Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1152
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1617Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1152
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994.
 
122. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 26/6/2013 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2013/35/ΕΕ  
 Αρχείο .pdf: 2013ΕΕ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26498
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1153
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1620Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1153
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012 και έχουν λάβει παράταση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013.
 
124. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Οικ. 10462  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26391
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
125. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/2013 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950  
 Αρχείο .pdf: 2013ΟΑΕΕ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών "Νέα Αρχή".
 
126. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 25/6/2013 Αριθμός: 2494
Πρωτόκολλο: Απόφαση ΣτΕ 2494/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΣτΕ-2494
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26560
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1520Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 264106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΠΕΙΣ Α1101261 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26406
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26406
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων διευκολύνσεων (άρ.13-21 N .2648/1998, όπως ισχύουν) και ρυθμίσεων άρ. 14 N . 3888/2010 τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών του N . 4152/2013.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1150  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26407
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007).
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1149  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26379
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.
 
131. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/210  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26374
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26374
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ' εφαρμογή της υποπαραγράφου Ι.Α.2. περίπτωση 13 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
 
132. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2013 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17γ/69/6/Φ.8  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης από το Δημόσιο σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (ή άλλου εκτελεστού τίτλου) που υπόκειται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα (άρθρο 326 παρ. 5 του Ν. 4070/2012).
 
133. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2013 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: Ε33/439  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1145  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1144  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english