Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Λοιπά θέματα
 
10/06/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 17:00».
31/05/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 71/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
27/05/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Α) Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ. Β) Επείγουσες προτάσεις νομοθετικών τροποποιήσεων».
21/05/2024  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Καθυστερήσεις πληρωμών λογαριασμών Δημοσίων Έργων».

10/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ».
09/02/2024  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Παράταση ημερομηνίας έναρξης υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων.».

07/12/2023   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνέδριο Construction Project Management (12.12.2023, Αθήνα)».
01/11/2023   Ανακοίνωση ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του για τους συντελεστές αναθεώρησης και ο συνημμένος πίνακας παρατηρήσεων που συνέταξε ο κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης Μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ.
21/07/2023   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΤΜΕΔΕ».
11/07/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Επικαιροποίηση πίνακα ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών (Ε.Δ.)».
08/05/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε προεκλογικό debate πολιτικών κομμάτων για τα δημόσια έργα που διοργανώνει ο ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 στο ΤΜΕΔΕ».
19/01/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»».
10/06/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ν. 4938/2022, άρθρο 152)».
10/06/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Τιμές βασικών υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων, κτήσης μηχανημάτων» - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΤΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘ - ΥΛΙΚΑ.
01/03/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Θέσεις και απόψεις ΣΑΤΕ επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»».
23/02/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παροχή Στοιχείων».
10/02/2022   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ».
21/12/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Υπουργική Απόφαση για τους Συντελεστές Αναθεώρησης (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021)».
01/12/2021 Επιστολή του κ. Γ. Βλάχου Προέδρου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ενημέρωση Προέδρου ΣΑΤΕ για τις εκλογικές διαδικασίες του Συνδέσμου».
22/11/2021   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου "Πρότυπες Προτάσεις"».
06/07/2021   Κοινό Υπόμνημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕΜΔΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την ΕΑΑΔΗΣΥ και την ΑΕΠΠ.
20/04/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Νέες προθεσμίες και τρόπος χειρισμού διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών (Άρθρο 174 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει)».
12/04/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Έναρξη ισχύος τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου (άρθρο 65 του Ν.4782/2021)».
12/04/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΕΣΒΥΚ, για την προετοιμασία κειμένων σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων του Ν. 4782/2021».
04/03/2021 Κοινή Διακήρυξη των Φορέων της Αγοράς και της Εργασίας προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της πανδημίας!» - Αναδημοσιεύσεις.
02/03/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
05/01/2021  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)».

08/12/2020  

Κοινή Διακήρυξη των Φορέων της Αγοράς & Εργασίας προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της πανδημίας!» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κοινή διακήρυξη των φορέων της αγοράς και της εργασίας: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων» - Αναδημοσιεύσεις.

08/10/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας με θέμα: «Προβλήματα στη διαδικασία παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων - Κίνδυνοι αδυναμίας απορρόφησης και σωστής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων».
17/07/2020   Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με θέμα: «Δυσλειτουργικότητα Υπουργικής Απόφασης για καθορισμό μελών ΣΕΠΑ (Σχετ. γ)» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
26/05/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ με θέμα: «Δημοπράτηση έργων φυσικού αερίου - Ερωτηματικά».
06/05/2020  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αδυναμία Μετακινήσεων Εργατοτεχνικού Προσωπικού σε εργοτάξια και οικοδομές. Κίνδυνος πλήρους διακοπής λειτουργίας των Εργοταξίων».

10/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων–ελεύθερων επαγγελματιών, πληττόμενων από τον covid 19».

09/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας τις ημέρες του Πάσχα».

08/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με την υπαγωγή των κατασκευαστικών Επιχειρήσεων στα έκτακτα μέτρα λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού-COVID 19».

02/04/2020   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Κατασκευαστικός κλάδος και κορωνοϊός».
26/03/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Εφηµερίδα των Συντακτών του με θέμα: «Συλλυπητήριος επιστολή για την απώλεια της Χαράς Τζαναβάρα».
17/03/2020   ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
30/10/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ».
18/10/2019  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Πρόσκληση του ΣΑΤΕ  σε συνάντηση γνωριμίας με τους Εργολήπτες-Μέλη του ΣΑΤΕ που είναι υποψήφιοι στις εκλογές για την ανάδειξη της Αντιπροσωπείας και των λοιπών οργάνων του ΤΕΕ την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου (Φειδίου 14-16, Αθήνα).

09/10/2019  

Διαβίβαση Επιστολής του ΣΑΤΕ  στον Γενικό Επιθεωρητή του ΣΕΠΕ, ύστερα από παρέμβαση του Δ/ντή Γραφείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων - Αναδημοσίευση του ιστοτόπου taxheaven.gr για πληροφορίες αναστολής υποβολής του Ε12.

24/09/2019  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων με θέμα: «Έγκαιρη ανάδειξη προβληματικής διάταξης αναγγελίας προσωπικού (Ε12) – Επείγουσα ανάγκη επίλυσης» και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα - Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων.

