Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Θέματα Δημοπρασιών
 
11/07/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δ.Ε.Π.ΑΝ. με θέμα: «Διαμαρτυρία για υπερβολικές απαιτήσεις στη Διακήρυξη του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ)»» εκτιμώμενης αξίας 2.070.024,00 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%)».
05/06/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αγίου Δημητρίου - Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Διαμαρτυρία για υπερβολικές απαιτήσεις στη Διακήρυξη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)» εκτιμώμενης αξίας 8.668.563,01 € (με ΦΠΑ 24%)».
08/03/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Φαιστού - Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Υπερβολικοί όροι στα τεύχη διακήρυξης έργων του Δήμου Φαιστού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 205960, 205969, 206614 κλπ)».
11/12/2023   Απάντηση του Δήμου Πεντέλης  με θέμα: «Σχετικά με τον χαρακτήρα της δημόσιας σύμβασης υπό τον τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου ''ΘΑΛΩΣΣΙ'' Δ.Κ. Νέας Πεντέλης»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
06/12/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Πεντέλης με θέμα: «Παράτυποι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ''ΘΑΛΩΣΣΙ'' Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας: 4.328.060,00 € (πλέον ΦΠΑ)»» - Απάντηση του Δήμου Πεντέλης.
09/08/2023   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)  με θέμα: «Φωτογραφικός όρος διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Α΄Ομάδα Επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2023» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:201198)».
26/06/2023   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» κ. Γεώργιο Καμπούρη με θέμα: «Παράτυποι και αδιαφανείς όροι δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»».
03/01/2023   Απάντηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με θέμα: «Απάντηση σε επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών σχετικά με το διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 26/2022 για την προμήθεια και τοποθέτηση 50.000 υδρομετρητών και διακοπτών ασφαλείας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
29/12/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα χιλιάδων (50.000) ογκομετρικών υδρομετρητών καταναλωτών και ισάριθμων τηλεσκοπικών διακοπτών ασφαλείας ¾’ με τηλεσκοπική διάταξη, στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ» (προϋπολογισμού 3.600.000 € πλέον ΦΠΑ)» - Απάντηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
12/08/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Λαρισαίων με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ » (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:190540)».
06/04/2022   Ματαίωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”», σε συνέχεια σχετικής Επιστολή του ΣΑΤΕ.
23/03/2022   Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση της με αρ. 62/2021 μελέτης Έργου “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε Επανομής Δήμου Θερμαϊκού” προϋπολογισμού 6.030.000,00€, σε συνέχεια σχετικής Επιστολής του ΣΑΤΕ.
16/03/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Τριφυλίας με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:187128)».
15/03/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε.ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:186905)» - Ματαίωση διαδικασίας.
11/02/2022   Απάντηση του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με θέμα: «Απάντηση στο υπ' αρ. πρωτ.4965/07-02-2022 έγγραφό σας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
07/02/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:186013): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ, ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ»)» - Απάντηση του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
31/01/2022   Απάντηση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
24/01/2022   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182070): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»-ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»», εκτιμώμενης αξίας 1.220.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)» - Απάντηση του Υπουργείου Υγείας.
21/09/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής - Δήμο Γλυφάδας με θέμα: «Παράνομοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182070): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)».
10/09/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Παράνομοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: 182446 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’» εκτιμώμενης αξίας 8.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)».
10/05/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 5.201.612,90 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%».
23/04/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τΔήμο Ακτίου-Βόνιτσας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)».
15/04/2021   Απάντηση του Δήμου Ελασσόνας με θέμα: «Όροι διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το διαγωνισμό του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" (α/α συστήματος 179758)» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
12/04/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Δήμο Ελασσόνας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας και Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Ελασσόνας, προϋπολογισμού 3.467.741,94€ (πλέον ΦΠΑ 24%)» - Απάντηση του Δήμο Ελασσόνας.
26/03/2021   Απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ με θέμα: «Διακήρυξη δημοπράτησης έργων και δικτύου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
19/03/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Δήμο Κω με θέμα: «Περιοριστικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμού στο Νέο Στάδιο Ανταγόρα» Δήμου Κω» (Π.Υ. 400.000,00 €)».
12/03/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Δήμο Νέστου με θέμα: «Περιοριστικός όρος στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: ««Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ .Α.Κ.) Χρυσούπολης», Δήμου Νέστου» (Π.Υ. 1.113.600,00€ με ΦΠΑ 24%.)».
24/02/2021   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Επικείμενες διακηρύξεις δημοπράτησης έργων δικτύων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας» - Απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ.
11/02/2021  

Απάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ – ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ”» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

08/02/2021  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Στατική ενίσχυση δαπέδου ισογείου – οροφής υπογείου Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Μητρόπολης Λαρίσης - Τυρνάβου» (Π.Υ. 1.241.935,48€ πλέον Φ.Π.Α. 24%)» - Απάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

02/02/2021  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κασσάνδρας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Έργα βελτίωσης Διαδημοτικής Οδοποιίας Οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» (Π.Υ. 4.813.306,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%)».

13/01/2021   Απάντηση του Δήμου Καμένων Βούρλων με θέμα: «Απάντηση στο αριθμ. πρωτ. 149/08-01-2021 έγγραφό σας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
13/01/2021   Απάντηση του Δήμου Δελφών με θέμα: «Κοινοποίηση της αρ. 03/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
08/01/2021  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Καμένων Βούρλων με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου» (Π.Υ. 1.205.000 €)» - Απάντηση του Δήμου Καμένων Βούρλων.

30/12/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Δελφών με θέμα: «Απαράδεκτος όρος διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας» (Π.Υ. 322.580,64€ πλέον ΦΠΑ)» - Απάντηση του Δήμου Δελφών.
17/12/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με θέμα: «Απαράδεκτος όρος διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας»».
05/08/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα: «Διακήρυξη διαγωνισμού κλειστής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»».
26/06/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Κω»».
12/06/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 και 32Α του Ν.4412/2016)».
27/05/2020   Απάντηση της ΔΕΠΑ ΑΕ με θέμα: «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΕΠΑ αρ. 904/19 για την Εγκατάσταση Πρατηρίων» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
26/05/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ με θέμα: «Δημοπράτηση έργων φυσικού αερίου - Ερωτηματικά».
22/05/2020   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»».
19/05/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΠΑ ΑΕ με θέμα: «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υποδομών και εγκαταστάσεων εξοπλισμού συμπίεσης – διανομής φυσικού αερίου (CNG) σε υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίμων».
08/05/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αιγιάλειας και την ΔΕΥΑ Αιγιάλειας με θέμα: «Απαράδεκτοι όροι στον διαγωνισμό του έργου «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας»» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή.
25/02/2020   Απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αυθαίρετοι και φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στον διαγωνισµό: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες», εκτιμώμενης αξίας 30.057.553,38 € χωρίς Φ.Π.Α.».
06/02/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Αθηναίων με θέμα: «Αυθαίρετοι και φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στον διαγωνισµό: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες», εκτιμώμενης αξίας 30.057.553,38 € χωρίς Φ.Π.Α.» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
27/01/2020  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Λαρισαίων με θέμα: «Απαράδεκτοι, φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, CPV: 45212300-9» που διακήρυξε ο Δήμος Λαρισαίων μέσω το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Α/Α Συστήματος : 87369)».

17/01/2020   Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα: «Διευκρινήσεις για τους όρους των Διακηρύξεων των έργων: 1. «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» 2. «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» » σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
15/01/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Παράτυποι όροι στους διαγωνισμούς των έργων: 1) «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» Π.Υ. 4.820.401,99 € με ΦΠΑ. 2) «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» Π.Υ. 769.962,87 € με ΦΠΑ.3) «Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη διατηρητέου νεοκλασσικού κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομίδων και Ακταίων 37-39 στο Θησείο (Οικία Μπάρλα)» Π.Υ. 2.021.200,00 € με ΦΠΑ».
13/01/2020  

Επιστολή του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα: «Τροποποίηση όρου διακήρυξης του διαγωνισμού «Για την συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2020»».

26/11/2019   Απάντηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «AναδιαρρΥθμιση και συμπλΗρωση κτιρΙου επΙ της οδοΥ ΠειραιΩς 52» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
13/11/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα: «Απαράδεκτοι, φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισμό του έργου: «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52»».
28/08/2019  

Απάντηση του Δήμου Καλλιθέας με θέμα: «α) Το υπ' αριθμ. 46115/12913/03-05-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ (αριθ. Πρωτ. 33740/02-05-2019) και β) το υπ' αριθμ.45205/12655/30-04-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΠΕΔΜΕΔΕ (αριθ. Πρωτ. 759/25-04-2019), όσον αφορά την δημοπράτηση του διαγωνισμού με τίτλο «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Α. Ποσειδώνος»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

27/08/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με θέμα: ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1.278.591,84 € πλέον ΦΠΑ».
08/08/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Σκύρου με θέμα: «Διαμαρτυρία για διαδικασία διαγωνισμού των έργων: 1. «Υδροδότηση Οικισμού Ατσίτσας» 2. «Υδροδότηση Οικισμού Πεύκου»».
02/05/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Καλλιθέας με θέμα: «Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασίας με τίτλο: «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ε. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»».
19/04/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)».
19/04/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ζαχάρως με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)».
28/02/2019  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης Λαυρίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης οικισμών Κερατέας, Αγ. Γεωργίου και Αρί του Δήμου Λαυρεωτικής»».

28/02/2019  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης Λαυρίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας της Δ.Ε.Υ.Α.Λαυρίου»».

