Α και Τύπου Β προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις και παρατηρήσεις. Ηδη το Προεδρείο του ΣΑΤΕ έχει αναθέσει σε Ομάδα Εργασίας την σύνταξη σχετικής εισήγησης προκειμένου να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 10.12.2014. Παρακαλούνται όσα από τα Mέλη επιθυμούν, να αποστείλουν τις θέσεις και παρατηρήσεις τους επί των ανωτέρω πρότυπων τευχών το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 10ης Δεκεμβρίου.

04/12/2014

Ημερίδα της Unisteel στις 11 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα με θέμα: «Στηθαία ασφαλείας Marcegaglia και οδηγική ασφάλεια» - Πρόσκληση.

03/12/2014

Έγγραφο από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Επιτάχυνση των μεγάλων έργων για τις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και για τις συνδυασμένες μεταφορές».

01/12/2014 Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Δεκέμβριο».
01/12/2014

Ημερίδα του YΠΕΚΑ, την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014 στις 9.00 π.μ. στο ΕΒΕΑ (αίθουσα "Ερμής"-Ακαδημίας 7, Αθήνα) με θέμα: «Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων -Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο» - Πρόσκληση - Πρόγραμμα.

28/11/2014

Δημόσια Διαβούλευση (έως 02-12-2014) για το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

27/11/2014 Αναδημοσίευση άρθρου τoυ nooz.gr με θέμα: «Γιούνκερ: Επενδυτικό πακέτο 315 δισ. ευρώ».
26/11/2014

Αρθρο εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

25/11/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σχέδιο Νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» όπως κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- Άρθρο 70: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύσταση εθνικού συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων, εφαρμογή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων από 1/1/2013 και μετά, ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των δεικτών βιωσιμότητας και μείωση τιμών στόχου σε 0,4 (ΙΚ/ΣΥ) και 0,6 (ΚΕ/ΒΥ), ρυθμίσεις ΜΕΚ.

- Άρθρο 79: Ρυθμίσεις θεμάτων ποινικών ρητρών σε συμβάσεις δημοσίων έργων.

25/11/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Στη δημοσιότητα τα έργα υποδομών που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα».

24/11/2014 Ανακοίνωση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΔΕΥΑ.
21/11/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε μέρος των πιστοποιημένων λογαριασμών που είχαν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ μετά τις 10.8.2014 με την από 20.11.2014 απόφαση της 2ης τροποποίησης της ΕΟ758ΣΑ του Υπουργού Ανάπτυξης.

19/11/2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε επίσημη επιχειρηματική αποστολή στην Αλγερία (Aρχές Δεκεμβρίου 2014).

19/11/2014

Σε τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται Ν/Σ του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του www.real.gr. Στο εν λόγω Ν/Σ προβλέπεται μεταξύ άλλων και μείωση δεικτών βιωσιμότητας σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

18/11/2014

Εγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 "για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου»-Ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση & αποστολή έως 18-12-2014.

18/11/2014

Ηλεκτρονικά μέσω Taxis η μηνιαίας ισχύος φορολογική ενημερότητα, όπως είχε επισημάνει ήδη από τις 3.7.2014 σε έγγραφη απάντησή της προς τον ΣΑΤΕ η Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων - Βλ. σχετικές επιστολές ΣΑΤΕ της 28.3.2014 και 12.6.2014.

18/11/2014

Συναντήσεις Β2Β με μέλη Επιχειρηματικής Αποστολής από την Υεμένη στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου 2014 - Δήλωση συμμετοχής, Λίστα συμμετεχόντων, Λίστα αντιπροσώπων.

04/11/2014

Eνημερωτικό σημείωμα από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο με θέμα: «Αποτελέσματα ημερίδας στη Βαυαρία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Επιχειρηματικές ευκαιρίες».

31/10/2014

Έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο συμφωνήθηκε "ποινή διόρθωσης" για την παράβαση ανάθεσης συμβάσεων των Ν. 3669/08 και Ν.3316/05 με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων.

