Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
151. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/1/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Η 1013860 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-29738
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
 
152. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/1/2016 Αριθμός: ΦΕΚ112Β
Πρωτόκολλο: οικ. 3657/Δ9.997  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ112Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29727
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β7449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β'/2163/30.08.2013).
 
153. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 28/1/2016 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/710/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 11 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων.
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 292Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
155. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/1/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29698
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.
 
156. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 19/1/2016 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/709/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29750
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τη σύνταξη Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης.
 
157. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2016 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.3454/Φ.ΕΓΚΥΚΛ  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29751
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των κατώτατων ορίων εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
158. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2016 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.3455/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29752
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ν.4354/2015 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν.4281/2014 και λοιπές διατάξεις που αφορούν το ΚΗΜΔΗΣ.
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/1/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-29693
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.).
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/1/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0000012 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29649
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
161. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/1/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1007  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 231/2015 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, υποθέσεων, για τις οποίες την 26.7.2013, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english