Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
106. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-33005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016.
 
107. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/9/2018 Αριθμός: 42
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-42
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/9/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3965Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3965Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 94004  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’) και ορισμός Μελών αυτού»
 
110. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/9/2018 Αριθμός: 40
Πρωτόκολλο: Γ36/02/353  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-40
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32995
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών».
 
111. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2018 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./487/1057558  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32997
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων.
 
112. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2018 Αριθμός: 39
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-39
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32996
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου.
 
113. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 47283/2353  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32999
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32999
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 82/2018 (ΦΕΚ Α΄ 152/21.8.2018): «Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017)»
 
114. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32976
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.).
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1170
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ3720Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1170
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1168
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3717Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1168
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1171
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33017
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄ 287).
 
118. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/8/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44304  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-32972
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32972
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 5η-6η-7η και 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018.
 
119. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/8/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 43932  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-32964
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 74/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
120. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/8/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 43981  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-32963
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση Τεχνικών Οδηγιών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english