Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
46. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 7/9/2005 Αριθμός: 51
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2005/51/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΕ-51
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21745
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/8/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: 1079229/559/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet). (Βλ. και τις ΠΟΛ 1128/2005, 1134/2005, 1081/2006)
 
48. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/8/2005 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/122/ΦΝ439  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16266
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γραφείο Υποστήριξης για την εφαρμογή των Νόμων 3263/2004 (ανάθεση δημοσίων έργων) και 3316/2005 (ανάθεση μελετών και υπηρεσιών).
 
49. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/8/2005 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/25358, Δ15/οικ/24298  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-32
Συνημμένα: α) Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης Ε.Π. β) Απόσπασμα ΦΕΚ τ.Β΄/1105/4.8.05
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Ενημερότητα Πτυχίου και την Έκθεση Δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.
 
50. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 10/8/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 403
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 403/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 403
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16473
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, με βάση τις κείμενες διατάξεις, τους όρους της υπ' αρ. 2012/2004 διακηρύξεως και τα δεδομένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία, είναι νόμιμος ο αποκλεισμός μειοδότριας επιχειρήσεως, από διαγωνισμό δημοσίου έργου, η οποία παρέβη όρο της διακηρύξεως για την υποβολή δηλώσεως διορισμού και αποδοχής διορισμού αντικλήτου κατοίκου Λάρισας, αν και υπέβαλε διορισμό και αποδοχή διορισμού αντικλήτου κατοίκου Αθηνών, τόπου διεξαγωγής της δημοπρασίας. (Βλ. και την Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 19/1997).
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: 1076283/11073/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: Παραρτήματα Α και Β.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1126/2005 και 1120/2006)
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/8/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο: 1075871/265/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρχικές, συμπληρωματικές και ανακλητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
 
53. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/8/2005 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/116/Φ.Ν.439  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν. 3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης.
 
54. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2005 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/109/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16244
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για το ανώτατο όριο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που κατατίθενται από τους αναδόχους των δημοσίων έργων.
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/7/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 380
Πρωτόκολλο: 380/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 380
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16446
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) Ποιά είναι η έννοια του πιστοποιητικού "περί μη παύσης εργασιών", το οποίο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ τεύχη προκηρύξεων προσκομίζεται για την απόδειξη της καταλληλότητας του διαγωνιζομένου εργολήπτη στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων μαζί με άλλα δικαιολογητικά. β) Αν μετά την ισχύ του ν. 3263/04, οι διαγωνισμοί με το σύστημα "μελέτη-κατασκευή" διεξάγονται από τις Επιτροπές Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) όπως προβλέπονται από το π.δ. 609/85, ή τη μία και μόνη Επιτροπή του άρθρου ν. 3263/04.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/7/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: 1071905/1660/05/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16232
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α΄). Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α..
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/7/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: 1071445/4961/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει του ν. 3259/2004.
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/7/2005 Αριθμός: ΦΕΚ1064Β
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/α/οικ/1161  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1064Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: 1071849/4381/891/0014  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: Υπόδειγμα εντύπου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.
 
60. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2005 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17γ/02/103/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 "Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english