Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Θέματα ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
 
09/02/2024  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Παράταση ημερομηνίας έναρξης υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων».

12/01/2024  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών και τον Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιουμένων λογαριασμών ∆ημοσίων Έργων».

15/12/2023  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στάση πληρωμών δημοσίων έργων» - Αναδημοσιεύσεις.

01/09/2023  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τo Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών με θέμα: «Στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων ΠΔΕ» - Αναδημοσιεύσεις.

01/08/2023   Απάντηση του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση λογαριασμών έργων του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»
27/07/2023  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 37 παρ. 2α ν. 4738/2020» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.

24/07/2023   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση λογαριασμών έργων του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» - Απάντηση του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
17/02/2023  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υπουργό Οικονομικών και τ Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 37 παρ. 2α ν. 4738/2020 – Δεύτερη επιστολή» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.

10/02/2022  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 2/72297/ΔΛΤΠ/28.9.2021 (ΑΔΑ: 68ΙΘΗ-Π3Υ) Εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».

10/12/2021   Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: «Πληρωμές έργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ» - Επιστολή του ΣΑΤΕ.
02/12/2021   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: «Στάση πληρωμών έργων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (2)» - Αναδημοσιεύσεις - Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
22/10/2021  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων με θέμα: «Στάση πληρωμών έργων ΕΣΠΑ».

12/02/2021  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υπουργό Οικονομικών και τ Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ανακεφαλαιωτική αίτηση χορήγησης «επιστρεπτέας προκαταβολής», για την χρήση 2020».

21/12/2020  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων με θέμα: «Στάση πληρωμών έργων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ».

02/12/2020  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση των διατάξεων του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»».

23/11/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ουσιαστική εξαίρεση πληττομένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων».
29/10/2020   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιουμένων λογαριασμών Δημοσίων Έργων (2)» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο.
05/08/2020  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τo Υπουργείο Οικονομικών  με θέμα: «Σημαντικά Προβλήματα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων (2) – Συνεχείς επιβαρύνσεις του κατασκευαστικού κλάδου». (Βλ. και Επιστολή του ΣΑΤΕ).

17/07/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τo Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Παράνομη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ παρά την σαφέστατη κατάργησή της ως παρακολούθημα της καταργηθείσας από 1.1.2015 κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με τον ν. 4254/2014 – Αίτημα άμεσης αποδοχής γνωμοδότησης 129/2019 του Ν.Σ.Κ.».

09/07/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υφυπουργό Οικονομικών με θέμα: «Σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων: Α) Επιστροφή ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, ή που εκτελούν έργα ∆ηµοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ. Β) Παρακράτηση ποσού λογαριασµού από ∆ΟΥ για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%» και τα Συνημμένα σε αυτήν αρχεία.

17/06/2020   Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 34407Δ/08-04-2020 επιστολή σας» - Επιστολή του ΣΑΤΕ.
19/05/2020   Απάντηση τ Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 34407Ε/28-4-2020 και 35007/28-4-2020 επιστολές του ΣΑΤΕ.
28/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δανειοδότηση επιχειρήσεων – Αίτημα συνάντησης».

28/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τ Υπουργό Οικονομικών και τ Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασμών από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%».

21/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής-Απαιτούμενες διευκρινίσεις».

10/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τ Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Α) Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100% Β) Προβλήµατα στην Έκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας για εξόφληση πιστοποιήσεων». - Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

08/04/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με την υπαγωγή των κατασκευαστικών Επιχειρήσεων στα έκτακτα μέτρα λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού-COVID 19».

18/03/2020  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιουμένων λογαριασμών Δημοσίων Έργων».

01/10/2019  

Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Αίτημα απόσυρσης άρθρου 76 (περί συμβάσεων μελέτης/κατασκευής) του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»».

06/09/2019  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Επιστροφή ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν έργα Δημοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ».

19/03/2019  

Κοινή Επιστολή των ΣΑΤΕ/ΣΕΓΜ/ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης  και τον Υπουργό Εξωτερικών με θέμα: «Απόψεις και σχόλια των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»».

09/08/2018  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολόγηση Ζημίας».