15/01/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αιγιαλείας με θέμα: «Αναθέσεις έργων (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιάλειας – Διαχείριση απορριμμάτων)».
14/01/2019   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αίγινας με θέμα: «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης και Λειτουργίας Κεντρικών Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Αίγινας (εκτιμώμενης αξίας €161.290,08 πλέον ΦΠΑ)».
14/12/2018   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 1090/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατόπιν προσφυγής εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ, κατά της διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής: «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» εκτιμώμενης αξίας 14.999.995,6 € (με ΦΠΑ), η οποία δικαιώνει απολύτως τις θέσεις του ΣΑΤΕ που έχουν περιληφθεί στην από 12/11/2018 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής.
06/12/2018  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Δημοπράτηση 6θέσιου Γυμνασίου Λυκείου Αγκιστρίου»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

03/12/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Εσφαλμένες προϋποθέσεις συμμετοχής (κατηγορίες και τάξεις ΜΕΕΠ) του έργου: «6θέσιο Γυμνάσιο Λύκειο Αγκιστρίου» (Α/Α Συστήματος 78201)»» - Απάντηση της Περιφέρεια Αττικής.

12/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»»-Απόφαση 1090/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
05/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αγίου Δημητρίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου"».
16/10/2018   Επιστολή του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα: «Ένσταση κατά της Διακήρυξης Αριθ. 5/2018/Αρ. Πρωτ. 1035/21-9-2018 του Διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση και Λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2018».
04/09/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ζακύνθου με θέμα: «Παράτυποι όροι της Διακήρυξης του Διαγωνισμού: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Θεάτρου Ζακύνθου»».
01/08/2018   Απάντηση της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Διακήρυξη του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς - Λαμίας», Υποέργο: Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς - Λαμίας, τμήμα Θήβα - Λιβαδειά - Όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
31/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ωρωπού με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ"».
26/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας»».
26/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας-Λιβαδειάς-Λαμίας, τμήμα Θήβα-Λιβαδειά-Όρια Νομών Βοιωτίας-Φθιώτιδας»» - Απάντηση της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
26/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Συμπληρωματικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο τουριστικό καταφύγιο σκαφών στο Λιμένα Ουρανούπολης»».
26/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)».
25/07/2018   Απάντηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Απαντήσεις σε Επιστολές ΣΑΤΕ».
24/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο ΥΜΕ/ΓΓΥ/Δ/νση Δ14 με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Επεμβάσεις στους Κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας»».
19/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Παραβίαση των διατάξεων της παρ. 8β του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 κατά τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργολαβία Ε-872».
17/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Απαντήσεις σε επιστολές ΣΑΤΕ» σε απάντηση της από 10.07.2018 επιστολής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Βλ. σχετικές επιστολές ΣΑΤΕ)- Απάντηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
10/07/2018   Απάντηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Γνωμοδότηση επί του 26/06/2018 (αρ.πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 15372/28-6-2018) εγγράφου σας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
04/07/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Λευκάδας» προϋπολογισμού 720.000,00 €».
28/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γενικό Επιτελείο Στρατού 1η ΣΤΡΑΤΙΑ / EU-OHQ με θέμα: «Κατασκευή κτηρίου εστιατορίου - μαγειρείων 600 ατόμων στη ΣΜΥ στο ΣΤΡΔΟ «ΥΠΤΓΟΥ Kαβράκου Χρήστου».
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αγίου Δημητρίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: "Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου"».
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας τομέα Πειραιά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»».
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας τομέα Αθήνας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»».
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας τομέα Ηρακλείου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»».
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης ίλυος και εκπλυμάτων αντίστροφης πλύσης από την Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) Αχαρνών»» - Απάντηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΣΔΑ με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Εφαρμογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» προϋπολογισμού 2.535.000,00€».
27/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» προϋπολογισμού 1.388.800,00€».
12/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Δήμο Πεντέλης με θέμα: «Ακύρωση διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017», α/α συστήματος 73360, Προϋπολογισμού 4.720.067,19 με ΦΠΑ».
12/06/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής με θέμα: «Διαγωνισμός του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση 3*500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων»» - Απάντηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής - Επιστολή του ΣΑΤΕ.
11/06/2018   Απάντηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με θέμα: «Απάντηση σε επιστολή σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση 3x500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ - Νέα Επιστολή του ΣΑΤΕ.
11/06/2018   Απόφαση Ανάκλησης 1546/2018 του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ.
11/06/2018   Απόφαση Ακύρωσης 1535/2018 του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής σε συνέχεια Απόφασης 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και Επιστολής του ΣΑΤΕ.
11/06/2018   Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Επιστολή της υπ.αριθμ.32634/30-05-2018» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
08/06/2018   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Μεσολογγίου με θέμα: «Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο ∆ήµο Ι. Π. Μεσολογγίου».
30/05/2018   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατόπιν προσφυγής εταιρείας - μέλους του ΣΑΤΕ, κατά της διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 6.000.000€ (με ΦΠΑ)», η οποία δικαιώνει απολύτως τις θέσεις του ΣΑΤΕ που έχουν επανειλημμένως εκφραστεί και περιληφθεί και στην από 10/04/2018 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής και κατοχυρώνει τη λειτουργία του εργοληπτικού πτυχίου ως «διαβατηρίου» στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων καθώς και την υποχρεωτική έγκριση όλων των καθ' υπέρβαση του ΜΕΕΠ όρων στις διακηρύξεις από τον Υπουργό ΥΜΕ κατόπιν εισήγησης του ΣΔΕ/Τμ. Κατ. - Σύνοψη κυριότερων κρίσεων από τον Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.
30/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Ακύρωση διακηρύξεων των έργων:Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 €, Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ.4.838.709,70 €, Γ) Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης εκτιμώμενης αξίας 11.600.000 € με ΦΠΑ». -Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής.
30/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα: «Ακύρωση διακήρυξης του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»».
30/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «"Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης" εκτιμώμενης αξίας 11.600.000 € με ΦΠΑ. – Συγκεχυμένες απαιτήσεις τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας που επιτείνονται από τις αντιφατικές και αόριστες «διευκρινήσεις» της υπηρεσίας». - Απόφαση Ανάκλησης 1546/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
30/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση 3x500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων». - Απάντηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής - Νέα Επιστολή του ΣΑΤΕ.
24/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα: «ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
21/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με θέμα: «Νέα επιστολή για το διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».
11/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διαδικασίες Ανάθεσης έργων στην Περιφέρεια Αττικής».
11/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με θέμα: «Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».
10/05/2018   Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Με ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης στη Μάνδρα Αττικής» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
30/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Αδιαφανείς και αναποτελεσματικές διαδικασίες σε δημοπρατήσεις έργων της Περιφέρειας Αττικής: Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 € Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.838.190 € Γ) Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)" πρ. 19,75 εκ. €». - Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής.
30/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αποκορώνου Χανίων με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)».
27/04/2018   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απευθείας ανάθεση έργου "Εργασίες επισκευής φθορών και ζημιών Βίλας Ζωγράφου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
27/04/2018   Απάντηση του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
26/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «"Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)" προϋπολογισμού 19,75 εκ. €».
25/04/2018   Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Απάντηση σε έγγραφό σας σχετικά με αυθαίρετους όρους στην Διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο: "Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής - Προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με ΦΠΑ"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
20/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κορυδαλλού με θέμα: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ), Εκτιμώμενης αξίας 4.590.000,00 Ευρώ, (συμπ. Φ.Π.Α.)». - Απάντηση του Δήμου Κορυδαλλού.
17/04/2018   Απάντηση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με θέμα: «Σχετικά με την απαίτηση πτυχίου για έργα κατηγορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού Α2 τάξης στο έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ), προϋπ. 4.870.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
11/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αυθαίρετοι όροι στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού για το έργο: "Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής", Προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με ΦΠΑ». - Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής - Απόφαση 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Απόφαση Ακύρωσης 1535/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής - Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής.
11/04/2018   Προσφυγές ΣΑΤΕ ενώπιον: α) της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, β) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής να αποκλείσει από την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
11/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Δήμους Θερμαϊκού και Θάσου με θέμα: «Απάντηση στην υπ’αριθμ. 4243/20.3.2018 επιστολή σας».
05/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με θέμα: «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου - Υγειονομείου (Κερατσινίου), Εκτιμώμενης αξίας 4.870.000,00 Ευρώ, (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)». - Απάντηση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
27/03/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Ιωαννίνων»» και η αναφερόμενη σε αυτή επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου.
12/03/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Απάντηση στην υπ’αριθμ. 361/30156/5.3.2018 επιστολή σας με θέμα την δημοπρασία για τη αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά LED».
12/03/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με θέμα: «Απάντηση στην υπ’αριθμ. 8476/15.2.2018 επιστολή σας με θέμα την δημοπρασία για τη αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά LED».
12/03/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Κ.Ε.Δ.Ε. / Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με θέμα: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών σε 71 Δήμους της Χώρας».
22/02/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με θέμα: «Πράξη 33/2018 του ΣΤ΄ Κλιμακίου της Ελεγκτικού Συνεδρίου για υπέρμετρο και αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού με την προσθήκη περιοριστικών, σχεδόν φωτογραφικών, όρων σε διακήρυξη του Δήμου σας - εσφαλμένη επίκληση προβλέψεων της Κατευθυντήριας Οδηγίας 13 της ΕΑΑΔΗΣΥ».
21/02/2018   Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι κατόπιν της από 25.01.2018 επιστολής του Συνδέσμου προς τον Δήμο Αχαρνών, τροποποιήθηκαν οι όροι της διακήρυξης και παρατάθηκε ο διαγωνισμός του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», χωρίς πλέον να ζητούνται τα δείγματα και τα τεχνικά φυλλάδια κλπ. από τον κάθε προσφέροντα παρά μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο. Βλέπε τη νέα τροποποιημένη διακήρυξη όπου επισημαίνουμε τους τροποποιημένους όρους (σελ. 23-24).
21/02/2018   Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας προς τον Δήμο Σοφάδων με θέμα: «Προμήθεια-εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στον Δημοτικό φωτισμό», σε συνέχεια σχετικής επιστολής του ΣΑΤΕ.
21/02/2018   Απόφαση 127/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σε συνέχεια προδικαστικής προσφυγής εταιρείας-μέλους με την οποία δικαιώνονται οι θέσεις του ΣΑΤΕ όπως εμπεριέχονται στην από 27.12.2017 επιστολή του περί μη νόμιμων διατάξεων που περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού στη διακήρυξη του έργου: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
20/02/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Χανίων με θέμα: «Δημοπρατήσεις έργων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» .
15/02/2018   Πράξη 33/2018 του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίνεται ότι σειρά όρων της διακήρυξης είναι μη νόμιμοι διότι περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού και είναι δυσανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η Πράξη αφορά στο έργο: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το οποίο είχε εκφράσει ανάλογες θέσεις ο ΣΑΤΕ σε σειρά Επιστολών του.
02/02/2018   Απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Διαγωνισμοί προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου led και προμήθειας λαμπτήρων τύπου led για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδοφωτισμό» σε σειρά Επιστολών του ΣΑΤΕ.
01/02/2018   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων που εξέδωσε η Αρχή» σε σειρά Επιστολών του ΣΑΤΕ.
29/01/2018   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με θέμα: «Αυθαίρετοι όροι στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού για το έργο: "Ενεργειακή Αναβάθμιση αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ Δημοτικών Κτιρίων, Σχολικών Συγκροτημάτων - Οδών κ.λ.π. με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για το δημοτικό διαμέρισμα Φυλής του Δήμου Φυλής" ». - Βλέπε και σχετική Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.
29/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με θέμα: «Προβλέψεις Ν.4412/2016 και πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων». - Βλέπε και σχετική Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.
26/01/2018   Απάντηση του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Διαγωνισμός για την "Προστασία και Τεκμηρίωση Βόρειου Πρανούς του χώρου όπου εδράζεται το μνημείο" για τις ανάγκες του έργου: "Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση ∆.1"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
26/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αχαρνών με θέμα: «Περιορισμός ανταγωνισμού λόγω υπερβολικών απαιτήσεων που εισήχθηκαν στην διακήρυξη του έργου: "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ" εκτιμώμενης αξίας 509.677,42 € (πλέον ΦΠΑ)» - Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι κατόπιν της από 25.01.2018 επιστολής του Συνδέσμου προς τον Δήμο Αχαρνών, τροποποιήθηκαν οι όροι της διακήρυξης και παρατάθηκε ο διαγωνισμός του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», χωρίς πλέον να ζητούνται τα δείγματα και τα τεχνικά φυλλάδια κλπ. από τον κάθε προσφέροντα παρά μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο. Βλέπε τη νέα τροποποιημένη διακήρυξη όπου επισημαίνουμε τους τροποποιημένους όρους (σελ. 23-24).
