Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
31. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/11/2013 Αριθμός: ΦΕΚ2897Β
Πρωτόκολλο: 487/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ2897Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26870
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1244
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1244  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1244
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26853
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.
 
33. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/661  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26850
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών.
 
34. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.3663/Δ10.10  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26836
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26836
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση λήψης μέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες.
 
35. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 53188/6719  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26851
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση και ορισμός συντονιστών και μελών Ομάδας Εργασίας για την εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1241
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1241
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών.
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/11/2013 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Δ13/ο/11170  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013) , που αφορά τα Μηχανήματα Έργων.
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2013 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/242/ΦΝ 433.β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216).
 
39. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/10/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/303  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26805
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26805
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση της με αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605/τ.Β΄/15-10-2013 ) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας».
 
40. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2013 Αριθμός: 63
Πρωτόκολλο: Ε20/3  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-63
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
41. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/10/2013 Αριθμός: ΦΕΚ2677Β
Πρωτόκολλο: Π1/2390  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2677Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26777
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 
42. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/10/2013 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/508  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26766
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής " ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ".
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1236
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2693Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1236
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του β' εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β').
 
44. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/10/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ.502  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26757
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26757
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Απόφασης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ".
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/10/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1232
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1232  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1232
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26775
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 10.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english