26/07/2018  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα: «Παράνομη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ παρά την σαφέστατη κατάργησή της ως παρακολούθημα της καταργηθείσας από 1.1.2015 κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με τον ν. 4254/2014».

09/11/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπρατήσεις λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)».

14/03/2017  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συμψηφισμός Παρακρατημένων Φόρων Μερισμάτων Παρελθουσών Χρήσεων».

07/02/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Έκπτωση δαπανών που σχετίζονται με απόκτηση συμμετοχών του άρθρου 48 ν.4172/13».

28/07/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Υπόμνημα ΣΑΤΕ για το Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα.

17/06/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 ».

10/06/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη με θέμα: «Αδικαιολόγητος αποκλεισμός κατασκευαστικού κλάδου από τις προβλέψεις του Αναπτυξιακού Νόμου».

09/06/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη με θέμα: «Φορολογικά ζητήματα εργοληπτικής επιχειρηματικότητας».

17/05/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής της έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».

22/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».

19/04/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Η από 30.03.2016 απάντηση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ σε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου του Βουλευτή κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου, στην οποία περιλαμβάνεται πίνακας με στοιχεία δημοσίων έργων ανά ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013, που πραγματοποιούνται μετά την 31.12.2015 και απαιτούν πόρους από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωσή τους.

12/04/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».

05/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: Ανάθεσηκαι Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) - Γενικές και Ειδικές Παρατηρήσεις». Συνημμένη η από 12/02/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

29/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ για την Επιτροπή Εξωστρέφειας» (Υ.132, 4.3.2016). Συνημμένη η από 3/11/2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

18/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)».

16/03/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Άρθρο 9, Ν.4171/1961, όπως ισχύει μετά τον Ν.4332/2015».

02/03/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Σύμβουλο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ _Πίνακας έργων απλήρωτων στο ΟΠΣ».
15/02/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Θέσεις του ΣΑΤΕ επί θεμάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

11/02/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».
04/02/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση με θέμα: «Ανεξόφλητοι λογαριασμοί Δεκεμβρίου 2015 παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013».

15/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αίτημα προαιρετικής εφαρμογής της ΠΟΛ.1223/8.10.2015 για την χρήση 2014, ως προς το χρόνο απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) από συμμετοχή σε Κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικών έργων».

16/12/2015  

Απάντηση της Δ/νσης Εισπράξεων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή πληροφοριών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/11/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις έργων του Ν.3669/2008 - Αναγκαιότητα μετάθεσης έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στα δημόσια έργα».

09/11/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση με θέμα: «Μη αποδοχή των ρεαλιστικών προτάσεων του ΣΑΤΕ για νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την επιτάχυνση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013».

06/11/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αναγκαίες αποσαφηνίσεις περί της "υποχρεωτικής" πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων».

04/11/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη με θέμα: «Νομοθετικές πρωτοβουλίες ΥπΟικ για συμψηφισμούς ΦΠΑ με απαιτήσεις από τη Γενική Κυβέρνηση - Απαραίτητη επέκταση ισχύος της ρύθμισης και στις απαιτήσεις από τον ευρύτερο δημόσιο Τομέα» - Απάντηση της Δ/νσης Εισπράξεων του ΥΠΟΙΚ.

05/10/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ με θέμα: «Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ: Απαιτούμενος συντονισμός δράσης των εμπλεκομένων στο σύστημα παραγωγής συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων και προτάσεις για την επιτάχυνση της απορροφητικότητας».

24/08/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Συμψηφισμοί Οφειλών – Απαιτήσεων κατά ευρύτερου Δημοσίου Τομέα».

05/08/2015  

Απάντηση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με θέμα:«Αίτημα αντιμετώπισης των επιταγών με ημερομηνία λήξης εντός του διαστήματος ισχύος της τραπεζικής αργίας» σε ικανοποίηση του από 14.07.2015 αιτήματος που ο ΣΑΤΕ υπέβαλε γραπτώς και προφορικά στην από 29.07.2015 συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομίας.

27/07/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών κ. Νικόλαο Φράγκο με θέμα: «Ανάγκη αποσαφήνισης ζητημάτων της υπ'αριθμ. 664/21-7-2015 απόφασής σας για την εισαγωγή υλικών/μηχανημάτων για έργα ΕΣΠΑ (ΦΕΚ Β' 1563/24-7-2015) - Δυνατότητα προεξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων έργων».

