Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
226. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 27/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ20Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 24/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ20Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28368
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
227. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1032
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1032  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1032
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
 
228. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1042  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
 
229. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ247Β
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1036  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ247Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
 
230. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1039  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
 
231. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/1/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28391
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ246Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ246Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990).
 
233. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/1/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/97537/0026  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-28385
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων.
 
234. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ148Β
Πρωτόκολλο: οικ. 2759  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ148Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28362
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».
 
235. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ160Β
Πρωτόκολλο: οικ.2640/715  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ160Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28−08−2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2015.
 
236. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/1/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1024  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
 
237. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/1/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6601  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΑΝ-28439
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28439
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσιότητα σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης μετά την κατάργηση του ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ.
 
238. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ94Β
Πρωτόκολλο: οικ. 1931/312  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ94Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28358
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ−καθορισμός δικαιολογητικών.
 
239. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/1/2015 Αριθμός: ΦΕΚ245Β
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ245Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28493
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
240. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1011  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28329
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english