Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2007 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/1/118  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΚ) που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2008. (Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18ΕΚ).
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2007 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/175/ ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18775
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: 1121743/9331/1677/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 009/07 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2007, Φ1 TAXIS)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18896
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2007. (Βλ. και την ΠΟΛ. 1020/2008)
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1155
Πρωτόκολλο: 1121361/9861/1799/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: 1121055/2340/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18785
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2008.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1151
Πρωτόκολλο: 1120068/779/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις».
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1152
Πρωτόκολλο: 1120102/839/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1152
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18757
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής.
 
8. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 11/12/2007 Αριθμός: 66
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2007ΕΕ-66
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: 1118902/11058/B0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 267Α'/3-12-2007 (Ν. 3614/2007, άρθρο 47)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004. (Βλ. και τις Εγκυκλίους ΠΟΛ 1147/2007 και 1011/2008).
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 1118901/11310/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: Υπόδειγμα Συμπληρωματικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18743
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004. (Βλ. και την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1148/2007)
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2007 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/170/ΦΝ380  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: Νέες διατάξεις περί απροβλέπτων όπως ψηφίσθηκαν στη Βουλή.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18721
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών. (Βλ. και Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 1/2008)
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2007 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17γ/03/170/ΦΝ439.1  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: Υπουργική απόφαση Δ17γ/06/168/ΦΝ439/5-12-2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18720
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05. (Βλ. και Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 34/2007)
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1146
Πρωτόκολλο: 1117864/2297/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1146
Συνημμένα: Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο: 1116806/9860/1798/0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 258Α/22.11.2007 (ν. 3610/22.11.2007, Αρθρα 1, 2, 21 και 27)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18719
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του ν. 3610/22-11-2007 περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
 
15. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/12/2007 Αριθμός: ΦΕΚ267Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3614/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΑΝ-ΦΕΚ267Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english