20/07/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Συνεχίζεται η τραπεζική αργία για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα - Καμία μέριμνα για τις επιταγές παρά την έγκαιρη προειδοποίηση - Καμία δυνατότητα προεξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών».

14/07/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αίτημα αντιμετώπισης των επιταγών με ημερομηνία λήξης εντός του διαστήματος ισχύος της τραπεζικής αργίας» - Απάντηση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

08/07/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Οικονομικών & Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη αναβολής όλων των Δημοπρασιών».

26/06/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και Αναπλ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Επέκταση ισχύος άρθρου 157 του Ν.4281/2014 - Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης - Υπενθύμιση και πρόταση διάταξης. ».

22/06/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Διαμαρτυρία-Αίτημα του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα μερίσματα που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν».

07/05/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κα Ολγα-Νάντια Βαλαβάνη με θέμα: «Συμμετοχή Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στην Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α' 32)».

07/05/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση με θέμα: «Ντόμινο διακοπής εργασιών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από τη μη χρηματοδότησή τους και την κατάργηση πληρωμής ΦΠΑ».

05/05/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Τροπολογία - Προσθήκη με θέμα: "Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών" στο σχέδιο νόμου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και τα αναφερόμενα σε αυτή τροπολογία-προσθήκη και σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ.

29/04/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 - Υπενθύμιση αιτήματος εξαίρεσης κ/ξιων από την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής πίνακα συνοπτικών πληροφοριών».

22/04/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Μείωση συντελεστού φορολογίας αφορολογήτων αποθεματικών άρθρων 12 και 13, Ν.4172/2013».

01/04/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Mη χρηματοδότηση πολλών συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ - Αδυναμία ανταπόκρισης των εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους».

23/03/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωμές μίας κατηγορίας υφισταμένων Δημοσίων Έργων - Ντόμινο διακοπής εργασιών και διάλυσης συμβάσεων δημοσίων έργων με υπαιτιότητα του Δημοσίου - Πρόταση για την ΆΜΕΣΗ νομοθετική επίλυση».

16/03/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Μείωση συντελεστού φορολογίας αφορολογήτων αποθεματικών άρθρων 12 και 13, Ν.4172/2013».

13/03/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Διανομή κερδών από κοινοπραξίες (ενδοομιλικά μερίσματα)».

05/02/2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Οξύτατα προβλήματα από την μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωμές μίας κατηγορίας υφισταμένων Δημοσίων Έργων - Ντόμινο διακοπής εργασιών και διάλυσης συμβάσεων δημοσίων έργων με υπαιτιότητα του Δημοσίου» και το συνημμένο σε αυτή Γνωμοδοτικό Υπόμνημα.

30/01/2015

Aπάντηση της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Χρόνος γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης και υπολογισμός αναλογούντος ΦΠΑ στην περίπτωση τμηματικών εξοφλήσεων τιμολογίου, στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος 39β» σε Ερώτημα του ΣΑΤΕ.

09/01/2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ και τον Υπουργό ΑΑΝ με θέμα: «Ηλεκτρονική Δημοπράτηση Έργων και Στάδια Κατάθεσης Προσφορών» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή.

08/01/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οξύτατα προβλήματα από την μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωμές μίας κατηγορίας υφισταμένων Δημοσίων Έργων».

17/12/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διατάξεις περί των δημοσίων έργων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου σας με θέμα «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις»».

15/12/2014 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β»
30/10/2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»  και τα επισυναπτόμενα σε αυτή αρχεία.

23/10/2014

Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Επιστολής του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διπλή παρακράτηση φόρου εργολάβων 3% για το ίδιο εισόδημα και λοιπά σχετικά ζητήματα».

17/10/2014

Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης του Υπομνήματος του ΣΑΤΕ με θέμα:«Φορολογικά αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων».

14/10/2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) με θέμα: «Αίτημα επείγουσας συνάντησης με εκπροσώπους του ΣΑΤΕ για την προβλεπόμενη χρηματοδότηση τεχνικών έργων κατά την διάρκεια του επόμενου κοινοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος ΣΕΣ 2014-2020».