30/10/2014

Συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Παρουσίαση νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών εγγραφής στο ΓΕΜΗ, κατάθεσης εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και δημιουργίας νέας πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων» στην οποία επισημαίνονται τα εδάφια που σχετίζονται με την ηλεκτρονικοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.

24/10/2014

Εγγραφο της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επίσημη επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημ. Κούρκουλα στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής. Επιχειρηματική αποστολή (Κάιρο, 4 Δεκεμβρίου 2014)» - Αίτηση συμμετοχής (Προθεσμία έως 6-11-2014).

23/10/2014

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στην υπ.αριθμ.313/2-10-2014 συνεδρίαση του Δ.Σ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2014 έως τις 31/12/2014.

23/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου της ΗΜΕΡΗΣΙΑ με θέμα: «Δάνεια 3,4 δισ. για έργα υποδομής από την ΕΤΕπ»

22/10/2014

Δημόσια Διαβούλευση (έως 29-10-2014) για το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις» του Υπουργείου Oικονομικών - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου naftemporiki.gr.

22/10/2014

Ερώτηση της Βουλευτού Θεσσαλονίκης της κας Α. Ξηροτύρη προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ σχετικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την αναστολή ανάθεσης δημοσίων έργων λόγω μη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου - Απάντηση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη.(Απόσπασμα Πρακτικών Βουλής 13/10/14).

21/10/2014

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (έως 23-10-2014) - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου naftemporiki.gr.

20/10/2014

ΕΤΕΑΝ: Έως και 31-12-2014 "ανοικτή" η διαδικασία για την υπαγωγή των ενδιαφερoμένων επιχειρήσεων σε πρόγραμμα 45 εκατ. για έκδοση εγγυητικών επιστολών - Σχετικό δημοσίευμα από ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

17/10/2014

Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια με θέμα: «Πορεία υλοποίησης σημαντικότερων οδικών και σιδηροδρομικών έργων στη Βουλγαρία».

16/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου ειδησεογραφικής ιστοσελίδας newmoney.gr με θέμα: «ΕΣΠΑ: Στα 12 δισ. ευρώ η συμβολή του στην ελληνική οικονομία έως το 2015».

15/10/2014

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Κατασκευαστικός τομέας στην Σαουδική Αραβία – Τα μεγαλύτερα έργα που έχουν προκηρυχθεί και προωθούνται στη χώρα».

15/10/2014

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σε όλη την Γαλλία στις 14-10-2014 με κεντρικό σύνθημα: Επανεκκίνηση των Δημοσίων Έργων για Ανάπτυξη και Απασχόληση. [Σωρευτική μείωση του ΠΔΕ της Γαλλίας κατά 27% την τελευταία τριετία - Απώλεια 30.000 θέσεων εργασίας τον τελευταίο χρόνο μόνο στα δημόσια έργα].

13/10/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στις 14 Οκτωβρίου 2014 λήγει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (δήλωση πόθεν έσχες) – Βλ. άρθρο 5 Ν.4268/2014, ΠΟΛ 1169/2014 καθώς και σχετική γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

10/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου Europedirect με θέμα: «Μεταφορές: 11,9 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συνδέσεων».

08/10/2014

Νέα Δράση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για επιχειρήσεις τεχνικού-κατασκευαστικού κλάδου.
Ενημερώνουμε τα Μέλη για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και τις εισερχόμενες στον ΣΑΤΕ σχετικές προτάσεις συνεργασίας:
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (κ. Σπύρος Τσάκαλος, τηλ. 210 5987193 / 210 5909780 / 6948 538309)
- ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (κα Άννα Φροντιστή, τηλ. 210 2016225)

08/10/2014 Αναδημοσίευση άρθρου ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Newsbeast.gr με θέμα: «Τα πάνω-κάτω στη φορολογική διοίκηση από 29 Οκτωβρίου».
07/10/2014 Οι 37 διευκρινίσεις της ΓΓΔΕ για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος - Αναδημοσίευση από την Ναυτεμπορική.
06/10/2014 Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2015, όπως κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.
03/10/2014 Έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Εκθεση της Credit Agricole Private Banking – Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξακολουθούν να παρουσιάζουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη»
02/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Σοφοκλέουςin.gr με θέμα: «ΔΝΤ: Δανειστείτε και κάντε δημόσια έργα».

