Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: 1012758/10121/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11304
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αναπόσβεστη αξία κτιρίου που κατεδαφίστηκε, μετά το σεισμό της 7/9/1999, από το ΥΠΕΧΩΔΕ συνιστά απώλεια κεφαλαίου και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 1035471/626/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10303
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση τεχνικής επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σε αυτή λόγω αντιπαροχής.
 
123. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2001 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17γ/03/20/Φ.Ν.417  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: ΠΔ 334/2000 (ΦΕΚ 279Α'/21.12.2000)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 334/2000. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37 ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΟΚ. Καταργούνται τα ΠΔ 23/1993 και 85/1995.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 24/3/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 181
Πρωτόκολλο: 181/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 181/2001: Τόκοι υπερημερίας και τόκοι ανατοκισμού κατά την εξόφληση πιστοποιήσεων.
 
125. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 80015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΡΓΑΣ-11326
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του ν. 2874/2000 που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1031342/697/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στην περίπτωση αποθήκευσης προϊόντων σε αποθηκευτικούς χώρους τρίτων.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 19/3/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 157
Πρωτόκολλο: 157/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11599
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 157/2001. Δυνατότητα κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης αναδόχου που πτώχευσε πριν από την οριστική παραλαβή του έργου.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο: 1030160/650/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 16/3/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 161
Πρωτόκολλο: 161/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11600
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 161/2001: Πρόβλεψη στους ετήσιους λογαριασμούς (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων), των ΑΕ για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδων από την υπηρεσία.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: 1003510/102/38/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11302
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α') σχετικά με την υποχρέωση υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από λογιστή φοροτεχνικό.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: 1027366/216/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: Πίνακας αυτοκινούμενων ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1063
Πρωτόκολλο: 1026515/433/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για μέλη ή Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για τις αμοιβές τους από μισθούς, για τους οποίους φορολογούνται στη Δ' κατηγορία.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1026789/194/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11275
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων, που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: 1023240/1107/163/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.
 
135. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 1/3/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 307
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 307/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 307
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22274Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται (α) ποια είναι η δέουσα διαδικασία κοινοποίησης των εγγράφων της φορολογικής αρχής στα πρόσωπα αγνώστου διαμονής, μετά την ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99), (β) εάν, στα πλαίσια των διατάξεων του εν λόγω Κώδικα, ο πτωχεύσας νομιμοποιείται ν ασκήσει ιδία προσφυγή κατά των εις βάρος του καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν σε πτωχευτικές απαιτήσεις του Δημοσίου και (γ) εάν υφίσταται δυνατότητα του πτωχού να υποβάλει πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ιδίω ονόματι.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english