Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
46. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/7/2006 Αριθμός: Ε18
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/106/Φ.8γ  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-Ε18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες σχετικά με: Α) Την τήρηση περιόδου αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Β) Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων της διακήρυξης. Γ) Την προβολή της έγκαιρης απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να απορριφθούν από τα δικαστήρια αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων.
 
47. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2006 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/9/86  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Αρθρο 32 του Π.Δ. 334/2000 και τέσσερις (4) πίνακες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2005 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ Α΄279/21-12-2000).
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: 1062817/1683/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17399
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ολοκλήρωση του ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.
 
49. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/7/2006 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17γ/161/8/Φ.5.9  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση της Διοίκησης να αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας κατά το άρθρο 12 του Ν. 1418/84.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: 1062075/554/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας για τη χρησιμοποίηση των παλαιών εντύπων Φ.Μ.Α..
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1061705/484/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β'/29.3.2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση του ακινήτου.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: 1061746/1442/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Εντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: 1061748/1441/A0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
 
54. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/6/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 352
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 352/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 352
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19200
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται ποιό είναι το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί υπέρ της σύνταξης σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 2372/1996, στις περιπτώσεις που: α) η αντίστοιχη μελέτη λόγω ύψους προϋπολογισμού θεωρείται από το Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α., κατόπιν γνωμοδότησης του Σ.Δ.Κ.Ε.Θ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268 του Π.Δ/τος 410/95, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιές της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3320/05 και β) η αντίστοιχη μελέτη λόγω ύψους προϋπολογισμού δεν θεωρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά ο αντίστοιχος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών θεωρείται από το Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 3074/20025.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 1059817/458/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003).
 
56. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/6/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ. 403  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-17321
Συνημμένα: Πίνακες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17321
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση στα εργοτάξια, βιβλίων ασφάλειας και υγείας και αποδεικτικών στοιχείων για τα μηχανήματα έργων. (Βλ. και ιστοσελίδα http://library.tee.gr/digital/m1681.pdf)
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1087
Πρωτόκολλο: 1057814/4581/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1087
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα κατάστασης ελεγχθεισών επιχειρήσεων 2) Κατάσταση Κωδικών Παραβάσεων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. 1053054/4463/ΔΕ-Β/5-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 703/Β/8-6-2006) "Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων".
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: 1056093/10768/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 66 του ν. 2190/1920 και 51 του ν. 3190/1955) είναι εφικτή.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/6/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1085
Πρωτόκολλο: 1054208/285/Τ.& Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17296
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
60. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2006 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/87/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: Υπόδειγμα Περίληψης Διακήρυξης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english