01/10/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Οκτώβριο».

30/09/2014

Ξεκινά ο διάλογος για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 από τις 15-09-2014 έως τις 30-11-2014.

26/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου».

26/09/2014

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών-Δ/νση Β8 με θέμα: «Κατασκευή Φράγματος και Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου σε ΠΓΔΜ».

24/09/2014

Υπενθύμιση πληρωμής εργοδοτικής εισφοράς για παιδικές κατασκηνώσεις - Αναδημοσίευση από taxheaven.gr

22/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι από το ΕΠΠΕΡΑΑ πληροφορηθήκαμε ότι εγκρίθηκαν οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί που είχαν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ έως τις 10.8.2014 με την από 19.9.2014 απόφαση τροποποίησης της ΕΟ758ΣΑ του Υπουργού Ανάπτυξης. Γίνεται προσπάθεια να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ώστε οι επόμενοι λογαριασμοί που έχουν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ έως τις 15.9.2014 να εξοφληθούν στις αρχές Οκτωβρίου 2014 (Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ της 10.9.2014).

19/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με Ομάδα Εργασίας του Υπ. ΥΜΕΔΙ - Αρχικές θέσεις Δ.Σ. ΣΑΤΕ επί του υπό σύνταξη Π.Δ.για το νέο Μητρώο - Κατάλογο Οικονομικών Φορέων (Ν. 4281/2014)».

19/09/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ελεύθερη από 8/8/2014 η σύσταση κοινοπραξιών μεταξύ των επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, της αυτής κατηγορίας, ανεξαρτήτως της τάξης κατάταξής τους στο ΜΕΕΠ.»

19/09/2014

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών. Aναδημοσίευση από taxheaven.gr.

18/09/2014

Aνακοίνωση για την τρόπο επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ του άρθρου 1 του Ν.4281/14:
Η διευθύντρια της αρμόδιας Δ/νσης 14 (ΦΠΑ) του ΥΠΟΙΚ επεσήμανε στον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τις παρακάτω αποφάσεις (ΠΟΛ 1090/2012 & ΠΟΛ 1067/2013) βάσει των οποίων γίνεται η επιστροφή του ΦΠΑ ενώ ανέφερε ότι η ταχύτητα επιστροφής προκύπτει από την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ.
Ο ΣΑΤΕ με τον φοροτεχνικό του σύμβουλο εξετάζει τις αποφάσεις αυτές για τις δέουσες παρεμβάσεις.

18/09/2014

Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, από το ΥΠΕΚΑ - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου naftemporiki.gr.

15/09/2014 Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με αντικείμενο την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
11/09/2014

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα σχετική με «Ενδιαφέρον μεγάλου Σαουδαραβικού Ομίλου στο τομέα των κατασκευών για έναρξη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις».

10/09/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME THN ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Ε.:
-
Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ-Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής με θέμα: «Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για τα Ε.Π.ΕΣΠΑ 2007-2013(Σεπτέμβριος 2014)».
- Ενημέρωση από την
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Μη επιβολή ΦΠΑ επί τιμολογίων τεχνικών έργων». (Βλ. σχετική
Επιστολή του ΣΑΤΕ και Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου).

04/09/2014

Αναδημοσίευση εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ με θέμα: «Δημιουργείται νέος φορέας για τα δημόσια έργα: Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Εργων».

01/09/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις για το Σεπτέμβριο».

28/08/2014

Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013».

