Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Θέματα ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - ΙΚΑ
 
01/02/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΕΦΚΑ με θέμα: «Υπολογισμός εισφορών επί Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης».
05/02/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αναδρομικές διαγραφές Εργοληπτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών».
29/01/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αναδρομικές διαγραφές Εργοληπτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών».
20/01/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Επιστολή είκοσι έξι συναδέλφων σχετικά με τη συνέχιση εγγυοδοσίας από το Ταμείο για Μηχανικούς που εξακολουθούν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, με μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με τον ν. 4554/2018» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή.
16/11/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΕΦΚΑ με θέμα: «Πολλαπλή Καταβολή Εργοδοτικής εισφοράς ποσού είκοσι (20) Ευρώ, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.), για τους εργατοτεχνίτες Οικοδόμους».
28/09/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Κατάργηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στα Δημόσια Έργα, με την διαδικασία του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (2)» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.
18/09/2020   Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον ΕΦΚΑ με θέμα: «Αυθαίρετος επανυπολογισμός και επανακαθορισμός εργατικής δαπάνης – Πάγια θέση Εργοληπτικών Οργανώσεων».
15/07/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Κακή λειτουργία ΤΜΕΔΕ».
19/05/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Λειτουργία ΤΜΕΔΕ – Διαμαρτυρίες μελών».
10/12/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Κατάργηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στα Δημόσια Έργα, με την διαδικασία του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης».
10/10/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΕΦΚΑ με θέμα: «Καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων για βεβαιώσεις τελικών λογαριασμών έργων – Ανάγκη άμεσης επίλυσης».
27/09/2019   Κατόπιν αιτήματος του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Έγκαιρη ανάδειξη προβληματικής διάταξης αναγγελίας προσωπικού (Ε12) – Επείγουσα ανάγκη επίλυσης» και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών υπέβαλε με έγγραφό του ανάλογο αίτημα.
24/09/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων με θέμα: «Έγκαιρη ανάδειξη προβληματικής διάταξης αναγγελίας προσωπικού (Ε12) – Επείγουσα ανάγκη επίλυσης» και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα.
12/04/2018   Υπενθυμίζουμε στα Μέλη του Συνδέσμου την από 01.03.2017 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών Μελών του - Τακτικά, Ειδικά και Αρωγά - κατά του ασφαλιστικού νόμου»  και την αναφερόμενη σε αυτή Αίτηση Ακυρώσεως (Καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ: 01.03.2017).
09/01/2018   Απάντηση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. (Βλ. προηγούμενη Απάντηση του ΕΦΚΑ).
27/10/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ Υπόμνημα-Διαμαρτυρία του ΣΑΤΕ προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Διαμαρτυρία και αίτημα αναστολής ισχύος των άρθρων 36 και 37 του Ν.4488/13.9.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», λόγω αδυναμίας εφαρμογής των στα Δημόσια Έργα».
16/10/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Πρόεδρο & τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Συγχαρητήριος Επιστολή».
27/09/2017   Απάντηση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
01/09/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαμαρτυρία επί των άρθρων 39 και 41 του κατατεθειμένου νομοσχεδίου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»» - Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
05/07/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΕΦΚΑ με θέμα: «Αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς λόγω βεβαίωσης ΕΦΚΑ» - Απάντηση του ΕΦΚΑ.
01/03/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών Μελών του - Τακτικά, Ειδικά και Αρωγά - κατά του ασφαλιστικού νόμου»  και η αναφερόμενη σε αυτή Αίτηση Ακυρώσεως (μόνο για τα Μέλη του ΣΑΤΕ).
12/01/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Αδικαιολόγητη και γραφειοκρατική αντιμετώπιση αιτήματος του Συνδέσμου μας από τις Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ – Αίτημα ΑΜΕΣΗΣ κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής γνωμοδότησης των νομικών του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και της ίδιας της γνωμοδότησης», σε συνέχεια της από 03.01.2017 εισερχόμενης στο ΣΑΤΕ Απάντησης του ΕΤΑΑ.
05/01/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Αρχικώς μεταβιβαζόμενη περιουσία ΤΣΜΕΔΕ στο νέο Ταμείο των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)».
04/01/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αδυναμία χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ - Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενημεροτήτων μέχρι της πλήρους ομαλοποίησης των συστημάτων του νέου ενιαίου φορέα».
03/01/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ζητήματα λειτουργίας νέου Ταμείου των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)».
30/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 και τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014».(Βλ. απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 σε προγενέστερη επιστολή του ΣΑΤΕ).
24/10/2016 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014» - Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14
10/10/2016 Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ υπέρ της μετατροπής του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο, στο οποίο θα ενταχθούν οι εξαιρούμενοι τομείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μηχανικών και ΕΔΕ, ως αυτοτελείς κλάδοι.
07/06/2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου». - Νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016).

14/12/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

07/10/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Απροθυμία αποσαφήνισης της άμεσης και γενικής ισχύος της κατάργησης».

04/09/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΤΑΑ/Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ με θέμα: «Δυνατότητες πληρωμής εισφορών και κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ».

24/08/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εγγυοδοσία Ταμείου Μηχανικών».

19/06/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία στην από 28976/17-6-2015/επιστολή μας» και το επισυναπτόμενο σε αυτή Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

17/06/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Απροθυμία αποσαφήνισης της άμεσης και γενικής ισχύος της κατάργησης».

02/04/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Διοίκηση της ΑΤΤΙCA BANK με θέμα: «Αυθαίρετη ερμηνεία περί καταργούμενων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ σε έντυπό σας».

31/03/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούμενη στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Αυθαίρετες ερμηνείες εφαρμογής τους».

20/02/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Ανυπέρβλητα προβλήματα από την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ λόγω μη ύπαρξης Διοίκησης».