24/09/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη ΣΑΤΕ Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης (Χανιά 05/10/2019».
08/03/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη ΣΑΤΕ Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης (Ηράκλειο 16/3/2019)».
13/02/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη ΣΑΤΕ  Περιφέρειας Θεσσαλίας του με θέμα: «Ενημερωτική  Εκδήλωση ΣΑΤΕ - Κοπή πίτας Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας (Λάρισα 14/2/2019)».
27/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκδήλωση ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ στην Αθήνα την Τετάρτη 05.12.2018» - Έντυπη Δήλωση Συμμετοχής - Πρόγραμμα.
08/10/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκδήλωση ΣΑΤΕ στην Αθήνα την Τετάρτη 17.10.2018 για την εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 - Κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο».
07/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Προβλήματα εφαρμογής Ν.4412/2016 – Προτεινόμενες τροποποιήσεις».
21/03/2018   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 στην έδρα του Περιφερειακού Γραφείου.
08/02/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αδικαιολόγητος περιορισμός του ανταγωνισμού με την προσθήκη περιοριστικών, σχεδόν φωτογραφικών, όρων σε σειρά διακηρύξεων διαγωνισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» και τα Συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.
07/02/2018   Πρόσκληση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας προς τα Μέλη με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, με την οποία καλούνται σε συνάντηση την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στην έδρα του Περιφερειακού Γραφείου.
01/02/2018   Απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Δημοπρατήσεις λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
05/01/2018   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς α) τους Συντονιστές, τους Αναπλ. Συντονιστές και τα Μέλη των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων και β) τα Μέλη του με θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ στις 31.1.2018 - Καταγραφή των θέσεων των Μελών του ΣΑΤΕ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης».
05/01/2018   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00 στην έδρα του Περιφερειακού Γραφείου.
21/12/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα: «Γραφειοκρατική αντιμετώπιση του ζητήματος που ανέδειξε ο ΣΑΤΕ - Εξακολουθεί στο ακέραιο ο κίνδυνος αναίτιου και αδικαιολόγητου αποκλεισμού διαγωνιζομένων σε δημοπρασίες έργων λόγω απαίτησης προσκόμισης πιστοποιητικού από ΣΕΠΕ για μη ύπαρξη καταδίκης για εργατική νομοθεσία (Ν.4488/2017 άρθρα 39 και 40)».
13/12/2017   Κοινοποιούμενο Έγγραφο στον ΣΑΤΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987». (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ)
12/12/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς α) τους Συντονιστές, τους Αναπλ. Συντονιστές και τα Μέλη των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων και β) τα Μέλη του με θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ στις 31.1.2018 - Καταγραφή των θέσεων των Μελών του ΣΑΤΕ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης».
12/12/2017   Πρόσκληση για την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου  και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
11/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Ελλάδας με θέμα: «Απροθυμία Αναθετουσών Αρχών να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπει το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 περί αναθέσεων με κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ - Σοβαρές ενδείξεις για συνέχιση μη σύννομων και αδιαφανών διαδικασιών».
06/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Κοινοποίηση Επιστολών ΣΑΤΕ».
30/11/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Κίνδυνος αναίτιου και αδικαιολόγητου αποκλεισμού διαγωνιζομένων σε δημοπρασίες έργων λόγω απαίτησης προσκόμισης πιστοποιητικού από ΣΕΠΕ για μη ύπαρξη καταδίκης για εργατική νομοθεσία (Ν.4488/2017 άρθρα 39 και 40)». Επισημαίνεται, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνεία, ότι κάθε διαγωνιζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση να δηλώσει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβάλει για κάθε διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει, τυχόν παραβάσεις στις οποίες έχει υποπέσει που δεν επισύρουν ποινή αποκλεισμού (πχ δεν έχουν τελεσιδικήσει κλπ) άλλως αποκλείεται για ψεύδη δήλωση στο ΤΕΥΔ - Έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ
24/11/2017   ΠΡΟΣΟΧΗ Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντικής Προσφοράς Τεχνικών Εταιρειών για την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης του ΤΕΕ στους πλημμυροπαθείς Πολίτες της Δυτικής Αττικής» - Βλέπε σχετικό υπερσύνδεσμο.
24/11/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την δυσλειτουργία του portal του ΕΣΗΔΗΣ (χωρίς να επεξηγείται περαιτέρω ο λόγος της δυσλειτουργίας)».
22/11/2017   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
09/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπρατήσεις λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)». - Απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
01/11/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για το Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ».
31/10/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Οδηγίες εξεύρεσης ορισμένων διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα».
27/10/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ Υπόμνημα-Διαμαρτυρία του ΣΑΤΕ προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Διαμαρτυρία και αίτημα αναστολής ισχύος των άρθρων 36 και 37 του Ν.4488/13.9.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», λόγω αδυναμίας εφαρμογής των στα Δημόσια Έργα».
17/10/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα:  «Ενημέρωση για το ποιά πρόσωπα υπογράφουν τα ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ».
28/09/2017   ΠΡΟΣΟΧΗ Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα:  «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΣΑΤΕ για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προς Οικονομικά Ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ» και η συνημμένη σε αυτή Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
21/09/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Ενημέρωση Εργοληπτικών Οργανώσεων από τον εκάστοτε εκπρόσωπο στο ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών».
18/09/2017   Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έναρξη χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ δημοσίων έργων» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
11/09/2017  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του για την εγγραφή εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα.

08/09/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Νόμος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»».
08/09/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για το ΕΣΗΔΗΣ δημοσίων έργων - Παρελθούσες και προγραμματιζόμενες δράσεις του ΣΑΤΕ».
01/09/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαμαρτυρία επί των άρθρων 39 και 41 του κατατεθειμένου νομοσχεδίου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»» - Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
25/08/2017   Συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Οργανώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ.
24/08/2017   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και την Γενική Γραμματεία Υποδομών με θέμα: «Έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ δημοσίων έργων, προσαρμοσμένα τεύχη δημοπράτησης και ζητήματα διασφάλισης του απορρήτου των οικονομικών προσφορών καθώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διαγωνιζομένων από εξωτερικές επιθέσεις» - Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
08/08/2017   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του σχετικά με τον συμψηφισμό παρακρατημένων φόρων μερισμάτων παρελθουσών χρήσεων.
03/08/2017   Επιστολές του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α. Αιγαίου προς τον Δήμαρχο Λέσβου και τον Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου με θέμα: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017».
12/07/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου: "Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις"».
11/07/2017   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
30/06/2017   Ενημερωτικό Σημείωμα του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Πρόεδρο και Μέλη της ΕΑΑΔΗΣΥ».
26/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Υποδομών».
14/06/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Η υπ'αριθμ. 3367/29.5.2017 επιστολή του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ», σε συνέχεια Απάντησης της ΕΑΑΔΗΣΥ σε προηγούμενη Επιστολή του ΣΑΤΕ.
08/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας με θέμα: «Προβλέψεις του Ν.4412/2016».
25/05/2017   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
16/05/2017  

Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Αποκλεισμός Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών από διαδικασίες προεπιλογής έργων στο Κόσοβο-Ενέργειες» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

15/05/2017  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παρατηρήσεις και Προτάσεις των Μελών του ΣΑΤΕ επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών».