08/08/2014

Σημαντική Ανακοίνωση για το νέο καθεστώς εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης:
Κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου του ΣΑΤΕ, η οποία και έγινε αποδεκτή κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, η έναρξη ισχύος του άρθρου 157 σχετικά με τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι άμεση με τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Δηλαδή, για όσες συμβάσεις προκηρυχθούν μετά την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ δεν υφίστανται πρόσθετες εγγυήσεις και πλέον η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται έως 5% επί της αξίας της σύμβασης και όχι του προϋπολογισμού μελέτης. Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για θετική εξέλιξη απεγκλωβισμού της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας από τις υπερβολικές και παράλογες τραπεζικές χρεώσεις που αλλοίωναν τον χαρακτήρα της εργοληπτικής δραστηριότητας και καθιστούσαν τις Τράπεζες ρυθμιστές στα Δημόσια 'Εργα.

08/08/2014

Ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

01/08/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Αύγουστο».

30/07/2014

ΕΡΓΑ ΕΠΠΕΡΑΑ - ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ, λόγω προσωρινής εμπλοκής δεν κατέστη εφικτή η πλήρης εξόφληση των πιστοποιημένων λογαριασμών των έργων ΕΠΠΕΡΑΑ, παρά μόνο κατά το ένα τρίτο αυτών. Κατόπιν νεότερων επαφών του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη με τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκα σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, όσοι πιστοποιημένοι λογαριασμοί έργων ΕΠΠΕΡΑΑ παραληφθούν έως και 15/8 καθώς και το ανεξόφλητο τμήμα των υφιστάμενων θα αποπληρωθούν, πλήρως, έως τις 31/8/2014.

30/07/2014

Αναδημοσίευση άρθρου capital.gr με θέμα: «Επιστροφή φόρου στις επιχειρήσεις σε 30-90 ημέρες» (Βλ. σχετική ΠΟΛ 1183/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα»).

30/07/2014

Άρθρο 59: Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα του ψηφισθέντος Νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» μετά την ψήφιση των άρθρων (βλέπε και καταχώρηση της 24/7/2014).

29/07/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο-σκούπα στη Βουλή με την αιτιολογική έκθεση - Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

28/07/2014

Αναδημοσίευση άρθρου capital.gr με θέμα: «Σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για το 1 δισ.» σύμφωνα με το οποίο σε πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα περιληφθούν αλλαγές στο σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων με την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

24/07/2014

"Νομοτεχνική Βελτίωση" της υπ'αριθμ. 1614/31/23-7-2014 προσθήκης - τροπολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε σήμερα και ψηφίστηκε στην Βουλή, σύμφωνα με την οποία καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια, ενώ καταργούνται και τα ανώτατα όρια με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών ΥΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ. Με το ίδιο διάταγμα θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης Δημoσίων Έργων και μελετών και θα ρυθμιζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (Μητρώα). Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του νομοσχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την προώθηση της οποίας επισπεύδονται τα νέα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων λόγω της παραπομπής της Ελλάδος από την Ε.Ε. στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει ήδη συστήσει Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων (βλ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας - Τροποποίηση Απόφασης).

24/07/2014

Σε συνέχεια της από 22.7.2014 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε για την Προσθήκη - Τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διάταξεις» σύμφωνα με την οποία:
- καταργούνται τα κάτω όρια προϋπολογισμού των τάξεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων
- επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα ανώτατα όρια προϋπολογισμών των δημοσίων έργων ως ακολούθως:
Α1: 150 χιλ. €, Α2: 500 χιλ. €, 1η: 1,25 εκ. €, 2η: 2,5 εκ. €, 3η: 5 εκ. €, 4η: 10 εκ. €, 5η: 30 εκ. €, 6η: 55 εκ. €.
- καταργούνται τα κατώτατα όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα ανώτατα όρια.
Προβλέπεται επίσης ότι οι διατάξεις για τα δημόσια έργα εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανεξάρτητα από την πρόβλεψη των οικείων διακηρύξεων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΑΤΕ ήδη από τις 14 Μαϊου 2014 έχει αναρτήσει στον ιστότοπό του έγγραφο του Υπουργού ΥΜΕΔΙ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ στο οποίο εμπεριέχεται η σχετική προωθούμενη προσθήκη-τροπολογία,
αναφορικά με τα δημόσια έργα.