19/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Διαγωνισμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την "Προστασία και Τεκμηρίωση Βόρειου Πρανούς του χώρου όπου εδράζεται το μνημείο" για τις ανάγκες του έργου: "Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση ∆.1"». - Απάντηση του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
19/01/2018   Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Διακηρύξεις έργων της ΔΑΒΜΜ του ΥΠΠΟΑ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
18/01/2018   Απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Παροχή ενημέρωσης και στοιχείων για το διαγωνισμό της Π.Ν.Αι. που αφορά διαγωνισμό της για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
18/01/2018   Απάντηση του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης σε Επιστολές του ΣΑΤΕ για διακηρύξεις έργων στις οποίες περιλαμβάνονται μη σύννομες προσθήκες επιπλέον όρων τεχνικής εμπειρίας, στελέχωσης, εξοπλισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπ.ΥΜΕ, κατόπιν εισήγησης του ΣΔΕ/Τμ.Κ. (παρ.2 άρθρο 76 του Ν.4412/2016).
09/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα: «Ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα Τμήματα Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο Ηράκλειο».
05/01/2018   Επιστολές ΣΑΤΕ προς τους: Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (3 επιστολές), Δήμο Βύρωνα (1 επιστολή), Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (1 επιστολή), για διακηρύξεις έργων στις οποίες περιλαμβάνονται μη σύννομες προσθήκες επιπλέον όρων τεχνικής εμπειρίας, στελέχωσης, εξοπλισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπ.ΥΜΕ, κατόπιν εισήγησης του ΣΔΕ/Τμ.Κ. (παρ.2 άρθρο 76 του Ν.4412/2016) - Βλέπε και σχετική Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου. - Απάντηση του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης -Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
05/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Θερμαϊκού με θέμα: «Διακηρύξεις διαγωνισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED». (Bλ. και Επιστολή 1 του ΣΑΤΕ - Επιστολή 2 του ΣΑΤΕ - Απάντηση του Δήμου Θερμαϊκού).
04/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Σοφάδων με θέμα: «Προμήθεια - Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στον Δημοτικό φωτισμό». - Απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων - Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
03/01/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με θέμα: «Περιορισμός ανταγωνισμού λόγω υπερβολικών απαιτήσεων που εισήχθηκαν στην διακήρυξη του έργου: "Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης" εκτιμώμενης αξίας €2.016.129,03 (πλέον ΦΠΑ)"».
27/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED». - Απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων - Απόφαση 127/2018 της ΑΕΠΠ
21/12/2017   Απάντηση του Δήμου Θερμαϊκού σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διακηρύξεις διαγωνισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED - Δεύτερη επιστολή». (Bλ. και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).
08/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ) με θέμα: «Διαμόρφωση Νότιου Τμήματος Περιβάλλοντος Χώρου ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ εκτιμώμενης αξίας €140.000,00 (με ΦΠΑ)».
08/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με θέμα: «Αντιπλημμυρική θωράκιση και Αποκατάσταση Βλαβών από τις Φυσικές Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου - Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση (Αποκατάσταση λειτουργικών Βαθών) Διαύλων Ανατολικής Κλεισόβας και Λιμένα Μεσολογγίου" εκτιμώμενης αξίας 1.800.000 € (με Φ.Π.Α.)».
07/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και τον Δήμο Αιγιαλείας με θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης - τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ΔΕΥΑ Αιγίου - Δεύτερη επιστολή». (Βλ. σχετικά: Επιστολή του ΣΑΤΕ - Απάντηση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας - Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου).
04/12/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Δήμους Θερμαϊκού, Θάσου και Αλεξανδρούπολης με θέμα: «Διακηρύξεις διαγωνισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED - Δεύτερη επιστολή». (Bλ. και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ). - Απάντηση του Δήμου Θερμαϊκού - Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
28/11/2017   Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: «Απάντηση σε καταγγελία σας», σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ.
21/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Δικτύου θέμα: «Διακήρυξη Διαγωνισμού Δικτύων Διανομής ΔΔ-209» και η σχετική σε αυτή Επιστολή του Συλλόγου Εργολάβων Δικτύων και Υποσταθμών ΔΕΗ.
20/11/2017   Απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού ΑΑ και κατασκευή Α/Σ Α2 και Α4» εκτιμώμενης αξίας 5.200.000 €».
15/11/2017   Ακύρωση της διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου στην τοπική κοινότητα Μονεμβασίας». (Bλ. και σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).
13/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Μονεμβάσιας θέμα: «Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου στην τοπική κοινότητα Μονεμβασίας εκτιμώμενης αξίας 2.120.400 € (με Φ.Π.Α.)».
13/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Δήμους Θερμαϊκού, Θάσου και Αλεξανδρούπολης με θέμα: «Διακηρύξεις διαγωνισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED». - Απάντηση του Δήμου Θερμαϊκού
09/11/2017   Απάντηση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης - τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ΔΕΥΑ Αιγίου».
08/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τμηματικές Ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων – Διαγραμμίσεις, για την άρση επικινδυνότητας επί της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» εκτιμώμενης αξίας 2.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)».
08/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συντήρηση – βελτίωση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 33 «Πάτρα-Τρίπολη» (έως όρια Ν. Αρκαδίας) και των κλάδων της» εκτιμώμενης αξίας 7.000.000 € (με Φ.Π.Α.)».
07/11/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας με θέμα: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού ΑΑ και κατασκευή Α/Σ Α2 και Α4» εκτιμώμενης αξίας 5.200.000 €». - Απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας.
30/10/2017   Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Γ’ Φάση Κτηρίων Φοιτητικής Εστίας».
27/10/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα: «Γ’ Φάση Κτηρίων Φοιτητικής Εστίας». (Βλέπε και παλαιότερη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Συμβατική δέσμευση αναδόχου από συμβατικές τιμές κατώτερες των νομίμων»). - Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης
18/10/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά».
03/10/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Ναυπακτίας και τον Δήμο Ναυπακτίας με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας».
25/08/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και τον Δήμο Αιγιαλείας με θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης - τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ΔΕΥΑ Αιγίου». - Απάντηση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας - Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
16/08/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοπράτηση έργου: «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
11/08/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «Αίτημα ακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Προετοιμασία του γηπέδου στα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ 4Ν και ΟΤ 5Ν για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εργασίες διαμόρφωσης και καθαίρεσης υπαρχόντων κτισμάτων» λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας».
02/08/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Λαυρεωτικής με θέμα: «Φωτογραφική διάταξη στα συμβατικά τεύχη του υπό δημοπράτηση έργου: “Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου «Παν. Βογιατζής» Δήμου Λαυρεωτικής”».
02/08/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απάντηση σε αναφορά για το έργο: «Εργασίες επεκτάσεων, βελτιώσεων και αντικαταστάσεων αγωγών του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας του τομέα Πειραιά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
19/07/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διακήρυξη έργου: "Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου ΚΟΦΙΝΑ"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. - Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
19/07/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Όροι διακηρύξεων έργων Δήμου Αθηναίων» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. - Άμεση απόκριση του Δήμου Αθηναίων.
05/07/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διακήρυξη έργου: "Μονώσεις Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Ηρακλείου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. - Απάντηση του Δήμου Ηρακλείου
04/07/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»».
04/07/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Φυλής με θέμα: «Φωτογραφικές διατάξεις στα συμβατικά τεύχη του υπό δημοπράτηση έργου: «AΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»». - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
28/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ιεράπετρας με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας»».
28/06/2017   Άμεση απόκριση του Δήμου Αθηναίων στην έγγραφη παρέμβαση του ΣΑΤΕ.
27/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αθηναίων με θέμα: «Πρωτοφανής αλλοίωση νομοθετικής διάταξης στα συμβατικά τεύχη των υπό δημοπράτηση έργων:
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ΗΣ, 2ΗΣ & 3ΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ΗΣ & 5ΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 1ΗΣ, 2ΗΣ & 3ΗΣ ∆.Κ. 2017
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕA 160/2016 2ΗΣ & 3ΗΣ ∆.Κ.
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕA 161/2016 4ΗΣ, 5ΗΣ, 6ΗΣ & 7ΗΣ ∆.Κ.»
. -
Άμεση απόκριση του Δήμου Αθηναίων -
Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ
26/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Λαρισαίων - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Φωτογραφική διάταξη στα συμβατικά τεύχη του υπό δημοπράτηση έργου: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»».
06/06/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Αιγίου και τον Δήμο Αιγίου με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου "Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας"».
05/05/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ με θέμα: «Παραβίαση των διατάξεων της παρ. 8β του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 κατά τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επεκτάσεων, βελτιώσεων και αντικαταστάσεων αγωγών του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας του τομέα Πειραιά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»». - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ
04/05/2017   Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου με θέμα: «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου ΚΟΦΙΝΑ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
27/04/2017   Απάντηση του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Διευκρινήσεις για τις βεβαιώσεις ανεκτέλεστου που αφορούν τη διακήρυξη του έργου: "Μονώσεις Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Ηρακλείου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
21/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ηρακλείου με θέμα: «Mη σύννομη προσθήκη στην διακήρυξη του έργου: "Μονώσεις Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Ηρακλείου"». - Απάντηση του Δήμου Ηρακλείου - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ - Απάντηση του Δήμου Ηρακλείου.
21/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ζωγράφου με θέμα: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΒΙΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ». - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
21/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Χίου με θέμα: «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου ΚΟΦΙΝΑ». -Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
07/04/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Φυλής με θέμα: «Συνέχιση απαράδεκτων πρακτικών κατά τις Δημοπρασίες έργων Δήμου Φυλής: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής» και «Επείγοντα έργα αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας στις περιοχές Λίμνη, Ζωφριάς και Λίμνη Άνω Λιοσίων»».
31/03/2017   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Όροι δημοπράτησης έργου "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΑΦΥ 31/2017)» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
20/03/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δ/νση Δασών Καβάλας και το Δασαρχείο Θάσου με θέμα: «Mη σύννομοι πρόσθετοι όρου σε διακηρύξεις υποέργων του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης και Αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές της νήσου Θάσου της Π.Ε. Θάσου».
17/03/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ».
03/03/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με θέμα: «Τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού»» Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ
03/03/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Νέας Προποντίδας με θέμα: «Μη σύννομος αποκλεισμός εργοληπτικών επιχειρήσεων από τον οικονομικό έλεγχο των προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου: «4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών»» - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
17/02/2017   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κασσάνδρας με θέμα: «Υπερβολικοί όροι δημοπράτησης και στη διακήρυξη του έργου: «Κατασκευή παροχών ύδρευσης και επέκταση δικτύων ύδρευσης», εκιμώμενης αξίας 1.157.652,72 € με ΦΠΑ».
17/02/2017   Απάντηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ματαίωση διενέργειας διαγωνισμού», με την οποία ματαιώνεται ο διαγωνισμός: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες υπ'αριθμ (4807/2017) στο πλαίσιο του έργου στέγαση ΚΕΔΕΚ φάση α' - δαπάνες αρχικής λειτουργίας ΚΕΔΕΚ (α' και β' κτίριο)» κατόπιν Επιστολής του ΣΑΤΕ.
16/02/2017   Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Απάντηση σε διαμαρτυρία του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών για το διαγωνισμό: "Προμήθεια και εγκατάσταση 30 προκατασκευασμένων μονάδων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών-προσφύγων προσχολικής ηλικίας"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
13/02/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ»».
10/02/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ».
10/02/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» - Απάντηση του Υπουργείου
03/02/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες υπ'αριθμ (4807/2017) στο πλαίσιο του έργου στέγαση ΚΕΔΕΚ φάση α' - δαπάνες αρχικής λειτουργίας ΚΕΔΕΚ (α' και β' κτίριο)». - Απάντηση του ΑΠΘ.
27/01/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ) με θέμα: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: συντήρηση-επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Προϋπολογισμός: 1.499.160,00 ευρώ» σε συνέχεια απάντησης του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ).
23/01/2017   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κασσάνδρας με θέμα: «Υπερβολικός όρος δημοπράτησης στη διακήρυξη του έργου: «Ανέγερση ορόφων συνεδριακού κέντρου Κασσάνδρας», προϋπολογισμού μελέτης 618.672,00 €».
20/01/2017   Απάντηση του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ) σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: συντήρηση-επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Προϋπολογισμός: 1.499.160,00 ευρώ».
09/01/2017   Επιστολές του ΣΑΤΕ με τις οποίες ζητείται η αναβολή δημοπρασιών προγραμματισμένων για τις 10.01.2017, λόγω προβλημάτων στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ.
14/12/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ) με θέμα: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: συντήρηση-επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Προϋπολογισμός: 1.499.160,00 ευρώ» - Απάντηση του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ)
25/11/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής»: Κατόπιν της έγκαιρης και συγκροτημένης παρέμβασης του ΣΑΤΕ τόσο με το από 18.11.2016 έγγραφό μας όσο και με προσωπικές παραστάσεις και συναντήσεις των ορισμένων εκπροσώπων μας με εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμαρχο Φυλής, σας ενημερώνουμε ότι επετεύχθη η ακύρωση του έργου με σχετική απόφαση του Δημάρχου Φυλής όπως, δηλαδή είχε ζητηθεί από τον ΣΑΤΕ και αναφερόταν στην από 21.11.2016 (Αρ.Πρωτ.30630) επιστολή του Δήμου. Εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ θα συνεισφέρουν, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Φυλής, στην κατάρτιση ορθής διακήρυξης, απαλλαγμένης από λάθη και υποκειμενικά κριτήρια, ώστε να υιοθετηθεί τόσο στο εν λόγω έργο όσο και σε επόμενα προγραμματισμένα έργα του Δήμου Φυλής.