13/10/2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διπλή παρακράτηση φόρου εργολάβων 3% για το ίδιο εισόδημα και λοιπά σχετικά ζητήματα»- Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης.

10/10/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Απαιτούμενες διευκρινίσεις επί τις ΚΥΑ 46274/22-9-2014 (ΦΕΚ Β' 2573/26-9-2014)».

03/10/2014

Υπόμνημα του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό, την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και τη Γ.Γ.Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Μείωση συντελεστού φορολογίας αφορολογήτων αποθεματικών άρθρων 12 και 13, Ν.4172/2013 και καταβολή σε δόσεις».

03/10/2014

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τρόπος χειρισμού και χρόνος συμψηφισμού του ΦΠΑ, όταν η εξόφληση τιμολογίου γίνεται με τμηματικές πληρωμές» - Aπάντηση της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

03/10/2014

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Άμεση ένταξη τεχνικών επιχειρήσεων, που εκτελούν έργα Δημοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ, στον κατάλογο της παρ. 1, της ΠΟΛ. 1212/30-9-2014».

11/09/2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΠΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

11/09/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Επιστολές του ΣΑΤΕ προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης  της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ/ΥΠΑΑΝ και την 14η Δ/νση ΦΠΑ-ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση επιστολής ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κατάργηση ΦΠΑ σε πληρωμές Δημοσίων Έργων - Μεταβολή ουσιωδών όρων υπογεγραμμένων συμβάσεων δημοσίων έργων - Ντόμινο πτωχεύσεων» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή.

08/09/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών  με θέμα: «Κατάργηση ΦΠΑ στις πληρωμές Δημοσίων Έργων - Μεταβολή ουσιωδών όρων των υπογεγραμμένων συμβάσεων δημοσίων έργων - Ντόμινο πτωχεύσεων». (Βλέπε σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη).

28/08/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  με θέμα: «Αίτημα επείγουσας συνάντησης με εκπροσώπους του ΣΑΤΕ για το ζήτημα της ανυπαρξίας πιστώσεων σε εκτελεσμένα έργα ΕΣΠΑ».

25/08/2014

Προώθηση του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επαναπροσδιορισμό του επιτοκίου επιβάρυνσης χορηγούμενης προκαταβολής στα δημόσια έργα, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποιήσεων (Δ17) του ΥΠΥΜΕΔΙ.

21/07/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους  Υπουργούς Οικονομικών και ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη επαναπροσδιορισμού επιτοκίου επιβάρυνσης χορηγούμενης προκαταβολής στα δημόσια έργα».

14/07/2014

Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Φορολογικά Αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων», με την οποία παρέχονται πληροφορίες για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.

07/07/2014

Απάντηση της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων/ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοπραξία δημοσίων τεχνικών έργων. Αποβίωση-Πτώχευση μελών αυτής. Φορολογικές υποχρεώσεις» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

04/07/2014

Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Επιστολής του ΣΑΤΕ με θέμα: «Φορολογικά αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων».

12/06/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και  τον Γεν.  Γραμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα:«Φορολογικά Αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων»- Διαβίβαση του Γραφείου Υφ.Οικονομικών- Απάντηση της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων - Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη.

12/06/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Αυτοδίκαιη διακοπή δραστηριότητας Κοινοπραξίας» - Απάντηση της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων.

06/05/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΠΑΑΝ τον Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: «Αναστολή εντάξεων έργων στο ΕΣΠΑ και υπογραφή σχετικών συμβάσεων. Επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του εργοληπτικού κόσμου».

10/04/2014

Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γεν. Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημ. Εσόδων του Αιτήματος του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αποδεικτικό Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων [Άρθρο 12 N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), (ΠΟΛ.1274/27.12.13, ΠΟΛ.1065/23.2.14)]» (Βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη και σχετική Κωδικοποίηση).

31/03/2014

Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών στην Αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου σχετικά με το από 12 Φεβρουαρίου 2014 Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ.