15/05/2017  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα: «Προβλέψεις μετάθεσης έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα στο άρθρο 47 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών».

03/05/2017   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
20/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετικών τροποποιήσεων της έννομης προστασίας κατά το συμβατικό στάδιο (άρθρα 174, 175 και 198 του Ν.4412/2016)» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταμόπουλου.
11/04/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα: «Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Ζητήματα ετοιμότητας Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης».
11/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον κ. Ευστ. Κοκκίνη με θέμα: «Αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Μάρκου Σιούνα».
11/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση στις 11 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 - 18:00 για τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 2016».
07/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Αίτημα Ισραηλινής κατασκευαστικής εταιρείας για συνεργασία με Ελληνικές τεχνικές εταιρείες».
04/04/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα: «Αποκλεισμός Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών από διαδικασίες προεπιλογής έργων στο Κόσοβο» και τα Συνημμένα σε αυτή αρχεία. - Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

28/03/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΣΕΠΑΚ με θέμα: «Αποδοχή Πρότασης Επίτιμου Μέλους».

23/03/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σύμφωνα με την από 28.02.2017 πρόσκληση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα)

15/03/2017  

Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.

09/03/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης με θέμα: «Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8039/5673Α/10-ξε/6-3-2017 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».

01/03/2017   Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
23/02/2017   Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ  Β.Α.Αιγαίου.
16/02/2017  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Τροπολογία – Προσθήκη για την τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης στο Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» και η αναφερόμενη σε αυτή Τροπολογία - Προσθήκη.

03/02/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αποσαφήνιση προβλέψεων πρότυπης διακήρυξης».
31/01/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του στην Περιφέρεια Β.Α.Αιγαίου με θέμα: «Πρόσκληση Ιδρυτικής Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α.Αιγαίου».
20/12/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί υποδείγματος διακήρυξης».
20/12/2016   Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας.
15/12/2016   Αποδοχή πρότασης νέων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας.
14/12/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδη».
17/11/2016   ΠΡΟΣΟΧΗ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για επίτευξη ειδικής προσφοράς προς τα Μέλη του για την μελέτη, ανάπτυξη και υποστήριξη των συστημάτων: διαχείρισης ποιότητας - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - ELOT1801:2008/ OHSAS 18001:2007 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - EΛΟΤ EN ISO 14001:2004».
11/11/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016» και το συνημμένο σε αυτή Πρόγραμμα.
09/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του στην Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου».
26/10/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016».
20/10/2016   EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ (κυρίως παροράματα) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».
20/10/2016   Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΕΛ Λασιθίου - Ηρακλείου με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: Αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ, με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καταστήματα και σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)».
19/10/2016   Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Θεσσαλίας (03.11.2016), Δυτικής Μακεδονίας (04.11.2016), Κεντρικής Μακεδονίας (05.11.2016), Κρήτης (12.11.2016), Δυτικής Ελλάδας (19.11.2016). Kατά τη διάρκεια των περιφερειακών συνελεύσεων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.
18/10/2016   Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Πρόεδρο & Μέλη της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Απόφαση για τη μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο».
17/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ».

14/10/2016   EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αρχικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».
26/09/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ  με θέμα: «Άρνηση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών έργων».
20/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στη δημόσια διαβούλευση επί του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»».

16/09/2016  

Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.

07/09/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Yπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα εξόφλησης εγκεκριμένων από το 2015 λογαριασμών έργων, ενταγμένων στο Μέτρο 125Α του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».
05/08/2016   Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων».
27/06/2016   Κοινή Ανακοίνωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πατρών προς τα Μέλη τους, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.
22/06/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παροχή στοιχείων έκδοσης εγγυητικών επιστολών για έργα εξωτερικού».

16/06/2016   Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε. με θέμα: «Λειτουργία Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
26/05/2016  

Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.

05/05/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με θέμα: «Σημαντικότατα προβλήματα στις πληρωμές έργων ΝΑΤΟ - Κίνδυνος πλήρους ανατροπής του status των τελευταίων 60 ετών».
12/04/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ».
11/04/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  με θέμα: «Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
11/04/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με θέμα: «Κράτηση 0,6% επί λογαριασμών πληρωμής».
24/03/2016  

Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.

15/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και του Σχεδίου Δράσης της ΕΑΑΔΗΣΥ» και οι συνημμένες σε αυτή προτάσεις και σχετικές αναφορές.

09/03/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό με θέμα: «Αίτηση εξαίρεσης από την αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών που θα συμμετέχουν στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του ΜΕΕΠ για δύο συνεδριάσεις» .

15/02/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Θέσεις του ΣΑΤΕ επί θεμάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

12/02/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Επιτροπές Δράσης ΣΑΤΕ -Πρόσκληση δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής» .

12/02/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του επικείμενου νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις» και τα συνημμένα σε αυτήν: 1. Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 2. Κατ' άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις της ΟΕ του ΣΑΤΕ επί του μέρους Β / Τίτλος 1 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων.

20/01/2016   ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
15/01/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό».

17/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Ηπείρου».

08/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των ένδικων μέσων στις δημόσιες συμβάσεις - Συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου».

23/11/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Σύγκληση Περιφερειακής Συνέλευσης και Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Περιφέρειας Ηπείρου».

03/11/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα με θέμα: «Εξωστρέφεια του Κατασκευαστικού Κλάδου: Απαιτούμενες στοχεύσεις, δράσεις και συνέργειες - Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής Κατασκευών».

23/10/2015  

Εγγραφο του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Σύσκεψη για την εξωστρέφεια του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Μάρδα».

02/10/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Ενημερωτικό Σημείωμα του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον νέο Υφυπουργό ΕΣΠΑ Αλέξανδρο Χαρίτση και στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας» - Δελτίο Τύπου Υφυπουργού.

18/09/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή ΣΑΤΕ με θέμα: «Κυοφορούμενες μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων - Κατάθεση θέσεων και απόψεων Μελών του ΣΑΤΕ».

10/09/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Συνοπτικό Υπόμνημα ΣΑΤΕ με θέμα: «Επείγοντα και άμεσα προβλήματα του κλάδου των κατασκευών με τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία της Χώρας» όπως στάλθηκε στα Πολιτικά Κόμματα που μετέχουν στις εκλογές της 20.09.2015.

