Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
76. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./929/1206151  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-33096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33096
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4492Β
Πρωτόκολλο: 32, 33, 34  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4492Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33087
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα. 2. Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει. 3. Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.
 
78. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/10/2018 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: 55699  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33091
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1188
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4685Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33125
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62).
 
80. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ178Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4568/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ178Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33090
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.
 
81. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-33083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33083
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).
 
82. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/10/2018 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33078
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων.
 
83. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 105778  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-33077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
 
84. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/οικ.45697/1235  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-33063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1185
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33071
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
 
86. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 65698  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-33053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α'152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994.
 
88. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/10/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/60327/3187  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-33123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33123
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40399/29-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΑΑΠ 229).
 
89. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ24/οικ/12490  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33107
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α' 59).
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4315Β
Πρωτόκολλο: ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4315Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33055
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english