28/03/2014

Αίτημα του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αποδεικτικό Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων [Άρθρο 12 N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), (ΠΟΛ.1274/27.12.13, ΠΟΛ.1065/23.2.14)]» σε συνέχεια Ενημερωτικού Σημειώματος του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη (Βλ. σχετική Κωδικοποίηση).

27/03/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Φορολογικά ζητήματα εργοληπτικής επιχειρηματικότητας».

10/03/2014

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διαβίβαση Επιστολής των Εργοληπτικών Οργανώσεων» και η αναφερόμενη σε αυτή Κοινή Επιστολή.

27/02/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη με θέμα: «Κίνδυνοι από την διαδικασία φορολόγησης Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών και Οικονομικών Επιχειρήσεων (Ν.4172/23.7.2013, Άρθρο 72). Αίτημα Επείγουσας Συνάντησης» - Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υφυπουργού Οικονομικών.

19/02/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Φορολόγηση Αφορολογήτων Αποθεματικών Τεχνικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων (Άρθρο 72 Ν.4172)».

13/12/2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Βασικά Θέματα Φορολογικού Νόμου 4172/2013».

03/12/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Φορολογίας Νομικών Προσώπων με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων παρ.11 και 12, άρθρου 72 του Ν.4172/2013».

25/11/2013

Απάντηση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τεχνικές Εταιρίες. Τήρηση λογαριασμού 94» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ

19/11/2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Μείωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων».

07/11/2013

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ένταξη φορέων στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης».(Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

22/10/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Τήρηση του λογαριασμού 94 – «Αποθέματα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις».

04/10/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».

03/10/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ   προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Όροι και Διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ».

17/09/2013

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Συμψηφισμοί Οφειλών – Απαιτήσεων με τον Δημόσιο τομέα».

12/08/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ   με θέμα: «Ενδοομιλικές συναλλαγές – Αίτημα εξαίρεσης κ/ξιων και παράτασης προθεσμίας κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής του πίνακα συνοπτικών πληροφοριών για αίτημα παράτασης και εξαίρεσης κοινοπρακτικά συνδεδεμένων εταιρειών».

09/08/2013

Απάντηση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συμψηφισμοί Οφειλών – Απαιτήσεων και Τρόπος Καταβολής ΦΠΑ τιμολογίων δημοσίων έργων» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

31/07/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Υπενθύμιση επιστολής ΣΑΤΕ με θέμα: Τήρηση του λογαριασμού 94 – «Αποθέματα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις» και η αναφερόμενη σε αυτή επιστολή.

04/07/2013

Απάντηση του ΣΑΤΕ σε Εγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου & Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε.  με θέμα: «Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας».

17/06/2013

Απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Το ΑΠ 25875/ΣΜ/λμ έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών με θέμα: "Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων" - άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011» σε σχετική Eπιστολή του ΣΑΤΕ.

12/06/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Συμψηφισμοί Οφειλών – Απαιτήσεων και Τρόπος Καταβολής ΦΠΑ Τιμολογίων Δημοσίων Έργων» - Απάντηση του ΥΠΟΙΚ

24/04/2013 Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».
04/04/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς ΑΝΑΝΥΜΕΔΙ, ΠΕΚΑ & ΔΔΑΔ με θέμα: «Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου "Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις"». (Bλέπε σχετική Τροπολογία – προσθήκη).

22/03/2013

Διαβίβαση από το Γραφείο του Υφυπουργού κ. Σκορδά στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Εγγράφου ΣΑΤΕ με θέμα: «Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011»

21/02/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη & τον Αναπλ.Υπουργό Ανάπτυξης κ. Καλογιάννη με θέμα: «Κράτηση υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011» - Απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

11/02/2013

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα με θέμα: «Τήρηση του λογαριασμού 94 – «Αποθέματα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις».

15/01/2013

Απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε σχετική επιστολή του ΣΑΤΕ με την οποία δρομολογείται η ικανοποίηση του αίτηματος του Συνδέσμου για αναλογική παρακράτηση ποσοστού 0,10% υπέρ της Αρχής κατά την είσπραξη κάθε λογαριασμού.

18/12/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» - Απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

12/11/2012

Eπιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Σοβαρός κίνδυνος καταστροφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και έργων του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ» σε συνέχεια προηγούμενης Eπιστολής του ΣΑΤΕ.

