Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
31. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/11/2016 Αριθμός: ΦΕΚ3698Β
Πρωτόκολλο: 158/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ3698Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30628
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α'147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/11/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3779Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
 
33. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/11/2016 Αριθμός: ΦΕΚ206Α
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ206Α  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ206Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30586
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016).
 
34. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/11/2016 Αριθμός: ΦΕΚ3521Β
Πρωτόκολλο: 110427/ΕΥΘΥ/1020  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3521Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
 
35. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/10/2016 Αριθμός: ΦΕΚ200Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ200Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30573
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθώσεις σφαλμάτων (Ν. 4412/2016, άρθρο 153)
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2016 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ α'/οικ. 68559/Φ. ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30541
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 
37. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/10/2016 Αριθμός: ΦΕΚ3390Β
Πρωτόκολλο: οικ. 47404/Δ9.12407  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3390Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30557
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/ 126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, για το έτος 2016.
 
38. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/10/2016 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: Γ36/04/597  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών - Υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας.
 
39. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/10/2016 Αριθμός: ΦΕΚ3300Β
Πρωτόκολλο: 1846οικ./ΦΕΚ3300Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ3300Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30514
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/10/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30550
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων.
 
41. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/10/2016 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: Γ31/729  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2016 Αριθμός: ΠΟΛ1150
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3281Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/9/2016 Αριθμός: ΦΕΚ185Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4425/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ185Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
 
44. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 22/9/2016 Αριθμός: ΦΕΚ177Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 100/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ177Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.
 
45. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/9/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10043/οικ.31994/838  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30435
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν. 4387/2016.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english