22/07/2014

Κατόπιν πληροφόρησης του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη από το ΥΠΥΜΕΔΙ σας ενημερώνουμε ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας (01/08/2014) θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής τροπολογία για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμών.

21/07/2014

Τελική έκδοση Ιουλίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020.

11/07/2014

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10/07/2014

Επιστολή τoυ Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Άγκυρα σχετικά με την εκ νέου διοργάνωση του από το 2013 αναβληθέντος Ελληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ και Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, το οποίο θα λάβει χώρα στην Σμύρνη κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2014. Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 30 Ιουλίου 2014.

03/07/2014

ΕΡΓΑ ΕΠΠΕΡΑΑ: Κατόπιν επαφών του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη με τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκα σας ενημερώνουμε ότι οι τροποποιήσεις του ΣΑΕ έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ θα ολοκληρώνονται χωρίς την εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δηλαδή, μόνο από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για την εξόφληση των πιστοποιημένων λογαριασμών σε 15-20 ημέρες από την παραλαβή τους από τις Υπηρεσίες του ΕΠΠΕΡΑΑ. Υπενθυμίζονται και οι νωρίτερες σχετικές ενέργειες του ΣΑΤΕ [βλ. Ενημερωτικό προς τα Μέλη του ΣΑΤΕ καθώς και Υπουργική Απόφαση που αφορά σε εγκρίσεις πιστώσεων Α' & Β' Τριμήνου 2014 έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΠΔΕ 2014-ΣΑΕ 075/8)].

30/06/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Σε συνέχεια των: α) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ µε θέµα: "Σηµαντικά προβλήµατα έργων ενταγµένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Κίνδυνος απένταξης", β) Έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και γ) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη για τα προβλήματα πληρωμών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ», ενημερώνουμε για την υπογραφή από το Υπουργό ΑΑΝ Απόφασης, που αφορά σε εγκρίσεις πιστώσεων Α' και Β' τριμήνου 2014 έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΠΔΕ 2014 - ΣΑΕ 075/8).

27/06/2014

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Κατασκευή οδικού άξονα Βορρά-Νότου σε Αρμενία/Συμμετοχή Ελληνικών Εταιρειών».

27/06/2014

Πρόσκληση σε Διημερίδα με θέμα: «Κτίρια Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων ατις 3 & 4 Ιουλίου 2014 στην Αθήνα (ξενοδοχείο STANLEY - Πλατεία Καραϊσκάκη).

20/06/2014

Έγγραφο της Δ13/Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν την 25η/6/2010».

19/06/2014

Εισήγηση της κας Ευγενίας Βελώνη, Νομικής Συμβούλου του Κράτους, στην Ημερίδα με θέμα: «Διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - Προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης» που διοργάνωσε η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EMEΔITEKA.

18/06/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πότε και πώς χορηγείται η ετήσια άδεια».

18/06/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

17/06/2014

Διάλεξη του Καθηγητού του ΑΠΘ Σπύρου Παυλίδη με θέμα «Από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι την εμφάνιση του Ανθρώπου... Τα θεμέλιά μου στα βουνά» την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 ώρα 18:30 στο ΤΕΕ (Αίθουσα εκδηλώσεων).

13/06/2014

Ημερίδα με θέμα: «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ: Έναρξη νομικού πλαισίου εφαρμογής στην ΠΕ Λακωνίας και επιμερισμός ρόλων – υποχρεώσεων σε δημόσια διοίκηση και ιδιωτικό τομέα» πραγματοποιείται το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, από ώρα 10:30 έως 15:30 στην Σπάρτη (Αίθουσα«Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου & Γιάννη Ρίτσου»Διοικητήριο ΠΕΛακωνίας)

12/06/2014

Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

12/06/2014

Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών».

