Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1089  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30246
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων.
 
77. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/7/2016 Αριθμός: ΦΕΚ125Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4403/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ125Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 
78. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 13/02-01/180616/1180  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΚΑ-30325
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2293Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30296
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1096
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2043B  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της Απόφασης του Γ.Γ.Δημοσίων Εσόδων – ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.
 
82. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ22104/Δ15.405  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30237
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ σύμφωνα με την οποία τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, δικαιούνται της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 για την αμοιβή που καταβάλλεται σε αυτά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1965Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1950Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30210
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2016 Αριθμός: ΦΕΚ1932Β
Πρωτόκολλο: 2/57103/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ 1932Β)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1932Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ1084
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1943Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ "050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS".
 
88. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2016 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3460  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30140Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30198
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30196
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30196
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english