Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
91. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/2005 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/60/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15995
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρίνιση-συμπλήρωση της εγκυκλίου αριθμ. 11/05 σχετικά με δημοσίευση διακηρύξεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1047217/1715/381/0014  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: Εντυπα Φ2 TAXIS και Φ3 TAXIS.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων. (Βλ. και την ΠΟΛ 1094/2005)
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: 1047218/1962/446/0014  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 96 τ. Α' / 20.4.2005 (Ν. 3336/05, άρθρο 12)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15994
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3336/05 (ΦΕΚ 96 Α'), σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1η Απριλίου 2005.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/4/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1067
Πρωτόκολλο: 1036414/10570/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1067
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 188/2005
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, υπάρχει υποχρέωση πώλησης όλων των περιουσιακών της στοιχείων και στη συνέχεια διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους.
 
95. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/4/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 217
Πρωτόκολλο: 217/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 217
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) ο εργοληπτικός κλάδος που αποσχίστηκε από επιχείρηση, προκειμένου να συγχωνευθεί με άλλη επιχείρηση, πρέπει να διατηρεί σε κάθε περίπτωση τις ελάχιστες απαιτήσεις της τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην οποία ανήκει, τα οικονομικά μεγέθη της οποίας διαπιστώνονται από τον ισολογισμό μετασχηματισμού και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα αυτό, β) αν μπορεί να συμπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις στα περιουσιακά στοιχεία (πάγια στοιχεία, μηχανολογικός εξοπλισμός και κεφάλαια) του αποσχισθέντος κλάδου από την απορροφώσα εταιρεία, κατά τη διαδικασία συγχώνευσης, ούτως ώστε από την άθροιση των στοιχείων αυτών της απορροφώσας εταιρείας ...
 
96. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/4/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 241
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 241
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16091
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίληψη ερωτημάτων: Ερωτάται αν: α) Η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό "οδικός άξονας Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη, τμήμα Φλώρινα - Νίκη" από την εταιρεία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ" είναι σύννομη. β) Όφειλε η (ίδια) εταιρεία να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού το μετοχολόγιό της, τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου των πέραν των νομίμων εκπροσώπων της διοικούντων την εταιρεία και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι "... δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία" και γ) Στην οικονομική προσφορά έπρεπε πέραν της έντυπης σφραγίδας της διαγωνιζόμενης εταιρείας να τεθεί και το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος αυτήν νομίμου εκπροσώπου της
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: 1039299/10578/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 
98. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2005 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/49/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση 2ης βελτίωσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Εργων.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: 1039555/10579/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού "Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων"
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού "Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων" βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: 1037710/122/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα νομικά πρόσωπα. (Βλ. και τις ΠΟΛ. 1137/2004, 1150/2004 και 1023/2005).
 
101. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 11/4/2005 Αριθμός: 1093
Πρωτόκολλο: 1093/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΣτΕ-1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16098
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εάν η πιστοποίηση καθυστέρησε από υπαιτιότητα της διοίκησης, η αναθεώρηση υπολογίζεται κατά το χρόνο πιστοποίησης των εργασιών και όχι κατά το χρόνο εκτέλεσής τους.
 
102. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2005 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/45/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15998
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των βελτιωμένων πρότυπων τευχών διακηρύξεων. (Βλ. και συμπληρωματική Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 15/2005)
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: 1036725/147/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Συμπλήρωση της 1051240/385/Α'0013/21.6.2004/ΠΟΛ 1057 (ΦΕΚ 973Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ΠΟΛ 1057/2004 και 1060/2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την ΠΟΛ 1101/2010)
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: 1035134  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15916
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1046/2005, ΠΟΛ 1073/2005)
 
105. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2005 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/45/Φ.5.1  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16010
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέοι συντελεστές ΦΠΑ που αρχίζουν από 1-4-2005.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english