10/06/2014 Διεθνής Εκθεση Τζέντας 2014 - 6 έως και 9 Δεκεμβρίου 2014 - Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
10/06/2014 Η Σύνθεση της νέας Κυβέρνησης.
05/06/2014 Αναβολή Υποδοχής Αποστολής από Σαουδική Αραβία στο ΕΒΕΑ στις 17/06/2014.
03/06/2014

Yπενθύμιση Ελληνικής Επιχειρηματικής Αποστολής του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στο Κατάρ 23-26/06/2014. Υποβολή δήλωσης συμμετοχής έως Τετάρτη 04 Ιουνίου 2014.

02/06/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα:«Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιούνιο».

27/05/2014

Προσωρινό σχέδιο προγράμματος του Επενδυτικού Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 12 Ιουνίου 2014. (Βλ. καταχώρηση της 22/05/14).

26/05/2014 Αναδημοσίευση άρθρου naftemporiki.gr με θέμα: «Το νέο ΕΣΠΑ».
22/05/2014

Επενδυτικό Φόρουμ στην Άγκυρα με θέμα: «Τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα και ελληνοτουρκικές επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες» στις 12 Ιουνίου 2014 - Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα.

21/05/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών».

15/05/2014

Ανάρτηση προς σχολιασμό της 2ης έκδοσης του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020.

14/05/2014

Έγγραφο της ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ με θέμα: «Αποσαφήνιση εφαρμογής εγκυκλίου: "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ" Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων» με το οποίο διευκρινίζονται τα ζητήματα του από 14-4-2014 εγγράφου της ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ. (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ καθώς και Δελτίο Τύπου)

14/05/2014

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργού ΥΜΕΔΙ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:«Υποβολή προτεινόμενων διατάξεων προσθήκης-τροπολογίας για παροχή γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011» επί του οποίου εκδόθηκε η 4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ που σας γνωστοποιήσαμε στις 8/5/2014. Σύμφωνα με την προωθούμενη από το ΥΠΥΜΕΔΙ προσθήκη-τροπολογία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, εκτός της κατάργησης των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού, επικαιροποίηση προς τα άνω των ανωτάτων ορίων.

12/05/2014

Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων για το Συνέδριο για τις «Έξυπνες Δημόσιες Συμβάσεις: Αποτελεσματική Διαχείριση μέσω των Ηλεκτρονικών Δημοπρατήσεων» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

09/05/2014

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το σχέδιο νόμου: «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός». (Έως 19 Μαϊου 2014).

08/05/2014

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Ανακοινώθηκε η 4/2014 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί προσθήκης - τροπολογίας του Υπουργού ΥΜΕΔΙ, στην οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων. Επί αυτής της προτεινόμενης διάταξης η Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρει (σελίδες 19-25) ότι ο ισχύον σύστημα ΜΕΕΠ, ..., δεν συνάδει πλήρως με τους κανόνες του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων" (σελ. 24), "Η προτεινόμενη. . .τροποποίηση αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση δεν αίρει πλήρως την κατά τα ανωτέρω ασυμβατότητα των σχετικών διατάξεων του ΚΔΕ με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς εισάγει την κατάργηση μόνο των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού. . . Για τον λόγο αυτό η Αρχή θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν και τα ανώτατα όρια . . ." (σελ. 25). Στην Γνώμη 4/2014 και αναφορικά με την εκτίμηση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων διατάξεων, αναφέρεται (σελ. 4) ότι "έχει συνταχθεί και έχει ήδη υποβληθεί προς επεξεργασία στην ΚΕΝΕ σχέδιο νόμου μετά των εκθέσεων αυτού απο τον Υπουργό ΑΑΝ με τίτλο "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών" προκειμένου στην συνέχεια να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή".

08/05/2014

Ανακοίνωση Ελληνικής Επιχειρηματικής Αποστολής του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στο Κατάρ 23-26/06/2014. Υποβολή δήλωσης συμμετοχής έως Δευτέρα 26 Μαϊου 2014 - Προβολή μέσω καταχώρησης στο φυλλάδιο της Ελληνικής Eπιχειρηματικής Αποστολής.