03/09/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνέχεια επιστολών του ΣΑΤΕ».

31/07/2015   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση ειδικής προσφοράς του ΣΑΤΕ προς τα οικονομικά ενήμερα Μέλη για την προμήθεια συσκευής USB Tokens για ψηφιακή υπογραφή».
30/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού & τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση επί του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις" - Συμμετοχή ΣΑΤΕ».

29/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη».

20/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προμήθεια συσκευής USB Tokens για ψηφιακή υπογραφή».

16/07/2015   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.
14/07/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παροχή στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ [άρθρο 39α, παρ. 4 του ΚΝΝ 2859/2000 (ΠΟΛ 1253/2014)]» και ο συνημμένος πίνακας προς συμπλήρωση.

02/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Πρωθυπουργό της Ελλάδας με θέμα: «Ελλάδα - Ευρωζώνη - Ευρώ - Δημόσια Έργα».

11/06/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο με θέμα: «Παράνομα προσκόμματα κατά την αναγκαστική εκτέλεση τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ν.π.δ.δ.».

08/06/2015  

Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διαβίβαση αναφοράς-καταγγελίας του ΣΑΤΕ». (Βλέπε σχετ. Επιστολή του ΣΑΤΕ).

21/05/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με τίτλο: "Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής" - Αντικοινοτική διάταξη περί απαίτησης ολοκλήρωσης προληπτικού ελέγχου».

21/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Γενικευμένη εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών δημοπράτησης σειράς έργων» - Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

21/05/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι πραγματοποιήθηκε χθες 20/05/2015, στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου δίωρη παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο ειδικής προσφοράς της εταιρείας Alconsoft, στα οικονομικά ενήμερα μέλη του ΣΑΤΕ. Οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι, ενώ για όσα Μέλη δεν κατάφεραν να παραστούν υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης - παρουσίασης. Πληροφορίες στο τηλ.: 210 - 8774080 (Alconsoft).

19/05/2015  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» (Τετάρτη 20 Μαϊου 2015 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου) και η συνημμένη σε αυτή Δήλωση Συμμετοχής.

18/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό με θέμα: «Κλήσεις σε απολογία Εργοληπτών και στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ».

15/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη.»

13/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» (Τετάρτη 20 Μαϊου 2015 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου) και η συνημμένη σε αυτή Δήλωση Συμμετοχής.

11/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Πλαίσιο συμμετοχής του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις».

05/05/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Τροπολογία - Προσθήκη με θέμα: "Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών" στο σχέδιο νόμου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και τα αναφερόμενα σε αυτή τροπολογία-προσθήκη και σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ.

30/04/2015  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις: Νομοτεχνική μεθοδολογία ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις και δομή νέου θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα.

30/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτωνμε θέμα: «Δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για είσπραξη λογαριασμού από Υπόλογο - Αυθαίρετη και βλαπτική συμπεριφορά Υπολόγου».

30/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση για τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης στο σύστημα μελέτη κατασκευή».

24/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγών για τις Δημόσιες Συμβάσεις ».

21/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ΔΕΥΑ».

20/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Συγκρότηση Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων».

24/03/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη».

06/03/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρώτες συναντήσεις ΣΑΤΕ με εκπροσώπους της νέας κυβέρνησης».

25/02/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Κεντρικής Μακεδονίας».

20/02/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παροχή στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ».

11/02/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

10/02/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής & Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

21/01/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Σύγκληση Περιφερειακής Συνέλευσης και Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

19/01/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμπλήρωση/Επαλήθευση Στοιχείων Μελών ΣΑΤΕ».

29/12/2014  

Απάντηση της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Συγκρότηση Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

23/12/2014  

Άμεση υιοθέτηση από την Πολιτική Ηγεσία της πρότασης του ΣΑΤΕ για επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των έργων με την ψήφιση του άρθρου 23 του ψηφισθέντος Ν/Σ του Υπουργείου ΠΕΚΑ με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

15/12/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις έργων ΕΕΤΑΑ-Παροχή στοιχείων».

10/12/2014  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών έργων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ» - Άμεση υιοθέτηση από την Πολιτική Ηγεσία της πρότασης του ΣΑΤΕ για επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των έργων με την ψήφιση του άρθρου 23 του ψηφισθέντος Ν/Σ του Υπουργείου ΠΕΚΑ με τίτλο: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

28/11/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Συγκρότηση Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων - Η υπ' αριθμ. 69/18131/7-2-2014 Απόφασή σας» - Απάντηση της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

06/11/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη επανασυγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Περιφέρειας Αττικής».

22/10/2014  

Επιστολή του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) προς τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη και η επισυναπτόμενη σε αυτή σχετική μελέτη  με θέμα: «Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρημαοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

17/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Αποχώρηση του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της ΣΕΕΟ της 15ης Οκτωβρίου 2014».

15/10/2014   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ανακοίνωση για τους Χειριστές Μηχανημάτων Αναθεώρηση υφιστάμενων αδειών χειριστών μηχανημάτων τεχνικών έργων».
14/10/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί ΣΑΤΕ».
13/10/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «ΣΕΣ 2014-2020-Έργα Γέφυρες».
07/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη αρ. 18/2014- Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εκτέλεσης τριών (3) ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας».

01/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».

15/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις έργων ΕΠΠΕΡΑΑ και Προγραμμάτων με Ε.Φ.Δ. την ΕΕΤΑΑ ».

12/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Δυτικής Ελλάδας».

05/09/2014   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις έργων ΕΠΠΕΡΑΑ και Προγραμμάτων με Ε.Φ.Δ. την ΕΕΤΑΑ.».
27/08/2014  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας».

05/08/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση Εκπροσώπων Εργοληπτικών Οργανώσεων με Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο την κατάργηση των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων και του ΜΕΕΠ».

30/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ν/σχέδιο ΕΑΑΔΗΣΥ για τις Δημόσιες Συμβάσεις - Ενσωμάτωσή του σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

30/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση ΣΑΤΕ με Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Μπέζα, αρμόδιο για θέματα ΤΣΜΕΔΕ».

