Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
151. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/7/2018 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Γ36/02/304  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ'αριθ. οικ.34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ.Β'/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης.
 
152. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2942Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34574  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32858
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 
153. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 19/7/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 146
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32913
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ): Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές και έναρξη νέας εικοσαετούς παραγραφής.
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΤΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32855
Συνημμένα: Το αρ.πρωτ. Οικ.12044/2η ΔΚΒΠ662/Φ.24/31-10-2014 έγγραφο της ΓΓΒιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32855
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισαγωγή δομικών υλικών - τσιμέντου.
 
155. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 40090/Δ1.14024  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32844
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32844
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2401)).
 
156. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ130Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4554/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ130Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.
 
157. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/7/2018 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Τμήματος Θ΄ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α΄62).
 
158. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1133  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει.
 
159. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2837Β
Πρωτόκολλο: 4/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ2837Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32832
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ' άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
160. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10043/3018/Δ18.153  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32834
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).
 
161. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 238723  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΥΓ-32798
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα.
 
162. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2642Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2642Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.
 
163. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/43232/1766  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-32789
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/21-09-2011).
 
164. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/2003.
 
165. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 29/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ114Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 59/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ114Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32778
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english