Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
196. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2013 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: 15400  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΣΩΤ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26293Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.
 
197. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1081  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26146
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012).
 
198. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/4/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.11453/1284  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26127
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του - Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.
 
199. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1080  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 191/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26145
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθ.191/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.
 
200. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2013 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17γ/58/2/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του παθογόνου καραντίνας Ceratocystis fimbriata f.sp.platani.
 
201. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 12/4/2013 Αριθμός: 305
Πρωτόκολλο: Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 305/2011  
 Αρχείο .pdf: 2013ΕΕ-305
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26357Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθωτικό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
 
202. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/4/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/235  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26113
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Συμπλήρωση του πεδίου ¨Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου¨ (Α.Μ.Α.) των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. β) Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013.
 
203. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1072  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4110/2013 (Φ.Ε.Κ.17Α΄), καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).
 
204. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/4/2013 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ13/ο/4508  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί θεμάτων κυκλοφορίας μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.).
 
205. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1071  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26105
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.
 
206. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2013 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/6044  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26099
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009).
 
207. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1070  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26098
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2013: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).
 
208. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 5/4/2013 Αριθμός: ΦΕΚ81Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4141/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-ΦΕΚ81Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
 
209. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2013 Αριθμός: ΦΕΚ2300Β
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/15658  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2300Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων.
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο: [Π΄1068  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26078
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english