29/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση με Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ & ATTICA BANK, για θέματα του Κλάδου».

15/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας».

10/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Θεσσαλίας».

10/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Δυτικής Μακεδονίας».

10/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Κρήτης».

03/07/2014  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ  με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων στις Ομάδες Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για ανάθεση και εκτέλεση Δ.Ε. καθώς και ΜΕΕΠ-ΜΕΚ» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

23/06/2014  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ  με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων στις Ομάδες Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για ανάθεση και εκτέλεση Δ.Ε. καθώς και ΜΕΕΠ-ΜΕΚ».

18/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με θέμα: «Άρθρο 94 του σχεδίου νόμου για τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας».

16/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: «Προβλήματα κατά την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ των Συμβάσεων Εκχώρησης Απαιτήσεων των Μελών μας».

12/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης».

06/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη για τα προβλήματα πληρωμών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ» και οι αναφερόμενες σε αυτή επιστολές Σχετ.1, Σχετ.2.

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας».

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας».

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας».

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με την ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο την προετοιμασία των Προεδρικών Διαταγμάτων του υπό κατάθεση νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ με τίτλο «Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

04/06/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με την ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο τα Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης».
22/05/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ  με θέμα: «Σημαντικά προβλήματα έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Κίνδυνος απένταξης».

23/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ και άλλους αποδέκτες με θέμα: «Σημαντικότατα προβλήματα στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων από εκκρεμούντα ζητήματα ερμηνείας των Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων - Ανάγκη άμεσης τροποποίησής τους».

11/04/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με θέμα: «Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών».

09/04/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΣΕ ΑΕ με θέμα: «Εργολαβίες συντήρησης σιδηροδρομικού δικτύου».

04/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του, κοινοποιούμενη στις Εργοληπτικές Οργανώσεις, με θέμα:  «Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ για κινητοποίηση την Δευτέρα 7.4.2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Γ.Γ.Δ.Ε., Ιπποκράτους 196».

28/02/2014  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

21/02/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Αιτιολόγηση παράτασης προθεσμίας–ανωτέρα βία»
30/01/2014  

Υπόμνημα Φορέων μεταξύ των οποίων και ο  ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ με θέμα:  «Τεχνο-οικονομική Μελέτη Βέλτιστων Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ».

29/01/2014  

Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ με θέμα "Αποστολή Ενημερωτικού Οδηγού για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων" και ο συν. σε αυτήν Οδηγός .

24/01/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Υποβολή προτάσεων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Για την διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» στον ΣΑΤΕ έως τις 29 Ιανουαρίου 2014».

24/01/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αρχικές παρατηρήσεις επί του Σχ. Ν. του ΥΠΑΑΝ "για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" της Ομάδας Εργασίας του ΣΑΤΕ όπως υπεβλήθησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ.: Α) Γενικές παρατηρήσεις & Ειδικότερα Θέματα Β) Παρατηρήσεις κατ' άρθρο. Βλ. και  σχετικό συνοπτικό Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

22/01/2014  

Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους φορείς» σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ

05/12/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Αίτημα Ιρακινής Πρεσβείας για Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.».

02/12/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη άμεσης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης αναθεώρησης Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β 2897/15.11.2013)».

21/11/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή - OMBUDSMAN» και τα επισυναπτόμενα σε αυτή ενημερωτικά στοιχεία του διαμεσολαβητή του επενδυτή.

23/10/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΒΕ Μαγνησίας με θέμα: «Εγγραφή τεχνικών εταιρειών στο ΕΒΕ Μαγνησίας».

22/10/2013  

Ένσταση των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ κατά του 149ου Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Β' & Γ' Τρίμηνα 2012, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.

04/10/2013  

Ευχαριστήρια Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προσκόμιση στοιχείων για χρήση στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων».

03/10/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ   προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Όροι και Διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ»- Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

23/09/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προσκόμιση επιπλέον στοιχείων ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων».

16/09/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Αναβολή συνεδρίασης της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13 και 2/13 την 11.09.2013 για την Τετάρτη 25.9.2013 - Προσκόμιση στοιχείων τιμών υλικών / αμοιβών εργατοτεχνιτών / εργατών στον ΣΑΤΕ έως και την Δευτέρα 23/9/2013 » και τα επισυναπτόμενα σε αυτή αρχεία: Συνημμένο 1, Συνημμένο 2

05/09/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13 και 2/13 την 11.09.2013 – Προσκόμιση στοιχείων τιμών υλικών / αμοιβών εργατοτεχνιτών / εργατών στον ΣΑΤΕ έως και την Τρίτη 10/9/2013» και η συνημμένη σε αυτή Eπιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και αντιπροέδρου ΣΑΤΕ  - Βλ. και σχετικές εισηγήσεις της Δ11γ προς την ΕΔΤΔΕ (2/12, 3/12, 4/12, 1/13, 2/13).

05/09/2013  

Αποδοχή από το ΕΒΕΘ αιτήματος του ΣΑΤΕ σχετικά με την καταβολή συνδρομών και τη δυνατότητα εξόφλησης σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις, για την εγγραφή των τεχνικών επιχειρήσεων στο Μητρώο του Επιμελητηρίου. (Βλ. σχετική επιστολή της εταιρείας-μέλους ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ).

25/07/2013  

Επίλυση του προβλήματος μη πληρωμής Πιστοποιήσεων Συμβάσεων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» που ανέδειξε ο ΣΑΤΕ με σχετική Επιστολή και Δελτίο Τύπου με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 1778Β/23.7.2013 της Υπουργικής Απόφασης για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων για τα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ στην Προϊσταμένη Ε.Υ..

24/07/2013   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΒΕΘ με θέμα: «Εγγραφή τεχνικών εταιρειών στο ΕΒΕΘ» - Αποδοχή από το ΕΒΕΘ του αιτήματος του ΣΑΤΕ.
23/07/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Μη πληρωμή Πιστοποιήσεων Συμβάσεων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»».