26/10/2012

Eπιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ορισμός Υπολόγων Έργων Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ»

15/10/2012

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Κατάργηση αναλογικής εισφοράς 2‰ υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)».

19/09/2012

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αφύπνιση της Ανάπτυξης με χρηματοδότηση έργων Υποδομών – ΕΣΠΑ – Απεμπλοκή μεγάλων οδικών αξόνων – Δημόσιες επενδύσεις».

14/08/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα με θέμα: «Συμψηφισμοί Οφειλών – Απαιτήσεων».

25/07/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το  Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, σε εργοληπτικές εταιρείες δημοσίων έργων».

20/02/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο με θέμα: «Τρόπος καταβολής ΦΠΑ Τιμολογίων Δημοσίων Έργων.»

02/02/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη με θέμα: ««Δυνατότητα Ρύθμισης και Τμηματικής Εξόφλησης των Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών – Προσθήκη διάταξης στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»».

31/01/2012

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις κοινοπραξίες της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/94» σε Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

26/01/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο με θέμα: «Επείγοντα φορολογικά θέματα».

17/01/2012

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Απορρόφηση ΕΣΠΑ–Διάσωση Έργων-Προσθήκη διάταξης στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».

24/11/2011

Κοινοποιούμενη στις Εργοληπτικές Οργανώσεις Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος άρθρο 31 ν. 3986/2011».

21/11/2011

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 31 του Ν.3986/11 και της επιβολής «τέλους επιτηδεύματος» στις κοινοπραξίες τεχνικών έργων» -Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών.

14/11/2011

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 31 του Ν.3986/11 και της επιβολής «τέλους επιτηδεύματος» πέραν της έδρας και στα εργοτάξια των τεχνικών επιχειρήσεων».

08/09/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον  Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ για το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα».

01/08/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο με θέμα: «Ακύρωση ρυθμίσεων οφειλών ΔΟΥ».

14/07/2011

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Καθυστερήσεις πληρωμών-συμψηφισμός οφειλών-ενεργοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων».

28/06/2011

Υπόμνημα του ΣΑΤΕ προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Συμψηφισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και έκφραση Διαμαρτυρίας μας.»

08/06/2011

Kοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Πληρωμή ασφαλτικών εργασιών – Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υιοθέτηση Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ.»

01/04/2011

Επιστολή του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη προς τα μέλη του ΔΣ  με θέμα: «Παρατηρήσεις επί του νέου φορολογικού νόμου» και τα συνημμένα σε αυτή άρθρα του εν θέματι νόμου.(Βλ. επίσης σχετικό Εγγραφο ΣΑΤΕ).

01/04/2011

Απάντηση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συμψηφισμός βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

24/03/2011

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών & Περιφερειακής Ανάπτυξης με κοινοποίηση στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών χρήσης 2010 και ένθεν».

21/03/2011

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου με θέμα: «Νέο φορολογικό νομοσχέδιο και θέματα του κατασκευαστικού κλάδου» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία: Συν. 1, Συν. 2.

21/03/2011 Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκκαθαρισμένες απαιτήσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
16/03/2011

Υπόμνημα όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Σε κατάσταση ασφυξίας οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας.»

03/03/2011

Επιστολή  του ΣΑΤΕ προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των Κομμάτων της Βουλής με θέμα: «Νέο φορολογικό νομοσχέδιο και θέματα του κατασκευαστικού κλάδου

18/02/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εφαρμογή ΠΟΛ 1161/17.11.2010»( βλέπε και την ΠΟΛ 1161/17.11.2010) και η σχετική Απάντηση του ΥΠΟΙΚ.

17/02/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Καταστροφικές συνέπειες στον κατασκευαστικό κλάδο λόγω παύσης πληρωμών του Δημοσίου».

09/02/2011

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Άμεση συνάντηση για θέματα φορολογικά που αφορούν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις».

02/02/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Αναδιάρθρωση των Φορολογικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.»»

31/01/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας με θέμα: «Τρόπος καταβολής ΦΠΑ κατά την εξόφληση πιστοποιήσεων Δημοσίων Έργων.»

