Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
271. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/37  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-25942
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25942
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση της με αριθ. 2306/13 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών –Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/14-01-2013) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011.
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/1/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 336B  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25901
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992.
 
273. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/1/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1010
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1010  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1010
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17/23.1.2013) που ψηφίστηκε στη Βουλή.
 
274. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/1/2013 Αριθμός: ΦΕΚ17Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4110/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ17Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25746Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
 
275. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/1/2013 Αριθμός: ΦΕΚ16Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4109/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ16Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25741
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
 
276. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 22/1/2013 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΣτΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27107
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου κατόπιν προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα – Αντισυνταγματικότητα.
 
277. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Π1/151  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-25733
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25733
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για Ειδικότερα Θέματα Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 
278. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/1/2013 Αριθμός: ΦΕΚ183Β
Πρωτόκολλο: 2106  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-ΦΕΚ183Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (ν.3299/2004 ν.2601/98, και ν.1892/90).
 
279. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΕΥΕΔ οικ.329  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΚΑ-25706
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25706
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης κατά το Ν. 4030/2011.
 
280. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Π1/89  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-25705
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25705
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση των Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/1/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1007  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.2. της παραγράφου ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 σχετικά με την προθεσμία άσκησης της προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές.
 
282. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/1/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1006  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 524/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός.
 
283. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13 101237 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-25686
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε μη υπόχρεο πρόσωπο.
 
284. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/1/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1004
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1004  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».
 
285. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 242/44  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-25684
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25684
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας - Προγράμματα 2013".
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english