06/06/2013   Απάντηση από το ΕΒΕA σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αίτηση χορήγησης απόφασης».
15/05/2013  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του  με θέμα: «Επικίνδυνες εξελίξεις στο ζήτημα της επανάκρισης των εργοληπτικών εταιρειών του ΜΕΕΠ» - Πρόσκληση σε συνάντηση αύριο Πέμπτη στις 18:00 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ.

04/04/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς ΑΝΑΝΥΜΕΔΙ, ΠΕΚΑ & ΔΔΑΔ με θέμα: «Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου "Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις"».(Bλέπε σχετική Τροπολογία – προσθήκη).

08/03/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικών δράσεων Μελών του ΣΑΤΕ από τα προγράμματα: JESSICA (Χρηματοδότηση επενδύσεων σε αστικές περιοχές), Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ) και ΕΤΕΑΝ».

28/02/2013   Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
17/01/2013  

Κοπή Πίτας - Εκδήλωση  Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης με θέμα: «ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες. Προβλήματα & Αντιμετώπιση» την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 στις 11:00 πμ (ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο Κρήτης)

11/01/2013  

Κοπή Πίτας - Εκδήλωση  Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες. Προβλήματα & Αντιμετώπιση» την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 στις 17:30 (Les Larazaristes, Κολοκοτρώνη 16, Θεσσαλονίκη).

09/01/2013  

Κοπή Πίτας - Εκδήλωση  Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας με θέμα: «ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες. Προβλήματα & Αντιμετώπιση» την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 στις 18:30 (LARISSA IMPERIAL, Λεωφόρος Φαρσάλων 182, Λάρισα).

07/01/2013  

Κοπή Πίτας - Εκδήλωση  Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες. Προβλήματα & Αντιμετώπιση»  την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 στις 17:00 (ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα).

03/12/2012  

Πρόσκληση του ΣΑΤΕ, σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες. Προβλήματα & Αντιμετώπιση» (12 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 17:00 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ).

27/11/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρόσκληση του ΣΑΤΕ, σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προγραμματισμός, Δημοπράτηση και Υλοποίηση Έργων Υποδομής από τις Περιφέρειες – Απορρόφηση πιστώσεων» (29 Νοεμβρίου 2012, ώρα 17:00 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ).

12/11/2012  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15)» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.

06/11/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Προβλήματα σε έργα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.».
05/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Αποχή Εργοληπτών –Ενημέρωση Μελών».

05/11/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Βλ. και σχετική ανακοίνωση.

26/10/2012  

Eπιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ορισμός Υπολόγων Έργων Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ».

24/10/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως 4 Νοεμβρίου 2012. Παράταση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

19/10/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως 28 Οκτωβρίου 2012. Συνέχιση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

08/10/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποχή από όλες τις δημοπρασίες από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012.Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

01/10/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση Μελών ΣΑΤΕ για τις ενέργειες του Συνδέσμου σχετικά με το Μικτό Σύστημα – Αποκατάσταση νομιμότητας (Επιστολή ΙΙ)» και τα συνημμένα σε αυτή σχετικά έγγραφα: α) 896/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β) 121302/06-07-2012 έγγραφο της ΕΥΔ. ΕπΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη προς την Περιφ. Ενοτ. Κοζάνης γ) 435/2012 απόφαση της ΕΑ του ΣτΕ.

20/09/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Επικαιροποίηση πίνακα ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών (Ε.Δ.) και Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.)».

01/08/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με θέμα: «Ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».

30/07/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Αποχή από διαγωνισμούς έργων την εβδομάδα 30/07-03/08/2012».

11/07/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Περιφερειακά Γραφεία και τα Μέλη του με θέμα: «Σύσταση Ομάδων Εργασίας ΣΑΤΕ – Κατάθεση προτάσεων Μελών ΣΑΤΕ».
11/06/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση μελών ΣΑΤΕ για τις ενέργειες του Συνδέσμου σχετικά με το Μικτό Σύστημα – Αποκατάσταση νομιμότητας».

25/05/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις επιχειρήσεις-μέλη με θέμα: «Απόσβεση δικαιωμάτων του αναδόχου (παρ. 1 και 2 του άρθρου 137 και παρ. 6 του άρθρου 186 του ν.4070/2012) – Υποβολή αιτημάτων εκκρεμών αξιώσεων των αναδόχων έως 10-6-2012».

24/05/2012   Απάντηση του Διευθυντή Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ/Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: «Εποπτεία και έλεγχος των ΔΕΥΑ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
16/05/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις επιχειρήσεις-μέλη με θέμα: «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».

03/05/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών με θέμα: «Η υπ’ αριθμ. 3712/6-4-2012 επιστολή του Προέδρου του ΙΟΚ με θέμα Αναλυτικά Τιμολόγια Εργασιών Δημοσίων Έργων.»

09/04/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τoυς  Υπουργούς  Διοικ/κής Μετ/σης & Ηλ/κής Διακ/σης και Εσωτερικών με κοινοποίηση στον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Απόσυρση προτεινόμενου άρθρου 6, παρ. 7, σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση», περί απευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και μελετών».

26/03/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Πρόεδρο του ΙΟΚ με θέμα: «Σύνταξη ΠΕΤΕΠ και αντιστοίχων άρθρων αναλυτικών τιµολογίων.»

20/03/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο με θέμα: «Διαμαρτυρία των Εργοληπτικών Οργανώσεων Δημοσίων Έργων σχετικά με την απειλή περί αντικατάστασης της Διοίκησης του ΕΤΑΑ. Αίτημα πλήρους αυτοδιοίκησης του Ταμείου.»

19/03/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Υποχρέωση κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης επί δημοσίων συμβάσεων (άρθρ. 26 Ν. 4024/2011) – Εκτελεστική Υπουργική Απόφαση».

29/02/2012  

Eνημερωτικές εκδηλώσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: «Οι δράσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την ανάπτυξη νέου Συστήματος Αναλύσεων Τιμών για τον Προϋπολογισμό και την Αναθεώρηση Τιμών Δημοσίων Έργων, και τη σύσταση Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων» - Πρόσκληση-Πρόγραμμα.

16/02/2012  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών μείωσης του Γ.Ε. & Ο.Ε. από 18% και 28% σε 12%».

