Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
1. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2013 Αριθμός: ΦΕΚ3418Β
Πρωτόκολλο: 44745/Δ1.100007  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3418Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1275
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3398B  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1275
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/13 (Α’170).
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1282
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1282  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1282
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1284
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3366Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1284
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27024
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύ πος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/2013.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/12/2013 Αριθμός: ΦΕΚ287Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4223/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ287Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27004
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
 
6. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 30/12/2013 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΕΑΑΔΗΣΥ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1274
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1274  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1274
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28354
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 N . 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). (Τελ. Ανεπίσημη Κωδικ. ΠΟΛ. 1222/2017)
 
8. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2013 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/14/62  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης ”Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ”.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1265
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1265  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1265
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1262
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1262  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1262
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012.
 
11. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/12/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/205  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-28948
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1260
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1260  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1260
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1232/15-10-2013.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/12/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1259
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3119B  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης − Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων.
 
14. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/12/2013 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: οικ. 66931  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΚΑ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26932
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α').
 
15. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2013 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Δ17α/338/4/ΦΝ 433.3  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26931
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης "Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων".
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english