Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1059
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 28/4/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/4/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1329Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.
 
125. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2016 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: 2076  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/4/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44924  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30013
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1238B  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
 
128. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/4/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/47  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/4/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30015
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κλπ εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014.
 
130. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/4/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.41757/ΔΤΒΝ 896/Φ.25  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-29990
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29990
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 
131. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 15/4/2016 Αριθμός: ΦΕΚ66Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4380/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΜΕΤ-ΦΕΚ66Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/4/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30009
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1083Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-29959
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/4/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 926Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english