Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
46. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/11/2001 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/60/Φ.Ν. 430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: ΦΕΚ 1418Β'/22.10.2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης για την εγγραφή στο ΜΕΕΠ των εξειδικευμένων επιχειρήσεων.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 1/11/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 648
Πρωτόκολλο: 648/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 648
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12137
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) Αν υπάρχει δέσμευση από τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας ως προς το ύψος του ποσού μεταξύ της "προεκτιμώμενης αμοιβής" και της "συμβατικής αμοιβής" που προκύπτει κατά την έγκριση του σταδίου της προμελέτης. β) Πώς υπολογίζεται το "ποσοστό 50% της αξίας της κύριας σύμβασης" σε περίπτωση ανάθεσης συμπληρωματικών μελετητικών εργασιών υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και γ) Σε περίπτωση που ανατεθούν στον ανάδοχο μελετητή συμπληρωματικές ή νέες εργασίες πριν από την έγκριση της "συμβατικής" αμοιβής υπάρχει δέσμευση ως προς το ύψος της "προεκτιμώμενης" αμοιβής ή η δαπάνη των εργασιών αυτών θεωρείται και αυτή "προεκτιμώμενη".
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1247
Πρωτόκολλο: 1098720/5819/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1247
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 109Α'/29.5.2001 (ν. 2915/2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11885
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2915/2001. (Κατάργηση της κατά της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999 - ΚΔΔ, αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων και πράξεων στα πλαίσια της διοικητικής εκτέλεσης και θέσπιση της προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης αυτών).
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1245
Πρωτόκολλο: 1098121/1684/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1245
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή, της απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ 1168/2.7.2001 "Υπαγωγή στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ 1144/20.5.1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000. Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. και άλλες διατάξεις" και της συμπληρωματικής απόφασης 1093491/1656/ΠΟΛ 1230/8.10.2001, καθώς και για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ 1144/1998 γενικά.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1242
Πρωτόκολλο: 1097441/2578/7668/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1242
Συνημμένα: Υπόδειγμα "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α."
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1241
Πρωτόκολλο: 1097305/775/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1241
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11828
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναγραφή των τιμών στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της χρησιμοποίησης του ευρώ ως νομίσματος στις συναλλαγές από 1.1.2002. - Λοιπές διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ευρώ σχετικά με την τήρηση των βιβλίων.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1240
Πρωτόκολλο: 1097304/774/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1240
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το μεταβατικό στάδιο 1/1- 31/12/2001, ένταξης της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1238
Πρωτόκολλο: 1092449/5400-017/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1238
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισαγωγή του Ευρώ ως κοινή νομισματική μονάδα - Επιταγές σε Ευρώ.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1234
Πρωτόκολλο: 1092850/10776/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1234
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11803
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ημεδαπές Α.Ε., με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες έκλεισαν διαχείριση στις 30/6/2001, φορολογούνται με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2001 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/15151  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: Σημείωση
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής άρθρου 4 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α΄180/6-8-01) : «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. και Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1230
Πρωτόκολλο: 1093491/1656/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1230
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ 1168/2.7.2001 περί διενέργειας ελέγχων.
 
57. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 3/10/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 583
Πρωτόκολλο: 583/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 583
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12489
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1.α) Για τον έλεγχο του ανεκτέλεστου μέρους των συμβάσεων μιας εργοληπτικής επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εκκρεμείς εργολαβικές συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1418/1984 ή και οι εκκρεμείς (εργολαβικές) συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει η επιχείρηση με άλλους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, οι οποίες όμως έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν. 1418/1984; 1.β) Για τον έλεγχο του ανεκτέλεστου μέρους των εργολαβικών συμβάσεων λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκκρεμείς (εργολαβικές) συμβάσεις δημοσίων έργων της επιχείρησης ή μόνο όσες αφορούν σε δημόσια έργα της ίδιας κατηγορίας με το δημοπρατούμενο; 2) Το σχετικό άθροισμα συγκρίνεται με το τριπλάσιο του ορίου της τάξης στην οποία ανήκει η επιχείρηση για την κατηγορία αυτή ή με το τριπλάσιο του ορίου της τάξης στην οποία ανήκει η επιχείρηση για άλλη κατηγορία και σε καταφατική περίπτωση με ποιά (κατηγορία);
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/10/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/8786  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11780
Συνημμένα: Εγγραφο του ΥΠΟΙΚ Φ.317/204/4.5.2001 και Πίνακας Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων Εργων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO) στα Μηχανήματα Εργων (ΜΕ).
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1235
Πρωτόκολλο: 1071238/1222/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1235
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 484/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης 484/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που αφορά χορήγηση βεβαίωσης για ηλεκτροδότηση ακινήτου. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας οφείλει να χορηγήσει τη βεβαίωση χωρίς να ερευνάται η νομιμότητα ή μη της πολεοδομικής άδειας.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1226
Πρωτόκολλο: 1090559/5360/673/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1226
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 86/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση απόδοσης στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το λήπτη πλαστού εικονικού ή νοθευμένου στοιχείου, σύμφωνα με την παραγρ. 12 του αρθ. 8 του Ν. 1882/1990 μετά την έναρξη ισχύος, του Ν. 2523/1997.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english