09/02/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εποπτεία και έλεγχος των Δημοτικών Επιχειρήσεων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης» - Απάντηση του Διευθυντή Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

30/01/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την  ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού - Η υπ'αριθμ. 24367/19-1-2012/Επιστολή ΣΑΤΕ».(Βλέπε σχετική Eπιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνέχεια επιστολής ΣΑΤΕ).

16/12/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Τέλος επιτηδεύματος και εργοτάξια».
09/12/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη του με θέμα: «Οφειλές Δημοσίου για Εκτελεσθέντα Τεχνικά Έργα» και ο συνημμένος σε αυτήν Πίνακας προς συμπλήρωση.

05/12/2011

Απάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. με θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

30/11/2011

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπόδειγμα Δήλωσης-Αίτησης στη Δ.Ο.Υ., για διαγραφή του μέρους του ποσού που αναλογεί στα εργατάξια, για τα οποία έχει δηλωθεί διακοπή δραστηριότητας.(Βλ. και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη).

28/11/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών  με θέμα: «Λειτουργία ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών».

25/11/2011

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Παράνομες ενέργειες υπηρεσιών του ΙΚΑ εις βάρος εργοληπτικών επιχειρήσεων.»

24/11/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. με θέμα: «Υπερβολική διάσταση διαπιστούμενων τιμών της ΕΔΤΔΕ με τις ανάλογες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» -Απάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.

23/11/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Συνάντηση στο ΥΠ.ΟΙΚ. (22/11/2011) για το τέλος επιτηδεύματος».

24/10/2011 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 21/10/2011.
18/10/2011

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Ασφαλτικές Εργασίες και προβλήματα Εγκυκλίου 20/2011 του ΥΠΥΜΕΔΙ».

06/10/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με δυνατότητα εκτέλεσης Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων με θέμα: «Σχέδια Προτύπων Τευχών Δημοπράτησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων – Παρατηρήσεις Εταιρειών - Μελών» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.

28/09/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Συνάντηση με Υφυπουργό ΥΕΘΑ».

09/09/2011

Απάντηση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Επίβλεψη και έλεγχος των Δημοσίων Έργων» σε Επιστολή της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ ύστερα από σχετική Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ.

05/09/2011

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ».

22/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».

15/07/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ για το σύστημα δημοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή» - Θέσεις ΣΑΤΕ.»

17/05/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο με θέμα: «Εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις σε πληρωμές έργων.»

13/05/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Ενέργειες ΣΑΤΕ για αντιμετώπιση του φαινομένου παράνομων ή και καταχρηστικών αναθέσεων έργων.»

11/05/2011   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Νομοσχέδιο ΥΠΟΜΕΔΙ
05/05/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων της Τετάρτης 4/5/2011.»

15/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα μέλη ΔΣ ΣΠΕΔΕΘ με θέμα: «Προκλητικές ανακρίβειες και ψεύδη σε επιστολές του κ. Γ. Γάγαλη» σε απάντηση εγγράφων ΣΠΕΔΕΘ.

01/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την διαρθρωτική προσαρμογή των εταιρειών μελών του ΣΑΤΕ – Επιδότηση του 100% της δαπάνης των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις Εταιρείες Μέλη και των Δράσεων Κατάρτισης των απασχολούμενων στις Εταιρείες Μέλη» - Δήλωση Συμμετοχής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

28/03/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς, τη φιλοξενούσα τη Σ.Ε.Ε.Ο. Οργάνωση, ΣΤΕΑΤ κοινοποιούμενη στις λοιπές Οργανώσεις με θέμα: «Αποχή από τις δηµοπρασίες της 29.03.2011»
24/03/2011

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών & Περιφερειακής Ανάπτυξης με κοινοποίηση στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών χρήσης 2010 και ένθεν».

09/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Ορισμοί Εκπροσώπων Εργοληπτικών Οργανώσεων σε Επιτροπές Διαγωνισμών - Αξιολόγησης».

08/03/2011

Κοινή επιστολή των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Αποχή από τις δημοπρασίες της 15/3/2011».

17/01/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΣΚ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού».
11/01/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΑΕΔ με θέμα: «Επιδότηση των παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 21 του ν.1767/88, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1999» και η σχετική Απάντηση του ΟΑΕΔ.
08/12/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Φορολογικά Θέματα Εργοληπτικών Εταιρειών – Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών.»

03/12/2010 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Θησέας.»
22/11/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Επικαιροποίηση πίνακα ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών (Ε.Δ.) και Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.).»

19/11/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Θησέας.»

21/10/2010

Κοινό Έγγραφο ΣΕΔΕ Πάτρας και ΣΑΤΕ (Περιφερειακό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας) προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

04/10/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών», σε συνέχεια σχετικού Εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

07/09/2010

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Δημοσιότητα στοιχείων έργων  ανάρτηση στο Διαδίκτυο» σε Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

07/09/2010

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Απευθείας αναθέσεις έργων» σε Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

31/08/2010

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων με θέμα: «Συνεδρίαση ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ».

12/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων   με θέμα: «Καταστρεπτικές συνέπειες από την ουσιαστική κατάργηση του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".»

12/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα: «Δημοσιότητα στοιχείων έργων - ανάρτηση στο Διαδίκτυο» και η Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

11/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εθνικής Άμυνας,  Πολιτισμού & Τουρισμού, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Απ' ευθείας αναθέσεις» και η Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

13/07/2010

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Οφειλές Δημοσίου για Εκτελεσθέντα Τεχνικά Έργα» και οι συνημμένοι σ' αυτήν Πίνακες.

06/07/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους  Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Απαιτούμενες τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό – Εγγυοδοσία και πιστοδοσία του Τομέα Μηχανικών.»

11/06/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Αντικατάσταση διατάξεων πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών (άρθρο 19, ν.3833/2010) - Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργολάβους δημοσίων έργων».

10/06/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Απάντηση στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 19718/1331/15-4-2010 Έγγραφο Γεν. Γραμματέας Α.Μ.Θ.».

07/06/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Δαπάνη ασφάλτου», η οποία φέρει το χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕTΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ».