13/12/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Δικαιολογητικά για την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών σε Δημόσια Έργα.»

24/11/2010 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ  με θέμα: «Πρόταση θέσπισης διάταξης.»
24/11/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΟΙΚ  με θέμα: «Αίτημα καθορισμού συνάντησης.»

03/11/2010

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών ασφάλτου» σε απάντηση Κοινής Επιστολής όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του  Υπουργείου  Οικονομικών  αλλά και σχετικών προηγούμενων επιστολών του ΣΑΤΕ (Έγγραφο 1, Έγγραφο 2, Έγγραφο 3).

08/10/2010

Απάντηση του Προέδρου του ΤΕΜΠΜΕ με θέμα: «Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος: «Εγγύηση Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών»» σε Έγγραφο του ΣΑΤΕ.

08/10/2010

Απάντηση της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Χρόνος έκδοσης τιμολογίων επί εκτελέσεως δημοσίων τεχνικών έργων» σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

07/10/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων/Διεύθυνση Ελέγχου με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, σύμφωνα με το N. 3888/2010, «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».»

30/09/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Φορολόγηση "αφορολογήτων αποθεματικών τεχνικών επιχειρήσεων".»

28/09/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ για την περαίωση.»

10/09/2010

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) με θέμα: «Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος: Εγγύηση Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» και η σχετική Απάντηση του Προέδρου του ΤΕΜΠΜΕ.

06/09/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Χρόνος έκδοσης τιμολογίων δημοσίων έργων» και σχετική Απάντηση της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων του ΥΠΟΙΚ.

31/08/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης με θέμα: «Θέματα πληρωμών συγχρηματοδοτούμενων έργων» και οι συνημμένοι σε αυτήν  Πίνακες Α και Πίνακες Β.

12/08/2010

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων   με θέμα: «Καταστρεπτικές συνέπειες από την ουσιαστική κατάργηση του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".»

20/07/2010

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών-Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με θέμα: «Αίτημα τρίμηνη παράτασης της ισχύος των άρθρων 66 και 84 του Ν. 3842/2010 από 30.06.2010 σε 30.09.2010» σε Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

28/06/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον  Υπουργό  Οικονομικών με θέμα: «Τρίμηνη παράταση της ισχύος των άρθρων 66 και 84 του Ν. 3842/2010 από 30.06.2010 σε 30.09.2010» και η σχετική Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών-Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

18/06/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του  Υπουργείου  Οικονομικών με θέμα: «Δικαιολογητικά για την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών σε Δημόσια Έργα» σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη του και η σχετική Aπάντηση του Υπουργείου Οικονομικών.

07/06/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς  Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Καταστροφικές συνέπειες από μη εξόφληση χρεών από έργα του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Συμψηφισμός χρεών – Διάλυση συμβάσεων.»

07/06/2010

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Εσωτερικών με θέμα: «Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ – Περιορισμός γραφειοκρατίας – Εμπλοκή "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ".»

02/06/2010

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Υπόμνημα για τον χρόνο έκδοσης τιμολογίων δημοσίων έργων».

17/05/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Παράταση ισχύος διατάξεων του Ν. 3763/2009.»

27/04/2010

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Υπόμνημα για τον χρόνο έκδοσης τιμολογίων δημοσίων έργων» και Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών

29/09/2009

Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΣΑΤΕ προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα: «Δικαιολογητικά για την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών σε Δημόσια Έργα».

14/09/2009

Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με κοινοποίηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικό με τις καθυστερήσεις πληρωμών στα δημόσια έργα.

27/05/2009

Απάντηση της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος του ΥΠΟΙΟ με θέμα: «Φορολογικά αιτήματα κατασκευστικών επιχειρήσεων», σε κοινό έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

04/05/2009

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τoν Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών με κοινοποίηση στον Υφυπουργό κ. Αντ. Μπέζα και τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων με θέμα: «Φ.Π.Α. εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων.»

06/02/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) με θέμα: "Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων και Νέο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ".

26/01/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & Ανάπτυξης με ανακοίνωση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών και στον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών σχετικό με: "Θέματα Πληρωμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων."