23/11/2016  

Απάντηση του Δήμου Φυλής σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής».

18/11/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Φυλής με θέμα: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής».

17/11/2016  

Απάντηση της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ στην Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για τη δημιουργία περίφραξης στην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» στην Άμφισσα», προϋπολογισμού 133.300 €».

15/11/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για τη δημιουργία περίφραξης στην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» στην Άμφισσα», προϋπολογισμού 133.300 €». - Απάντηση της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ.

12/07/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Θήρας και το Δήμο Θήρας με θέμα: «Διενέργεια ανόρυξης και κατασκευής υδρογεωτρήσεων για ύδρευση στη Νήσο Θήρα - ΑΔΑ: ΩΕΘΩΟΕΨΠ-Δ4Ψ».

15/06/2016  

Απάντηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε. με θέμα: «Ματαίωση του διαγωνισμού των εργολαβιών: α. Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (με ΦΠΑ). β. Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας, περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 2.600.000,00€ (με ΦΠΑ). γ. Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας, περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 1.560.000,00€ (με ΦΠΑ» σε Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών

10/06/2016  

Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε. με θέμα: «Ανυπαρξία προϋπολογισμών και τεχνικών περιγραφών σε δημοπρατούμενα έργα». - Απάντηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε.

20/05/2016  

Απάντηση της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ με θέμα: «Απάντηση σε σχολιασμό για το διαγωνισμό ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα» της ΔΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νήσων)/ΔΕΗ ΑΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. Στην απάντηση δηλώνεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν υποχρεούται να δημοσιοποιεί τον ετήσιο προγραμματισμό των έργων της.

09/05/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ανάγκη αναβολής δημοπρασιών της 10ης Μαϊου 2016, λόγω γενικευμένων προβλημάτων στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ».

06/05/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ με θέμα: «ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα». - Απάντηση της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ.

16/03/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ με θέμα: «"Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ με αντικείμενο: Διαμόρφωση Χώρων Κοινής Υποδομής αξίας 450.000 € με ΦΠΑ" - Δεύτερη επιστολή μας».
01/03/2016  

Απάντηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ με αντικείμενο: "Διαμόρφωση χώρων κοινής υποδοχής" προϋπολογισμού 450.000 με ΦΠΑ».

24/02/2016  

Ειδική Έκθεση 1/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την οποία ανακοινώνεται η υπ' αριθ. 274Α/2015 ομόφωνη απόφασή της για τη διακοπή της προόδου της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δύο ελεγχθέντων συμβάσεων του Δ.Σιθωνίας, καθώς διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται η από 24.01.2014 Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΑΤΕ προς το Δ.Σιθωνίας (Βλ. Απάντηση του Δ.Σιθωνίας - Απόφαση της Οικ.Ε.).

