Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
181. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 12/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ101Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4546/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ101Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.
 
182. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2386Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας - ΗΠΑ και προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ.
 
183. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ/Α.15/3/61355/825  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-32675
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32675
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων.
 
184. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 175600/430  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-32679
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32679
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
185. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/6/2018 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32678
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
 
186. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2080Β
Πρωτόκολλο: 55944/ΕΥΘΥ 421  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2080Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32670
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32682
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει.
 
188. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2046Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.40185/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2046Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32690
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
 
189. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2018 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Γ36/03/247  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32659
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης - Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες - Διαγραφή οφειλών - Κοινοποίηση διατάξεων - Υπενθύμιση οδηγιών.
 
190. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 175617/1919  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-32658
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5_17.1.2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14).
 
191. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/6/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 111
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, ενόψει των αποφάσεων 1738/2017, 2934 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: ΔΔΠ/Α ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου.
 
193. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ93Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4541/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ93Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.
 
194. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1943Β
Πρωτόκολλο: ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1176  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1943Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32647
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
195. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2018 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32649
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english