07/05/2014

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση της Δ/νσης Δ1 του ΥΠΥΜΕΔΙ για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α’ Φάση)», και η συνημμένη σε αυτή Διακήρυξη. Ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας: Τετάρτη 14/05/2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δ1/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ - Παραλαβή Τευχών μέχρι και Δευτέρα 12/05/2014.

05/05/2014

Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με τίτλο: «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018»,όπως κατατέθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

05/05/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα:«Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Μάιο».

30/04/2014

Eπιστολή της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020 σε Ντουμπάï - Κατασκευαστικά Έργα». - Eνημερωτικό Σημείωμα

30/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του CAPITAL.GR με θέμα: «Ιδού το νέο ΕΣΠΑ: 40 δισ. ευρώ αύξηση ΑΕΠ έως το 2020».

25/04/2014

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών», στο άρθρο 28, παρ. 1.β του οποίου γίνεται αναφορά σε μητρώο Πιστοποίησης Εργολάβων, Υπεργολάβων, Παραγωγών και Προμηθευτών.

25/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΑΝ με τίτλο: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων που καταλαμβάνονται από την κατάταξη έργων στην περιβαλλοντολογική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και οι υποδομές.

22/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ακίνητα: Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας».

22/04/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Οικονομικών για το σχέδιο νόμου «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών».

22/04/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Οικονομικών για το σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».

22/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ01-010)».

16/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του TAXHEAVEN.GR με θέμα: «Στο τέλος του μήνα η περιοδική Φ.Π.Α. - Χρόνος υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου».

16/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του EURO2DAY.GR με θέμα: «Θεοχάρης σε εφορίες: Πληρώστε τις επιστροφές φόρου».

15/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ o Ν.4258/14-04-2014 στο άρθρο 30 του οποίου προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

14/04/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» στο άρθρο 30 του οποίου προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013. Αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

11/04/2014

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για τo ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020 έως 22 Απριλίου 2014 - 9 Στρατηγικά Σχέδια των Τομεακών Ομάδων Σχεδιασμού. (Βλ. και σχετική Ημερίδα Διαβούλευσης στις 3/4/2014).

10/04/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Τροπολογία προσθήκη σε ν/σ του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» με την οποία προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

08/04/2014

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται ήδη από τα Κεντρικά και Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

08/04/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναδημοσίευση άρθρου του CAPITAL.GR με θέμα: «Συμψηφισμοί και διαγραφή προστίμων για μη καταβολή ΦΠΑ».

07/04/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σε συνέχεια ενεργειών του ΣΑΤΕ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις, η σημερινή συνεδρίαση της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., για την οποία ο ΣΑΤΕ είχε καλέσει σε κινητοποίηση τα Μέλη του, ολοκληρώθηκε χωρίς την λήψη απόφασης επί της από 4-3-2014 ένστασης των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

07/04/2014

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση για τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνεΚ- κίνηση) 2014-2020.

07/04/2014

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ».

04/04/2014 Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.
03/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου του TAXHEAVEN με το οποίο γίνεται σαφές ότι στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30/03/2014, προβλέπεται ότι η παρακράτηση 3% για τις αμοιβές τεχνικών έργων γίνεται είτε ο λήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο.

03/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2014».

01/04/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Απρίλιο».

28/03/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Περιβάλλοντος ,Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το σχέδιο νόμου «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης».

27/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Συμφωνία: Υπεγράφη νέα μονοετής εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας».

26/03/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Δημόσια Διαβούλευση του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων», στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στους δείκτες βιωσιμότητας, στον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις πλαστότητας, στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας κ.α. (Έως 07/04/2014).

19/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις».

18/03/2014

Ημερίδα με θέμα: «Πιστοποίηση δομικών προϊόντων: Παρουσίαση του πρότυπου ΕΝ 1090-1 για τις μεταλλικές κατασκευές» διοργανώνει η TUV HELLAS την Παρασκευή 18-03-2014 και ώρα 10:30 πμ στην Αθήνα (Crowne Plaza Athens City Centre, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα).

14/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου capital.gr με θέμα: «Με εγκύκλιο η απαλλαγή των εταιρικών κινητών από το φόρο».