24/02/2016  

Απάντηση της Γ.Γ. Αθλητισμού σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»», με την οποία ανακοινώνει ότι θα διαθέτει από δω και πέρα τα τεύχη δημοπράτησης στο διαδίκτυο, πλην όμως δεν εξηγεί επαρκώς γιατί αυτό δεν συνέβαινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

17/02/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ με θέμα: «Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ με αντικείμενο: Διαμόρφωση Χώρων Κοινής Υποδομής αξίας 450.000 € με ΦΠΑ» - Απάντηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

11/02/2016  

Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Απάντηση σε καταγγελία σας κατά των όρων διακήρυξης διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής»» σε επιστολή του ΣΑΤΕ.

26/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Διάθεση τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»». - Απάντηση της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού.

26/01/2016  

Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Πολύγυρου σε επιστολή του ΣΑΤΕ.

22/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα: «Κατ΄ εξακολούθηση αναθέσεις μετά από Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς - Εξέταση ζητημάτων νομιμότητας».

18/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Δυμαίων με θέμα: «Εκτέλεση εργασιών κατηγορίας γεωτρήσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

27/11/2015  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση του «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ» σε επιστολή του ΣΑΤΕ.

16/11/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Πολυγύρου με θέμα: «Ανοικτή Δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 495.709,56 Ευρώ» - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ

16/11/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ με ΦΠΑ» - Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής - Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

23/09/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι μετά από ενέργειες του ΣΑΤΕ (Επιστολή 1, Επιστολή 2 και Επιστολή 3), η ΕΥΘΥ της Γ.Γ.ΕΣΠΑ-ΠΔΕ επεσήμανε σε απάντησή της προς την Περιφέρεια Ηπείρου ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να συμμετέχουν δημοπρασίες δημοσίων έργων βάσει του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στα επιμέρους σύνολα των υποέργων που δημοπρατούνται και όχι βάσει του προϋπολογισμού του συνόλου του έργου.

01/09/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Πέλλας με θέμα: «Επανάληψη Διαγωνισμού του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο περιοχής «Συκιές» Δ.Κ. Γαλατάδων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας»».

20/08/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπράτηση των έργων: "Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής), πρώην δήμου Αράχθου του δήμου Νικολάου Σκουφά της περιφέρειας Ηπείρου " προϋπολογισμού: 2.580.000,00€ & "Υποέργο Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Ανέζας-Καλογερικού-Ψαθοτοπίου) πρώην δήμου Αμβρακικού του δήμου Αρταίων της περιφέρειας Ηπείρου" προϋπολογισμού: 9.050.000,00€, κατά παράβαση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων σε συνέχεια εσφαλμένης απάντησης της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος».

29/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με θέμα: «Παρέμβαση ΣΑΤΕ σε απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος επί του ερωτήματος με κωδικό: 49816» και η επισυναπτόμενη σε αυτή Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

08/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας με θέμα: «Μη ανάρτηση στο διαδίκτυο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού: «ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΣΚΟΥΡΑ».

08/07/2015  

Απάντηση του Δήμου Αχαρνών με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

06/07/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Νάουσας με θέμα: «Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου Δ. Νάουσας» και το επισυναπτόμενο σε αυτή Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Ημαθίας.

08/06/2015  

Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διαβίβαση αναφοράς-καταγγελίας του ΣΑΤΕ». (Βλέπε σχετ. Επιστολή του ΣΑΤΕ).

04/06/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Γ.Ν. Βενιζέλειο με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού ψυχροστασίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου».

22/05/2015  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος προς τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  με θέμα: «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας».

22/05/2015  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαϊας  με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών (!) σταθεροποίησης εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών έδρασης παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας».

21/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Γενικευμένη εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών δημοπράτησης σειράς έργων»-Κοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

11/05/2015   Kοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Βλέπε σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).
08/05/2015  

Kοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Δημοπράτηση έργου & οφειλές προς εργολήπτες» (Βλέπε σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

17/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Αχαρνών με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές»-Kοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Kοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Απάντηση του Δήμου Αχαρνών

18/12/2014  

Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Δημοπράτηση έργων "Άρση ισορροπίας και αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου θυρωρείο στο ανάκτορο Αχίλλειο Κέρκυρας και αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του ισόγειου χώρου" και "Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» σε αντίστοιχες επιστολές του ΣΑΤΕ.(Βλ. Επιστολή 1, Επιστολή 2)

14/11/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με θέμα: «Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου (εκσυγχρονισμός και λειτουργία)».

05/11/2014  

Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης" και " Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού αθλητικού κέντρου "Φ.Αμοιρίδης" και 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

17/10/2014  

Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διαμόρφωση κτιρίου ΤΕΙ και Περιβάλλοντα χώρου» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

15/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" με θέμα: «Δημοπράτηση των έργων: α) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» β) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)»».

08/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Δημοπράτηση δρόμου Πάτρα - Πύργος».

07/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη αρ. 18/2014- Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών εκτέλεσης τριών (3) ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας».

30/09/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας με θέμα: «Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων Δήμων» σε συνέχεια σχετικής Επιστολής του ΣΑΤΕ.

26/09/2014  

Απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Κατάργηση ανωτάτων και κατωτάτων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

17/09/2014  

Απάντηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με θέμα: «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης" και " Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού αθλητικού κέντρου "Φ.Αμοιρίδης" και 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

11/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: «Φωτογραφικές Διατάξεις σε σειρά δημοπρατήσεων έργων Δήμων» - Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

04/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Ξάνθης με θέμα: «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης" και " Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού αθλητικού κέντρου "Φ.Αμοιρίδης" και 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» -Απάντηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης - Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

29/08/2014  

Εξαιρετικά Επείγουσες Επιστολές του ΣΑΤΕ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Κατάργηση κατωτάτων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών - άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)» - Απάντηση ΕΠΠΕΡΑΑ.

27/08/2014  

Απάντηση του Δασαρχείου Πολυγύρου σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ" - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ».

22/07/2014  

Απάντηση του ΣΑΤΕ στις από 30.05.2014 και 03.06.2014 επιστολές της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «"Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" με το σύστημα μελέτη - κατασκευή» σε συνέχεια σχετικών εγγράφων του ΣΑΤΕ. (Βλ. Επιστ. 1 και Επιστ. 2).

16/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δασαρχείο Πολυγύρου με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ" - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ» και η επισυναπτόμενη σε αυτή Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ15/ΓΓΔΕ/ΥπΑνΥπ Απάντηση του Δασαρχείου Πολυγύρου.

03/06/2014  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «"Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" με το σύστημα μελέτη - κατασκευή».(Βλ. προηγούμενη Επιστολή ΣΑΤΕ)- Απάντηση της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

12/05/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «"Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" με το σύστημα μελέτη - κατασκευή»-Απάντηση της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

16/04/2014  

Απάντηση της ΔΕΥΑ Τριπόλεως σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Έργα γεωτρήσεων ΔΕΥΑ Τριπόλεως».

20/03/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κρωπίας με θέμα:«Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποπεράτωση Παπασιδέρειου Σταδίου».

20/03/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ και το Δήμο Τριπόλεως με θέμα: «Έργα γεωτρήσεων ΔΕΥΑ Τριπόλεως» - Απάντηση της ΔΕΥΑ Τριπόλεως

20/03/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Παλλήνης με θέμα: «Προμήθεια Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Παλλήνης » Αρ.Προμ. 03/2014 και «Προμήθεια Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Γέρακα» Αρ.Προμ. 04/2014».

10/02/2014  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

07/02/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Δελφών με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».

31/01/2014  

Απάντηση του Δήμου Σιθωνίας σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».

24/01/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Σιθωνίας με θέμα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» - Απάντηση του Δήμου Σιθωνίας - Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας.

10/01/2014  

Απάντηση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: ««Μικροκλιματική αξιολόγηση και Βιοκλιματική Βελτιστοποίηση- Μερική Ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του βορειου-ανατολικού τμήματος της ΔΚ Μοσχάτου» - Περιορισμός ανταγωνισμού λόγω απαιτήσεων της Διακήρυξης».

07/01/2014  

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου-εκπροσώπου ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου με θέμα: «Παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά τον διαγωνισμό του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» σε συνέχεια της Απάντησης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ - Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

02/01/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου με θέμα: «Παραβίαση όρων Δημοσιότητας και Διαφάνειας σε διαγωνισμό» - Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου - Απάντησης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου - Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

02/01/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου με θέμα: ««Μικροκλιματική αξιολόγηση και Βιοκλιματική Βελτιστοποίηση- Μερική Ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του βορειου-ανατολικού τμήματος της ΔΚ Μοσχάτου» - Περιορισμός ανταγωνισμού λόγω απαιτήσεων της Διακήρυξης» - Απάντηση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

16/12/2013  

Ακύρωση του διαγωνισμού «Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν."ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"» με αρ. διακ. 3/12, κατόπιν ενεργειών του ΣΑΤΕ και επιχείρησης μέλους του Συνδέσμου.

10/12/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" με θέμα: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου Π.Α.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. Βενιζέλειο» (Διακήρυξη αριθμός 3/12)» - Ακύρωση του διαγωνισμού - Καταγγελία επιχείρησης μέλους του Συνδέσμου

06/12/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης: Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης».

16/09/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Ήλιδας με θέμα: «Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων για το έργο: «Διαμόρφωση κτηρίου ΤΕΙ και Περιβάλλοντα χώρου» – Πρόσκληση συμμετοχής για κατάθεση προσφορών» - Απάντηση ΕΑΑΔΗΣΥ.

05/09/2013  

Απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με προσροφητικό ψύκτη, στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Αρ. Διακ. 022/2013) (26.9.2013)».

03/09/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με θέμα: «Δράσεις Προμήθειας και Εγκατάστασης μονάδων ΣΗΘΥΑ (23.9.2013)».

03/09/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" με θέμα: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με προσροφητικό ψύκτη, στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Αρ. Διακ. 022/2013) (26.9.2013)» - Απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

06/06/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μη σύννομη παρέκκλιση από τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων – Υποχρεωτική υψηλή χρέωση τευχών δημοπράτησης στο διαγωνισμό:«Συμπληρωματικές Εργασίες για την βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής Οδού Πύργου – Πατρών».

