Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1161
Πρωτόκολλο: 1122550/477/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2006 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: 1122549/478/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης των στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2006 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: 1122551/470/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2006 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: 1121824/485/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16674
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: 1105670/789/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ..
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2005 Αριθμός: 46
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/192/ΦΝ438  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-46
Συνημμένα: ΦΕΚ 1637/Β'/25.11.2005
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005. (Περί βασικού μετόχου).
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2005 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/5/167  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-45
Συνημμένα: Πίνακες (Φύλλο C 310/4/8-12-2005 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16659
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2006.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1152
Πρωτόκολλο: 1108665/8141/0016  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1152
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 838 τ. Β'/21.6.2005 (Κοινή Απόφαση 11726/9.6.2005 των Υπουργών Εσωτερικών κλπ. και Δικαιοσύνης)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16677
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και μη παραπομπής σε δίκη και αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: 1116692/8432/Ε-0016  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: 1115150/11480/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της απόφασης 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων".
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1151
Πρωτόκολλο: 1116943/3745/Δ.Μ.  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών. (Βλ. και την ΠΟΛ 1094/2006)
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 1114210/438/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/11/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 541
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 541/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 541
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16756
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν ο διαγωνισμός για την πρόσληψη "Εξειδικευμένου Συμβούλου ελέγχων Ποιότητας Εργων Υποδομής" (Ε.Σ.Π.ΕΛ) εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 περί "Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο: 1111585/11434/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16555
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που θα αρχίσει εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2006.
 
15. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Λοιπά Έγγραφα Ημερομηνία: 21/11/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘ.5276  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΤΑΑ-16580
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16580
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών ΤΣΜΕΔΕ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english