Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Εκπροσωπήσεις σε Επιτροπές και Συμβούλια
 
 
 
 

A. TEXNIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1. Τεχνικά Συμβούλια / Υπόδειξη Εκπροσώπων
 

  B. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Υπ. Υ.ΜΕ.
1. α) Τεχνικό Συμβούλιο Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπ.ΥΜΕ / ΥπόδειξηΑπόφαση Συγκρότησης - Τροποποίηση Απόφασης
    β) Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών: Τμήμα Α' και Τμήμα Β'
/ Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Τροποποίηση Απόφασης
2
. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗΕΕΠ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
3. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)  / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Τροποποίηση Απόφασης
4. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης–Διαχείρισης Έργων (ΜΗΕΣΔΔΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
5. Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

6. Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΜΗ.Τ.Ε. / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
7. Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΜΗ.Τ.Ε. / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
8. Επιτροπή Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Δ.Ε. / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Τροποποίηση Απόφασης
9. Oμάδα Εργασίας για το σύστημα Δημοπράτησης "Μελέτη-Κατασκευή" / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
10. Oμάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

11. Oμάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων /Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Oρθή Επανάληψη Απόφασης - Τροποποίηση Απόφασης

12. Oμάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπομένων από το άρθρο 172 του Ν.4281/2014 (Α'160) "Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων" και "Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων"/Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

13. Oμάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπομένων από το άρθρο 178 του Ν.4281/2014 (Α'160) "Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων" και "Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων"/Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

14. Oμάδα Εργασίας για την σύνταξη Προσχεδίου Π.Δ. των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης - Απόφαση Δημιουργίας Υποομάδων εργασίας

15. Oμάδα Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης

 

  Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
1. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης
2. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης Οργάνων
3. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΜΕΔΕ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής

4. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) / Υπόδειξη - Απόφαση Συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής

5. Ομάδα Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για την Επιτροπή Ανάθεσης & Εκτέλεσης έργων / Υπόδειξη

6. Ομάδα Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για την Επιτροπή ΜΕΕΠ-ΜΕΚ / Υπόδειξη

7. Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 88 "Υλικά Οδοποιϊας" / Υπόδειξη

8. Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 "Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων" / Υπόδειξη - Απόφαση Ανασυγκρότησης - Νέα Απόφαση Ανασυγκρότησης

9. Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 "Βιωσιμότητα Κτιριακών Κατασκευών" / Υπόδειξη

10. Σχήμα πιστοποίησης "Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων"/ Υπόδειξη

11. Σχήμα πιστοποίησης "Eργατοτεχνίτης Δομικών Στοιχείων Οικοδομής"/ Υπόδειξη

12.Σχήμα πιστοποίησης "Εργατοτεχνίτης Έργων Οδοποιϊας"/ Υπόδειξη

13.Σχήμα πιστοποίησης "Διοικητικό προσωπικό για τον κατασκευαστικό-τεχνικό κλάδο"/ Υπόδειξη

14.Συμβούλιο Ποιότητας και Αμεροληψίας της DQS HELLAS/ Υπόδειξη

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english