23/04/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Σαλαμίνας με θέμα: «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στον Δήμο Σαλαμίνας, προϋπολογισμού 3.315.797,80 € με ΦΠΑ».

15/04/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Σητείας με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης στο διαγωνισμό: «Ολοκληρωμένες δράσεις για την δημιουργία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων (ΟΣΑΑ περιοχής Ξεροκάμαρες Δήμου Σητείας)».».

13/03/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ με θέμα: «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του γενικού νοσοκομείου Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο».

19/02/2013  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Καβάλας με θέμα: «Παρατυπίες στη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»».

30/11/2012  

Απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Διαγωνισμός του έργου: "Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας-Αγ.Μαρίνα-Ε.Ο.Ιωαννίνων-Κοζάνης" προϋπολογισμού 11.000.000,00 € με ΦΠΑ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

28/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Παλλήνης με θέμα: «Αδυναμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης από ενδιαφερόμενους λόγω κατάληψης».

27/11/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κοζάνης με θέμα: «Αδυναμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης από ενδιαφερόμενους λόγω κατάληψης».
26/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Χαϊδαρίου με θέμα: «Αδυναμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης από ενδιαφερόμενους λόγω κατάληψης» και απάντηση του Δήμου Χαϊδαρίου.

22/11/2012  

Επιστολές του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ζηρού, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με θέμα: «Αδυναμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης από ενδιαφερόμενους λόγω κατάληψης» και απάντηση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Χαϊδαρίου και απάντηση του Δήμου Χαϊδαρίου - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κοζάνης - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Παλλήνης - Απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

05/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Δημοπρατούσες Αρχές με θέμα: «Αποχή Εργοληπτών-Αίτηση ακύρωσης δημοπρασιών» .

05/11/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Σπάρτης με θέμα: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Σκάλας» (Βλ. και καταχώρηση της 29/10/2012).

29/10/2012  

Η υπ' αριθμ. 349/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης/Νομού Λακωνίας που αφορά στο έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων Σκάλας "Δήμου Ευρώτα"» σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων υπ'αριθμ. 288/2012 και 320/2012 της ίδιας Επιτροπής και των από 9/8/2012 και 20/8/2012 επιστολών του ΣΑΤΕ.

26/10/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς ΥπΑνΥπ και ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Καταγγελία κατά του κύρους του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.099.470,77 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)» και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ/ΣΕΔΕ/Εποπτικού Συμβουλίου: Έγγραφο1,  ΄Eγγραφο2. (Βλ. καταχωρήσεις της 28/9/2012, 30/7/2012 & 31/7/2012).

23/10/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Yπουργείο Πολιτισμού με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης» .

02/10/2012  

'Eγγραφο του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ/ΣΕΔΕ/Εποπτικό Συμβούλιο με θέμα: «Έλεγχος καταγγελίας του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ»».(Βλ. καταχωρήσεις της 28/9/2012, 30/7/2012 & 31/7/2012).

28/09/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας με θέμα: «Καταγγελία κατά του κύρους του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.099.470,77 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)» σε συνέχεια επιστολών του Συνδέσμου.(Βλ. καταχωρήσεις της 30/07/2012 & της 31/07/2012).

27/09/2012  

Νεότερο Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» με το οποίο ανακαλείται προηγούμενο έγγραφο της Υπηρεσίας ως απεσταλμένο εκ παραδρομής. (Βλ. σχετική καταχώρηση της 20/9/2012).

20/09/2012  

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» με το οποίο ζητείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας να εφαρμόσει τα όσα περιλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. ΟΙΚ.327 έγγραφο του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ/ΣΕΔΕ/Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το οποίο θεωρείται δικαιολογημένη η καταγγελία του ΣΑΤΕ για έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού στον εν λόγω διαγωνισμό και εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την ανάκληση της εκδοθείσας απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος της δημοπρασίας.

20/09/2012  

Οι υπ' αριθμ. 288/2012 και 320/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης/Νομού Λακωνίας που αφορούν στο έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων Σκάλας "Δήμου Ευρώτα"»σε συνέχεια των από 9/8/2012 και 20/8/2012 επιστολών του ΣΑΤΕ με θέμα: «Παρατυπίες στην διαδικασία διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»».

06/09/2012   Ανάκληση δημοπρασίας της "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε." σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ.
28/08/2012  

Απάντηση του Δήμου Κορινθίων με θέμα: «Διαγωνισμός με τίτλο «Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαρωνικού Δ. Κορινθίων»» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

22/08/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: «Παρατυπίες στην διαδικασία διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»» - Οι υπ' αριθμ. 288/2012 και 320/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης/Νομού Λακωνίας.

22/08/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Σπάρτης με θέμα: «Παρατυπίες στην διαδικασία διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»» - Οι υπ' αριθμ. 288/2012 και 320/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης/Νομού Λακωνίας.

13/08/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε με θέμα: «Κατασκευή Συστήματος Μεταφορικών Ταινιών για την μεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου».- Ανάκληση δημοπρασίας της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε

07/08/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κορινθίων με θέμα: «Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαρωνικού Δ. Κορινθίων» - Απάντηση του Δήμου Κορινθίων.

03/08/2012  

Απάντηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας με θέμα: «Διαγωνισμός του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Αμαρύνθου & Γυμνού» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

31/07/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων με θέμα: «Καταγγελία κατά του κύρους του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.099.470,77 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ» - Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» με το οποίο ζητείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας να εφαρμόσει τα όσα περιλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. ΟΙΚ.327 έγγραφο του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ/ΣΕΔΕ/Εποπτικό Συμβούλιο.

30/07/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ με θέμα: «Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Σχεδίαση, Κατασκευή, Εγκατάσταση και εν συνεχεία Υποστήριξη ενός 3-D Radar εντοπισμού πολλαπλών βλημάτων MMTR στο ΠΒΚ (Κ-442Ν)»».

30/07/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας με θέμα: «Καταγγελία κατά του κύρους του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.099.470,77 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)» Απάντηση της ΔΕΥΑΧ - Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» με το οποίο ζητείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας να εφαρμόσει τα όσα περιλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. ΟΙΚ.327 έγγραφο του ΥπΑνΥπ/ΓΓΔΕ/ΣΕΔΕ/Εποπτικό Συμβούλιο.

23/07/2012  

Απάντηση του Δήμου Νέστου με θέμα: ««Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» από τον ομώνυμο Δήμο (ο οποίος σύμφωνα με τον Ν. 3852/2012 αντικαταστάθηκε από το Δήμο Νέστου)» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

17/07/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Νέστου με θέμα: «Εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου ερατεινού Δήμου Χρυσούπολης Ν.Καβάλας από τον ομώνυμο Δήμο – Δήμο Νέστου» - Απάντηση του Δήμου Νέστου.

04/07/2012  

Σε συνέχεια των ενεργειών του ΣΑΤΕ για τη δωρεάν διάθεση, μέσω του διαδικτύου, των τευχών δημοπράτησης των έργων, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μας ενημέρωσε για τη διαδικτυακή διάθεση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου», προϋπολογισμού 8.900.000€.

25/06/2012   Απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με θέμα: «Χρέωση τευχών δημοπράτησης» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
12/04/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης» - Απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

09/02/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εποπτεία και έλεγχος των Δημοτικών Επιχειρήσεων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

09/02/2012  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και παράταση του χρόνου παραλαβής των προσφορών».

31/01/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης».

31/01/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κοζάνης με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης».

17/01/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Λήμνου με θέμα: «Διαγωνισμός έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ»».

27/12/2011 Απάντηση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ με θέμα: «Κατασκευή Γ' Κυττάρου ΧΥΤΑ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
09/12/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ με θέμα: «Κατασκευή Γ' Κυττάρου ΧΥΤΑ».

02/11/2011  

Απάντηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Προκηρύξεως Ανοικτής Διαδικασίας με απ 4322/22.08.2011 (Εκσυγχρονισμός των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού » σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

01/11/2011   Απάντηση του Δήμου Κατερίνης με θέμα: «Διαγωνισμός Έργου: «Σχετικά με έγγραφά σας για προβλήματα χορήγησης τευχών και εγγυητικών επιστολών για έργα προς δημοπράτηση» σε επιστολές του ΣΑΤΕ (Επιστολή 1η - Επιστολή 2η).
26/10/2011   Απάντηση της ΔΕΥΑ Θήβας με θέμα: «Χρέωση τευχών Δημοπράτησης» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
25/10/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Θήβας και το Δήμο Θήβας με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης – Μη σύννομες πρακτικές κατά την διαδικασία χορήγησης τευχών» - Απάντηση της ΔΕΥΑ Θήβας.

24/10/2011

Αίτημα ΣΑΤΕ για τη ματαίωση των διαγωνισμών της 25/10/2011 - Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Προβλήματα στην χορήγηση τευχών από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλήψεις σε εγκαταστάσεις Δημοπρατουσών Αρχών και των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ» - Απάντηση του Δήμου Κατερίνης.

24/10/2011

Απάντηση-Ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Καθορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού του έργου "Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

24/10/2011

Απάντηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με θέμα: «Διαγωνισμός Έργου: «Αποκατάσταση Αντλιοστασίων Α.Χ. Βέροιας (858 ΑΚ) και Α.Χ. Κοζάνης (857 ΑΚ)» (ΕΚ-431 1Ν)» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

24/10/2011

Απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημ. Εργων Μεγάλων Εργων Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Προβλήματα στην χορήγηση τευχών από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλήψεις σε εγκαταστάσεις Δημοπρατουσών Αρχών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

19/10/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα:«Προβλήματα στην χορήγηση τευχών από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλήψεις σε εγκαταστάσεις Δημοπρατουσών Αρχών» Απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημ. Εργων - Μεγάλων Εργων Δυτ. Ελλάδας -Απάντηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας -Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Απάντηση του Δήμου Κατερίνης .

