Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4932Β
Πρωτόκολλο: 64745/676  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4932Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34516
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της οικ.39804/2812/2017 (Β’ 2918) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ».
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: Ε2001
Πρωτόκολλο: Ε.2001  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34497
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α ́ 170, ενημερωμένης έως τον ν. 4646/2019 (Α’ 212/12.12.2019) και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημ. έως 31.12.2019.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: Ε2002
Πρωτόκολλο: Ε.2002  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2002
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34500
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4938Β
Πρωτόκολλο: 149877 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4938Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).
 
5. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4929Β
Πρωτόκολλο: 89851/1165/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4929Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34515
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β ́/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ”Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης“ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
 
6. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 61591/2677  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34528
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 
7. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4997Β
Πρωτόκολλο: 60201/Δ7.1422  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4997Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2019 Αριθμός: Ε2206
Πρωτόκολλο: Ε.2206  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2206
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34498
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση του δεύτερου άρθρου της από 24/12/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄212/24-12-2019) περί παράτασης της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.
 
9. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2019 Αριθμός: 55
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./395/1552366  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-55
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
 
10. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2019 Αριθμός: 54
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./394/1552353  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-54
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34495
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4881Β
Πρωτόκολλο: Α. 1482  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4881Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34499
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4820Β
Πρωτόκολλο: Α. 1465  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4820Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34491Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) στις 21 και 22.11.2019 στις Κοινότητες Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου και Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34487
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαγραφή/επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και εφεξής σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1464  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34491
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β') περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.
 
15. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4789Β
Πρωτόκολλο: 133829  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4789Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34493
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english