07/06/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Εσωτερικών με θέμα: «Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ – Περιορισμός γραφειοκρατίας – Εμπλοκή "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ".»

01/06/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες μέλη του με θέμα: «Συνέδριο ΤΕΕ με θέμα: Έργα Υποδομής για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη»  και η συνημμένη σε αυτή Πρόσκληση του ΤΕΕ

23/04/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη με θέμα: «Επικαιροποίηση πίνακα ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών (Ε.Δ.) και Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.)».

19/02/2010

Ανακοίνωση προς τις Εταιρίες-Μέλη: Παράταση υποβολής απαντήσεων επί του ερωτηματολογίου.

18/02/2010

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

10/02/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς εταιρείες-μέλη με θέμα: «Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΣΑΤΕ».

25/01/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Διαδικασία τελικής διατύπωσης προτάσεων του Συνδέσμου για την αναμόρφωση συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων» με το συνημμένο σε αυτή ερωτηματολόγιο.

25/11/2009

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη της ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ για το Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων με θέμα: «2η Συνεδρίαση ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ για το Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων».

24/11/2009

Επιστολή  του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης προς τις εταιρίες-μέλη ΣΑΤΕ περιφέρειας Κρήτης, με θέμα: «Αναγκαία η συμμετοχή σας στην Περιφερειακή Συνέλευση ΣΑΤΕ της 28-11-2009».

19/11/2009 Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη των ομάδων εργασίας με θέμα: «2η Συνεδρίαση ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ».
19/11/2009

Πρόσκληση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

13/11/2009

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη των ομάδων εργασίας με θέμα: «Σύσταση ομάδων εργασίας ΣΑΤΕ».

10/11/2009 Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Σεμινάριο για Ασφάλεια Εργασίας σε ύψος».
26/10/2009

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Σύσταση ομάδων εργασίας ΣΑΤΕ - Ενότητα "Βήμα Μελών" στην ιστοσελίδα www.sate.gr.»

21/09/2009

Υπόμνημα του ΣΑΤΕ προς τους Εκπροσώπους του Τομέα Δημοσίων Έργων των κομμάτων, κοινοποιούμενο στους Αρχηγούς των κομμάτων, με θέμα: «Εγχώριος Κατασκευαστικός Κλάδος – Ζητήματα προς επίλυση».

18/09/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του με θέμα:«Οφειλές Δημοσίου για Εκτελεσθέντα Τεχνικά Έργα» και οι συνημμένοι σε αυτό πίνακες προς συμπλήρωση στοιχείων έργων.

02/07/2009

Απάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης με θέμα: «Αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.» (Βλ. ανακοίνωση της 25/06/2009).

25/06/2009

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης με θέμα: «Αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.»

25/06/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης με θέμα: «Αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.»

17/06/2009

Επιστολή  του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του με θέμα: «Επικαιροποίηση πίνακα ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών (Ε.Δ.) και Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.)».

09/06/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Αυτεπάγγελτη Εγγραφή στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τεχνικών Εταιρειών Μελών μας.»

21/05/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του με θέμα: «Εξάμηνη παράταση εργοληπτικών πτυχίων.»

10/04/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Υπογραφές πράξεων προγράμματος Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χωριού (ΟΠΑΑΧ).»

12/02/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Εφαρμογή Εγκυκλίου 21/2-10-2008. Αξία ασφάλτου».

13/01/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Κοινοποίηση επιστολής του Οργανισμού TUV Hellas σχετική με πρόγραμμα μελέτης, κατασκευής και ελέγχου λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων.»

12/01/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: "Οφειλές Δημοσίου για Εκτελεσθέντα Τεχνικά Έργα".

08/01/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Καθυστερήσεις στα αιτήματα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων προς την Δ/νση Δ15/ΥΠΕΧΩΔΕ».

05/01/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: "Πληρωμές Έργων Γ’ ΚΠΣ και Ταμείου Συνοχής".

17/11/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του με θέμα: "Πληρωμές Έργων Γ' ΚΠΣ και Ταμείου Συνοχής" με τον συνημμένο σε αυτό πίνακα προς συμπλήρωση. (Βλ. ανακοίνωση της 25/11/2008).

30/10/2008

Πρόσκληση του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη Βορείου Ελλάδος για τη συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα που θα γίνει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008 στις 10.00 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου μας στη Θεσσαλονίκη.

13/10/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων για σύγκληση αυτής  τη Δευτέρα 20/10/2008, λόγω ραγδαίων δυσμενών οικονομικών εξελίξεων.

22/07/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του που αφορά τη "Στελέχωση πτυχίου των εταιριών-μελών".

27/06/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους  Εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην ΕΔΤΕ  με θέμα: "Αναπροσαρμογή ημερησίας δαπάνης Μηχανημάτων Έργων."

26/06/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σερ. Τσόκα  με θέμα: "Μη έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας."

22/02/2008

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα: "Αποχή από τις διαδικασίες των διαγωνισμών."

03/05/2007

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τις απόψεις των Οργανώσεων σχετικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 171/87, την τήρηση των Νομαρχιακών Μητρώων και των χρημάτων από την ΣΑΤΑ και το Θ.Η.Σ.Ε.Α.

04/12/2006

Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο έγγραφο του ΣΑΤΕ με θέμα: "Υπ' αρ. 356/26-9-2006 Εγκύκλιος του Προέδρου του Αρείου Πάγου περί περιστολής της προσωρινής δικαστικής προστασίας σε διαφορές από διαγωνισμούς δημοσίων έργων".

05/01/2006

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τo Σύνδεσμο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με θέμα: "Προαιρετική τήρηση Δ.Λ.Π. από μη εισηγμένες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.."

22/03/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το TEE με θέμα: "Βεβαιώσεις μη οφειλής."

20/08/2003

Σημαντικό έγγραφο των εργοληπτικών οργανώσεων ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ και ΣΤΕΗΤ προς τον ΕΛΟΤ με θέμα : " Πρόταση για εκπόνηση ελληνικού προτύπου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων".

18/07/2002

Έγγραφo του ΣΑΤΕ προς εταιρεία μέλος με τίτλο:  "Αναδρομική Εγκριση Κοινοπραξιών".

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english