17/10/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ με θέμα: «Εκσυγχρονισμός των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού».- Απάντηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

27/09/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης – Πρωτοφανείς πρακτικές κατά την διαδικασία χορήγησης τευχών».

14/09/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών - Φάση Γ’: Διαμόρφωση πρασιών και Περίφραξη».

01/09/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Νισύρου με θέμα:«Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης».

29/08/2011

 

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Ωρωπού με θέμα: «Ολιγοήμερη αναβολή δημοπρασίας έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΩΡΩΠΟΥ, πρ/σμού 5.412.000,00 €»».

11/08/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., κ. Ι. Ραγκούση, με θέμα: «Αυτονόητες Άμεσες Θεσμικές Παρεμβάσεις (Επιστολή Νο 1): Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης στο Διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη Δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου»

05/08/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Φαιστού με θέμα:«Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης».

22/06/2011

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Σχετικά με την έγκριση παράτασης 40013/30.05.2011 της πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

17/06/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττκής με θέμα: «Επαναλαμβανόμενες Αυθαιρεσίες σε θέματα ανάθεσης έργων και σε διαγωνισμούς με το σύστημα μελέτη – κατασκευή σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»

09/06/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Η υπ’αριθμ. 40013/30-5-2011/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής» με την οποία ζητείται δεκαπενθήμερη παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες, στις περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο έως και 31-12-2011.(Βλέπε και σχετική Πρόσκληση) και η σχετική Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής.

24/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κοζάνης με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης στο έργο ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ». (Βλέπε σχετική αλληλογραφία: Επιστολή ΣΑΤΕ - Απάντηση Δήμου Κοζάνης).

23/05/2011 Απάντηση του Δήμου Κοζάνης με θέμα: «Χρέωση τευχών δημοπράτησης» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
16/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Ν. Μεσσηνίας με θέμα: «Καταγγελίες ΣΠΕΔΕ Ν. Μεσσηνίας για Δημοπρατήσεις έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.»

13/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης.»

13/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κοζάνης με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Κοζάνης

11/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΠΕΣΕΔΕ και τους Προέδρους Τοπικών Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Έκκληση για την διατήρηση στοιχειώδους σοβαρότητας στον επαγγελματικό – συνδικαλιστικό μας χώρο.»

10/05/2011

Απάντηση του Προέδρου του ΤΕΑΔΥ με θέμα: «Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανακαίνιση του κτιρίου του ΤΕΑΔΥ επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, στην Αθήνα» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

06/05/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης.»

05/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Δήμο Φυλής με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργου Αποπεράτωσης Πολιτιστικού Κέντρου με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών.»

05/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης έργων: α. Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ.Κηφισίας. β. Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – πλατεία Ευτέρπης του Δ.Αμαρουσίου.»

03/05/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Λάρισας με θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεση έργου από την ΔΕΥΑ Λάρισας».

03/05/2011

Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής με θέμα: «Απάντηση περί αναστολής δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ε.Ο. Αμφισσας – Λιδωρικίου (από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών»» σε Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

29/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΓΕΣ/ΥΕΘΑ με θέμα: "Κατασκευή ∆ικτύων Υποδοµής και Εργασίες Εξωραϊσµού στη Ν.Α.Πλευρά του Στρατοπέδου ΠΛΑΣΤΗΡΑ".

28/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ ΤΕΑΔΥ με θέμα: "Δημόσιος Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανακαίνιση του Κτιρίου του ΤΕΑΔΥ επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 στην Αθήνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του»" και η σχετική Απάντηση του Προέδρου του ΤΕΑΔΥ

27/04/2011

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και την Δ/νση Δημ. Έργων Στερεάς Ελλάδας με θέμα: "Αναστολή δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ε.Ο. ΄Αμφισσας – Λιδωρικίου από Αγία Ευθυμία έως Διασταύρωση με νέες φυλακές»" σε συνέχεια σχετικής Επιστολής της ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ.

12/04/2011 Ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων σχετικά με την αποχή από τις δημοπρασίες από 28 Μαρτίου 2011 έως και 12 Απριλίου 2011.
08/04/2011

Απάντηση της ΔΕΗ ΑΕ με θέμα: «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμύνταιου και Πτολεμαϊδας από δεξαμενές Δρέπανου 110.000 m3 και 30.000 m3. Διακήρυξη: ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με την οποία ικανοποίησε μερικώς το αίτημα του ΣΑΤΕ για διεύρυνση των προσκαλούμενων τάξεων.

07/04/2011

Απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου με την οποία μετατίθεται ο διαγωνισμός του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου» εκ νέου. (Βλέπε και καταχώρηση της 9/3/2011).

06/04/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δηµοπράτησης».
06/04/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ με θέμα: «Επιλεκτική εφαρμογή του ΜΕΕΠ – Αποκλεισμός εργοληπτικών επιχειρήσεων 3ης & 4ης τάξης από διαγωνισμό.».
05/04/2011

Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με θέμα: «Ειδικοί όροι εμπειρίας στα έργα «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» και «Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου Κρήτης» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

05/04/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κομοτηνής με θέμα: «Επέκταση ΧΥΤΑ Περιοχής Κομοτηνής.»
05/04/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΚΕΔΚΕ με θέμα: «Αποχή από τις δημοπρασίες.»
05/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων με θέμα: «Βελτίωση - Αναβάθμιση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ιωαννιτών.»

05/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πολυτεχνείο Κρήτης με θέμα: «Ανέγερεση Β' Φάσης κτιριακών εγκαταστάσεων τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.»

01/04/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Δ.Ε.Η. με θέμα: «Επιλεκτική εφαρμογή του ΜΕΕΠ – Αποκλεισμός εργοληπτικών επιχειρήσεων 5ης & 6ης τάξης από διαγωνισμό».

24/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού με θέμα: «Ειδικοί όροι εμπειρίας στα έργα «ΑΔΑ: 4ΑΛΔΓ–2Υ Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» και «ΑΔΑ: 4Α1ΦΓ-Β4 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου Κρήτης» και η σχετική Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

24/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή δυο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας και κατακύρωση αυτού».

23/03/2011 Αποχή από τις δημοπρασίες από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011. Δελτίο Τύπου-Ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
11/03/2011

Απάντηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με θέμα: «Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1102/15-3-1996» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

09/03/2011

Απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου με την οποία μετατίθεται ο διαγωνισμός του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου».

08/03/2011

Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου με θέμα: «Διευκρινιστικές ερωτήσεις στα τεύχη δημοπράτησης του έργου: "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

03/03/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου.

02/03/2011 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Λυκόβρυσης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού».
24/01/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Πρωτοφανείς παραβάσεις στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και η σχετική Απάντηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

14/01/2011

Απάντηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με θέμα: «Επαύξηση Υφισταμένης και Ανάπτυξη Νέας Λιμεικής και Κτιριακής Υποδομής για τον Ελλιμενισμό ν. Υ/Β τ.219 Γ' Φάση (Κατασκευή Νέου Προβλήτα Π6Α στο ΝΣ)» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

11/01/2011

Απάντηση της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Ανάκληση της Διακήρυξης του έργου "ΣΗΜ-5/10: "Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής», προϋπολογισμού 5.450.000,00 Ευρώ και έγκριση επαναδημοπράτησης με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

11/01/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκής με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού.»

02/12/2010 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έργο Σημ-5/10 Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Νομού Αττικής» και σχετική Απάντηση της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.
01/12/2010

Απάντηση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Απάντηση για την ανοιχτή δημοπρασία για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Πόλης της Σκύρου»» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

29/11/2010

Απάντηση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ανάθεση του έργου "Υποδομές οδού Δελφών και παρακαμπτηρίων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχωβας"» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

22/11/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Πόλης της Σκύρου» και η συνημμένη σε αυτή επιστολή της εταιρείας μέλους «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και η σχετική Απάντηση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

26/10/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και το Δήμαρχο Αράχωβας με θέμα: «Παράτυπη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Υποδομές οδού Δελφών και παρακαμπτηρίων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχωβας»» σε Απάντηση του Δήμου Αράχωβας σχετική με την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Υποδομές οδού Δελφών και παρακαμπτηρίων παραδοσιακού οικισμού Αράχωβας» - Απάντηση της της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

25/10/2010 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Λάρισας με θέμα: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σοφάδων.»
04/10/2010

Κοινό Έγγραφο Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Η. και ΣΑΤΕ (Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης) με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ανάκληση Εκπροσώπων.»

28/09/2010

Κοινό Έγγραφο Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Η. και ΣΑΤΕ (Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης) προς τoν Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και το Δήμο Σητείας με θέμα: «Διαχείριση - Λειτουργία ΧΥΤΑ Σητείας 2010-2011.»

20/09/2010

Κοινό Έγγραφο Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Η. και ΣΑΤΕ (Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης) προς τα Δημοτικά Συμβούλια Δήμου Αρκαλοχωρίου & Δήμου Γουβών με θέμα: «Δημοπρασία κατασκευής των έργων: 1. "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Αρκαλοχωρίου" με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Αρκαλοχωρίου, 2. "Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Γουβών", με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Γουβών.»

14/09/2010

Απάντηση του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα: «Γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 Δήμου Χαλανδρίου» προϋπ. 3.264.074,38 Ευρώ με ΦΠΑ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

06/09/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Χαλανδρίου με θέμα: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 Δήμου Χαλανδρίου» και η σχετική Απάντηση του Δήμου Χαλανδρίου

02/09/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης.»

02/09/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ ΑΕ με θέμα: «Ορια προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων.»

