Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/ο/1372  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-32146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32146
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1214
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1214  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1214
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31967
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις.
 
4. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.1311/1672149  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31940Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31940Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση Καταβολής Δωροσήμου Γ' τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1222
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1Β/ ΠΟΛ 1222  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1222
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31998
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170),όπως ισχύουν. ( (Τελ. Ανεπίσημη Κωδικ. ΠΟΛ. 1222/2017)
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1216
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4721Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1216
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15/11/2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
7. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 91869  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31948
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4488/13.09.2017 (ΦΕΚ 137/Α/13.09.2017).
 
8. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-31959
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1209
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1209
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος.
 
10. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31939
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31939
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018.
 
11. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4487Β
Πρωτόκολλο: 59635/1063  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4487Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31941
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
 
12. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Ανακοίνωση ΕΕ Ημερομηνία: 19/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2017/C 438/01  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΕ-31961Ε
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31961Ε
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντίστοιχες αξίες των κατωτάτων ορίων των οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2017 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31992
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147).
 
14. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.1300/1644491  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31940
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 19/12/2017 Αριθμός: ΝΣΚ 287
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 287
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32384Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english