Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
46. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/10/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7/18024/3268  
 Αρχείο .pdf: 2013ΕΤΑΑ-26758
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών προς τους ασφαλισμένους του ταμείου σχετικά με την υπαγωγή τους στην πάγια ρύθμιση και την ρύθμιση της Νέας Αρχής.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/10/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15Α 1155941 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26905
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.
 
48. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/10/2013 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/17987  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26750
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» (ΦΕΚ 2300 τ. Β΄/ 16-09-13)".
 
49. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/10/2013 Αριθμός: ΦΕΚ216Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4199/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ216Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
 
50. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/10/2013 Αριθμός: ΦΕΚ215Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4198/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ215Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26935
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1231
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1231  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1231
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004.
 
52. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/10/2013 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/226/ΦΝ 433.2  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη και κατασκευή.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/10/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1229
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1229  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1229
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.
 
54. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/10/2013 Αριθμός: ΦΕΚ2605Β
Πρωτόκολλο: οικ. 55174  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2605Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1226
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1226  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1226
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26741
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α').
 
56. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/10/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26733
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26733
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−802 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ..
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1227
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1227
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ).
 
58. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/10/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-4798  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26732
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκαιρη καταχώριση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
 
59. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2013 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/221/ΦΝ 429.1  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26705
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης "Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση)".
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 293/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26706
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση της αριθ. 293/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/97, όπως ισχύουν.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english