18/08/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιώτισσας Ερέτριας με θέμα: «Παράνομο πρόσθετου όρου ειδικής εμπειρίας και διαδικασίας δημοπράτησης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)"».

18/08/2010

Απόφαση του Δήμου Αράχωβας με την οποία αναβάλλεται ο διαγωνισμός του έργου «Υποδομές οδού Δελφών και παρακαμπτηρίων παραδοσιακού οικισμού Αράχωβας» σε συνέχεια σχετικής Επιστολής του ΣΑΤΕ.

18/08/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αράχωβας με θέμα: «Ανάθεση έργων με το σύστημα πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού Εργοληπτών» και σχετική Απόφαση του Δήμου Αράχωβας με την οποία αναβάλλεται ο διαγωνισμός του έργου «Υποδομές οδού Δελφών και παρακαμπτηρίων παραδοσιακού οικισμού Αράχωβας».

06/07/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Βύρωνα και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Πρότυπο Βιοκλιµατικό Κολυµβητήριο – Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σταδίου.»

18/06/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Κοινότητα Καπανδριτίου με θέμα: «Άρνηση χορήγησης τευχών δημοπράτησης προς αναπαραγωγή, από τους διαγωνιζομένους.»

07/05/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης.»

30/04/2010

Απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων για μετάθεση του επαναληπτικού διαγωνισμού με θέμα: «Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς Νήσου Θήρας» σε συνέχεια σχετικής Επιστολής του ΣΑΤΕ.

29/04/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, το Επαρχείο Θήρας και την Ε.Δ., με κοινοποίηση στον ΟΣΚ και ανακοίνωση στην ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ, με θέμα: «Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς Νήσου Θήρας» και σχετική Απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

08/03/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τo Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Νομού Θεσσαλονίκης.»

12/02/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης με θέμα: «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης.»

24/12/2009

Γνωστοποίηση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την ανάκληση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για κατασκευή βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών από Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

24/12/2009

Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με την οποία ακυρώνεται η δημοπρασία για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

22/12/2009

Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μάνδρας με την οποία ακυρώνεται η δημοπρασία για την κατασκευή του έργου «2ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μάνδρας» κατόπιν ενημέρωσης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής.

21/12/2009

Επιστολή της Περιφέρειας Αττικής/Κοινότητα Κρυονερίου με θέμα: ««Αναβολή διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως Κοινότητας Κρυονερίου».

21/12/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Δημοπράτηση έργων κατασκευής 26 Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής με το σύστημα μελέτη-κατασκευή».

18/12/2009

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διαβίβαση καταγγελιών».

15/12/2009

Έγγραφο του ΤΕΕ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό με τη δημοπράτηση 11 Βρεφονηπιακών Σταθμών με το σύστημα Μελέτη - Κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα.

15/12/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Προϊστάμενο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττκής με θέμα: «Δημοπρατήσεις 26 έργων βρεφονηπιακών σταθμών από Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»

14/12/2009

Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μάνδρας σχετικά με την: «Αναβολή της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου:«2ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μάνδρας» που έχει προγραμματιστεί για τις 15-12-2009».».

14/12/2009

Απάντηση του Δήμου Καισαριανής σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

14/12/2009

Ερώτηση του Βουλευτή κου Φώτη Κουβέλη προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Τήρηση νόμιμων διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων Δήμων για την ανέγερση βρεφονηπιακών σταθμών.»

14/12/2009

Απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής σε Έγγραφο του ΣΑΤΕ με θέμα: «Δημοπρατήσεις 26 έργων βρεφονηπιακών σταθμών από δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»

11/12/2009

Απάντηση του Δήμου Μάνδρας σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

11/12/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Μελέτη - Κατασκευή 26 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»

11/12/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμαρχο Βύρωνα με κοινοποίηση στα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου με θέμα: «Ανέγερση Νέου κτιρίου 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βύρωνα.»

10/12/2009

Απάντηση του Δήμου Χαϊδαρίου σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

10/12/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 9 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Δημοπράτηση έργων κατασκευής 26 Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.»

07/12/2009

Απάντηση του Δήμου Υμηττού  σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

07/12/2009

Απάντηση του Δήμου Βύρωνα σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

30/11/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπρατήσεις 26 έργων βρεφονηπιακών σταθμών από δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»

20/11/2009

Απάντηση της Κοινότητας Κρυονερίου σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής»

19/11/2009

Απάντηση του Δήμου Περιστερίου σε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής»

18/11/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς 11 Δήμους της Αττικής με θέμα: «Μελέτη-Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής», Απάντηση του Δήμου Περιστερίου, Απάντηση της Κοινότητας Κρυονερίου, Απάντηση του Δήμου Υμηττού, Απάντηση του Δήμου Βύρωνα, Απάντηση του Δήμου Χαϊδαρίου, Απάντηση του Δήμου Μάνδρας, Απάντηση του Δήμου Καισαριανής.

17/11/2009

Κοινή επιστολή όλων των εργοληπτικών οργανώσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση με κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα: «Κατάχρηση εφαρμογής του συστήματος υποβολής προσφοράς Μελέτη- Kατασκευή για τη δημοπράτηση κτιριακών έργων με έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής» και η Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

10/11/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Φιλιππιάδας με θέμα: «Λειτουργία Συντήρηση Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας.»

09/11/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολαου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) με θέμα: «Λανθασμένες κατηγορίες έργου στην εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα Υποδομών Αποχέτευσης στο Δ.Δ. Ελούντας»».

29/09/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με θέμα: «Αναθέσεις έργων από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

24/09/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Τοπικών Διαμερισμάτων και έδρας Δήμου Αμφιλοχίας».

04/09/2009

Απάντηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε Έγγραφο του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αναβολή δημοπράτησης έργου "Κατασκευή ΧΥΤΑ Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας"»

03/09/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Αναβολή δημοπράτησης έργου "Κατασκευή ΧΥΤΑ Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας"»

25/08/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Η με αριθ.πρωτ.74780/Η διακήρυξη για το έργο "Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κτηρίου ΥΠΕΠΘ στο Μαρούσι".»

07/08/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ζεφυρίου με θέμα: «Αναβολή δημοπράτησης έργου "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 108 Δήμου Ζεφυρίου" με το σύστημα μελέτη κατασκευή.»

04/08/2009

Απάντηση του Δημάρχου Αμαρουσίου σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αναβολή δημοπράτησης έργου "Κατασκευή ΑΠΧ κλειστού Γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο Αμαρουσίου".» (Bλ. ανακοίνωση της 23/07/2009).

31/07/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Ζωγράφου με θέμα: «Αναβολή δημοπράτησης σειράς έργων με το σύστημα μελέτη κατασκευή.»

30/07/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού με θέμα: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Εθνικού κολυμβητηρίου και Ποσειδωνίου κολυμβητηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης: Η/Μ εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών ποσειδωνίου-ενεργητική πυροπροστασία».

23/07/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Αναβολή δημοπράτησης έργου "Κατασκευή ΑΠΧ κλειστού Γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο Αμαρουσίου".»

09/07/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Δήμαρχο Ηρακλείου με θέμα: «Δημοπρασία στις 19-6-2009 για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ» προεκτιμούμενης αμοιβής 205.990€ πλέον ΦΠΑ.»

29/06/2009

Έγγραφο της εταιρίας «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» προς τη Ν.Α.Λέσβου με θέμα: «Χορήγηση τευχών - Κόστος τευχών έργου».

26/06/2009 Απάντηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου/Δ.Τ.Υ. σε Έγγραφο του ΣΑΤΕ «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης».
17/06/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου με θέμα: «Υπερβολική χρέωση τευχών δημοπράτησης» και η σχετική Απάντηση.

13/04/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής με θέμα: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος ειδικός προϋπολογισμός».

03/04/2009

Νέα Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δήμαρχο Μάνδρας με θέμα: «Ανάπλαση οδού Στρατηγού Ν. Ρόκα».

31/03/2009 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δήμαρχο Μάνδρας με θέμα: «Ανάπλαση οδού Στρατηγού Ν. Ρόκα».
20/03/2009

Απάντηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με θέμα: «Διαγωνισμός Έργου: "Εγκατάσταση Συστήματος Οπτικών Αγγελιών Πτήσεων στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

13/03/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Διοικητή Υ.Π.Α. με θέμα: «Διαγωνισμός Έργου: "Εγκατάσταση Συστήματος Οπτικών Αγγελιών Πτήσεων στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου"» και η σχετική Απάντηση.

19/01/2009 Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.»
05/09/2008

Νέο Έγγραφο του ΣΑΤΕ με θέμα:"Αποκλεισμός εταιρειών 6ης τάξης από δημοπρασίες και σχετικά ζητήματα νομιμότητας".

19/08/2008 Απάντηση της εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." σε έγγραφο του ΣΑΤΕ.
23/07/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ", με κοινοποίηση στην ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και θέμα:"Αποκλεισμός εταιρειών 6ης τάξης από δημοπρασίες". Απάντηση της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ".

17/09/2007

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με θέμα: "Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος σε οικόπεδο της Ν.Α.Θ.», προϋπολογισμού 57.000.000,00 € με το σύστημα μελέτη-κατασκευή"

14/09/2007

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Κηφισιάς με θέμα: "Δημοπράτηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ»".

21/08/2006

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τo Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/ΥΠ.Ε.Π.Α., τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη, με θέμα: "Υπέρογκη χρέωση τευχών δημοπράτησης των έργων: 1) "AΔ 2049: Αναβάθμιση On Base Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Καστελίου" της ΥΠ.Ε.Π.Α. και 2) "Αποχέτευση Ακαθάρτων - Ομβρίων και Ύδρευση Περιγιαλίου Καβάλας - Α' Φάση" της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας."

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english