Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
61. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 6/10/2010 Αριθμός: ΦΕΚ177Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 100/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ177Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22431Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/10/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1130277/ΕΞ/2010-0016  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22422
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22422
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση άρθρου 14 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α').
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1135
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1135  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1135
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α').
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1134
Πρωτόκολλο: 11491/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1134
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της περ. δ’ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
 
65. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 1603  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-22431
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
 
66. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ173Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3886/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ173Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ175Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3888/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ175Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
 
68. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ168Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3884/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΑΝ-ΦΕΚ168Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών - Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 2396/1996.
 
69. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1556Β
Πρωτόκολλο: 40158  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1556Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22277Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 
70. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1557Β
Πρωτόκολλο: Α.Υ./Φ1/οικ.18513  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1557Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
 
71. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ376ΑΑΠ
Πρωτόκολλο: Αριθ.36720  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ376ΑΑΠ
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/9/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1132
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1132  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22372
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008.
 
73. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2010 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17γ/09/154/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των νέων συμπληρωματικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.). 2. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
 
74. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/9/2010 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/623  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: ΦΕΚ 210Β/1-3-2010, 1091Β/19-7-2010, 1100Β/21-7-2010, 1162Β/2-8-2010, 1263Β/6-8-2010.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22401
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/9/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1131  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22356
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english