Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/9/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2203/ΑΤΚΕ 0007833/ ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30516
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30516
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με το ποιά ακίνητα εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/9/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1141  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/ βεβαίωσης οφειλής.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/9/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30426
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015).
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/9/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30397
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30397
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.
 
50. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/9/2016 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ./1322  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)”.
 
51. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/9/2016 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ'/οικ.58220/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση νόμων 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”.
 
52. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/9/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3828  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-30385
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
 
53. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/9/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/627  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30369
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
54. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/9/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5696  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-30376
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30376
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη "προσχεδίων" υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρμογής τους.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/8/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2629Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/8/2016 Αριθμός: ΦΕΚ2604Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ2604Β)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2604Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30354
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/8/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30375
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α').
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/8/2016 Αριθμός: ΦΕΚ2524Β
Πρωτόκολλο: Δ.Κ.Π./οικ/1211  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2524Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ).
 
59. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2016 Αριθμός: ΦΕΚ2458Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34331/Δ9.8920  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2458Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).
 
60. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/8/2016 Αριθμός: ΦΕΚ2471Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑ/οικ. 37674  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2471Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english