Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
16. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 22/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ240Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4446/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ240Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
 
17. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4221Β
Πρωτόκολλο: Δ9/οικ.59225/15802  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4221Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
 
18. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10043/οικ.58770/1442  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30742
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
 
19. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/879  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30740
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.
 
20. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/133  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30711
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30711
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
21. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-30712
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 6/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ν. 4441/2016- ΦΕΚ 227Α  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30688
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.
 
23. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4007Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4007Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30716
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).
 
24. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1990  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-30838
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
 
25. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/11/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222Α)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-30713
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.
 
26. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 25/11/2016 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: 5797  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30656
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”.
 
27. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/11/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 186659/2069  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΚΑ-30638
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30638
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση έργου με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 184662/1714/13.10.2016.
 
28. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/11/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 186658/2068  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΚΑ-30637
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30637
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση έργου με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων καθορισμού βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB)», Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 184661/1713/13.10.2016.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/11/2016 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/58251/Φ.ΕΓΚ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30665
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2016 Αριθμός: ΦΕΚ3724Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2273  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3724Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english