Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
271. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.11665  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-32215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και των στελεχών τους.
 
272. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 13/2/2018 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: 949  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
 
273. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7/οικ.7713/466/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32169
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.
 
274. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.9385/3491  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32186
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύστημα Διοίκησης με Στόχους – Καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2018.
 
275. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32219
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α).
 
276. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων.
 
277. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της.
 
278. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/2/2018 Αριθμός: ΦΕΚ588Β
Πρωτόκολλο: Δ13/οικ/799  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ588Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32242
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση γενικών κατευθυντήριων οδηγιών, που αφορούν στην κατακόρυφη σήμανση του οδικού δικτύου, στο οποίο επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.
 
279. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-32515
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32515
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02).
 
280. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/2693/ΦΝ429  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-32213
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 Απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).
 
281. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2018 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Σ50/6/177201  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32144
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017
 
282. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1388/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΨΠ-32166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32166
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για πλήρη εφαρμογή κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Υποχρεώσεις των Φορέων.
 
283. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ93/1/169196  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32125
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων.
 
284. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 1915  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-32165
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32165
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
 
285. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32133
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α'170).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english