Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
61. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 8/8/2016 Αριθμός: ΦΕΚ148Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4413/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ148Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
 
62. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 8/8/2016 Αριθμός: ΦΕΚ147Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4412/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ147Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/8/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ν. 44102016 (ΦΕΚ 141Α)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30326
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση...
 
64. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/7/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/84  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30316
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 22/7/2016 Αριθμός: ΦΕΚ2282Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ2016/Χ.Π. 1475  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2282Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30288
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/7/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1111586  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30283
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30283
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα.
 
68. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/7/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/284  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30269
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/7/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 2016/26  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30278
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/7/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30279
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30279
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2205Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ, αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ' άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2163Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».
 
74. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2016 Αριθμός: ΦΕΚ2151Β
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2151Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2151Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφάλματος στην Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561/2-6-2016/τ.Β'.
 
75. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2016 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Τ01/652/18  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30241
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english