05/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εισόδημα: Οδηγός δηλώσεων για νομικά πρόσωπα. Διευκρινίσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 30 Απριλίου».

04/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Νέος αναλυτικός οδηγός, με είκοσι πέντε ερωτήσεις».

04/03/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Μάρτιο».

11/02/2014

«Τροπολογία με διευκρινιστικές ρυθμίσεις στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων» Αναδημοσίευση άρθρου naftemporiki.gr

06/02/2014

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων».

06/02/2014

Πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών/Γεν. Δνση ΔΟΣ σε ημερίδα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014, 09:45-12:00 στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Κρανιδιώτη, Ακαδημίας 1).

06/02/2014 Eπιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Γνωστοποίηση ιστοτόπου ενημέρωσης θεμάτων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/11 περί εμπορίας Δομικών Προϊόντων».
04/02/2014

«Μέχρι το Μάιο τελικά θα υποβληθούν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις» Αναδημοσίευση άρθρου taxheaven.gr.

03/02/2014

«Συμψηφισμός χρεών-οφειλών για Δημόσιο και ιδιώτες» Αναδημοσίευση άρθρου naftemporiki.gr

28/01/2014 Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)».
28/01/2014

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι επιβεβαιώθηκε η συμφωνία σχετικά με μια νέα Οδηγία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις. Η Οδηγία όταν υιοθετηθεί θα προβλέπει την ανάπτυξη ενός κοινού, διαλειτουργικού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες τυποποίησης (CEN, Cenele, ETSI).

28/01/2014

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον ορισμό της 28ης Φεβρουαρίου 2014 ως καταληκτικής ημερομηνίας για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον Eπενδυτικό Nόμο για τον Α” κύκλο του 2014.

24/01/2014

USETEC 2014: Διεθνής Έκθεση για την Τεχνολογία Μεταχειρισμένων 5–7 Μαρτίου 2014 (Κολωνία-Γερμανία)

22/01/2014

Έγγραφο του Πρεσβείας της Ελλάδος στο Άμπου Ντάμπι με θέμα: «Παγκόσμια Έκθεση 2020 Ντουμπάι/Συνέδριο του Δήμου Ντουμπάι με τίτλο URBAN AGENDA 2020/31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2014»

22/01/2014

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για τους «Ιστότοπους της ΕΕ σχετικά με μειοδοτικούς διαγωνισμούς αναπτυξιακών έργων σε τρίτες χώρες και δημοπρασίες».(Βλέπε και επικαιροποιημένο τμήμα της ιστοσελίδας «Συνδέσεις/Διεθνείς Οργανισμοί»).

17/01/2014

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο με τίτλο «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» του Υπ.ΥΜΕΔΙ στο Κεφάλαιο Β' του οποίου περιλαμβάνονται Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοσίων Έργων.

16/01/2014

Σε διαβούλευση τέθηκε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση 21 φορέων του Δημοσίου.
Στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
- Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.
- Κατάργηση από 1η Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.
- Κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

16/01/2014

Υπ' αριθμ. 1407/13 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή διαδικασίας υποβολής και ελέγχου κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ από 01/01/2014».

15/01/2014

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Μέτρα 65 δισ. ευρώ για το "πείραμα" της τρόικας».

07/01/2014

Δημόσια Διαβούλευση του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». (Έως 30/01/2014).

03/01/2014 Πρόσκληση για συμμετοχή στην παρακολούθηση Workshops «Έξυπνου Οικολογικού Σπιτιού» στη Θεσσαλονίκη.
03/01/2014

Πρόσκληση σε εκδήλωση με ομιλητή τον Δρα Νίκο Λυγερό, που θα πραγματοποιήσει ο ΣΕΒΕ την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00 στο “Noesis” (6ο χλμ οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης). Θέμα της Εκδήλωσης: «Γεωστρατηγική & Γεωοικονομική ανάλυση με βάση τις εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική - Η εξωστρεφής και καινοτομική προσέγγιση».

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english