Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/11/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 636
Πρωτόκολλο: 636/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 636
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13407
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων (Σ.Δ.Ε.) της Γεν. Γραμ. Δημ. Εργων έχει τη γενική και αποκλειστική αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό ως "ειδικής φύσης" των έργων οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. γ του Ν. 1418/84 (Α. 23) έστω και αν λειτουργεί Τεχνικό Συμβούλιο στο φορέα αυτόν ή στην Εποπτεύουσά του Αρχή και β) Αν ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με την πιο πάνω διαδικασία σε όλες τις περιπτώσεις ή μόνο σε αυτές που συνδυάζεται με τον καθορισμό διαφορετικού τρόπου προσδιορισμού του υπό του άρθρου 2 του Ν. 2576/98 (Α. 25) προβλεπόμενου συντελεστή ρ.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1256
Πρωτόκολλο: 1092813/2429/ΔΜΒ'  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1256
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13489
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση συστατικού εγγράφου Κοινοπραξίας στις περιπτώσεις εισόδου ή αποχώρησης μελών.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 18/11/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 616
Πρωτόκολλο: 616/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 616
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13381
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν είναι δυνατή - από νομική άποψη - η αναστολή εκτέλεσης από την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναστολης από την αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ που άσκησε το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώ έχει ασκηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1255
Πρωτόκολλο: 1092312/486/0013  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1255
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2003 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1260
Πρωτόκολλο: 1092083/4432-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1260
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13200
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2778/99 οφειλών σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 του Λεκανοπεδίου Αττικής.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1250
Πρωτόκολλο: 1091341/1833/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1250
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13126
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή, συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/ 2001, όπως ισχύουν, περί διενέργειας ελέγχων και επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1248
Πρωτόκολλο: 1089424/6271/1068/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1248
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 221/Α/24.9.2002 (Ν. 3052/2002, άρθ. 11 )
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13125
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3052/02 σχετικά με δηλώσεις Φ.Π.Α. & Μητρώου.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1252
Πρωτόκολλο: 1085660/1722/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1252
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 572/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη απόκτηση εμπορικής ιδιότητας από ανήλικο σε περίπτωση μεταβίβασης - αιτία δωρεάς - εταιρικής μερίδας σε προσωπική εταιρεία και εταιρικού μεριδίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - Κύρος των καταστατικών αυτών από τη συμμετοχή σ' αυτές του ανηλίκου.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1253
Πρωτόκολλο: 1089390/1681/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1253
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002 (Ν. 2992/2002, άρθρο 45 παρ. 6 & άρθρο 48)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13171
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του Ν. 2992/2002. Υποχρεώσεις κατόχου οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες.
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/11/2002 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/86/Φ.Ν.294  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13112
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις καταβολής εισφορών στον ΣΑΤΕ.
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/11/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 623
Πρωτόκολλο: 623/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 623
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13406
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν είναι δυνατή η υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης του διαγωνισμού, με τις εγκατεστημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1242
Πρωτόκολλο: 1085725/6531/1127/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1242
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13079
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/10/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1243
Πρωτόκολλο: 1066465/3149-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1243
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 3ης, 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2001 περιοχών της Ανατολικής Αττικής.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/10/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/οικ/8717  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-13040
Συνημμένα: Δημοσίευμα για τα ΜΕ του περιοδικού ERGO (Οκτώβριος 2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανήματα Εργων (ΜΕ). Α) Ελεγχοι ΠΕΡΠΑ για το θόρυβο των ΜΕ. Β) Τί πρέπει να γνωρίζετε για τα ΜΕ - Χρήσιμη επιγραμματική περιγραφή της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΜΕ από τον κ. Π. Αποστολάκη, προϊστάμενο του τμήματος ΜΕ της Δ13.
 
30. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/10/2002 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/77/Φ.13  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: ΦΕΚ 242/Α/11.10.2002 (Αρθρα 2 & 3 του Ν. 3060/2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος συμβάσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Βλέπε και Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 24/2002 και 35/2003)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english