16/01/2009

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: "Βελτίωση φορολογικής νομοθεσίας που αφορά κατασκευαστικές επιχειρήσεις" και Απάντηση της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος.

31/12/2008

Τέταρτο Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης με θέμα: «Θέματα Πληρωμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.»

30/12/2008

Τρίτο Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης με θέμα: «Θέματα Πληρωμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.»

23/12/2008

Δεύτερο Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης με θέμα: «Θέματα Πληρωμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.»

22/12/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης με θέμα: «Θέματα Πληρωμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.»

10/12/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά: "Θέματα Πληρωμών Έργων."

25/11/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoυς Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Απεργιακές κινητοποιήσεις Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ."

20/11/2008

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: "Διακοπή καταβολής εισφορών".

19/11/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τoν Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & Ανάπτυξης με κοινοποίηση στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων σχετικό με "Θέματα Πληρωμών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων".

03/11/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΟ με θέμα: "Παρακρατούμενος Φόρος Τεχνικών Έργων".

09/09/2008

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Θέσεις & προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

08/09/2008

Κοινό Έγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: "Διακοπή καταβολής εισφορών".

21/07/2008

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών που αφορά τις "Χρηματοδοτήσεις Εργων Ταμείου Συνοχής" .

06/12/2007

Προβλήματα πληρωμών στα Συγχρηματοδοτούμενα Εργα. Εγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη και Γ. Σουφλιά.

09/11/2007

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: "Αφορολόγητα αποθεματικά επιχειρήσεων."

06/11/2007

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: "Αναστολή διατάξεων του Ν.3522/2006 σχετικά με τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων."

31/05/2007

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Αναστολή τρόπου φορολόγησης των κερδών των Ατομικών & Προσωπικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων."

17/05/2007 Έγγραφο του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: "Πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών."
08/07/2005

Έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Παρατηρήσεις επί σχεδίου νόμου για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα."

04/04/2005

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Διάφορα φορολογικά θέματα τεχνικών επιχειρήσεων. "

04/04/2005

Κοινό Εγγραφο όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Υπαγωγή κλάδου κατασκευών στον Αναπτυξιακό Νόμο. "

14/07/2004

Σημαντικό Εγγραφο του Σ.Α.Τ.Ε. με θέμα : "Πρότυπα τεύχη περιφερειακών έργων - Αρμοδιότητες Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης - Ζητήματα νομιμότητας." προς τους Υπουργούς : Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Σουφλιά.

06/02/2004

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με τίτλο : "Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων" σε απάντηση σχετικής επιστολής  του ΣΑΤΕ.

02/07/2003

Απάντηση  του ΥΠΟΙΚ με θέμα: "Ανώνυμη εταιρεία στην οποία εισφέρεται κλάδος επιχείρησης δεν δικαιούται να τύχει του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 μειωμένου συντελεστή φορολογίας" σε σχετικό Έγγραφο  του ΣΑΤΕ.

05/05/2003

Έγγραφο  του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ με θέμα : "Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής-κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών".

05/05/2003

Έγγραφο  του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ με θέμα: "Μειωμένος συντελεστής φορολογίας συγχωνευθεισών εταιρειών" και σχετική Απάντηση  του ΥΠΟΙΚ.

26/02/2003

Νέα Απάντηση  του ΥΠΟΙΚ με θέμα: "Ανώνυμη εταιρεία στην οποία εισφέρεται κλάδος επιχείρησης δεν δικαιούται να τύχει του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 μειωμένου συντελεστή φορολογίας" σε σχετικό Έγγραφο  του ΣΑΤΕ.

11/02/2003

Έγγραφο  του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομικών  και σχετική απάντηση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: "Τροποποίηση κοινοπρακτικού λόγω μεταβολής των μελών κοινοπραξίας".

08/01/2003

Έγγραφο  του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομικών με θέμα: "Συγχωνεύσεις - Κοινοπραξίες - Δήλωση προς ΔΟΥ" και Απάντηση  του ΥΠΟΙΚ με θέμα: "Ανώνυμη εταιρεία στην οποία εισφέρεται κλάδος επιχείρησης δεν δικαιούται να τύχει του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 μειωμένου συντελεστή φορολογίας."

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english