11/02/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Υπενθύμιση αιτήματός μας περί επείγουσας ανάγκης συγκρότησης οργάνων διοίκησης του ΕΤΑΑ και ειδικά Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ - Ανυπέρβλητα προβλήματα από την αδυναμία έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ». (Βλ. και προγενέστερη Επιστολή του ΣΑΤΕ).

06/02/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου».

29/01/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Αδυναμία έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ (πρ. ΤΣΜΕΔΕ) - Επείγουσα ανάγκη συγκρότησης οργάνων διοίκησης» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.

22/01/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Συγκρότηση Δ.Σ. ΕΤΑΑ και Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ».

30/07/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση ΣΑΤΕ με Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Μπέζα, αρμόδιο για θέματα ΤΣΜΕΔΕ».

03/07/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλιστικές ενημερότητες στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ».

23/06/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Συνταξιοδότηση Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.)» και το συνημμένο σε αυτή Έγγραφο του ΣΑΤΕ.

16/05/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων και εγγυητικών κάλυψης πρόσθετων ασφαλειών».

11/04/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο  ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών».

11/12/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης».

08/08/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ  προς το ΕΤΑΑ/ Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ με θέμα: «Προβλήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών κατά την διάρκεια αποχής / απεργίας υπαλλήλων ΕΤΑΑ».

30/04/2013

Απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε ερώτημα της Βουλευτή Λακωνίας Φεβρωνίας Πατριανάκου σχετικά με το θέμα της διπλής ασφάλισης των παλαιών ασφαλισμένων μηχανικών-εργοληπτών που έθεσε ο ΣΑΤΕ με την από 31.01.13 Επιστολή του.(Βλ. και σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ).

04/02/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ  προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Εξομοίωση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών» - Απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε ερώτημα της Βουλευτή Λακωνίας Φεβρωνίας Πατριανάκου σχετικά με το θέμα της διπλής ασφάλισης των παλαιών ασφαλισμένων μηχανικών-εργοληπτών που έθεσε ο ΣΑΤΕ .

04/02/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ  προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής των Μηχανικών ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) με θέμα: «Λειτουργία Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Άρτας».

03/12/2012

Επιστολή του προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Οικονομική κατάσταση Ε.Τ.Α.Α.».

19/11/2012

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής των Μηχανικών ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) με θέμα: «Μείωση περικοπής του εφάπαξ που χορηγεί το ΤΠΕΔΕ».

31/10/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Eπιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Διοικητή του ΙΚΑ με θέμα: «Προθεσμία καταβολής εισφορών».

10/10/2012 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με θέμα: «Πρόσθετες ασφάλειες (αντεγγυήσεις)».
28/05/2012

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ με θέμα: «Ένταξη των Ταμείων Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ».

20/03/2012

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο με θέμα: «Διαμαρτυρία των Εργοληπτικών Οργανώσεων Δημοσίων Έργων σχετικά με την απειλή περί αντικατάστασης της Διοίκησης του ΕΤΑΑ. Αίτημα πλήρους αυτοδιοίκησης του Ταμείου.»

23/02/2012

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τoν Διοικητή του ΙΚΑ-ETAM με θέμα: «Ανάκληση Εγκυκλίου 17/20.2.1996».

02/02/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη με θέμα: ««Δυνατότητα Ρύθμισης και Τμηματικής Εξόφλησης των Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών – Προσθήκη διάταξης στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»».

29/11/2011

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τoν Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Προβλήματα ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.»

24/11/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων & Α' Αντιπρόεδρο ΕΤΑΑ με θέμα: «Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

01/08/2011 Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο με θέμα: «Ακύρωση ρυθμίσεων οφειλών ΙΚΑ».
28/06/2011

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Διοικητή του ΙΚΑ που ανακοινώνεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Ανάκληση Εγκυκλίου 17/20.2.1996».

28/04/2011

Απάντηση του Ε.Τ.Α.Α.  σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: "Κοινοποίηση εγγράφου Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος – Διακανονισμός οφειλομένων προμηθειών εγγυητικών επιστολών".

18/03/2011

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Διοικητή του ΙΚΑ με θέμα: «Θέματα ΙΚΑ - Δυνατότητα Ρύθμισης και Τμηματικής Εξόφλησης των Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών».

06/07/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους  Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Απαιτούμενες τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό – Εγγυοδοσία και πιστοδοσία του Τομέα Μηχανικών.»

11/06/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Αντικατάσταση διατάξεων πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών (άρθρο 19, ν.3833/2010) - Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργολάβους δημοσίων έργων».

31/07/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «ΙΚΑ και τεχνικές εργοληπτικές εταιρείες.»

25/06/2009

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με θέμα:«Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε κατασκευαστές Δημοσίων Έργων.»

05/02/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ με θέμα: "Εγγυητικές Επιστολές".

25/09/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ, προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα:"Υπόδειξη εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α.".

26/03/2007

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Δημοσθένη Μαμμωνά και κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: "Αναγνώριση δικαιώματος εκ του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών για όλους τους μηχανικούς" και η απάντηση σε αυτό.

16/02/2006

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με θέμα "Ενημέρωση του Δ.Σ. του Σ.Α.Τ.Ε." και κοινοποίηση αυτού στον Υπουργό Απασχόλησης.

13/01/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο: " Επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων σε βάρος ανωνύμων τεχνικών εταιρειών για την έκδοση εγγυητικών καλής εκτέλεσης υπό το Ν. 3263/2004".

26/04/2004 Σημαντικό κοινό έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το Δ.Σ του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο "Μισθωτοί Μηχανικοί".
10/10/2003

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Ι.Κ.Α. με τίτλο "Καθυστέρηση προσδιορισμού εισφορών."

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english