Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
376. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2019 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Γ36/02/24  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α'62).
 
377. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2019 Αριθμός: Ε2016
Πρωτόκολλο: Ε.2016  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33458
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων.
 
378. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2019 Αριθμός: Ε2012
Πρωτόκολλο: Ε.2012  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
 
379. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 16/1/2019 Αριθμός: 89
Πρωτόκολλο: 89/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΣτΕ-89
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33758Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό του ενεστώτος επαγγέλματός τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους, ανεξαρτήτως του αν η αρχική έναρξη εργασιών είχε λάβει χώρα σε χρόνο προγενέστερο της πενταετίας από τη γένεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης και ανεξαρτήτως του αν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 
380. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ21Β
Πρωτόκολλο: Α. 1009  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ21Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33401
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.
 
381. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ20Β
Πρωτόκολλο: Α. 1002  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ20Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) (Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 12 του ΚΦΔ).
 
382. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ382Β
Πρωτόκολλο: Α. 1049  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ382Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
383. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2019 Αριθμός: Ε2009
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018.
 
384. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2019 Αριθμός: Ε2010
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2010
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33402
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
 
385. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2019 Αριθμός: Ε2008
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33404
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.
 
386. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/1/2019 Αριθμός: Ε2007
Πρωτόκολλο: Ε.2007  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33394
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις».
 
387. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/1/2019 Αριθμός: Ε2003
Πρωτόκολλο: Ε.2003  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218)
 
388. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/1/2019 Αριθμός: Ε2004
Πρωτόκολλο: Ε.2004  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2004
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.
 
389. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/1/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/1901/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33378
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 
390. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/1/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-33382
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του ν.4559/2018 (142 Α΄).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english