Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5888Β
Πρωτόκολλο: 2/95717  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5888Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33355
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5901Β
Πρωτόκολλο: 140248  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5901Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.
 
3. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ6136Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6136Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33448
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
 
4. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ6182Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Γ'/67695/1825  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ6182Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33465
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε.2001  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33362
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33362
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/18-12-2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
6. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 141372  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-33365
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από τον Ν.2190/1920 στον Ν.4548/2018.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33354
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33354
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κωδικοποίηση οδηγιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5131  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33517
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη αποδοχή ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.
 
9. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ216Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4585/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ216Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις.
 
10. Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ218Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4587/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΜΕΤΠ-ΦΕΚ218Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις.
 
11. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2018 Αριθμός: 52
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1051/1533647  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-52
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1217
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 5795Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1217
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33351
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1232
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1232  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1232
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 
15. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.68377/3248  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-33347
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33347
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/ 25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english